Search result for

choose

(76 entries)
(0.0087 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -choose-, *choose*
Possible hiragana form: ちょおせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
choose[VT] เลือก, See also: คัดเลือก, เลือกสรร, คัด, Syn. pick out, select
choose[VI] เลือก
choosey[ADJ] ช่างเลือก, Syn. choosy
choose as[PHRV] เลือกให้เป็น, See also: แต่งตั้งให้เป็น, Syn. choose for
choose for[PHRV] เลือกให้เป็น, See also: แต่งตั้งให้เป็น, Syn. choose as, select as
choose from[PHRV] คัดเลือกจาก, See also: คัดสรรจาก, Syn. select from
choose among[PHRV] คัดเลือกจาก
choose sides[IDM] กำหนดผู้เล่นและแบ่งข้างกัน
choose between[PHRV] เลือกระหว่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
choose(ชูส) (chose,chosen,choosing,chooses) vt. เลือก,คัดเลือก,สมัคร. vi. เลือก,เลือกสรร,ชอบ. -Phr. (cannot choose but ต้อง,จำต้อง,ก็เลยต้อง) . -Phr. (choose up คัดเลือกคนเล่นลงสนาม), See also: chooser n. ดูchoose choosingly adv. ดูchoose คำที่มีค
choosey(ชู'ซี) adj. เอาใจยาก, จู้จี้

