Search result for

cherry

(66 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cherry-, *cherry*
English-Thai: Longdo Dictionary
cherry on topของพิเศษ, สิ่งพิเศษ เช่น All of a sudden, the awards come along and it's like a cherry on top of a great season.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cherry[N] เชอร์รี่, See also: ผลเชอร์รี่
cherry[N] สีแดง (เหมือนสีเชอร์รี่สุก), Syn. cerise, cherry red
cherry[SL] คนไม่มีประสบการณ์, See also: คนมาใหม่
cherry[SL] ความบริสุทธิ์, See also: พรหมจรรย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cherry(เชอ'รี) n. ต้นเชอรี่,ผลเชอรี่,สีแดงสดใส,เยื่อพรหมจารี,ความเป็นหญิงบริสุทธิ์
cherrystonen. เมล็ดเชอรี่
cutcherryn. สถาบันบริหารการปกครอง,สภานิติบัญญัติ

English-Thai: Nontri Dictionary
cherry(n) ลูกเชอรี่,สีแดงเข้ม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cherry Red Compoundsสีแดงส้ม [การแพทย์]
Cherry Sodaเชอร์รี่โซดา [การแพทย์]
Cherry-Redสีแดงสด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She lost her virginity and her "gossip girl" cherryเธอเสียพรหมจรรย์แล้ว และหล่อน สาวช่างเม้าท์ เชอรี่ There Might be Blood (2008)
Because it looks like cherry blossoms, but not as glamorous like cherry blossomsเหมือนดอกเชอรรี่,แต่ไม่มีเสน่ห์เหมือนดอกเชอร์รี่ Iljimae (2008)
Cherry jubilee...เชอรี่ จูบิลลี่... My Sassy Girl (2008)
Go, old timer. Break your cherry.ไป คนเก่าแก่ เปิดบริสุทธิ์ซะ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Dark blue, cherry wood, leather.มีสีน้ำเงินเข้ม ไม้เชอรี่, เครื่องหนัง Frost/Nixon (2008)
I'm here, aren't I? So... am I about to get a cherry red Ferrari?ฉันอยู่ตรงนี้ ไม่ใช่หรอ Bedtime Stories (2008)
I'm talking about a very generous girl who wants to give her rescuer a cherry red Ferrari for free!- คุณพูดถึงอะไร? ผมกำลังพูดถึงผู้หญิงที่มีน้ำใจกว้างขวาง ให้รางวัลผู้ที่ช่วยเธอด้วย.. เฟอร์รารี่ สีแดง! Bedtime Stories (2008)
I know how you got your cherry yesterday, daubing your wraps in acetone,smothering the guy until he passed out from the fumes.ฉันรู้ว่าแกคว่ำไอ้เวรนั่นได้ยังไง พันมือด้วยผ้าชุบน้ำมัน ทำให้มันมึนจนสลบไปเอง Dirt Nap (2008)
One cherry taco, noอีกคน เชฟวี่ ทาโก ปี 01\ Fast & Furious (2009)
And he recently had his cherry popped.เมื่อไม่นานมานี้ มีเชอรี่ที่เขาชอบ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
It's american cherry.มันคือไม้อเมริกันเชอรี่ London. Of Course (2009)
I was wrong. It's cherry.ผมพูดผิด รสเชอรี่ต่างหาก The Ugly Truth (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cherryAll the cherry trees in the park are in full bloom.
cherryBy the time you get home, all the cherry blossoms will have fallen.
cherryCherry blossoms are very beautiful.
cherryCherry blossoms last only for a few days, a week at the most.
cherryCherry blossoms last only for days, a week at the most.
cherryCherry trees are now in bloom in Washington.
cherryCherry trees are planted along the street.
cherryEvery year, a festival is held when it is the best time to see the cherry trees.
cherryHe cut down a cherry tree.
cherryHe cut down the cherry tree.
cherryI can't wait for spring to come so we can sit under the cherry trees.
cherryI have been to see the cherry blossoms.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชอร์รี่[N] cherry, Example: ลูกเชอร์รี่สีแดงน่ากินว่างอยู่บนโต๊ะ, Count unit: ลูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชอรี่ = เชอร์รี่[n.] (choērī) EN: cherry   FR: cerise [f]
ลูกสมอ[n. exp.] (lūk samø) EN: myrobalan ; cherry plum   FR: myrobolan [m]
พิกุล[n.] (phikun) EN: Bullet Wood ; Tanjong tree ; Medlar ; Spanish cherry   

