Search result for

chatter

(72 entries)
(0.0525 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chatter-, *chatter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chatter[VT] พูดพล่าม, See also: พล่าม, เพ้อเจ้อ, Syn. blabber, clack, gabble, gibber, maunder, palaver, piffle, prate, prattle, tattle, tittle-tattle, twaddle
chatter[VI] พูดเรื่อยเปื่อย, See also: พูดจ้อ, พูดไร้สาระ, พูดไปเรื่อย, พูดเพ้อเจ้อ, Syn. blabber, clack, gabble, gibber, maunder, palaver, piffle, prate, prattle, tattle, tittle-tattle, twaddle
chatter[VI] พูดเสียงสั่นกึกๆ, See also: พูดเสียงกึกๆ (เช่นเมื่อรู้สึกหนาวตัวสั่น), Syn. click
chatterbox[N] คนที่พูดไม่หยุด, Syn. chatterer
chattering[ADJ] ที่พูดไม่หยุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chatter(แชท'เทอะ) {chattered,chattering,chatters} v.,n. (การ) พูดจาปากจัด,พูดฉอด ๆ, See also: chattery adj., Syn. prattle
chatterboxn. คนปากจัด,คนพูดมากเกินไป, Syn. gossip

English-Thai: Nontri Dictionary
chatter(n) การพูดพล่อย,การพูดไร้สาระ,การพูดเหลวไหล
chatter(vi) พูดพล่อย,พูดเหลวไหล,พูดเจื้อยแจ้ว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
These are all we have left to imagine a night of piercing cries, of checking for lice, of chattering teeth.เหลืออยู่แค่นี้ ให้เราระลึกถึง เสียงกรีดร้อง ที่บาดลึกยามค่ำคืน การกำจัดเหลือบไร การคุยกันอื้ออึง Night and Fog (1956)
(Indistinct chatter) - Boys, are you buzzing?เด็กๆ, คุณหึ่ง? Help! (1965)
oh. what about that red-chinese radio chatter? it's done.- แล้วถอดรหัสวิทยุจีนแดงแล้วยัง? Spies Like Us (1985)
[MEN chattering in foreign LANGUAGE][MEN CHATTERlNG lN FORElGN ภาษา] Bloodsport (1988)
[MEN chattering in foreign LANGUAGE][MEN CHATTERlNG lN FORElGN ภาษา] Bloodsport (1988)
[ALL chattering in foreign LANGUAGE][ALL CHATTERlNG lN FORElGN ภาษา] Bloodsport (1988)
[CROWD chattering][ฝูงชน CHATTERlNG] Bloodsport (1988)
[CROWD chattering in foreign LANGUAGE][ฝูงชน CHATTERlNG lN FORElGN ภาษา] Bloodsport (1988)
[CROWD chattering][ฝูงชน CHATTERlNG] Bloodsport (1988)
[ALL chattering][ALL CHATTERlNG] Bloodsport (1988)
[ People Chattering ][คน Chattering] Pulp Fiction (1994)
[ Chattering ][Chattering] Pulp Fiction (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chatterHe chatters at the of two hundred words a minute.
chatterHer continuous chatter vexes me.
chatterI cannot continue my class with you chattering to one another.
chatterI'm fed up with her chatter.
chatterMy teeth chattered with cold.
chatterShe is a chatterbox.
chatterShe is chattering yet.
chatterShe is, in brief, a chatterbox.
chatterStop chattering and finish your work.
chatterThe girls' chatter was endless.
chatterThe teacher told us to stop chattering.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พูดพร่ำ[V] chatter, See also: prattle, blather, babble, natter, rabbit on, schmooze, Syn. พูดพล่าม, พูดรำพัน, พูดพร่ำเพรื่อ, Example: คุณอย่ามัวพูดพร่ำอยู่เลย จะทำอะไรก็ทำลงไปเลย, Thai definition: ี่พูดมากจนเสียประโยชน์, อาการที่พูดไม่รู้จักจบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขุนทอง[n.] (khunthøng) EN: talkative person ; chatterbox   FR: moulin à paroles [m]
พล่าม[v.] (phlām) EN: babble ; talk without restraint ; chatter   FR: bavarder
พูด[v.] (phūt) EN: talk ; speak ; say ; remark ; mention ; express ;discuss ; chatter   FR: parler ; dire ; s'exprimer ; prendre la parole ; mentionner ; exprimer ; raconter
พูดคุย[v.] (phūtkhui) EN: chat ; talk ; converse ; chatter ; discuss   FR: bavarder ; converser
พูดพร่ำ[v. exp.] (phūt-phram) EN: chatter ; prattle ; blather ; babble ; natter ; rabbit on ; schmooze   FR: parler interminablement
สื่อสาร[v.] (seūsān) EN: communicate ; chat ; speak ; talk ; chatter ; converse ; utter   FR: communiquer ; converser
สนทนา[v.] (sonthanā) EN: converse ; talk ; discuss ; chat ; have a conservation ; speak   FR: discuter ; converser ; dialoguer ; échanger des propos ; chatter ; clavarder (Québ.)