English-Thai: Nontri Dictionary
choose(vi,vt) เลือก,คัดเลือก,เลือกสรร,สมัครใจ,ตัดสิน,ตกลงใจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Chooser (n ) ผู้เลือก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hope you become a success at whatever it is you choose, after you finish school.พ่อหวังว่าวันนึงลูกจะต้องประสบความสำเร็จในสิ่งที่ลูกรัก หลังจากที่ลูกเรียนจบแล้ว The Serena Also Rises (2008)
Mom can't let these guys choose her life for heแม่ไม่ปล่อยให้ผู้ชายพวกนั้นเลือกเส้นทางชีวิตให้เธอหรอก Chuck in Real Life (2008)
Because they shouldn't be able to choose ours.เพราะยังไงแม่ก็เลือกเราอยู่แล้ว Chuck in Real Life (2008)
I guess nobody gets to choose who their parents are.ไม่มีใครสามารถเลือกพ่อแม่ได้ Birthmarks (2008)
I'm not even sure anymore if we get to choose who our friends are.ฉันไม่ค่อยแน่ใจอีกแล้วว่าเราจะเลือกคนเป็นเพื่อนได้ Birthmarks (2008)
Why did I choose a single mom?ทำไมฉันเลือก แม่ที่เลี้ยงลูกคนเดียว ยายของฉันแต่งงานตอนอายุ 37 Joy (2008)
You choose.เธอเลือก Akai ito (2008)
Peaceful worlds must choose sides or face the threat of invasion.ดินแดนอันสงบสุขทั้งหลาย จำต้องเลือกข้าง หาไม่แล้วจะโดนบีฑาย่ำยี Ambush (2008)
Saiyans always seem to choose strange wives-ชาวไซย่านี่ชอบเลือกภรรยาแปลกๆนะ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Choose!เลือกเอา Portrait of a Beauty (2008)
You choose. I'll buy.เลือกเลย ฉันจะได้ไปซื้อ Scandal Makers (2008)
We're going to take volunteers and choose.เรากำลังหาคนอาสาสมัครและเลือก Beethoven Virus (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chooseBeggars can't be choosers.
chooseBeggars can't be choosers. [Proverb]
chooseChoose a book carefully.
chooseChoose a dress you like.
chooseChoose any dress you like.
chooseChoose any flowers you like.
chooseChoose any of these pens.
chooseChoose any one book you like.
chooseChoose any one from among these.
chooseChoose a present carefully.
chooseChoose between these two.
chooseChoose between the two.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คัดตัว[V] choose, See also: select, pick, Example: พรรคการเมืองมีทางเลือกที่จะเติบโตอย่างช้าๆ โดยคัดตัวผู้สมัครที่มีคุณภาพ มีอุดมการณ์ร่วมกันมาเข้าร่วมพรรค, Thai definition: เลือกบุคคลที่เหมาะสม
คัดเลือก[V] choose, See also: select, pick, assort, Syn. เลือกสรร, คัด, เลือก, เลือกเฟ้น, Example: ผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาปัญหาทางด้านนี้ในเมืองไทยเป็นเวลาหลายเดือนและได้คัดเลือกนักศึกษาไทยไปอบรมในต่างประเทศด้วย
เลือก[V] choose, See also: select, pick, assort, elect, Syn. เลือกสรร, คัด, คัดเลือก, เลือกเฟ้น, Example: การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเรียงเบอร์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เลือกตั้งสามารถเลือกผู้สมัครเป็นรายบุคคลจากพรรคต่างๆ กัน, Thai definition: คัดสิ่งที่มีจำนวนมากกว่าหนึ่งขี้นไปเพื่อเอาไว้หรือเอาออกตามต้องการ
พิจิต[V] inspect, See also: choose, select, examine, Syn. เลือกคัด, ตรวจ
เฟ้น[V] select, See also: choose, pick out, Syn. เฟ้นหา, เลือกเฟ้น, คัดเลือก, Example: พรรคการเมืองต้องเฟ้นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดีพร้อมเพื่อลงแข่งขัน, Thai definition: คัดเอาแต่ที่ดี, คัดเอาแต่ที่ต้องการ
เลือกคัด[V] choose, See also: select, pick, elect, Syn. คัดเลือก, เลือก, คัด, เลือกสรร, เลือกเฟ้น, Example: คณะกรรมการต้องเลือกคัดบุคคลที่มีความสามารถที่สุดมาร่วมงาน, Thai definition: เลือกเอาที่ต้องการไว้, คัดเอาที่ไม่ต้องการออก
วิจิน[V] select, See also: choose, collect, pick up, keep, Syn. เก็บ, คัดเลือก, Notes: (บาลี)
สุ่ม[V] choose at random, See also: choose whimsically, Syn. เลือกสุ่ม, Example: ผมเดินทางไปไม่ได้ทุกแห่งจึงเลือกสุ่มข้อมูลไปบางจังหวัด และบางอำเภอ
สุ่ม[V] choose at random, See also: choose whimsically, Syn. เลือกสุ่ม, Example: ผมเดินทางไปไม่ได้ทุกแห่งจึงเลือกสุ่มข้อมูลไปบางจังหวัด และบางอำเภอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฟ้น[v.] (fen) EN: select ; choose ; pick out ; pick and choose ; cull   FR: choisir (soigneusement) ; sélectionner
กำหนดตัว[v. exp.] (kamnot tūa) EN: select ; choose   FR: sélectionner une personne ; choisir une personne
คัด[v.] (khat) EN: select ; pick ; choose ; glean ; sort ; cull ; separate   FR: choisir ; sélectionner
คัดเลือก[v.] (khatleūak) EN: choose ; pick out ; select ; vote ; assort   FR: choisir ; sélectionner ; opter pour ; voter
คัดแยก[v.] (khatyaēk) EN: sort out ; pick out ; screen ; choose ; select   FR: trier ; séparer ; sélectionner
เลือก[v.] (leūak) EN: choose ; pick out ; select ; vote ; elect   FR: choisir ; sélectionner ; préférer ; voter ; élire ; désigner
เลือกเอา[v.] (leūak ao) EN: choose ; pick out ; select   FR: choisir ; sélectionner
เลือกเฟ้น[v.] (leūakfen) EN: pick and choose ; select ; select carefully ; pick ; choose ; assort ; elect   FR: choisir soigneusement
สรร[v.] (san) EN: choose ; select ; pick ; pick out ; opt ; make a choice ; cull   FR: sélectionner ; choisir ; faire son choix ; trier
สุ่ม[v.] (sum) EN: choose at random ; choose whimsically   FR: choisir au hasard

