Search result for

chrono

(87 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chrono-, *chrono*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chrono[PRF] เวลา
chronologic[ADJ] ที่เป็นตามลำดับเวลา, Syn. chronological, temporal
chronological[ADJ] ตามลำดับเวลา, Syn. chronologic, in sequence, sequent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chrono-Pref. 'เวลา'
chronographn. นาฬิกาที่เที่ยงตรงมาก., See also: chronographer n. ดูchronograph -chronographic adj. ดูchronograph
chronologer(คระนอล'ละจิสทฺ,-เจอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง
chronologicadj. ตามลำดับเวลาวันเดือนปี,ตามลำดับเหตุการณ์
chronologicaladj. ตามลำดับเวลาวันเดือนปี,ตามลำดับเหตุการณ์
chronologist(คระนอล'ละจิสทฺ,-เจอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง
chronology(คระนอล'ละจี) n. วิชาลำดับวันเดือนปี
chronometer(คระนอม'มิเทอะ) n. นาฬิกาที่เที่ยงตรงมาก, See also: chronometric,chronometrical adj.
chronoscope(ครอน'โนสโคพ) n. เครื่อง วัดเวลาได้อย่างละเอียดและแม่นยำมาก, See also: chronoscopic adj. ดูchronoscope chronoscopy n. ดูchronoscope
heterochronousadj. ซึ่งมาจากต่างแดน

English-Thai: Nontri Dictionary
chronological(adj) ตามลำดับเหตุการณ์,กาลภาพ
chronology(n) การเรียงตามลำดับเหตุการณ์
synchronous(adj) พร้อมกัน,ตรงกัน,ได้จังหวะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chronohorizonแนวชั้นตามอายุกาล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
chronolithologic unit; chronostratigraphic unitหน่วยลำดับชั้นหินตามอายุกาล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
chronological ageอายุตามปฏิทิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chronological primitivismบรรพกาลนิยมเชิงประวัติศาสตร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
chronology of permanent teethลำดับเวลาฟันแท้ขึ้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
chronology of primary teethลำดับเวลาฟันน้ำนมขึ้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
chronometerมาตรเวลา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
chronostratigraphic classificationการจำแนกลำดับชั้นหินตามอายุกาล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
chronostratigraphic horizonแนวชั้นลำดับชั้นหินตามอายุกาล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
chronostratigraphic unit; chronolithologic unitหน่วยลำดับชั้นหินตามอายุกาล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chronological arrangementการจัดเนื้อเรื่องตามลำดับวันเดือนปี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Chronologyลำดับเหตุการณ์ [TU Subject Heading]
Chronology, Historicalลำดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The 9,000 Series uses holographic memories so chronological erasures would not work.9000 ชุดใช้ความทรงจำโฮโล แกรม เพื่อให้ตัวหนังสือตามลำดับจะ ไม่ทำงาน 2010: The Year We Make Contact (1984)
See this? It's a clockwork chronometer, of my invention.ดูนี่สิ นี่เป็นนาฬิกาที่เที่ยงตรงมาก ฉันประดิษฐ์ขึ้นมาเอง The Red Violin (1998)
Dimensional optics. Chronography.มิติ ความเกี่ยวเนื่อง The Time Machine (2002)
All three, in chronological order.ทั้งสามคน เรียงตามอายุ The Woodsman (2004)
But if you hadn't noticed, we are now chronologically-speaking, adults.แต่เราไม่ใช่เด็กแล้วนะ Chuck Versus the Sandworm (2007)
John's life defies chronology and linear description.ชีวิตของจอห์นเป็นตัวกำหนดอะไรมากมาย Saw IV (2007)
BUT I WAS ABLE TO MAKE A CHRONOLOGY. THE WOMAN HE CALLS "DOVE" ESTABLISHED CONTACT SHORTLY AFTER THE TRIAL."ฉันรู้เลยว่ามีพลังต้องการให้เราอยู่ด้วยกัน The Angel Maker (2008)
We took the footage, in chronological order, and edited it together.เราเอาภาพวิดีโอมาเรียงตามลำดับแล้วแก้ไขให้มันต่อเนื่องกัน Episode #1.3 (2009)
We are gonna have to catalog these injuries chronologically. Talk to Angela.เราจะจัดหมวดหมู่Nลักษณะ\การบาดเจ็บพวกนี้ไปตามลำดับเวลา ไปคุยกับแองเจิลล่านะ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
We'll monitor your progress on these chronometers.เราจะติดตามความก้าวหน้าของพวกเจ้า ผ่านทางโครโนมิเตอร์นี่ Weapons Factory (2009)
Should I answer chronologically or alphabetically?จะให้ตอบตามลำดับเวลา หรือตัวอักษรล่ะ? Sherlock Holmes (2009)
His work--the women, he put them in chronological order.ของเขา--ผู้หญิง เขาจัดเรียงพวกหล่อนตามลำดับเวลา ...A Thousand Words (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นาฬิกาจับเวลา[n. exp.] (nālikā japwēlā) EN: stopwatch ; digital timer   FR: chronomètre [m]
ประวัติ[n.] (prawat) EN: chronology ; biography , chronicle ; annals ; history   FR: récit historique [m] ; chronique [f] ; histoire [f] ; historique [m] ; chronologie [f] ; monographie [f]
ตามลำดับเวลา[adj.] (tām lamdap wēlā) FR: chronologique

