Search result for

checker

(71 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -checker-, *checker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
checker[N] ตารางหมากรุก
checker[VT] ใส่เครื่องหมายตารางหมากรุก
checker[N] ผู้ที่ตรวจสอบ, Syn. checkout person, examiner
checkered[ADJ] ที่มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส
checkerboard[N] กระดานหมากรุกหรือหมากฮอส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
checker {checkeredn. ตัวหมากรุก, See also: checkers (draughts) เกมหมากรุกฝรั่งชนิดหนึ่ง,ผู้หยุดยั้ง,สิ่งยับยั้ง,คนตรวจ -vt. ทำเครื่องหมายเตารางสี่เหลี่ยม,ทำให้แตกแขนง,ทำให้เปลี่ยนแปลง, Syn. chequer
checkered(เชค'เคิด) adj. มีการเปลี่ยนแปลง,เป็นตารางหมากรุก,มีสีหลากหลาย
checkeringn. ตัวหมากรุก, See also: checkers (draughts) เกมหมากรุกฝรั่งชนิดหนึ่ง,ผู้หยุดยั้ง,สิ่งยับยั้ง,คนตรวจ -vt. ทำเครื่องหมายเตารางสี่เหลี่ยม,ทำให้แตกแขนง,ทำให้เปลี่ยนแปลง, Syn. chequer
checkers}n. ตัวหมากรุก, See also: checkers (draughts) เกมหมากรุกฝรั่งชนิดหนึ่ง,ผู้หยุดยั้ง,สิ่งยับยั้ง,คนตรวจ -vt. ทำเครื่องหมายเตารางสี่เหลี่ยม,ทำให้แตกแขนง,ทำให้เปลี่ยนแปลง, Syn. chequer
chinese checkersเกมหมากรุกกระโดดข้ามหมากชนิดหนึ่ง
spell checkerโปรแกรมตรวจตัวสะกดหมายถึง โปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อใช้ช่วยในการตรวจสอบตัวสะกดการันต์ของข้อความที่พิมพ์ โดยเทียบกับพจนานุกรม (โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ) มักใช้ร่วมกับโปรแกรมประมวลคำ (word processing) ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปมากนอกจากจะทักท้วงถ้าพบตัวที่สะกดผิดแล้ว ยังแสดงคำที่สะกดถูกให้ด้วย

English-Thai: Nontri Dictionary
checker(n) ตาสี่เหลี่ยม,ตาหมากรุก
checker(vt) ทำเป็นตาสี่เหลี่ยม,ทำเป็นตาหมากรุก,ทำให้เปลี่ยนแปลง
checkerboard(n) กระดานหมากรุก
checkered(adj) มีตาสี่เหลี่ยม,เป็นตารางหมากรุก,เปลี่ยนง่าย
checkers(n) การเล่นหมากฮอส,การเล่นหมากรุก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Checker Board Patternภาพที่เป็นตาหมากรุก [การแพทย์]
Checkersหมากฮอส [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Had a go at Checkers once.เคยเกิดขึ้นกับเช็คเกอร์หนหนึ่ง Frost/Nixon (2008)
"Fair" as in "doesn't cheat at checkers"? No, fairest as in "beautifulest."ไม่,คุณสวยที่สุด Bedtime Stories (2008)
Let's play some checkers. You can sit over there, and, uh...มาเล่นหมากฮอสกัน คุณนั่งตรงนั้น,และ เอ่อ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
¶¶ By the sharp lapel of your checkered coat ¶¶# โดยจับที่คอเสื้อโค้ท ลายตาราง # Pilot (2009)
And checkered curtains and cats and dogs, and bait, every girl that I ever liked.ผ้าม่านลายตาราง กับแมว หมาด้วย เหยื่อด้วย ผู้หญิงทุกคนที่ผมเคยชอบ I Will Rise Up (2009)
This is Checkers.เช็คเกอร์ส ครับ Remains to Be Seen (2009)
Oh, and bye to you too, Checkers.โอ้ บ๊ายบายแกด้วยนะ เช็คเกอร์ส Remains to Be Seen (2009)
Off you go, Checkers, or whatever your name is.ไปได้แล้ว เช็คเกอร์ส หรือจะชื่ออะไรก็ตาม Remains to Be Seen (2009)
He'd play shirts and skins in a game of checkers.ฉันว่าเขาคงเอาเสื้อกับผิวหนังไปเล่นเกมหมากรุกด้วย Social Psychology (2009)
And you learned checkers for a guy who was into that.พอเจอผู้ชายที่เล่นหมากล้อม เธอก็เอาแต่ดูช่องหมากล้อม Episode #1.4 (2010)
- You'll kill the checkers?เธอฆ่าคนดูแลเหรอ Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
No. I'm not a writer. I'm a fact checker, actually.ไม่ ฉันไม่ใช่นักเขียนค่ะ อันที่จริงฉันเป็นนักตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะ Letters to Juliet (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
checkerThe black and white squares on a checker board are arranged alternately.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ตรวจสอบ[N] examiner, See also: checker, Syn. คนตรวจสอบ, Example: ผู้ผลิตควรจะร่วมมือกับผู้ตรวจสอบของรัฐบาล เพื่อคำแนะนำและความร่วมมือที่ดี, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำหน้าที่ตรวจทบทวนเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง
ตาหมากรุก[ADJ] chequered, See also: checkered, Example: เขาออกแบบพื้นห้องโถงเป็นลายตาหมากรุก, Thai definition: ที่มีลักษณะเป็นตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบกระดานหมากรุกมีสีสลับกัน
กระดานหมากรุก[N] chessboard, See also: checker board, Example: กระดานหมากรุกมี 64 ตา, Count unit: กระดาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดานหมากรุก[n.] (kradān mākruk) EN: chessboard ; checker board   FR: échiquier [m]
นกหัวขวานคอลาย[n. exp.] (nok hūa khwān khø lāi) EN: Checker-throated Woodpecker   FR: Pic gorgeret [m]
ปูม[n.] (pūm) EN: silk with checkered design ; dotted silk   FR: brocart [m]
ตา[n.] (tā) EN: mesh ; netting ; grid ; pattern ; figure ; checker   

