Search result for

churn

(40 entries)
(0.0092 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -churn-, *churn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
churn[N] เครื่องปั่น, See also: เครื่องตี (นมหรือครีม)
churn to[PHRV] ปั่น, See also: กวน, Syn. churn into
churn up[PHRV] หมุนวนอย่างแรง (เช่นกระแสน้ำ)
churn out[PHRV] กวนให้เป็นเนย
churn out[PHRV] ผลิต, See also: สร้างมาเป็นจำนวนมากโดยเครื่องจักร
churn into[PHRV] ปั่น, See also: กวน, Syn. churn to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
churn(เชิร์น) {churned,churning,churns} n. เครื่องปั่น,เครื่องกวน,กระป๋องนมขนาดใหญ่. vt. กวนหรือคนให้เป็นเนย,กวน,ปั่น, (คลื่น) ซัดซาด,พัดหรือสาด,สาดเป็นฟอง, See also: churner n. ดูchurn

English-Thai: Nontri Dictionary
churn(n) เครื่องปั่นเนย,เครื่องกวนครีม
churn(vt) ปั่นเนย,คนให้เป็นเนย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Churnedเปลี่ยนแปลง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Shipyards churn out oil tankers, container ships and gas tankers to cater for the demands of globalized industrial production.อู่ต่อเรือผลิตถังน่ำมัน,เรือขนส่ง และถังก๊าซ เพื่อปรนเปรอความต้องการ ของอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก Home (2009)
I promise you that. What? You guys got, like, a printing press in the garage churning out 50s?เราจัดการเรื่องเงินกันได้แน่ ผมให้สัญญาคุณ Phoenix (2009)
He keeps churning a profit while the feds fatten their case.เขาได้เปรียบ ทั้งๆที่รัฐบาลกลางกำลังดำเนินคดีเขา Na Triobloidi (2009)
What's the rumor mill churning out these days?แล้วข่าวลือที่ออกมานั่น? Easy A (2010)
Uhh, the thought churns the stomach.เฮอะ คิดแล้วปวดมวนในท้อง Legends (2010)
Do not churn, good Solonius.Do not churn, good Solonius. Whore (2010)
My great-gram's recipe, still warm from the oven, butter churned by hand, and homemade strawberry preserves I picked myself from the church-house garden.สูตรของคุณย่าทวด ร้อนๆจากเตา ปั่นเนยด้วยมือ และสตอเบอรี่กวน ฉันก็เลือกเอง Hitting the Ground (2010)
"Visit our replica of a real pioneer village from days of yore where we churn butter and sew cozies for just about any small major appliance you can think of.""เยี่ยมชมหุ่นจำลองของชุมชน ตั้งแต่ในอดีตกาล... ..ที่ๆคุณจะได้ปั่นเนย และเป็นกันเอง... ..สำหรับที่ๆเต็มไปด้วย อุปกรณ์ที่คุณคิดถึง" Foreign Exchange (2010)
My stomach is churning.ท้องไส้ฉันปั่นป่วน Signals Crossed (2010)
Every morning we would drench the set and then drive tractors over the mud just to churn it up and till it.ทุกๆ เช้าเราจะทำฉากให้เปียก และขับแทร็กเตอร์ย่ำบนโคลนแฉะๆ เพื่อปั่นให้มันยิ่งเละ The Pacific (2010)
Who would like to see Mary Todd churn butter? Churn butter?ใครอยากไปดูภรรยาผมทำเนยมั่ง? Bad Teacher (2011)
But when it comes time to churn butter, so to speak,แต่เมื่อเวลานั้นมาถึง เวลาแห่งความบ้าคลั่ง ขอบอก Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปั่น[v.] (pan) EN: turn ; spin ; whirl ; churn ; revolve ; rotate ; turn over   FR: tourner ; filer

CMU English Pronouncing Dictionary
CHURN    CH ER1 N
CHURNS    CH ER1 N Z
CHURNED    CH ER1 N D
CHURNING    CH ER1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
churn    (v) (ch @@1 n)
churns    (v) (ch @@1 n z)
churned    (v) (ch @@1 n d)
churning    (v) (ch @@1 n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwanderungsquote {f}churn rate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かき交ぜる;掻き混ぜる;掻き交ぜる;かき混ぜる[かきまぜる, kakimazeru] (v1) to mix; to stir; to scramble; to churn [Add to Longdo]
掻き回す(P);かき回す[かきまわす, kakimawasu] (v5s,vt) to stir up; to churn; to ransack; to disturb; (P) [Add to Longdo]
跳ね上げる[はねあげる, haneageru] (v1) (1) to churn up; to strike up; to throw up; (2) to tip up; to flip up [Add to Longdo]
濫造;乱造[らんぞう, ranzou] (n,vs) overproduction; careless manufacture; churning out (substandard goods) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Churn \Churn\, v. i.
   To perform the operation of churning.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Churn \Churn\ (ch[^u]rn), n. [OE. chirne, cherne, AS. ceren,
   cyrin; akin to D. karn, Dan. kierne. See {Churn}, v. t.]
   A vessel in which milk or cream is stirred, beaten, or
   otherwise agitated (as by a plunging or revolving dasher) in
   order to separate the oily globules from the other parts, and
   obtain butter.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Churn \Churn\, v. t. [imp. & p. p. {Churned} (ch[^u]rnd); p. pr.
   & vb. n. {Churning}.] [OE. chernen, AS. cernan; akin to LG.
   karnen, G. kernen, D. karnen, Dan. kierne, Sw. k[aum]rna, and
   also to E. corn, kernel, the meaning coming from the idea of
   extracting the kernel or marrow. See {Kernel}.]
   1. To stir, beat, or agitate, as milk or cream in a churn, in
    order to make butter.
    [1913 Webster]
 
   2. To shake or agitate with violence.
    [1913 Webster]
 
       Churned in his teeth, the foamy venom rose.
                          --Addison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 churn
   n 1: a vessel in which cream is agitated to separate butterfat
      from buttermilk [syn: {churn}, {butter churn}]
   v 1: stir (cream) vigorously in order to make butter
   2: be agitated; "the sea was churning in the storm" [syn:
     {churn}, {boil}, {moil}, {roil}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top