Search result for

child

(167 entries)
(0.0112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -child-, *child*, chil
English-Thai: Longdo Dictionary
National Children's Day(n) วันเด็กแห่งชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
child[N] คนที่มีพฤติกรรมเหมือนเด็ก
child[N] เด็ก, Syn. infant, baby
child[N] ลูก, Syn. son, daughter
childly[ADJ] ที่เหมือนเด็ก, Syn. childish, childlike
childing[VI] ท้อง, See also: ตั้งครรภ์, Syn. pregnant
childish[ADJ] อ่อนต่อโลก, See also: ี่ไร้เดียงสา, เหมือนเด็ก, เด็กๆ, Syn. infantile
children[N] คำพหูพจน์ของคำว่า child
childhood[N] ช่วงต้น, See also: ระยะต้นๆ, Syn. early stage
childhood[N] วัยเด็ก, See also: ปฐมวัย, วัยต้น, Syn. youth, immaturity, Ant. maturity, adulthood
childless[ADJ] ไม่มีบุตร, Syn. barren

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
child(ไชดฺ) n. เด็ก,ทายาท,ผลิตผล,-with child ตั้งครรภ์ มีบุตร, Syn. yougster -pl children
child laborn. แรงงานเด็ก
child labourn. แรงงานเด็ก
child processโปรแกรมลูกหมายถึง การที่กำหนดให้โปรแกรมที่กำลังใช้อยู่สามารถ เรียกโปรแกรมอื่นมาทำงานได้ เช่น ในขณะที่กำลังใช้โปรแกรมประมวลผลคำพิมพ์เอกสารอยู่ เราสามารถสั่งให้โปรแกรมประมวลผลคำนั้นไปเรียกโปรแกรมตรวจเช็คตัวสะกดมาทำงานได้ โปรแกรม ประมวลผลคำนั้นจะเรียกว่าโปรแกรมแม่ (parent program) และโปรแกรมตรวจเช็คตัวสะกดเรียกว่าโปรแกรมลูก
child's playn. สิ่งที่ทำให้เสร็จได้ง่ายมาก,ของกล้วย ๆ
childbearingn. การคลอด -adj. ซึ่งตั้งครรภ์,สามารถคลอดลูกได้
childbedn. การคลอดลูก
childbirthn. การคลอดบุตร,การคลอดลูก
childe(ไชดฺ) n. หนุ่ม (สาว) ในตระกูลสูง
childhoodn. วัยเด็ก,ความเป็นเด็ก,ระยะแรกเริ่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
child(n) เด็ก,ทารก,ลูก,บุตรหลาน
CHILD child labor(n) กรรมกรเด็ก,แรงงานเด็ก
childbed(n) การคลอดลูก,การออกลูก
childbirth(n) การคลอดลูก,การออกลูก
childhood(n) วัยเด็ก,ความเป็นเด็ก
childish(adj) เหมือนเด็ก,ราวกับทารก,ไม่ประสา
childless(adj) ไม่มีลูก,ไม่มีบุตร
childlike(adj) เหมือนเด็ก,น่ารัก,น่าเอ็นดู,ไร้เดียงสา
children(n) pl ของ child
godchild(n) เด็กของพ่อทูนหัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
child abuseการกระทำทารุณต่อเด็ก [ดู abuse of children] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
child benefitเงินช่วยเหลือบุตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
child born out of wedlockบุตรนอกกฎหมาย [ดู illegitimate child] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
child born out of wedlockลูกนอกสมรส [ดู bastard] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
child destructionการทำลายเด็กในครรภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
child labourแรงงานเด็ก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
child labour lawกฎหมายการใช้แรงงานเด็ก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
child mortalityภาวะการตายของเด็ก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
child nodeบัพลูก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
child of the familyลูกติดพ่อ, ลูกติดแม่, เด็กที่รับมาเลี้ยงเป็นลูก (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Childเด็ก [การแพทย์]
Child abuseการทารุณกรรมเด็ก [TU Subject Heading]
Child Abuseเด็ก,การทารุณ;การทารุณเด็ก;การทารุณกรรมบุตร;การทำร้ายลูก [การแพทย์]
Child actorsนักแสดงเด็ก [TU Subject Heading]
Child authorsนักประพันธ์เด็ก [TU Subject Heading]
Child Bearing Ageช่วงอายุที่มีบุตรได้ [การแพทย์]
Child Behaviorเด็ก,พฤติกรรม;พฤติกรรมของเด็ก [การแพทย์]
Child behavior disordersพฤติกรรมผิดปกติของเด็ก [TU Subject Heading]
Child Behavior Disordersพฤติกรรมของเด็กผิดปกติ;เด็ก,พฤติกรรมผิดปกติ [การแพทย์]
Child careการดูแลเด็ก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
child allowanceเงินช่วยเหลือบุตร
child rearing practice (n) ลักษณะการอบรมเลี้ยงดู

