Search result for

church

(111 entries)
(0.0729 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -church-, *church*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
church[N] โบสถ์, Syn. house of God, cathedral, temple
churchly[ADJ] ที่เป็นของโบสถ์
churchly[ADJ] ที่เหมาะกับโบสถ์
churchman[N] พระที่โบสถ์, Syn. clergyman
churchman[N] สมาชิกของโบสถ์ที่เป็นผู้ชาย
churchgoer[N] ผู้ที่ใช้โบสถ์เป็นประจำ
churchwoman[N] สมาชิกของโบสถ์ที่เป็นผู้หญิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
church(เชิร์ชฺ) {churched,churching,churchs} n. โบสถ์,วัด,ศาสนจักร,ฝ่ายศาสนจักร,การไปโบสถ์,การบวชเป็นพระ vt. นำเข้าประกอบพิธีศาสนาในโบสถ์.
church of christn. ชื่อทางการของ Christian Science Church
church of englandn. ศาสนาคริสเตียนประจำชาติของอังกฤษ ไม่นับถือสันตะปาปาเป็นผู้นำศาสนา
churchism(เชิร์ช'อิสซึม) n. ความเคร่งครัดในพิธีศาสนา
churchly(เชิร์ชฺ'ลี) adj. ทางธรรม,เกี่ยวกับโบสถ์,มีความศรัทธาในศาสนามาก, See also: churchliness n.
churchman(เชิร์ชฺ'เมิน) n. พระ,บาทหลวง,สมาชิกโบสถ์,สมาชิกศาสนาประจำชาติ, See also: churchmanship n.
churchyardn. บริเวณโบสถ์ที่ติดกับโบสถ์ มักเป็นบริเวณสุสาน
broad churchn. ศาสนาประจำชาติของอังกฤษ
catholic churchn. นิกายคาทอลิกที่มีสันตะปาปาเป็นหัวหน้า,Roman Catholic Church
high churchเกี่ยวกับศาสนาคริสเตียนนิกายประจำชาติของอังกฤษ, Syn. Anglican Church

