หรือคุณหมายถึง cheapneß?
Search result for

cheapness

(10 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cheapness-, *cheapness*, cheapnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cheapness[N] ราคาถูก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความถูก[N] cheapness, See also: inexpensiveness, low-cost, low-price, Syn. ราคาถูก, Ant. ความแพง, ราคาแพง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ราคาถูก[n. exp.] (rākhā thūk) EN: low price ; cheapness   FR: prix bon marché [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHEAPNESS    CH IY1 P N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cheapness    (n) (ch ii1 p n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
安価(P);案価(iK)[あんか, anka] (adj-na,n,adj-no) low price; cheapness; (P) [Add to Longdo]
三文[さんもん, sanmon] (n) cheapness; farthing [Add to Longdo]
値安[ねやす, neyasu] (n) cheapness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cheapness \Cheap"ness\, n.
   Lowness in price, considering the usual price, or real value.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cheapness
   n 1: a price below the standard price [syn: {bargain rate},
      {cheapness}, {cut rate}, {cut price}]
   2: tastelessness by virtue of being cheap and vulgar [syn:
     {cheapness}, {tackiness}, {tat}, {sleaze}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top