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To a child.กับเด็กๆ Pret-a-Poor-J (2008)
-Now, quick, child, run.ตอนนี้อย่าง รวดเร็วเด็กทำงาน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Must be seven little children.จะต้องเป็นเด็กเล็ก ๆ เจ็ด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And from the look of this table, seven untidy little children.และจากรูปลักษณ์ของตารางนี้ เจ็ดเด็กเล็ก ๆ ไม่เป็นระเบียบ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
What funny names for children!ว่าชื่อตลกสำหรับเด็ก! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I wonder if the children are...ฉันสงสัยว่าเ? ด็ก ๆ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
She loved animals, and little children, too.เธอรักสัตว์ และเด็กๆด้วย The Great Dictator (1940)
Hynkel's address to the children of the double-cross.เฮนเคิล ต้องอยู่กับเด็กๆ เป็นสนธิสัญญา ดับเบิล-คลอส The Great Dictator (1940)
His Excellency seems pleased as he is greeted by Tomainian children.ท่านผู้นำ ดูเหมือนเขาจะยินดีกับการต้อนรับ โดยเด็กๆ The Great Dictator (1940)
He pauses before a woman with a child.เขาหยุดที่ผู้หญิงคนนึง กับเด็ก The Great Dictator (1940)
At six, Adenoid Hynkel will address the children of the double-cross.สนธิสัญญา อยู่ที่ อดีนอย เฮนเคิล เด็กๆแห่งสัญญาดับเบิล-คลอส The Great Dictator (1940)
What I say will not be directed to the children of the double-cross but to the children of Israel!ทำไมผมต้องพูด เอาใจเด็กๆแห่ง ดับเบิล-คลอสด้วย แต่ จะพูดเพื่อเด็กๆ อิสราเอล The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
childThe children were enthralled by the fairy tale.
childMothers starved themselves to feed their children.
childThe children wanted to go out.
childHe has not less than five children.
childIt's high time you children went to bed.
childSeeing his mother the lost child burst Into tears.
childChildren are to obey their parents.
childThe children were gathering around.
childI was only a little child then.
childThat child has few friends.
childTo be a good child you need to go to bed and get up early.
childMrs. Lark played the piano and the children sang.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัยเยาว์[N] childhood years, Syn. วัยเด็ก, Ant. วัยผู้ใหญ่, Example: ฉันอยู่บ้านสวนหลังนี้มาตั้งแต่วัยเยาว์ไม่เคยจากไปไหนเลย, Count unit: วัย, Thai definition: วัยที่มีอายุน้อยยังไม่ย่างเข้าสู่วัยรุ่น
หน่อมแน้ม[ADJ] childish, See also: innocent, naive, artless, Syn. ไร้เดียงสา, Example: เธออย่าทำท่าทางหน่อมแน้มไปหน่อยเลยนะ ไม่น่ารักหรอก, Thai definition: แบบเด็กๆ ไม่รู้เรื่องเรื่องราว ไร้เดียงสา
แรงงานเด็ก[N] child labour, Ant. แรงงานผู้ใหญ่, Example: นายจ้างต้องแจ้งการจ้างแรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วัน, Thai definition: ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และการจ้างแรงงานนั้น ห้ามมิให้นายจ้าง จ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเป็นลูกจ้าง
