Search result for

chuck

(97 entries)
(0.004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chuck-, *chuck*
English-Thai: Longdo Dictionary
nunchucks(n) กระบอง 2 ท่อนมีโซ่เชื่อม อาวุธแบบของบรูซลี, S. numchucks, chain sticks
numchucks(n) กระบอง 2 ท่อนมีโซ่เชื่อม อาวุธแบบของบรูซลี, S. nunchucks, chain sticks

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chuck[N] การตบที่คางเบาๆ
chuck[VT] กำจัด (คำสแลง), Syn. get rid of, throw away
chuck[VT] ตบเบาๆ (ด้วยความเอ็นดู), Syn. pat, tap
chuck[VT] โยน, See also: ทอย
chuck[SL] คำเรียกที่แสดงความรักใคร่
chuck[SL] อ้วก, See also: อาเจียน
chuck[SL] ตัดความสัมพันธ์
chuckle[N] การหัวเราะเบาๆ, Syn. chortle, giggle
chuckle[VI] หัวเราะเบาๆ, Syn. laugh, giggle
chuck at[PHRV] ขว้างใส่ (คำไม่เป็นทางการ), See also: โยนใส่, เขวี้ยงใส่, Syn. throw at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chuck(ชัค) {chucked,chucking,chucks} vi.,n. (การ) ตบเบา ๆ ,แตะ,เชย,เชย (คาง) โยน,ทอย,เหวี่ยง,ทิ้ง,ไล่ออก,ลาออก,เลิกล้ม,ร้องเสียงกุ๊ก ๆ (ไก่) ,ไม้รอง,ไม้หมอน,ตัวหนีบ,เครื่องจับดอกสว่าน,เสียงร้องดังกล่าว,เสบียงอาหาร, Syn. pat,tap
chuck waggonn. เสบียงเคลื่อนที่
chuck wagonn. เสบียงเคลื่อนที่
chuckfulladj. เต็มที่,แน่น
chuckholen. หลุมบนถนน,แอ่งบนถนน
chuckle {chuckledvi.,n. (การ) หัวเราะเบา ๆ ,หัวเราะกับตัวเอง,แอบหัวเราะ,ร้องเสียงกระต๊าก (ไก่)
chuckles}vi.,n. (การ) หัวเราะเบา ๆ ,หัวเราะกับตัวเอง,แอบหัวเราะ,ร้องเสียงกระต๊าก (ไก่)
chucklingvi.,n. (การ) หัวเราะเบา ๆ ,หัวเราะกับตัวเอง,แอบหัวเราะ,ร้องเสียงกระต๊าก (ไก่)
universal chuckn. หัวหนีบอเนกประสงค์,เครื่องจับดอก,สว่านอเนกประสงค์
upchuck(อัพ'ชัค) vi.,vt. อาเจียน