English-Thai: Nontri Dictionary
church(n) โบสถ์,ศาสนจักร,การสวดมนต์,การฟังเทศน์,การบวชเรียน
churchman(n) พระคริสต์,อุบาสก
churchwarden(n) พนักงานสังฆการี,มัคนายก
churchwoman(n) อุบาสิกา
churchyard(n) บริเวณรอบโบสถ์,สุสาน,ป่าช้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
church propertyศาสนสมบัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Church's thesisแนวคิดหลักของเชิร์ช [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Church and educationคริสตศาสนากับการศึกษา [TU Subject Heading]
Church and stateคริสตจักรกับรัฐ [TU Subject Heading]
Church and the worldคริสตศาสนากับสังคม [TU Subject Heading]
Church architectureสถาปัตยกรรมทางคริตศาสนา [TU Subject Heading]
Church buildingsอาคารที่ใช้ทางศาสนา [TU Subject Heading]
Church Choirsเพลงในโรงสวด [การแพทย์]
Church history (BR)ประวัติคริสตจักร [TU Subject Heading]
Church of Englandศาสนจักรอังกฤษ [TU Subject Heading]
Church renewalการปฏิรูปคริสตจักร [TU Subject Heading]
Church workคริสจักรสงเคราะห์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
church (n ) ศาสนจักร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Picks up the rice in the church where a wedding has beenหยิบข้าวในคริสตจักร จัดงานแค่งงานที่ได้รับ มีชีวิตอยู่ในความฝัน Yellow Submarine (1968)
Eleanor Rigby, died in the church and was buried along with her nameเอเลโน ริกบี เสียชีวิตในคริสตจักร และถูกฝังไปพร้อมกับชื่อของเธอ Yellow Submarine (1968)
It's not like gambling or liquor or even women, which is something that most people want, but is forbidden by the Church.It's not like gambling or liquor or even women, which is something that most people want, but is forbidden by the ChurchThe Godfather (1972)
Do you believe in the Holy Ghost, the Holy Catholic Church?Do you believe in the Holy Ghost, the Holy Catholic ChurchThe Godfather (1972)
"Sheriff murdered. Church meeting bombed. Reign of terror must cease.นายอำเภอถูกฆ่า โบสถ์ถูกปาระเบิด ความสยองต้องหยุด Blazing Saddles (1974)
Ring out the church bell!- สั่นระฆังโบสถ์ - มโหรีบรรเลง Blazing Saddles (1974)
Me? -I don't belong to any church.ผมไม่เคยเข้าโบสถ์สักแห่ง Oh, God! (1977)
Hello. Take this flower from the Religious Consciousness Church.สวัสดีครับ รับดอกไม้นี้จาก โบสถ์รีลิเจียส คอนเชียสเนสไว้สิครับ Airplane! (1980)
Hello. Take this flower from the Religious Consciousness Church.สวัสดีค่ะ รับดอกไม้นี้จาก โบสถ์รีลิเจียส คอนเชียสเนสไว้สิคะ Airplane! (1980)
Hello, sir, take this flower from the Religious Consciousness Church.สวัสดีครับ รับดอกไม้นี้จาก โบสถ์รีลิเจียส คอนเชียสเนสไว้สิครับ Airplane! (1980)
Excuse me, take this flower from the Church of Religious...ขอโทษครับ รับดอกไม้นี้ จากโบสถ์รีลีเจียส... Airplane! (1980)
Won't the church pay?โบสถ์ต้องจ่ายเงินรึเปล่า The Blues Brothers (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
churchThey equate religion with church-going.
churchIn addition to being a great statesman, Churchill was a great writer.
churchThere is a church near my house.
churchOn Sunday I go to church.
churchThey go to church on Sunday.
churchThe priest blessed the newly built church.
churchThe church stands on a hill.
churchThey watched the solemn ceremony in the church with awe.
churchThey go to church on Sunday morning.
churchLet's pass by the church.
churchI got to church every Sunday.
churchThis church dates from 12th century.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธรณีสงฆ์[N] churchyard, See also: monastery land, monastery property, sacred ground, Syn. ที่ดินวัด, Example: เขาอาศัยปลูกบ้านอยู่ในเขตธรณีสงฆ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบสถ์[n.] (bōt) EN: church ; chapel, temple, cathedral   FR: église [f] ; chapelle [f] ; cathédrale [f] ; temple [m]
วิหาร[n.] (wihān) EN: temple ; church ; monastery ;   FR: église [f] ; cathédrale [f] ; chapelle [f] ; temple [m] ; sanctuaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHURCH    CH ER1 CH
CHURCH'S    CH ER1 CH AH0 Z
CHURCHES    CH ER1 CH AH0 Z
CHURCHMEN    CH ER1 CH M AH0 N
CHURCHILL    CH ER1 CH IH2 L
CHURCHMAN    CH ER1 CH M AH0 N
CHURCHES'    CH ER1 CH AH0 Z
CHURCHILL    CH ER1 CH HH IH2 L
CHURCHYARD    CH ER1 CH Y AA2 R D
CHURCHGOER    CH ER1 CH G OW2 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
church    (n) (ch @@1 ch)
churches    (n) (ch @@1 ch i z)
churchman    (n) (ch @@1 ch m @ n)
churchmen    (n) (ch @@1 ch m e n)
churchgoer    (n) (ch @@1 ch g ou @ r)
churchyard    (n) (ch @@1 ch y aa d)
churchgoers    (n) (ch @@1 ch g ou @ z)
churchyards    (n) (ch @@1 ch y aa d z)
churchwarden    (n) (ch @@1 ch w oo1 d n)
churchwardens    (n) (ch @@1 ch w oo1 d n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gottesdienst {m} | zum Gottesdienst gehen | einem Gottesdienst beiwohnenchurch service; divine service; service | to go to church | to attend church [Add to Longdo]
Kirche {f} | Kirchen {pl} | in der Kirche | in die Kirche gehen; zur Kirche gehenchurch | churches | at church; in church | to go to church [Add to Longdo]
Kirchenbesucher {m}church goer [Add to Longdo]
Kirchencapella {f}church orchestra [Add to Longdo]
Kirchengestühl {n}church pews [Add to Longdo]
Kirchenglocke {f}church bell [Add to Longdo]
Kirchensteuer {f}church rate [Add to Longdo]
Kirchentag {m}church congress [Add to Longdo]
Kirchgang {m}church going [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PL教団[ピーエルきょうだん, pi-eru kyoudan] (n) (See パーフェクトリバティー教団) Church of Perfect Liberty (religious group founded in Japan in 1924) [Add to Longdo]
アルメニア教会[アルメニアきょうかい, arumenia kyoukai] (n) Armenian Church; Armenian Apostolic Orthodox Church [Add to Longdo]
アングリカン教会[アングリカンきょうかい, angurikan kyoukai] (n) Anglican Church [Add to Longdo]
エピスコパル教会[エピスコパルきょうかい, episukoparu kyoukai] (n) (See 監督教会) Episcopal Church [Add to Longdo]
カトリック教会[カトリックきょうかい, katorikku kyoukai] (n) Catholic Church; (P) [Add to Longdo]
ギリシャ正教;ギリシア正教[ギリシャせいきょう(ギリシャ正教);ギリシアせいきょう(ギリシア正教), girisha seikyou ( girisha sei kyou ); girishia seikyou ( girishia sei kyou )] (n) Greek Orthodox Church [Add to Longdo]
ギリシャ正教会;ギリシア正教会[ギリシャせいきょうかい(ギリシャ正教会);ギリシアせいきょうかい(ギリシア正教会), girisha seikyoukai ( girisha seikyoukai ); girishia seikyoukai ( girishia seikyouka] (n) Greek Orthodox Church [Add to Longdo]
コプト教会[コプトきょうかい, koputo kyoukai] (n) Coptic Church [Add to Longdo]
チャーチ[, cha-chi] (n) church; (P) [Add to Longdo]
ハリストス正教会[ハリストスせいきょうかい, harisutosu seikyoukai] (n) (1) (See ハリストス) Eastern Orthodox Church; (2) Japan Orthodox Church [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教友[jiào yǒu, ㄐㄧㄠˋ ㄧㄡˇ, ] church member [Add to Longdo]
教友大会[jiào yǒu dà huì, ㄐㄧㄠˋ ㄧㄡˇ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] church conference [Add to Longdo]
教堂[jiào táng, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄤˊ, ] church; chapel [Add to Longdo]
教堂墓地[jiào táng mù dì, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄤˊ ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ, ] churchyard [Add to Longdo]
教士[jiào shì, ㄐㄧㄠˋ ㄕˋ, ] churchman; clergy [Add to Longdo]
圣母教堂[shèng mǔ jiào táng, ㄕㄥˋ ㄇㄨˇ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄤˊ, / ] Church of Our Lady; Frauenkirche [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Church \Church\, v. t. [imp. & p. p. {Churched}; p. pr. & vb. n.
   {Churching}.]
   To bless according to a prescribed form, or to unite with in
   publicly returning thanks in church, as after deliverance
   from the dangers of childbirth; as, the churching of women.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Church \Church\ (ch[^u]rch), n. [OE. chirche, chireche, cherche,
   Scot. kirk, from AS. circe, cyrice; akin to D. kerk, Icel.
   kirkja, Sw. kyrka, Dan. kirke, G. kirche, OHG. chirihha; all
   fr. Gr. kyriako`n the Lord's house, fr. kyriako`s concerning
   a master or lord, fr. ky`rios master, lord, fr. ky^ros power,
   might; akin to Skr. [,c][=u]ra hero, Zend. [,c]ura strong,
   OIr. caur, cur, hero. Cf. {Kirk}.]
   [1913 Webster]
   1. A building set apart for Christian worship.
    [1913 Webster]
 