CMU English Pronouncing Dictionary
CHATTER    CH AE1 T ER0
CHATTERING    CH AE1 T ER0 IH0 NG
CHATTERJEE    CH AH0 T ER1 JH IY0
CHATTERTON    CH AE1 T ER0 T AH0 N
CHATTERTON'S    CH AE1 T ER0 T AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chatter    (v) (ch a1 t @ r)
chatters    (v) (ch a1 t @ z)
chattered    (v) (ch a1 t @ d)
chatterbox    (n) (ch a1 t @ b o k s)
chattering    (v) (ch a1 t @ r i ng)
chatterboxes    (n) (ch a1 t @ b o k s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber [Add to Longdo]
おちゃっぴい[, ochappii] (n) chatterbox; talkative girl; precocious girl [Add to Longdo]
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na,n,adj-no,vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P) [Add to Longdo]
がちがち[, gachigachi] (adj-na,adv,n) (on-mim) chattering (teeth); frozen solid; overly serious [Add to Longdo]
くっちゃべる[, kucchaberu] (v5r) to talk; to chatter; to tell (e.g. secrets) [Add to Longdo]
べちゃべちゃ[, bechabecha] (adj-na,adv,vs) (on-mim) chattering; prattling; gooey; messy (from mud, ink, etc.) [Add to Longdo]
べらべら[, berabera] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) non-stop talking; speaking indiscreetly; chattering; (2) thin; flimsy [Add to Longdo]
ぺちゃくちゃ;ペチャクチャ[, pechakucha ; pechakucha] (adv,vs) (on-mim) chattering; chit-chat; (ladies) prattle [Add to Longdo]
ぺちゃぺちゃ[, pechapecha] (adv) (1) chatter; prattle; (2) sound of juicy food being bitten into [Add to Longdo]
ガヤ[, gaya] (n) background chatter on a soundtrack [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喋喋不休[dié dié bù xiū, ㄉㄧㄝˊ ㄉㄧㄝˊ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄡ, ] chatter [Add to Longdo]
[lián, ㄌㄧㄢˊ, ] chattering [Add to Longdo]
嘁嘁喳喳[qī qi chā chā, ㄑㄧ ㄑㄧ˙ ㄔㄚ ㄔㄚ, ] chattering [Add to Longdo]
[rú, ㄖㄨˊ, ] chattering [Add to Longdo]
[xǔ, ㄒㄩˇ, ] chatter like old woman; cheerful [Add to Longdo]
[zhēn, ㄓㄣ, ] chatter mark [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
チャタリング[ちゃたりんぐ, chataringu] chattering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chatter \Chat"ter\, n.
   1. Sounds like those of a magpie or monkey; idle talk; rapid,
    thoughtless talk; jabber; prattle.
    [1913 Webster]
 
       Your words are but idle and empty chatter.
                          --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. Noise made by collision of the teeth, as in shivering.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chatter \Chat"ter\, v. i. [imp. & p. p. {Chattered}; p. pr. &
   vb. n. {Chattering}.] [Of imitative origin. Cf. {Chat}, v. i.
   {Chitter}.]
   1. To utter sounds which somewhat resemble language, but are
    inarticulate and indistinct.
    [1913 Webster]
 
       The jaw makes answer, as the magpie chatters.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. To talk idly, carelessly, or with undue rapidity; to
    jabber; to prate.
    [1913 Webster]
 
       To tame a shrew, and charm her chattering tongue.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To make a noise by rapid collisions.
    [1913 Webster]
 
       With chattering teeth, and bristling hair upright.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chatter \Chat"ter\, v. t.
   To utter rapidly, idly, or indistinctly.
   [1913 Webster]
 
      Begin his witless note apace to chatter. --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chatter
   n 1: noisy talk [syn: {yak}, {yack}, {yakety-yak}, {chatter},
      {cackle}]
   2: the rapid series of noises made by the parts of a machine
     [syn: {chatter}, {chattering}]
   3: the high-pitched continuing noise made by animals (birds or
     monkeys) [syn: {chatter}, {chattering}]
   v 1: click repeatedly or uncontrollably; "Chattering teeth"
      [syn: {chatter}, {click}]
   2: cut unevenly with a chattering tool
   3: talk socially without exchanging too much information; "the
     men were sitting in the cafe and shooting the breeze" [syn:
     {chew the fat}, {shoot the breeze}, {chat}, {confabulate},
     {confab}, {chitchat}, {chit-chat}, {chatter}, {chaffer},
     {natter}, {gossip}, {jaw}, {claver}, {visit}]
   4: speak (about unimportant matters) rapidly and incessantly
     [syn: {chatter}, {piffle}, {palaver}, {prate}, {tittle-
     tattle}, {twaddle}, {clack}, {maunder}, {prattle}, {blab},
     {gibber}, {tattle}, {blabber}, {gabble}]
   5: make noise as if chattering away; "The magpies were
     chattering in the trees"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top