Search result for

chopstick

(51 entries)
(0.0741 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chopstick-, *chopstick*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chopsticks[N] ตะเกียบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chopstick(ชอพ'สทิค) n. ตะเกียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
chopsticks(n) ตะเกียบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do I have to use chopsticks? Because it could take a while.ผมต้องใช้ตะเกียบด้วยไหม เพราะว่ามันคงต้องใช้เวลาหน่อย The Joy Luck Club (1993)
All I thought about at that moment was that the guy next door probably ate with one chopstickทุกๆอย่างที่ฉันคิดตอนนี้คือ คนที่อยู่ห้องข้างๆ น่าจะกินข้าวด้วยตะเกียบอันเดียว Oldboy (2003)
The more the tattoos the shorter the chopstickรอบสักทั้งหมดคงสั้นว่าตะเกียบ Oldboy (2003)
The shorter the chopstick the bigger the wall's hole getsสั้นว่าตะเกียบ ที่พอจะเจาะกำแพงให้เป็นรูใหญ่ๆได้ Oldboy (2003)
If Ling can find a girl Who likes his chopstick nose trickถ้าหากเจ้าเตี้ยหาผู้หญิงของมันได้ จะมีใครบ้างมั๊ยที่สนใจจมูกเล่นกลตะเกียบแบบนี้บ้าง Mulan 2: The Final War (2004)
I can't play chopsticks if you're doing that.ฉันเล่นตะเกียบไม่ได้แน่ / ถ้าคุณทำแบบนี้ The Notebook (2004)
We could use chopsticks and drop an endless variety of things on our clothes, I'm sorry, I prefer not to socialize with students,เราจะใช้ตะเกียบและทิ้งอะไรอีกมามายบนเสื้อของเรา ขอโทษด้วยค่ะ ฉันไม่ยุ่งกับนักเรียน Shall We Dance (2004)
Such big chopsticks! Oh, I'll eat with theseตะเกัฃียบอันใหญ่จังเลย แม่ใช้ไอ้นี้นี้แหละ Nobody Knows (2004)
You can eat without a spoon using chopsticks or hands.เราไม่สามารถทานอะไรได้ถ้าไม่มีช้อน แต่อาจจะใช้ตะเกียบหรือส้อมแทนได้ Love So Divine (2004)
She threw these chopsticks and they stuck to their foreheads.เธอขว้างตะเกียบ และท่อนไม้ใส่ไอ้พวกนั้น My Wife Is a Gangster 3 (2006)
Where are my chopsticks? They're in front of you.ตะเกียบของฉันอยูที่ไหน? My Wife Is a Gangster 3 (2006)
If you don't want to die, grab the chopsticks.ถ้าคุณไม่ต้องการตาย จับตะเกียบซะ My Wife Is a Gangster 3 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chopstickAll the world is divided into three types of people - finger-users, chopstick-users, and fork-users.
chopstickBefore forks and chopsticks, people usually ate food with a piece of flat bread.
chopstickBut there's only one pair of chopsticks. What shall we do?
chopstickForks and chopsticks became popular because they could easily handle hot food.
chopstickFork-users are mainly in Europe, North America, and Latin America; chopstick-users in eastern Asia and finger-users in Africa, the Middle East, Indonesia, and India.
chopstickHe used chopsticks in an awkward way.
chopstickIt's better to carry plastic chopsticks and wash them than to use disposable chopsticks to throw away.
chopstickLucy can not use chopsticks.
chopstickMr Parker tried eating with chopsticks.
chopstickSome of the oldest Chinese chopsticks date from 1200 B.C.
chopstickThe boy tried eating with chopsticks.
chopstickThere was, however, a need for food to be carried from the bowl to the mouth, and chopsticks came along to meet that need.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะเกียบ[N] chopsticks, Example: คนจีนนิยมรับประทานอาหารด้วยตะเกียบมากกว่าช้อนส้อม, Count unit: คู่,ข้าง, Thai definition: เครื่องใช้สำหรับคีบอาหารทำด้วยไม้หรืองา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กินตะเกียบ[v. exp.] (kin takīep) EN: take meal with chopsticks ; dine with chopsticks   
พุ้ย[v.] (phui = phūi) EN: push rice into mouth by using chopsticks ; scoop rice into one's mouth by using chopsticks   FR: pousser dans la bouche avec des baguettes en toute hâte
ตะเกียบ[n.] (takīep) EN: chopsticks   FR: baguettes [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHOPSTICK    CH AA1 P S T IH2 K
CHOPSTICKS    CH AA1 P S T IH2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chopsticks    (n) (ch o1 p s t i k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Essstäbchen {n}; Stäbchen {n} | Essstäbchen {pl}; Stäbchen {pl}chopstick | chopsticks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手許;お手元;御手許;御手元[おてもと, otemoto] (n) (uk) chopsticks (often written on the paper wrapper) [Add to Longdo]
ずぼら箸[ずぼらばし, zuborabashi] (n) (obsc) picking up a bowl with one's right hand which is already holding one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
せせり箸;挵り箸(oK)[せせりばし, seseribashi] (n) poking one's food around using one's chopsticks; playing with one's food with one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
マイ箸[マイばし;マイはし, mai bashi ; mai hashi] (n) washable chopsticks carried in a case (to be used in place of disposable chopsticks) [Add to Longdo]
握り箸[にぎりばし, nigiribashi] (n) grasping one's chopsticks the same way one might hold a walking stick (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
移り箸[うつりばし, utsuribashi] (n) (See 渡り箸) using one's chopsticks to jump from side dish to side dish without pausing to eat rice in between (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
違い箸[ちがいばし, chigaibashi] (n) using two different chopsticks together (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
一膳[いちぜん, ichizen] (n) (1) bowl (of rice); (2) pair (of chopsticks) [Add to Longdo]
横箸[よこばし, yokobashi] (n) joining both chopsticks together and using them as a spoon (breach of chopstick etiquette) [Add to Longdo]
火箸[ひばし, hibashi] (n) (1) tongs; (2) long metal chopsticks [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, ] chopstick [Add to Longdo]
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, ] chopstick [Add to Longdo]
筷子[kuài zi, ㄎㄨㄞˋ ㄗ˙, ] chopsticks [Add to Longdo]
[zhù, ㄓㄨˋ, ] chopsticks [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 chopsticks \chop"sticks`\ (ch[o^]p"st[i^]ks`), n. {chopstick}
   (ch[o^]p"st[i^]k`),
   1. a pair of slender sticks made of wood, ivory, plastic,
    etc., used chiefly by the Chinese and Japanese to lift
    food into the mouth while dining; -- also commonly used
    around the world by persons of Oriental heritage or in
    restaurants serving oriental food.
    [1913 Webster + WordNet 1.5] Chop suey

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chopstick
   n 1: one of a pair of slender sticks used as oriental tableware
      to eat food with

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top