Search result for

church

(111 entries)
(0.0073 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -church-, *church*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
church[N] โบสถ์, Syn. house of God, cathedral, temple
churchly[ADJ] ที่เป็นของโบสถ์
churchly[ADJ] ที่เหมาะกับโบสถ์
churchman[N] พระที่โบสถ์, Syn. clergyman
churchman[N] สมาชิกของโบสถ์ที่เป็นผู้ชาย
churchgoer[N] ผู้ที่ใช้โบสถ์เป็นประจำ
churchwoman[N] สมาชิกของโบสถ์ที่เป็นผู้หญิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
church(เชิร์ชฺ) {churched,churching,churchs} n. โบสถ์,วัด,ศาสนจักร,ฝ่ายศาสนจักร,การไปโบสถ์,การบวชเป็นพระ vt. นำเข้าประกอบพิธีศาสนาในโบสถ์.
church of christn. ชื่อทางการของ Christian Science Church
church of englandn. ศาสนาคริสเตียนประจำชาติของอังกฤษ ไม่นับถือสันตะปาปาเป็นผู้นำศาสนา
churchism(เชิร์ช'อิสซึม) n. ความเคร่งครัดในพิธีศาสนา
churchly(เชิร์ชฺ'ลี) adj. ทางธรรม,เกี่ยวกับโบสถ์,มีความศรัทธาในศาสนามาก, See also: churchliness n.
churchman(เชิร์ชฺ'เมิน) n. พระ,บาทหลวง,สมาชิกโบสถ์,สมาชิกศาสนาประจำชาติ, See also: churchmanship n.
churchyardn. บริเวณโบสถ์ที่ติดกับโบสถ์ มักเป็นบริเวณสุสาน
broad churchn. ศาสนาประจำชาติของอังกฤษ
catholic churchn. นิกายคาทอลิกที่มีสันตะปาปาเป็นหัวหน้า,Roman Catholic Church
high churchเกี่ยวกับศาสนาคริสเตียนนิกายประจำชาติของอังกฤษ, Syn. Anglican Church