English-Thai: Nontri Dictionary
chuck(n) การตบเบาๆ,การเชยคาง
chuck(vt) ตบเบาๆ,เชย(คาง),ทอย,โยน,เหวี่ยง
chuckle(n) การหัวเราะหึๆ,การอมยิ้ม
chuckle(vi) หัวเราะหึๆ,หัวเราะเบาๆ
woodchuck(n) สัตว์ชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chuckส่วนไหล่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Chuck?- ชัค Chuck Versus the Wookiee (2007)
Chuck!ชัค! Chuck Versus the Sensei (2008)
Chuck.ชัค Giving Back (2008)
Chuck.ชัค Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Chuck?ชัค. Chuck Versus the Predator (2009)
Chuck.ชัค Chuck Versus the Tic Tac (2010)
Chuck!ชัค ! Chuck Versus the Tic Tac (2010)
Chuck?ชัค Chuck Versus the Role Models (2010)
Chuck!ชัค Chuck Versus the Aisle of Terror (2010)
Hey, Chuck.ไง ชัค Beauty and the Feast (2011)
[ Chuckles ].. Pulling Strings (2012)
( Chuckles )( Chuckles ) The Nurse and the Curse (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chuckBruce chuckled to himself as he read the letter.
chuckChuck me the ball.
chuckHe chucked me the apple.
chuckHe chuckled at the comics.
chuck"Hee hee," his mother chuckled, shaking her head.
chuckI tumbled on the truth by the merest accident, when I'd pretty nearly chucked the whole job.
chuckWhen she saw the lengths he'd gone to to get all dressed up she couldn't help letting a brief chuckle escape.
chuckYou noisy children will be chucked off by the driver.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮา[V] laugh, See also: chuckle, chortle, Example: ผู้ชมฮากันทั้งหอประชุม เพราะเด็กชายบ๊อบกลายเป็นท่านผู้เฒ่าบ๊อบเสียแล้ว, Thai definition: หัวเราะเสียงดังพร้อมๆ กันเพราะขบขันหรือชอบใจ
หัวเราะ[V] laugh, See also: chuckle, chortle, guffaw, giggle, titter, be in stitches, snigger, Syn. หัวร่อ, ขัน, ขบขัน, Example: พวกเขาหัวเราะที่ได้เจอคนชื่อประหลาด, Thai definition: เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ
เชย[V] touch fondly, See also: chuck, fondle, pet, caress, stroke, Example: หมอเชยคางคนไข้เพื่อดูแผลที่ริมฝีปากให้ถนัด, Thai definition: สัมผัสเบาๆ หรือช้อนขึ้นเบาๆ ด้วยความเอ็นดูหรือรักใคร่
ซิกซี้[V] chuckle, See also: tease, banter, Syn. กระซิกกระซี้, ระริก, ระริกระรี้, Example: หล่อนไม่เคยต้องซิกซี้กับใครเลย นับตั้งแต่เกิดมา, Thai definition: หัวเราะเย้าหยอกกัน
หึๆ[ADV] chuckle, See also: chortle, Example: เขาหัวเราะหึๆ เหมือนไม่ใส่ใจกับเรื่องที่พูดถึง, Thai definition: เสียงหัวเราะดังเช่นนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชย[v.] (choēi) EN: caress ; drizzle ; shower ; blow gently ; fondle ; chuck   FR: caresser ; cajoler
หัวเราะ[v.] (hūarǿ) EN: laugh ; chuckle ; chortle ; guffaw ; giggle ; titter ; be in stitches ; snigger   FR: rire ; rigoler
ขว้างทิ้ง[v. exp.] (khwāngthing) EN: throw away ; cast aside ; hurl ; chuck ; pitch ; toss ; fling   

CMU English Pronouncing Dictionary
CHUCK    CH AH1 K
CHUCK'S    CH AH1 K S
CHUCKED    CH AH1 K T
CHUCKIE    CH AH1 K IY0
CHUCKLE    CH AH1 K AH0 L
CHUCKLES    CH AH1 K AH0 L Z
CHUCKLED    CH AH1 K AH0 L D
CHUCKING    CH AH1 K IH0 NG
CHUCKLING    CH AH1 K L IH0 NG
CHUCK-A-LUCK    CH AH1 K AH0 L AH2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chuck    (v) (ch uh1 k)
chucks    (v) (ch uh1 k s)
chucked    (v) (ch uh1 k t)
chuckle    (v) (ch uh1 k l)
chucking    (v) (ch uh1 k i ng)
chuckled    (v) (ch uh1 k l d)
chuckles    (v) (ch uh1 k l z)
chuckling    (v) (ch uh1 k l i ng)
chucker-out    (n) - (ch uh2 k @ r - au1 t)
chuckers-out    (n) - (ch uh2 k @ z - au1 t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drehbank {f} (für Futterarbeit)chuck lathe [Add to Longdo]
Carolinanachtschwalbe {f} [ornith.]Chuck Will's Widow [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うふふ[, ufufu] (adv) chuckling; giggling [Add to Longdo]
くすくす[, kusukusu] (n,adv,vs) (on-mim) chuckle; giggle [Add to Longdo]
ほくそ笑む;北叟笑む[ほくそえむ, hokusoemu] (v5m,vi) to chuckle; to snicker [Add to Longdo]
ほくほく[, hokuhoku] (adv,n,vs) (1) (on-mim) not soggy; (2) pleased with oneself; chuckling to oneself [Add to Longdo]
ウッドチャック[, uddochakku] (n) woodchuck [Add to Longdo]
ウフッ[, ufutsu] (n,adv-to) (See うふふ) chuckle; chuckling [Add to Longdo]
クックッ[, kukkutsu] (n,adv-to) (1) chuckle; stifled laughter; giggle; (2) cluck; coo (bird call) [Add to Longdo]
チャック[, chakku] (n) (1) chuck (device for holding a workpiece in a lathe or a tool in a drill); (2) fastener; zipper; (P) [Add to Longdo]
チャックリーマー[, chakkuri-ma-] (n) chucking reamer [Add to Longdo]
一人悦に入る[ひとりえつにいる, hitorietsuniiru] (exp,v5r) to be pleased with oneself; to chuckle with delight [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
咯咯笑[gē gē xiào, ㄍㄜ ㄍㄜ ㄒㄧㄠˋ, ] chuckle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chuck \Chuck\ (ch[u^]k), n.
   1. A small pebble; -- called also {chuckstone} and
    {chuckiestone}. [Scot.]
    [1913 Webster]
 
