หรือคุณหมายถึง cheqü?
Search result for

cheque

(69 entries)
(0.0606 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cheque-, *cheque*
English-Thai: Longdo Dictionary
Chancellor of the Exchequer(n) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cheque[N] เช็ค, See also: เอกสารที่ผู้สั่งจ่ายเขียนเพื่อให้ธนาคารจ่ายเงินแก่ผู้ถือ, Syn. bank check, check
cheque[VI] ถอนเงินโดยใช้เช็ค

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cheque(เชค) n. ใบสั่งจ่ายเงิน,เช็ค, Syn. check)
chequer(เชค'เคอะ) {chequered,chequering,chequers} n. หมากรุก (หนึ่งเม็ด) ,ตาหมากรุก,ลายตาหมากรุก -vt. สับเปลี่ยน,กลับกัน, Syn. checker)
chequered(เชค'เคิด) adj. มีการเปลี่ยนแปลง,เป็นตารางหมากรุก,มีสีหลากหลาย
blank chequen. เช็คที่ลงนามไว้แต่ไม่ได้กรอกจำนวนเงินไว้,อำนาจที่ไม่ได้จำกัด
dishonoured chequen. เช็คสปริง,เช็คไม่มีเงิน
exchequer(เอคซฺ'เชคเคอะ) n. กระทรวงการคลัง,คลัง,เงินทุน
order cheque() n. เช็คลงชื่อ