English-Thai: Nontri Dictionary
church(n) โบสถ์,ศาสนจักร,การสวดมนต์,การฟังเทศน์,การบวชเรียน
churchman(n) พระคริสต์,อุบาสก
churchwarden(n) พนักงานสังฆการี,มัคนายก
churchwoman(n) อุบาสิกา
churchyard(n) บริเวณรอบโบสถ์,สุสาน,ป่าช้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
church propertyศาสนสมบัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Church's thesisแนวคิดหลักของเชิร์ช [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Church and educationคริสตศาสนากับการศึกษา [TU Subject Heading]
Church and stateคริสตจักรกับรัฐ [TU Subject Heading]
Church and the worldคริสตศาสนากับสังคม [TU Subject Heading]
Church architectureสถาปัตยกรรมทางคริตศาสนา [TU Subject Heading]
Church buildingsอาคารที่ใช้ทางศาสนา [TU Subject Heading]
Church Choirsเพลงในโรงสวด [การแพทย์]
Church history (BR)ประวัติคริสตจักร [TU Subject Heading]
Church of Englandศาสนจักรอังกฤษ [TU Subject Heading]
Church renewalการปฏิรูปคริสตจักร [TU Subject Heading]
Church workคริสจักรสงเคราะห์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
church (n ) ศาสนจักร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Unitologist Church has been notified.โบสถ์ยูนิโตโลจิส Dead Space: Downfall (2008)
Then at least let's contact the church.อย่าน้อยเราควรติดต่อโบสถ์ Dead Space: Downfall (2008)
Most of the key officers are sympathetic to the church.เจ้าหน้าที่สำคัญส่วนใหญ่นั้นเห็นใจโบสถ์ Dead Space: Downfall (2008)
Maybe a third of the crew are with the church.ลูกเรือหนึ่งในสามก็เข้าข้างโบสถ์ ทำไมล่ะ Dead Space: Downfall (2008)
The church must first interpret the markings if we are to be enlightened by their words.ถ้าอยากเข้าใจความหมายก็ต้องให้โบสถ์ แปลความหมายของสัญลักษณ์ก่อน Dead Space: Downfall (2008)
I think the church may have been mistaken. Sir, I just lost telemetry on 10 crew members.เราคิดว่าโบสถ์ทำพลาดแล้วล่ะ ท่านค่ะ สัญญาณหายไปอีกสิบคนค่ะ Dead Space: Downfall (2008)
The holy artifact must be delivered to the church if humanity is to be delivered into the welcome arms of the universal awakening!เราจะต้องเอาสิ่งประดิษฐ์นี้ กลับไปยังที่โบสถ์ ถ้าอยากให้มนุษย์ได้รับการตอนรับจากแขน ที่อบอุ่นของจักรวาล Dead Space: Downfall (2008)
The church needs it.โบสถ์ต้องการมัน Dead Space: Downfall (2008)
You were sent here by the church, specifically, to retrieve the Marker.ในโบสถ์ทุกคนเน้นว่าให้ส่งแก่ มารับสัญลัษณ์นี่ไป Dead Space: Downfall (2008)
No, gather all of them together up on the church's roof top within 20 minutes.ไม่ เรียกทุกคนให้ไปเจอกัน ที่ชั้นดาดฟ้าของโบสถ์ภายใน 20 นาที Beethoven Virus (2008)
Why does everyone at Church know besides me?ทำไมทุกคนที่โบสถ์ถึงได้ปกปิดฉัน? Beethoven Virus (2008)
If it were weekends you'd be going to church or dating, right?วันหยุด คุณอาจจะไปโบสถ์หรือไปเดทใช่มั้ย Heartbreak Library (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
churchA church spire could be seen in the distance.
churchAll the church bells started ringing together.
churchBesides being a great statesman, Sir Winston Churchill was a great writer.
churchCan you please tell me why there seem to be two churches in every village?
churchCan you tell me where the nearest church is?
churchChurches are designated on the map by cross.
churchChurches were erected all over the island.
churchChurchill was a worthy statesman.
churchGo right on until you reach the church.
churchHe is at church right now.
churchHe seldom goes to church.
churchHe seldom, if ever, goes to church.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธรณีสงฆ์[N] churchyard, See also: monastery land, monastery property, sacred ground, Syn. ที่ดินวัด, Example: เขาอาศัยปลูกบ้านอยู่ในเขตธรณีสงฆ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบสถ์[n.] (bōt) EN: church ; chapel, temple, cathedral   FR: église [f] ; chapelle [f] ; cathédrale [f] ; temple [m]
วิหาร[n.] (wihān) EN: temple ; church ; monastery ;   FR: église [f] ; cathédrale [f] ; chapelle [f] ; temple [m] ; sanctuaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHURCH    CH ER1 CH
CHURCH'S    CH ER1 CH AH0 Z
CHURCHES    CH ER1 CH AH0 Z
CHURCHMEN    CH ER1 CH M AH0 N
CHURCHILL    CH ER1 CH IH2 L
CHURCHMAN    CH ER1 CH M AH0 N
CHURCHES'    CH ER1 CH AH0 Z
CHURCHILL    CH ER1 CH HH IH2 L
CHURCHYARD    CH ER1 CH Y AA2 R D
CHURCHGOER    CH ER1 CH G OW2 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
church    (n) (ch @@1 ch)
churches    (n) (ch @@1 ch i z)
churchman    (n) (ch @@1 ch m @ n)
churchmen    (n) (ch @@1 ch m e n)
churchgoer    (n) (ch @@1 ch g ou @ r)
churchyard    (n) (ch @@1 ch y aa d)
churchgoers    (n) (ch @@1 ch g ou @ z)
churchyards    (n) (ch @@1 ch y aa d z)
churchwarden    (n) (ch @@1 ch w oo1 d n)
churchwardens    (n) (ch @@1 ch w oo1 d n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gottesdienst {m} | zum Gottesdienst gehen | einem Gottesdienst beiwohnenchurch service; divine service; service | to go to church | to attend church [Add to Longdo]
Kirche {f} | Kirchen {pl} | in der Kirche | in die Kirche gehen; zur Kirche gehenchurch | churches | at church; in church | to go to church [Add to Longdo]
Kirchenbesucher {m}church goer [Add to Longdo]
Kirchencapella {f}church orchestra [Add to Longdo]
Kirchengestühl {n}church pews [Add to Longdo]
Kirchenglocke {f}church bell [Add to Longdo]
Kirchensteuer {f}church rate [Add to Longdo]
Kirchentag {m}church congress [Add to Longdo]
Kirchgang {m}church going [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PL教団[ピーエルきょうだん, pi-eru kyoudan] (n) (See パーフェクトリバティー教団) Church of Perfect Liberty (religious group founded in Japan in 1924) [Add to Longdo]
アルメニア教会[アルメニアきょうかい, arumenia kyoukai] (n) Armenian Church; Armenian Apostolic Orthodox Church [Add to Longdo]
アングリカン教会[アングリカンきょうかい, angurikan kyoukai] (n) Anglican Church [Add to Longdo]
エピスコパル教会[エピスコパルきょうかい, episukoparu kyoukai] (n) (See 監督教会) Episcopal Church [Add to Longdo]
カトリック教会[カトリックきょうかい, katorikku kyoukai] (n) Catholic Church; (P) [Add to Longdo]
ギリシャ正教;ギリシア正教[ギリシャせいきょう(ギリシャ正教);ギリシアせいきょう(ギリシア正教), girisha seikyou ( girisha sei kyou ); girishia seikyou ( girishia sei kyou )] (n) Greek Orthodox Church [Add to Longdo]
ギリシャ正教会;ギリシア正教会[ギリシャせいきょうかい(ギリシャ正教会);ギリシアせいきょうかい(ギリシア正教会), girisha seikyoukai ( girisha seikyoukai ); girishia seikyoukai ( girishia seikyouka] (n) Greek Orthodox Church [Add to Longdo]
コプト教会[コプトきょうかい, koputo kyoukai] (n) Coptic Church [Add to Longdo]
チャーチ[, cha-chi] (n) church; (P) [Add to Longdo]
ハリストス正教会[ハリストスせいきょうかい, harisutosu seikyoukai] (n) (1) (See ハリストス) Eastern Orthodox Church; (2) Japan Orthodox Church [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教堂[jiào táng, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄤˊ, ] church; chapel, #9,978 [Add to Longdo]
教士[jiào shì, ㄐㄧㄠˋ ㄕˋ, ] churchman; clergy, #51,984 [Add to Longdo]
教友[jiào yǒu, ㄐㄧㄠˋ ㄧㄡˇ, ] church member, #67,253 [Add to Longdo]
教友大会[jiào yǒu dà huì, ㄐㄧㄠˋ ㄧㄡˇ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] church conference [Add to Longdo]
教堂墓地[jiào táng mù dì, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄤˊ ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ, ] churchyard [Add to Longdo]
圣母教堂[shèng mǔ jiào táng, ㄕㄥˋ ㄇㄨˇ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄤˊ, / ] Church of Our Lady; Frauenkirche [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Church \Church\, v. t. [imp. & p. p. {Churched}; p. pr. & vb. n.
   {Churching}.]
   To bless according to a prescribed form, or to unite with in
   publicly returning thanks in church, as after deliverance
   from the dangers of childbirth; as, the churching of women.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Church \Church\ (ch[^u]rch), n. [OE. chirche, chireche, cherche,
   Scot. kirk, from AS. circe, cyrice; akin to D. kerk, Icel.
   kirkja, Sw. kyrka, Dan. kirke, G. kirche, OHG. chirihha; all
   fr. Gr. kyriako`n the Lord's house, fr. kyriako`s concerning
   a master or lord, fr. ky`rios master, lord, fr. ky^ros power,
   might; akin to Skr. [,c][=u]ra hero, Zend. [,c]ura strong,
   OIr. caur, cur, hero. Cf. {Kirk}.]
   [1913 Webster]
   1. A building set apart for Christian worship.
    [1913 Webster]
 
