Search result for

chum

(66 entries)
(1.6228 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chum-, *chum*
Possible hiragana form: ちゅん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chum[VI] ที่ไปด้วยกัน
chum[N] เพื่อนร่วมห้อง, Syn. roomate
chum[N] เพื่อนสนิท, Syn. close friend
chump[N] คนโง่, Syn. fool, dupe
chump[N] ไม้ท่อนใหญ่ๆ
chump[SL] คนโง่
chummy[ADJ] ที่สนิทสนมกัน, See also: ที่คุ้นเคยกันดี, Syn. intimate
chum up[PHRV] เข้ากันได้ดี, See also: เป็นมิตรกับ, Syn. pal up
chump change[SL] เงินจำนวนเล็กน้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chum(ชัม) {chummed,chumming,chums} n. เพื่อนสนิท,เพื่อนที่นอนในห้องเดียวกัน vi. อยู่ร่วมห้องเดียวกัน,สนิทสนม
chummy(ชัม'มี) adj. สนิทสนม,มีมิตรไมตรีจิตเป็นมิตร,เป็นเพื่อนกัน, See also: chumminess n.
chump(ชัมพฺ) n. ท่อนไม้สั้นและหนา,ก้อนเนื้อหนา,คนโง่

English-Thai: Nontri Dictionary
chum(n) เกลอ,สหาย,เพื่อนสนิท,เพื่อนร่วมห้อง
chummy(adj) สนิทสนม,เป็นเพื่อนกัน,เป็นมิตร
chump(n) ท่อนไม้สั้น,ก้อนเนื้อ,คนทึ่ม,คนโง่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chum[ชิ้น-ปลา] (n ) ชิ้นปลา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"We'll get wet, boys, if we're not careful, chums" I said.ถ้าเราไม่ระวังเพื่อนฝูงฉันบอก ว่า เพิ่มเติมสำหรับหัวเราะ How I Won the War (1967)
Go up and say you bring him Best wishes from his fallen old chumบอกท่านด้วยว่าเพื่อนเก่า ฝากความปรารถนาดีมาให้ The Little Prince (1974)
They're chumming right now.-โยนปลาเป็นเหยื่อล่อ Jaws (1975)
Keep that chum line going, Chief. We got five good miles on it.ตักปลาล่อไปเรื่อยๆ สารวัตร มีเหลือพอ 8 กม.ได้ Jaws (1975)
Chief, best drop another chum marker.สารวัตร หย่อนเหยื่ออีกทีซิ Jaws (1975)
Start that chum line again, will you?หย่อนปลาอีกทีซิ Jaws (1975)
I can go slow ahead. Come on down and chum some of this shit.ฉันก็ขับช้าๆ ได้ ลองมาตักปลานี่ดูมั่งสิ Jaws (1975)
Step right up, chum, and watch the kid lay down a rubber road right to freedom!ขั้นตอนที่เหมาะสมขึ้นชุมและ ดูเด็ก วางลงที่ถนนยางสิทธิเสรีภาพ! Mad Max (1979)
Chump don't want no help, chump don't get the help.คนเราไม่ต้องการความช่วยเหลือ ก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือ Airplane! (1980)
# Count on me to be your chum #ให้ฉันอยู่เป็นเพื่อนได้เสมอ An American Tail (1986)
Ah, Dante, old chum.ah, Dante, ชุมเก่า The Russia House (1990)
I thought we were all supposed to be chums together now.ผมคิดว่าเราควรที่จะเป็นเพื่อนฝูงกันตอนนี้ The Russia House (1990)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพื่อนยาก[N] chum, See also: faithful friend, true friend, Syn. เพื่อนแท้, Example: เขาคิดถึงเพื่อนยากที่อยู่ไกลแสนไกลขึ้นมาอย่างจับใจ, Thai definition: เพื่อนที่ช่วยเหลือกันในยามยาก
ชุมพร[N] Chumphon, Syn. จังหวัดชุมพร, Example: เธอเป็นชาวใต้จังหวัดชุมพร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบคุ่ม[TM] (Bōkhum) EN: Bochum   FR: Bochum
ช่อมาลี[n.] (chǿmālī) EN: Osmanthus ; Parameria barbata Schum.   FR: Osmanthus ; Parameria barbata Schum.
ชุมพร[n. prop.] (Chumphøn) EN: Chumphon (South)   FR: Chumphon (Sud)
จังหวัดชุมพร[n. prop.] (Jangwat Chumphøn) EN: Chumphon province   FR: province de Chumphon [f]
กุมาริกา[n.] (kumārika) EN: Osmanthus ; Parameria barbata Schum.   FR: Osmanthus ; Parameria barbata Schum.
มิชาเอล ชูมัคเกอร์[n. prop.] (Michāoēl Chūmakkoē) EN: Michael Schumacher   FR: Michael Schumacher
เพื่อนยาก[n. exp.] (pheūoen yāk) EN: chum ; faithful friend ; true friend   FR: copain [m]
สร้อยสุมาลี[n.] (søisumālī) EN: Osmanthus ; Parameria barbata Schum.   FR: Osmanthus ; Parameria barbata Schum.