มูลนิธิคุ้มครองเด็ก[N] Child Protection Foundation, Example: ครอบครัวเราร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นสำหรับชีวิตความเป็นอยู่ให้กับมูลนิธิคุ้มครองเด็ก, Thai definition: มูลนิธิที่ทำหน้าที่ป้องกัน คุ้มครอง ช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กไทยที่ประสบภาวะทุกข์ยากลำบาก ถูกทอดทิ้งในสังคม
ลูกเต้า[N] child, Syn. ลูก, Ant. พ่อแม่, Example: หญิงวัยกลางคนเริ่มรู้สึกตัวว่าแก่และหมดความสำคัญลง เนื่องจากลูกเต้าเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือออกเรือนกันไปแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: ลูกผู้มีกำเนิดจากพ่อแม่
มารหัวขน[N] child born by unmarried parents, See also: unwanted child, Count unit: คน, Thai definition: ลูกที่อยู่ในท้องซึ่งยังไม่ปรากฏว่าใครเป็นพ่อ หรือไม่มีใครรับว่าเป็นพ่อ, Notes: (ปาก)
ลูก[N] child, See also: kid, son, daughter, offspring, bairn, Syn. บุตร, Example: ความแออัดยัดเยียดทำให้เธอกับสามี และลูกๆ ทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่เสมอ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีกำเนิดจากพ่อแม่
วัยเด็ก[N] childhood, See also: boyhood or girlhood, immaturity, infancy, Ant. วัยแก่, วัยชรา, Example: พอนึกถึงบทเพลงที่แม่เห่กล่อมตอนวัยเด็กก็หลับได้, Thai definition: ระยะที่อายุยังน้อย
หน่อ[N] child, See also: son, lineage, ancestry, descent, Example: เขาเป็นถึงหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์ เขาไม่สนใจเธอหรอก, Thai definition: ลูก, ลูกชาย, เชื้อสาย
กุมาร[N] child, See also: baby, infant, childhood, Example: ชูชกเดินทางไปยังเขาวงกต เพื่อทูลขอสองกุมารจากพระเวสสันดร, Count unit: คน, Thai definition: เด็กชาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุตร[n.] (but) EN: child ; son ; daughter ; offspring   FR: enfant [m, f] ; fils [m] ; fille [f] ; progéniture [f]
บุตรบุญธรรม[n. exp.] (but buntham) EN: adopted child ; adoptive child   FR: enfant adoptif [m]
บุตรเลี้ยง[n. exp.] (but līeng) EN: stepchild   
บุตรนอกกฎหมาย[n. exp.] (but nøk kotmāi) EN: illegitimate child ; bastard   FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
บุตรนอกสมรส[n. exp.] (but nøk somrot) EN: illegitimate child ; bastard   FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
บุตรธิดา[n.] (but-thidā) EN: children ; son and daughter   FR: enfants [mpl]
เด็ก[n.] (dek) EN: child ; infant ; baby ; kid (inf.) ; youngster ; boy ; girl   FR: enfant [m, f] ; bébé [m] ; gamin [m] ; gamine [f] ; garçon [m] ; garçonnet [m] ; fille [f] ; fillette [f] ; petit [m] ; petite [f] ; moutard [m] (fam.) ; gosse (fam.) [m] ; môme [m] ; lardon [m] (fam.) ; loupiot [m] (fam.) ; loupiote [f] (fam.) ; bambin [
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี[xp] (dek āyu tam kwā sip-søng pī) EN: children younger than 12   FR: les enfants de moins de 12 ans
เด็ก ๆ[n.] (dek-dek) EN: children ; kids   FR: enfants [mpl] ; marmaille [f] (fam. - péj.)
เด็ก 7 ใน 10 คน[xp] (dek jet nai sip khon) EN: 7 out 10 children   FR: 7 enfants sur dix