CMU English Pronouncing Dictionary
CHECKER    CH EH1 K ER0
CHECKERS    CH EH1 K ER0 Z
CHECKERED    CH EH1 K ER0 D
CHECKERSPOT    CH EH1 K ER0 S P AA2 T
CHECKERBOARD    CH EH1 K ER0 B AO2 R D
CHECKERBOARDS    CH EH1 K ER0 B AO2 R D Z
CHECKERBOARDING    CH EH1 K ER0 B AO2 R D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
checker    (v) (ch e1 k @ r)
checkers    (v) (ch e1 k @ z)
checkered    (v) (ch e1 k @ d)
checkering    (v) (ch e1 k @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prüfer {m} | Prüfer {pl}checker | checkers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウイルスチェッカ[, uirusuchiekka] (n) {comp} virus checker [Add to Longdo]
ウイルスチェックソフトウェア[, uirusuchiekkusofutouea] (n) {comp} virus checker software [Add to Longdo]
グリーンバードマウスラス[, guri-nba-domausurasu] (n) green birdmouth wrasse (Gomphosus caeruleus); checkerboard wrasse; Indian Ocean bird wrasse [Add to Longdo]
シンタックスチェッカ[, shintakkusuchiekka] (n) {comp} syntax checker [Add to Longdo]
スペルチェッカ;スペルチェッカー[, superuchiekka ; superuchiekka-] (n) {comp} spelling checker [Add to Longdo]
ダイヤモンドゲーム[, daiyamondoge-mu] (n) chinese checkers (wasei [Add to Longdo]
チェッカー(P);チェッカ[, chiekka-(P); chiekka] (n) checker; (P) [Add to Longdo]
チェッカーズ[, chiekka-zu] (n) checkers [Add to Longdo]
チェッカーフラッグ[, chiekka-furaggu] (n) checkered flag [Add to Longdo]
チェッカープレイヤー[, chiekka-pureiya-] (n) checker-player [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国际跳棋[guó jì tiào qí, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄊㄧㄠˋ ㄑㄧˊ, / ] checkers (western board game) [Add to Longdo]
棋具[qí jù, ㄑㄧˊ ㄐㄩˋ, ] checkers (board and pieces for go 圍棋|围棋 or Chinese chess 象棋 etc) [Add to Longdo]
棋格状[qí gé zhuàng, ㄑㄧˊ ㄍㄜˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] checkered pattern; chessboard [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シンタックスチェッカ[しんたっくすちえっか, shintakkusuchiekka] syntax checker [Add to Longdo]
スペルチェッカー[すぺるちえっかー, superuchiekka-] spell checker [Add to Longdo]
構文チェッカ[こうぶんチェッカ, koubun chiekka] syntax checker [Add to Longdo]
文法チェッカ[ぶんぽうチェッカ, bunpou chiekka] grammar checker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Checker \Check"er\ (ch[e^]k"[~e]r), n. [From {Check}, v. t.]
   One who checks.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Checker \Check"er\ (ch[e^]k"[~e]r), v. t. [imp. & p. p.
   {Checkered} (ch[e^]k"[~e]rd); p. pr. & vb. n. {Checkering}.]
   [From OF. eschequier a chessboard, F. ['e]chiquier. See
   {Check}, n., and cf. 3d {Checker}.]
   1. To mark with small squares like a checkerboard, as by
    crossing stripes of different colors.
    [1913 Webster]
 
   2. To variegate or diversify with different qualities,
    colors, scenes, or events; esp., to subject to frequent
    alternations of prosperity and adversity.
    [1913 Webster]
 
       Our minds are, as it were, checkered with truth and
       falsehood.              --Addison.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Checker \Check"er\, n. [OF. eschequier. See {Checker}, v. t.]
   1. A piece in the game of draughts or checkers.
    [1913 Webster]
 
   2. A pattern in checks; a single check.
    [1913 Webster]
 
   3. Checkerwork.
    [1913 Webster]
 
   Note: This word is also written {chequer}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 checker
   n 1: an attendant who checks coats or baggage
   2: one who checks the correctness of something
   3: one of the flat round pieces used in playing the game of
     checkers [syn: {checker}, {chequer}]
   v 1: mark into squares or draw squares on; draw crossed lines on
      [syn: {check}, {checker}, {chequer}]
   2: variegate with different colors, shades, or patterns [syn:
     {checker}, {chequer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top