   2. A Jewish or heathen temple. [Obs.] --Acts xix. 37.
    [1913 Webster]
 
   3. A formally organized body of Christian believers
    worshiping together. "When they had ordained them elders
    in every church." --Acts xiv. 23.
    [1913 Webster]
 
   4. A body of Christian believers, holding the same creed,
    observing the same rites, and acknowledging the same
    ecclesiastical authority; a denomination; as, the Roman
    Catholic church; the Presbyterian church.
    [1913 Webster]
 
   5. The collective body of Christians.
    [1913 Webster]
 
   6. Any body of worshipers; as, the Jewish church; the church
    of Brahm.
    [1913 Webster]
 
   7. The aggregate of religious influences in a community;
    ecclesiastical influence, authority, etc.; as, to array
    the power of the church against some moral evil.
    [1913 Webster]
 
       Remember that both church and state are properly the
       rulers of the people, only because they are their
       benefactors.             --Bulwer.
    [1913 Webster]
 
   Note: Church is often used in composition to denote something
      belonging or relating to the church; as, church
      authority; church history; church member; church music,
      etc.
      [1913 Webster]
 
   {Apostolic church}. See under {Apostolic}.
 
   {Broad church}. See {Broad Church}.
 
   {Catholic church} or {Universal church}, the whole body of
    believers in Christ throughout the world.
 
   {Church of England}, or {English church}, the Episcopal
    church established and endowed in England by law.
 
   {Church living}, a benefice in an established church.
 
   {Church militant}. See under {Militant}.
 
   {Church owl} (Zool.), the white owl. See {Barn owl}.
 
   {Church rate}, a tax levied on parishioners for the
    maintenance of the church and its services.
 
   {Church session}. See under {Session}.
 
   {Church triumphant}. See under {Triumphant}.
 
   {Church work}, work on, or in behalf of, a church; the work
    of a particular church for the spread of religion.
 
   {Established church}, the church maintained by the civil
    authority; a state church.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 church
   n 1: one of the groups of Christians who have their own beliefs
      and forms of worship [syn: {church}, {Christian church}]
   2: a place for public (especially Christian) worship; "the
     church was empty" [syn: {church}, {church building}]
   3: a service conducted in a house of worship; "don't be late for
     church" [syn: {church service}, {church}]
   4: the body of people who attend or belong to a particular local
     church; "our church is hosting a picnic next week"
   v 1: perform a special church rite or service for; "church a
      woman after childbirth"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ch
 
 1. (kıs.) chain, chancery, chapter, chief, child, China, church, of surgery.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top