CMU English Pronouncing Dictionary
CHILD    CH AY1 L D
CHILDE    CH IH1 L D
CHILDS    CH AY1 L D Z
CHILD'S    CH AY1 L D Z
CHILDREY    CH IH1 L D R IY0
CHILDERS    CH IH1 L D ER0 Z
CHILDREN    CH IH1 L D R AH0 N
CHILDRES    CH AY1 L D ER0 Z
CHILDISH    CH AY1 L D IH2 SH
CHILDREE    CH AY0 L D R IY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
child    (n) (ch ai1 l d)
childish    (j) (ch ai1 l d i sh)
children    (n) (ch i1 l d r @ n)
childhood    (n) (ch ai1 l d h u d)
childless    (j) (ch ai1 l d l @ s)
childlike    (j) (ch ai1 l d l ai k)
childbirth    (n) (ch ai1 l d b @@ th)
childishly    (a) (ch ai1 l d i sh l ii)
child's-play    (n) - (ch ai1 l z - p l ei)
child-bearing    (n) - (ch ai1 l - b e@ r i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
子女[しじょ, shijo] Thai: เด็ก English: child

German-Thai: Longdo Dictionary
Preisschild(n) |das, pl. Preisschilder| ป้ายราคา, ป้ายบอกราคา
Nummernschild(n) |der, pl. Nummernschilder| ป้ายหมายเลขรถยนต์, ป้ายทะเบียนรถยนต์
Namenschild(n) |das, pl. Namenschilder| ป้ายชื่อ, ป้ายประจำตัว, See also: S. Ausweis

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kinderpsychologie {f}child psychology [Add to Longdo]
Kind {n} | Kinder {pl} | Kinder im Alter von drei Jahrenchild | children | children aged three [Add to Longdo]
Kinderarbeit {f}child labour [Add to Longdo]
Kindererziehung {f}child education [Add to Longdo]
Kinderfürsorge {f}child welfare [Add to Longdo]
Kinderfürsorger {m}child welfare worker [Add to Longdo]
Kindergeld {n}child benefit [Br.] [Add to Longdo]
Kindermörder {m}child murderer [Add to Longdo]
Kindermord {m} | Kindermorde {pl}child murder | child murders [Add to Longdo]
Kinderopfer {n}child sacrifice [Add to Longdo]
Kinderpflege {f}child care [Add to Longdo]
Kindersicherung {f}child lock [Add to Longdo]
Täufling {m}child to be baptized [Add to Longdo]
Tagesmutter {f}child minder; baby minder [Add to Longdo]
Wunderkind {n} | Wunderkinder {pl} | ein Wunderkindchild prodigy; prodigy | prodigies | an infant prodigious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AC[エーシー, e-shi-] (n) adult children [Add to Longdo]
DINKS[ディンクス, deinkusu] (n) dinks (double-income, no kids); childless working couple [Add to Longdo]
UNICEF[ユニセフ, yunisefu] (n) United Nations Children's Fund (formerly Children's Emergency Fund); UNICEF; (P) [Add to Longdo]
いい子いい子[いいこいいこ, iikoiiko] (n,vs) patting or stroking (pet, child, etc.) [Add to Longdo]
いじめられっ子;苛められっ子[いじめられっこ, ijimerarekko] (n) bullied child [Add to Longdo]
いたずらっ子;悪戯っ子;悪戯子[いたずらっこ, itazurakko] (n) (1) mischievous child; scamp; rascal; (2) elf; imp [Add to Longdo]
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child [Add to Longdo]
おいた[, oita] (n) childish prank; mischief [Add to Longdo]
おつむ[, otsumu] (n) (1) (abbr) (from おつむり) (See つむり) face (used mostly with children); head; (2) brains; intelligence [Add to Longdo]
お一人様[おひとりさま, ohitorisama] (n) (1) one person; one customer; (2) (col) (See 負け犬・2) unmarried woman (with no children) over the age of 30 [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乩童[jī tóng, ㄐㄧ ㄊㄨㄥˊ, ] child medium [Add to Longdo]
[yá, ㄧㄚˊ, ] child (coll.); kid [Add to Longdo]
伢子[yá zi, ㄧㄚˊ ㄗ˙, ] child (coll.); kid [Add to Longdo]
伢崽[yá zǎi, ㄧㄚˊ ㄗㄞˇ, ] child (coll.); kid [Add to Longdo]
保育[bǎo yù, ㄅㄠˇ ㄩˋ, ] child care; child welfare [Add to Longdo]
儿女[ér nǚ, ㄦˊ ㄋㄩˇ, / ] children; sons and daughters [Add to Longdo]
儿童[ér tóng, ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ, / ] child [Add to Longdo]
儿童节[Ér tóng jié, ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Children's Day [Add to Longdo]
[liē, ㄌㄧㄝ, ] child's cry [Add to Longdo]
[pī, ㄆㄧ, ] child's buttocks (esp. Cantonese); see 噼啪|劈啪, onomat. for crack, slap, clap, clatter etc [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
子エントリ[こエントリ, ko entori] child-entry [Add to Longdo]
子プロセス[こプロセス, ko purosesu] child process [Add to Longdo]
子供[こども, kodomo] child [Add to Longdo]
子構造体[ここうぞうたい, kokouzoutai] child structure [Add to Longdo]
子順序番号[こじゅんじょばんごう, kojunjobangou] child-sequence-number [Add to Longdo]
子操作[こそうさ, kosousa] child-operation [Add to Longdo]
親子関係[おやこかんけい, oyakokankei] parent-child relationship [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Child \Child\ (ch[imac]ld), n.; pl. {Children}
   (ch[i^]l"dr[e^]n). [AS. cild, pl. cildru; cf. Goth.
   kil[thorn]ei womb, in-kil[thorn][=o] with child.]
   1. A son or a daughter; a male or female descendant, in the
    first degree; the immediate progeny of human parents; --
    in law, legitimate offspring. Used also of animals and
    plants.
    [1913 Webster]
 