   2. pl. A game played with chucks, in which one or more are
    tossed up and caught; jackstones. [Scot.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chuck \Chuck\ (ch[u^]k), v. i. [imp. & p. p. {Chucked}; p. pr. &
   vb. n. {Chucking}.] [Imitative of the sound.]
   1. To make a noise resembling that of a hen when she calls
    her chickens; to cluck.
    [1913 Webster]
 
   2. To chuckle; to laugh. [R.] --Marston.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chuck \Chuck\, v. t.
   To call, as a hen her chickens. --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chuck \Chuck\, n.
   1. The chuck or call of a hen.
    [1913 Webster]
 
   2. A sudden, small noise.
    [1913 Webster]
 
   3. A word of endearment; -- corrupted from chick. "Pray,
    chuck, come hither." --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chuck \Chuck\, v. t. [imp. & p. p. {Chucked}; p. pr. & vb. n.
   {Chucking}.] [F. choquer to strike. Cf. {Shock}, v. t.]
   1. To strike gently; to give a gentle blow to.
    [1913 Webster]
 
       Chucked the barmaid under the chin.  --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   2. To toss or throw smartly out of the hand; to pitch.
    [Colloq.] "Mahomet Ali will just be chucked into the
    Nile." --Lord Palmerson.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mech.) To place in a chuck, or hold by means of a chuck,
    as in turning; to bore or turn (a hole) in a revolving
    piece held in a chuck.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chuck \Chuck\, n.
   1. A slight blow or pat under the chin.
    [1913 Webster]
 
   2. A short throw; a toss.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mach.) A contrivance or machine fixed to the mandrel of a
    lathe, for holding a tool or the material to be operated
    upon.
    [1913 Webster]
 
   {Chuck farthing}, a play in which a farthing is pitched into
    a hole; pitch farthing.
 
   {Chuck hole}, a deep hole in a wagon rut.
 
   {Elliptic chuck}, a chuck having a slider and an eccentric
    circle, which, as the work turns round, give it a sliding
    motion across the center which generates an ellipse.
    --Knight.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chuck \Chuck\, n.
   A piece of the backbone of an animal, from between the neck
   and the collar bone, with the adjoining parts, cut for
   cooking; as, a chuck steak; a chuck roast. [Colloq.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chuck
   n 1: informal terms for a meal [syn: {chow}, {chuck}, {eats},
      {grub}]
   2: the part of a forequarter from the neck to the ribs and
     including the shoulder blade
   3: a holding device consisting of adjustable jaws that center a
     workpiece in a lathe or center a tool in a drill
   v 1: throw carelessly; "chuck the ball" [syn: {chuck}, {toss}]
   2: throw away; "Chuck these old notes" [syn: {chuck}, {ditch}]
   3: pat or squeeze fondly or playfully, especially under the chin
     [syn: {chuck}, {pat}]
   4: eject the contents of the stomach through the mouth; "After
     drinking too much, the students vomited"; "He purged
     continuously"; "The patient regurgitated the food we gave him
     last night" [syn: {vomit}, {vomit up}, {purge}, {cast},
     {sick}, {cat}, {be sick}, {disgorge}, {regorge}, {retch},
     {puke}, {barf}, {spew}, {spue}, {chuck}, {upchuck}, {honk},
     {regurgitate}, {throw up}] [ant: {keep down}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top