CMU English Pronouncing Dictionary
CHOOSE    CH UW1 Z
CHOOSES    CH UW1 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
choose    (v) (ch uu1 z)
chooses    (v) (ch uu1 z i z)
choosey    (j) (ch uu1 z ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
くじで選ぶ;籤で選ぶ[くじでえらぶ, kujideerabu] (exp,v5b) to choose by lot [Add to Longdo]
して言えば[していえば, shiteieba] (n) if I must say (choose) [Add to Longdo]
どちらにしろ[, dochiranishiro] (exp) whichever one one chooses; either way [Add to Longdo]
為る[する, suru] (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P) [Add to Longdo]
押し立てる;押したてる;押立てる;推し立てる[おしたてる, oshitateru] (v1,vt) (1) to set up; to raise; (2) to nominate; to choose as a representative; (3) to push; to shove [Add to Longdo]
兄たり難く弟たり難し[けいたりがたくていたりがたし, keitarigatakuteitarigatashi] (exp) there is little to choose between the two; they're both about the same [Add to Longdo]
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1,vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) {MA} to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P) [Add to Longdo]
見計らう[みはからう, mihakarau] (v5u,vt) to choose at one's own discretion [Add to Longdo]
見繕う;見つくろう[みつくろう, mitsukurou] (v5u,vt) to choose (a thing) at one's own discretion; to use one's discretion in choosing [Add to Longdo]
見立てる;見たてる[みたてる, mitateru] (v1,vt) (1) to select; to choose; (2) to diagnose (an illness); to judge; (3) to liken to something else; to regard as something else (e.g. to use another person as a mirror); (4) to see someone off; (5) to look after; to be (someone's) guardian; (6) to underrate; to look down on; to underestimate (someone) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挑选[tiāo xuǎn, ㄊㄧㄠ ㄒㄩㄢˇ, / ] choose; select, #5,515 [Add to Longdo]
[zōu, ㄗㄡ, / ] choose; consult, #31,051 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Choose \Choose\, v. i.
   1. To make a selection; to decide.
    [1913 Webster]
 
       They had only to choose between implicit obedience
       and open rebellion.          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   2. To do otherwise. "Can I choose but smile?" --Pope.
    [1913 Webster]
 
   {Can not choose but}, must necessarily.
    [1913 Webster]
 
       Thou canst not choose but know who I am. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Choose \Choose\, v. t. [imp. {Chose}; p. p. {Chosen}, {Chose}
   (Obs.); p. pr. & vb. n. {Choosing}.] [OE. chesen, cheosen,
   AS. ce['o]san; akin to OS. kiosan, D. kiezen, G. kiesen,
   Icel. kj[=o]sa, Goth. kiusan, L. gustare to taste, Gr. ?,
   Skr. jush to enjoy. [root]46. Cf. {Choice}, 2d {Gust}.]
   1. To make choice of; to select; to take by way of preference
    from two or more objects offered; to elect; as, to choose
    the least of two evils.
    [1913 Webster]
 
       Choose me for a humble friend.    --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To wish; to desire; to prefer. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       The landlady now returned to know if we did not
       choose a more genteel apartment.   --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   {To choose sides}. See under {Side}.
 
   Syn: Syn. - To select; prefer; elect; adopt; follow.
 
   Usage: To {Choose}, {Prefer}, {Elect}. To choose is the
      generic term, and denotes to take or fix upon by an
      act of the will, especially in accordance with a
      decision of the judgment. To prefer is to choose or
      favor one thing as compared with, and more desirable
      than, another, or more in accordance with one's tastes
      and feelings. To elect is to choose or select for some
      office, employment, use, privilege, etc., especially
      by the concurrent vote or voice of a sufficient number
      of electors. To choose a profession; to prefer private
      life to a public one; to elect members of Congress.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 choose
   v 1: pick out, select, or choose from a number of alternatives;
      "Take any one of these cards"; "Choose a good husband for
      your daughter"; "She selected a pair of shoes from among
      the dozen the salesgirl had shown her" [syn: {choose},
      {take}, {select}, {pick out}]
   2: select as an alternative over another; "I always choose the
     fish over the meat courses in this restaurant"; "She opted
     for the job on the East coast" [syn: {choose}, {prefer},
     {opt}]
   3: see fit or proper to act in a certain way; decide to act in a
     certain way; "She chose not to attend classes and now she
     failed the exam"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top