   2. A descendant, however remote; -- used esp. in the plural;
    as, the children of Israel; the children of Edom.
    [1913 Webster]
 
   3. One who, by character of practice, shows signs of
    relationship to, or of the influence of, another; one
    closely connected with a place, occupation, character,
    etc.; as, a child of God; a child of the devil; a child of
    disobedience; a child of toil; a child of the people.
    [1913 Webster]
 
   4. A noble youth. See {Childe}. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   5. A young person of either sex. esp. one between infancy and
    youth; hence, one who exhibits the characteristics of a
    very young person, as innocence, obedience, trustfulness,
    limited understanding, etc.
    [1913 Webster]
 
       When I was child. I spake as a child, I understood
       as a child, I thought as a child; but when I became
       a man, I put away childish things.  --1. Cor. xii.
                          11.
    [1913 Webster]
 
   6. A female infant. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A boy or a child, I wonder?      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To be with child}, to be pregnant.
 
   {Child's play}, light work; a trifling contest.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Child \Child\, v. i. [imp. & p. p. {Childed}; p. pr. & vb. n.
   {Childing}.]
   To give birth; to produce young.
   [1913 Webster]
 
      This queen Genissa childing died.    --Warner.
   [1913 Webster]
 
      It chanced within two days they childed both.
                          --Latimer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 child
   n 1: a young person of either sex; "she writes books for
      children"; "they're just kids"; "`tiddler' is a British
      term for youngster" [syn: {child}, {kid}, {youngster},
      {minor}, {shaver}, {nipper}, {small fry}, {tiddler},
      {tike}, {tyke}, {fry}, {nestling}]
   2: a human offspring (son or daughter) of any age; "they had
     three children"; "they were able to send their kids to
     college" [syn: {child}, {kid}] [ant: {parent}]
   3: an immature childish person; "he remained a child in
     practical matters as long as he lived"; "stop being a baby!"
     [syn: {child}, {baby}]
   4: a member of a clan or tribe; "the children of Israel"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ch
 
 1. (kıs.) chain, chancery, chapter, chief, child, China, church, of surgery.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top