   2. A Jewish or heathen temple. [Obs.] --Acts xix. 37.
    [1913 Webster]
 
   3. A formally organized body of Christian believers
    worshiping together. "When they had ordained them elders
    in every church." --Acts xiv. 23.
    [1913 Webster]
 
   4. A body of Christian believers, holding the same creed,
    observing the same rites, and acknowledging the same
    ecclesiastical authority; a denomination; as, the Roman
    Catholic church; the Presbyterian church.
    [1913 Webster]
 
   5. The collective body of Christians.
    [1913 Webster]
 
   6. Any body of worshipers; as, the Jewish church; the church
    of Brahm.
    [1913 Webster]
 
   7. The aggregate of religious influences in a community;
    ecclesiastical influence, authority, etc.; as, to array
    the power of the church against some moral evil.
    [1913 Webster]
 
       Remember that both church and state are properly the
       rulers of the people, only because they are their
       benefactors.             --Bulwer.
    [1913 Webster]
 
   Note: Church is often used in composition to denote something
      belonging or relating to the church; as, church
      authority; church history; church member; church music,
      etc.
      [1913 Webster]
 
   {Apostolic church}. See under {Apostolic}.
 
   {Broad church}. See {Broad Church}.
 
   {Catholic church} or {Universal church}, the whole body of
    believers in Christ throughout the world.
 
   {Church of England}, or {English church}, the Episcopal
    church established and endowed in England by law.
 
   {Church living}, a benefice in an established church.
 
   {Church militant}. See under {Militant}.
 
   {Church owl} (Zool.), the white owl. See {Barn owl}.
 
   {Church rate}, a tax levied on parishioners for the
    maintenance of the church and its services.
 
   {Church session}. See under {Session}.
 
   {Church triumphant}. See under {Triumphant}.
 
   {Church work}, work on, or in behalf of, a church; the work
    of a particular church for the spread of religion.
 
   {Established church}, the church maintained by the civil
    authority; a state church.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 church
   n 1: one of the groups of Christians who have their own beliefs
      and forms of worship [syn: {church}, {Christian church}]
   2: a place for public (especially Christian) worship; "the
     church was empty" [syn: {church}, {church building}]
   3: a service conducted in a house of worship; "don't be late for
     church" [syn: {church service}, {church}]
   4: the body of people who attend or belong to a particular local
     church; "our church is hosting a picnic next week"
   v 1: perform a special church rite or service for; "church a
      woman after childbirth"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ch
 
 1. (kıs.) chain, chancery, chapter, chief, child, China, church, of surgery.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top