CMU English Pronouncing Dictionary
CHRONOLOGY    K R AH0 N AA1 L AH0 JH IY0
CHRONOWITZ    K R AA1 N AH0 W IH2 T S
CHRONOLOGIES    K R AH0 N AA1 L AH0 JH IY0 Z
CHRONOLOGICAL    K R AA2 N AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L
CHRONOLOGICALLY    K R AA2 N AH0 L AA1 JH IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chronology    (n) (k r @1 n o1 l @ jh ii)
chronometer    (n) (k r @1 n o1 m i t @ r)
chronologies    (n) (k r @1 n o1 l @ jh i z)
chronometers    (n) (k r @1 n o1 m i t @ z)
chronological    (j) (k r o2 n @ l o1 jh i k l)
chronologically    (a) (k r o2 n @ l o1 jh i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chronologe {m}chronologer [Add to Longdo]
Chronologie {f} | Chronologien {pl}chronology | chronologies [Add to Longdo]
chronologischchronologic [Add to Longdo]
chronologischchronological [Add to Longdo]
chronologischechronological [Add to Longdo]
chronologisch {adv}chronologically [Add to Longdo]
chronometrischchronometric [Add to Longdo]
chronometrisch {adv}chronometrically [Add to Longdo]
chronometrischchronometrical [Add to Longdo]
chronotrop; die Schlagfrequenz des Herzens beeinflussend [med.]chronotropic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2進データ同期通信[にしんデータどうきつうしん, nishin de-ta doukitsuushin] (n) {comp} binary synchronous communication [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
クロノ[, kurono] (n) chrono [Add to Longdo]
クロノグラフ[, kuronogurafu] (n) chronograph [Add to Longdo]
クロノスコープ[, kuronosuko-pu] (n) chronoscope; (P) [Add to Longdo]
クロノバイオロジー[, kuronobaioroji-] (n) chronobiology [Add to Longdo]
クロノメーター[, kuronome-ta-] (n) chronometer [Add to Longdo]
クロノロジー[, kuronoroji-] (n) chronology [Add to Longdo]
シンク[, shinku] (n) (1) sink; (2) sync (synchronous); (P) [Add to Longdo]
シンクロナス[, shinkuronasu] (n) synchronous [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
克罗诺斯[Kè luó nuò sī, ㄎㄜˋ ㄌㄨㄛˊ ㄋㄨㄛˋ ㄙ, / ] Chronos, Greek God and cannibalistic child abuser, father of Zeus [Add to Longdo]
顺叙[shùn xù, ㄕㄨㄣˋ ㄒㄩˋ, / ] chronological narrative [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
バイシンク[ばいしんく, baishinku] bisync, binary synchronous [Add to Longdo]
調歩同期アダプタ[ちょうほどうきアダプタ, chouhodouki adaputa] Asynchronous Adapter [Add to Longdo]
等時[とうじ, touji] isochronous (a-no) [Add to Longdo]
等時性[とうじせい, toujisei] isochronous [Add to Longdo]
等時性通信[とうじせいつうしん, toujiseitsuushin] isochronous communication [Add to Longdo]
等時性伝送[とうじせいでんそう, toujiseidensou] isochronous transmission [Add to Longdo]
同期[どうき, douki] synchronization (vs), synchronous (a-no) [Add to Longdo]
同期データリンク制御[どうきデータリンクせいぎょ, douki de-tarinku seigyo] Synchronous Data Link Control, SDLC [Add to Longdo]
同期デジタルハイアラキー[どうきデジタルハイアラキー, douki dejitaruhaiaraki-] Synchronous Digital Hierarchy, SDH [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top