หรือคุณหมายถึง cheerfulneß?
Search result for

cheerfulness

(14 entries)
(0.8799 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cheerfulness-, *cheerfulness*, cheerfulnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cheerfulness[N] ความแจ่มใส, See also: ความสดชื่น, Syn. happiness, gaiety, Ant. unhappiness, sadness

English-Thai: Nontri Dictionary
cheerfulness(n) ความยินดี,ความรื่นเริง,ความชื่นบาน,ความเบิกบาน,ความปลื้มปีติ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Seems like fake cheerfulness to me though.ท่าทางร่าเริงของเธอ ฉันคิดว่ามันดูเหมือนการแกล้งทำ Boys Over Flowers (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุข[N] happiness, See also: cheerfulness, delight, enjoyment, Syn. ความสุข, ความสบาย, ความสำราญ, Ant. ทุกข์, โศก
ความแจ่มใส[N] cheerfulness, See also: joyfulness, Syn. ความชื่นบาน, ความสดชื่น, ความสดใส, ความเบิกบาน, Ant. ความสลด, ความหดหู่, ความโศกสลด, Example: จิตใจของเขามีแต่ความแจ่มใสร่าเริง เขาจึงดูหนุ่มอยู่ตลอด
ความชื่นบาน[N] cheerfulness, See also: joyfulness, happiness, beaming, merriment, Syn. ความเบิกบาน, ความร่าเริง, ความสดชื่น, Ant. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ, Example: เสียงดนตรีก่อให้เกิดความชื่นบานขึ้นในงาน
ความชุ่มชื่น[N] refreshment, See also: cheerfulness, delight, joyousness, invigorating, merriment, Syn. ความสดชื่น, Ant. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ, Example: ธารน้ำใสให้ความชุ่มชื่นแก่ทุกชีวิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความปิติยินดี[n.] (khwām pitiyindī) EN: delight ; pleasure ; rejoicing ; blissfulness ; cheerfulness   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cheerfulness    (n) (ch i@1 f @ l n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひた, hita] (adj-na,adv,n) (1) direct; in person; frankness; honesty; simplicity; cheerfulness; correctness; being straight; (2) (See 当直) night duty; shift (e.g. in a factory); (P) [Add to Longdo]
明るさ[あかるさ, akarusa] (n) brightness; luminance; cheerfulness [Add to Longdo]
朗らか[ほがらか, hogaraka] (adj-na,n) brightness; cheerfulness; melodious; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cheerfulness \Cheer"ful*ness\, n.
   Good spirits; a state of moderate joy or gayety; alacrity.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cheerfulness
   n 1: the quality of being cheerful and dispelling gloom;
      "flowers added a note of cheerfulness to the drab room"
      [syn: {cheerfulness}, {cheer}, {sunniness}, {sunshine}]
      [ant: {uncheerfulness}]
   2: a feeling of spontaneous good spirits; "his cheerfulness made
     everyone feel better" [syn: {cheerfulness}, {blitheness}]
     [ant: {cheerlessness}, {uncheerfulness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top