CMU English Pronouncing Dictionary
CHERRY    CH EH1 R IY0
CHERRYSTONE    CH EH1 R IY0 S T OW2 N
CHERRYSTONES    CH EH1 R IY0 S T OW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cherry    (n) (ch e1 r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kirschbaum {m} [bot.]cherry tree [Add to Longdo]
Kirschblüte {f}cherry blossom [Add to Longdo]
Kirsche {f} | Kirschen {pl}cherry | cherries [Add to Longdo]
Kirschsaft {m}cherry juice [Add to Longdo]
Kirschkern {m}cherry pit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
お花見[おはなみ, ohanami] (n,vs) (See 花見) cherry blossom viewing; flower viewing [Add to Longdo]
アメリカンチェリー[, amerikanchieri-] (n) (1) Bing cherry (wasei [Add to Longdo]
チェリー[, chieri-] (n) cherry; (P) [Add to Longdo]
チェリートマト[, chieri-tomato] (n) cherry tomato [Add to Longdo]
チェリーピンク[, chieri-pinku] (n) (cerise) cherry [Add to Longdo]
プチトマト[, puchitomato] (n) cherry tomato [Add to Longdo]
[あずさ;し;アズサ, azusa ; shi ; azusa] (n) (1) (あずさ, アズサ only) (uk) (See 夜糞峰榛) Japanese cherry birch (Betula grossa); (2) (あずさ, アズサ only) (See キササゲ) yellow catalpa (Catalpa ovata); (3) printing block [Add to Longdo]
一重桜[ひとえざくら, hitoezakura] (n) cherry tree bearing single blossoms; single cherry blossoms [Add to Longdo]
姥彼岸[うばひがん;ウバヒガン, ubahigan ; ubahigan] (n) (uk) (obsc) (See 江戸彼岸) double weeping rosebud cherry (Prunus pendula) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yīng, , / ] cherry, #9,162 [Add to Longdo]
樱桃[yīng táo, ㄊㄠˊ, / ] cherry, #11,488 [Add to Longdo]
[táng, ㄊㄤˊ, ] cherry-apple, #16,690 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bob \Bob\, v. i.
   1. To have a short, jerking motion; to play to and fro, or up
    and down; to play loosely against anything. "Bobbing and
    courtesying." --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   2. To angle with a bob. See {Bob}, n., 2 & 3.
    [1913 Webster]
 
       He ne'er had learned the art to bob
       For anything but eels.        --Saxe.
    [1913 Webster]
 
   {To bob at an apple}, {cherry}, etc. to attempt to bite or
    seize with the mouth an apple, cherry, or other round
    fruit, while it is swinging from a string or floating in a
    tug of water.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cherry \Cher"ry\ (ch[e^]r"r[y^]), a.
   Like a red cherry in color; ruddy; blooming; as, a cherry
   lip; cherry cheeks.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cherry \Cher"ry\ (ch[e^]r"r[y^]), n. [OE. chery, for cherys, fr.
   F. cerise (cf. AS. cyrs cherry), fr. LL. ceresia, fr. L.
   cerasus Cherry tree, Gr. keraso`s, perh. fr. ke`ras horn,
   from the hardness of the wood.]
   1. (Bot.) A tree or shrub of the genus {Prunus} (Which also
    includes the plum) bearing a fleshy drupe with a bony
    stone;
    (a) The common garden cherry ({Prunus Cerasus}), of which
      several hundred varieties are cultivated for the
      fruit, some of which are, the begarreau, blackheart,
      black Tartarian, oxheart, morelle or morello, May-duke
      (corrupted from M['e]doc in France).
    (b) The wild cherry; as, {Prunus serotina} (wild black
      cherry), valued for its timber; {Prunus Virginiana}
      (choke cherry), an American shrub which bears
      astringent fruit; {Prunus avium} and {Prunus Padus},
      European trees (bird cherry).
      [1913 Webster]
 
   2. The fruit of the cherry tree, a drupe of various colors
    and flavors.
    [1913 Webster]
 
   3. The timber of the cherry tree, esp. of the black cherry,
    used in cabinetmaking, etc.
    [1913 Webster]
 
   4. A peculiar shade of red, like that of a cherry.
    [1913 Webster]
 
   {Barbadoes cherry}. See under {Barbadoes}.
 
   {Cherry bird} (Zool.), an American bird; the cedar bird; --
    so called from its fondness for cherries.
 
   {Cherry bounce}, cherry brandy and sugar.
 
   {Cherry brandy}, brandy in which cherries have been steeped.
    
 
   {Cherry laurel} (Bot.), an evergreen shrub ({Prunus
    Lauro-cerasus}) common in shrubberies, the poisonous
    leaves of which have a flavor like that of bitter almonds.
    
 
   {Cherry pepper} (Bot.), a species of {Capsicum} ({Capsicum
    cerasiforme}), with small, scarlet, intensely piquant
    cherry-shaped fruit.
 
   {Cherry pit}.
    (a) A child's play, in which cherries are thrown into a
      hole. --Shak.
    (b) A cherry stone.
 
   {Cherry rum}, rum in which cherries have been steeped.
 
   {Cherry sucker} (Zool.), the European spotted flycatcher
    ({Musicapa grisola}); -- called also {cherry chopper}
    {cherry snipe}.
 
   {Cherry tree}, a tree that bears cherries.
 
   {Ground cherry}, {Winter cherry}, See {Alkekengi}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cherry
   adj 1: of a color at the end of the color spectrum (next to
       orange); resembling the color of blood or cherries or
       tomatoes or rubies [syn: {red}, {reddish}, {ruddy},
       {blood-red}, {carmine}, {cerise}, {cherry}, {cherry-red},
       {crimson}, {ruby}, {ruby-red}, {scarlet}]
   n 1: wood of any of various cherry trees especially the black
      cherry
   2: any of numerous trees and shrubs producing a small fleshy
     round fruit with a single hard stone; many also produce a
     valuable hardwood [syn: {cherry}, {cherry tree}]
   3: a red fruit with a single hard stone
   4: a red the color of ripe cherries [syn: {cerise}, {cherry},
     {cherry red}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top