CMU English Pronouncing Dictionary
CHUM    CH AH1 M
CHUMP    CH AH1 M P
CHUMS    CH AH1 M Z
CHUMMY    CH AH1 M IY0
CHUMLEY    CH AH1 M L IY0
CHUMNEY    CH AH1 M N IY0
CHUMBLEY    CH AH1 M B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chum    (v) (ch uh1 m)
chump    (n) (ch uh1 m p)
chums    (v) (ch uh1 m z)
chummy    (j) (ch uh1 m ii)
chumps    (n) (ch uh1 m p s)
chummed    (v) (ch uh1 m d)
chummier    (j) (ch uh1 m i@ r)
chumming    (v) (ch uh1 m i ng)
chummiest    (j) (ch uh1 m i i s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
合い口;合口[あいくち, aikuchi] (n) (1) chum; pal; (2) (See 匕首) dagger; stiletto; (3) unbalanced record of wins between two wrestlers (sumo) [Add to Longdo]
[さけ;しゃけ, sake ; shake] (n) (1) salmon (any fish of the family Salmonidae); (2) chum salmon (Oncorhynchus keta) [Add to Longdo]
沼杉[ぬますぎ;ヌマスギ, numasugi ; numasugi] (n) (See 落羽松) bald Cypress (Taxodium distichum) [Add to Longdo]
親友[しんゆう, shinyuu] (n) close friend; bosom (old, intimate) friend; buddy; crony; chum; (P) [Add to Longdo]
仲良し(P);仲好し;仲よし;仲好(io)[なかよし, nakayoshi] (n,adj-na) intimate friend; close friend; bosom buddy; chum; (P) [Add to Longdo]
仲良しこよし;仲好し小好し[なかよしこよし, nakayoshikoyoshi] (n) (See 仲良し) intimate friend; close friend; bosom buddy; chum [Add to Longdo]
白鮭[しろざけ, shirozake] (n) (See 鮭・2) chum salmon (Oncorhynchus keta) [Add to Longdo]
落羽松[らくうしょう, rakuushou] (n) (uk) bald Cypress (Taxodium distichum) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chum \Chum\, n.
   Chopped pieces of fish used as bait. [U. S.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chum \Chum\ (ch[u^]m), n. [Perh. a contraction fr. comrade or
   chamber fellow: cf. also AS. cuma a comer, guest.]
   A roommate, especially in a college or university; an old and
   intimate friend.
   [1913 Webster]
 
   {New chum}, a recent immigrant. [Australia]
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chum \Chum\, v. i. [imp. p. p. {Chummed}; p. pr. & vb. n.
   {Chumming}.]
   To occupy a chamber with another; as, to chum together at
   college. [U. S.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chum
   n 1: a close friend who accompanies his buddies in their
      activities [syn: {buddy}, {brother}, {chum}, {crony},
      {pal}, {sidekick}]
   2: bait consisting of chopped fish and fish oils that are dumped
     overboard to attract fish
   3: a large Pacific salmon with small spots on its back; an
     important food fish [syn: {chum salmon}, {chum},
     {Oncorhynchus keta}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top