English-Thai: Nontri Dictionary
cheque(n) เช็ค,ใบเบิกเงิน,ใบสั่งจ่ายเงิน
chequer(n) ตาสี่เหลี่ยม,ตาหมากรุก,ตัวหมากรุก
chequer(vt) ทำให้เป็นตาสี่เหลี่ยม,ทำให้เป็นตาหมากรุก,กลับกัน
exchequer(n) กระทรวงการคลัง,ท้องพระคลัง,คลัง,เงินทุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chequeเช็ค [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cheque cardบัตรธนาคาร (บัตรเครดิต) [ดู bank card และ banker's card] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cheque, certified; certified chequeเช็คที่ธนาคารรับรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cheque, crossed; crossed chequeเช็คขีดคร่อม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chequeเช็ค [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And Lucky Sesana LLB and Associates with a cheque for 1,000 pula.และคุณลัคกี้ เซซาน่าเอลเอลบีและสมาคมทนายความ ด้วยเช็คเงินสดจำนวน1,000ปูล่า The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Here you go, Mrs Wheeler. These are the traveller's cheques you requested.ที่นี่คุณไปนางวีลเลอร์ เหล่านี้เป็นเช็คเดินทางที่คุณร้องขอ Revolutionary Road (2008)
And then You're going to go home tomorrow and make more money than you've ever made in your life and I'm going to go home without a pay cheque.แล้วพรุ่งนี้คุณก็กลับบ้านและได้เงินมากกว่า ที่คุณเคยหาได้มาทั้งชีวิต ส่วนฉันกำลังจะกลับบ้านตัวเปล่า ไอ้บ้าเอ๊ย Up in the Air (2009)
And you waving your chequebook around like some magic wand is gonna make me forget how you and Elliott-แล้วคุณก็โยนสมุดเช็คฟาดหัวงั้นเหรอ เหมือนกับเป็นผู้วิเศษ Peekaboo (2009)
Well, do I need to get out the chequebook and show you? No, I...แม่ไปทำงานครับ Negro Y Azul (2009)
And a cheque for £5,000 made out in the name of Mr Sherlock Holmes.ในชื่อของมิสเตอร์เชอร์ล็อค โฮล์ม The Blind Banker (2010)
Now go get my cheque book!ไปเอาสมุดเช็คมาให้ฉัน! Shrek Forever After (2010)
She was pretty loose with the old chequebook.นางดูจะช้อปเก่ง BrotherFae of the Wolves (2011)
Don't bother wrapping it, I'll take it as is. Does anybody object if I pay by cheque?อย่าให้กรอบมันเป็นอะไรไปหละ ชั้นต้องให้มันเป้นอย่างที่เป็นอยู่\ แล้วใครจะขัดข้องไม๊ถ้าชั้นจะจ่ายเป็นเช็คป็นอยู่ The Adventures of Tintin (2011)
The cheque you owe me to pay off your boyfriend's loan,เช็กที่เธอต้องจ่ายฉัน เพื่อใช้หนี้แทนแฟนเธอน่ะ She Needs Me (2012)
Now, your car history is chequered, Isn't it?- ประวัติรถของคุณก็สะอาด Episode #18.2 (2012)
Pay your cheque first.จ่ายเช็คของคุณครั้งแรก Jack Reacher (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chequeThe travel agent suggested that we take some traveller's cheques with us.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาหมากรุก[ADJ] chequered, See also: checkered, Example: เขาออกแบบพื้นห้องโถงเป็นลายตาหมากรุก, Thai definition: ที่มีลักษณะเป็นตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบกระดานหมากรุกมีสีสลับกัน
เช็ค[N] cheque, See also: check, draft, Syn. ดราฟท์, Example: เช็คใบนี้ต้องนำไปเข้าบัญชีก่อนจะเบิกเงินได้, Count unit: ใบ, ฉบับ, Thai definition: หนังสือตราสาร ซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้สั่งจ่าย สั่งธนาคารให้ใช้เงินจำนวนหนึ่งเมื่อทวงถามให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งหรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับเงิน, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีเดินสะพัด[n. exp.] (banchī doēnsaphat) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account   FR: compte courant [m]
บัญชีกระแสรายวัน[n. exp.] (banchī krasaērāiwan) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account   FR: compte courant [m]
บัญชีรายวัน[n. exp.] (banchī rāiwan) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account   FR: compte courant [m]
เช็ค[n.] (chek) EN: cheque ; check (Am) ; draft   FR: chèque [m]
เช็คเด้ง[n. exp.] (chek deng) EN: bounced cheque ; bounced check ; bad cheque   FR: chèque sans provision [m]
เช็คเดินทาง[n. exp.] (chek doēnthāng) EN: traveller's cheque ; traveller's check (Am.)   FR: chèque de voyage [m]
เช็คคืน[n. exp.] (chek kheūn) EN: uncovered cheque ; uncovered check (Am.) ; bad cheque ; bad check (Am.)   
เช็คขีดคร่อม[n. exp.] (chek khītkhrǿm) EN: crossed cheque ; crossed check (Am.)   FR: chèque barré [m]
เช็คไปรษณีย์[n. exp.] (chek praisanī) EN: postal check ; postal order   FR: chèque postal [m]
เช็คที่ธนาคารรับรอง[n. exp.] (chek thī thanākhān raprøng) EN: certified cheque ; certified check (Am.)   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cheque    (n) (ch e1 k)
chequer    (v) (ch e1 k @ r)
cheques    (n) (ch e1 k s)
chequers    (v) (ch e1 k @ z)
chequered    (v) (ch e1 k @ d)
chequebook    (n) (ch e1 k b u k)
chequering    (v) (ch e1 k @ r i ng)
chequebooks    (n) (ch e1 k b u k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Inhaberscheck {m} | Inhaberschecks {pl}cheque to bearer | cheques to bearer [Add to Longdo]
Scheck {m} | Schecks {pl} | ein Scheck über 100 Euro | mit Scheck bezahlen | einen Scheck fälschen | ungedeckter Scheck | abgelaufener Scheckcheque [Br.]; check [Am.] | cheques [Br.]; checks [Am.] | a cheque for Euro 100 | to pay by cheque | to forge a cheque [Br.]; to forge a check [Am.] | rubber check [Am.] | stale check [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャッシュレスチェックレスソサイティ[, kyasshuresuchiekkuresusosaitei] (n) cashless checkless society (chequeless) [Add to Longdo]
ギフトチェック[, gifutochiekku] (n) gift check; gift cheque [Add to Longdo]
トラベラーズチェック(P);トラベラーチェック[, torabera-zuchiekku (P); torabera-chiekku] (n) traveller's cheque; traveler's check; (P) [Add to Longdo]
パーソナルチェック[, pa-sonaruchiekku] (n) personal check; personal cheque [Add to Longdo]
偽小切手[ぎこぎって, gikogitte] (n) counterfeit check (cheque); bad paper [Add to Longdo]
原票[げんぴょう, genpyou] (n) stub (of a checkbook, chequebook) [Add to Longdo]
交換[こうかん, koukan] (n,vs) exchange; interchange; switching; reciprocity; barter; substitution; replacement; clearing (of checks, cheques); (P) [Add to Longdo]
市松模様[いちまつもよう, ichimatsumoyou] (n,adj-no) checks; check (checkered, chequered) pattern; checkerboard [Add to Longdo]
小切手[こぎって, kogitte] (n) cheque; check; (P) [Add to Longdo]
小切手外交[こぎってがいこう, kogittegaikou] (n) checkbook diplomacy; chequebook diplomacy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cheque \Cheque\ (ch[e^]k), n.
   See {Check}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cheque
   n 1: a written order directing a bank to pay money; "he paid all
      his bills by check" [syn: {check}, {bank check}, {cheque}]
   v 1: withdraw money by writing a check [syn: {cheque}, {check
      out}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 cheque
   check; cheque
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 cheque [ʃɛk]
   check; cheque
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 cheque
   check; cheque
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top