Search result for

charm

(108 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -charm-, *charm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
charm[N] การร่ายเวทย์มนตร์, See also: การร่ายคาถา
charm[N] เครื่องรางของขลัง, See also: เครื่องราง, Syn. good luck charm
charm[VT] ใช้เวทมนตร์คาถาหรือยันต์คุ้มครอง
charm[VI] ใช้เสน่ห์, See also: ทำให้หลงใหล, Syn. influence, tempt
charm[N] เวทย์มนตร์, See also: เวทย์, มนตร์, คาถา, Syn. spell, magic spell
charm[VT] สะกดด้วยเวทมนตร์คาถา, See also: สะกดมนตร์, Syn. becharm
charm[N] เสน่ห์, See also: ความเย้ายวนใจ, Syn. appeal, appealingness
charms[N] เสน่ห์, Syn. appeal, appealingness
charming[ADJ] ที่ใช้เวทย์มนตร์, See also: ซึ่งใช้คาถาหรือเวทย์มนตร์, ที่ใช้พลังจิต, Syn. magic, magical, sorcerous, witching, wizard, wizardly
charming[ADJ] มีเสน่ห์, See also: น่าหลงใหล, รัดรึงใจคน, น่ารัก, Syn. pleasing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
charm(ชาร์ม) {charmed,charming,charms} n. เสน่ห์,เครื่องราง,เวทมนตร์คาถา,สิ่งประดับกระจุ๋มกระจิ๋ม,การท่องคาถาอาคม -vt.ดึงดูดใจ,ใช้เวทมนตร์คาถา,ทำเสน่ห์ -vi. ประทับใจ,หลงเสน่ห์,ใช้เวทมนตร์คาถา., See also: charmedly adv. charmer n. คำที่มีความหมาย
charmeuse(ชาร์'มูซ) n. ผ้าต่วน,แพรเลี่ยน
charming(ชาร์ม'มิง) adj. มีเสน่ห์,ซึ่งทำให้หลงใหล,ซึ่งใช้อำนาจเวทมนตร์., See also: charmingly adv., Syn. enchanting,

English-Thai: Nontri Dictionary
charm(n) เสน่ห์,ความดึงดูดใจ,ความจับใจ,ความยั่วยวนใจ,คำสาป
charm(vt) ทำให้ลุ่มหลง,ทำให้จับใจ,ดึงดูดใจ,ทำเสน่ห์
charmer(n) คนเจ้าเสน่ห์
charmeuse(n) ผ้าแพร,ผ้าต่วน
charming(adj) มีเส่นห์,จับใจ,ยั่วยวนใจ,สวยงาม,ทีดึงดูดใจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Charmเสน่ห์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Charming girl.สาวน้อย Pilot, Part 2 (2013)
Charm is all well and good,เสน่ห์ของเธอหนะ ยอมรับว่าดี New Haven Can Wait (2008)
Every girl fantasizes about finding her prince charming.เด็กผู้หญิงทุกคนมักจะจินตนาการถึงการตามหาเจ้าชายของตัว Pret-a-Poor-J (2008)
Feminine charm. Yes, I do have some.ความลุ่มหลงในอิสตรี ใช่ ฉันก็มี Odyssey (2008)
# You wanna do ## Long ride from Charming to Oakland.# You wanna do ## ขับมาไกลจากชาร์มมิ่งถึงโอ๊คแลนด์ Pilot (2008)
I don't get those M4s by then... there's gonna be some new black faces cruising the streets of Charming.ถ้าฉันไม่ได้รับ M4 ในเวลานั้นแล้ว... จะมีไอ้มืดหน้าใหม่บางคน โลดแล่นอยู่ตามถนนชาร์มมิ่ง Pilot (2008)
Nothing happens in Charming we don't control... or get a piece of.ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในชาร์มมิ่ง เราไม่ได้ควบคุม... หรือรับส่วนแบ่ง Pilot (2008)
But you do not deal in Charming.แต่นายไม่เกี่ยวข้องอะไรในชาร์มมิ่ง Pilot (2008)
Darby wants Charming. There goes the neighborhood. Sinus rhythm's back.ดาร์บี้อยากจะคุมชาร์มมิ่ง ไปกับเพื่อนบ้านของแก จังหวะเต้นของหัวใจกลับมา Pilot (2008)
The other day I sent Atsushi an amulet and a charm.วันหลังจะฝากเครื่องรางไปให้อัตสึชิ Akai ito (2008)
I was completely charmed.ฉันตะลึงไปเลย Akai ito (2008)
Charming.เจ๋งนี่ Lair of Grievous (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
charmAge, like distance, lends a double charm.
charmAll of us listened to the music as if we were charmed by the moonlight.
charmBesides, you lead a charmed life.
charmCharms strike the sight, but merit wins the soul.
charmDoes goodness charm more than beauty?
charmEverybody at the party was charmed with her grace.
charmHe fell captive to her charms.
charmHe had a certain charm.
charmHer charm does not consist only in her beauty.
charmHer charm is beyond description!
charmHer charm is beyond description.
charm"Her charm is beyond description!" the artist exclaimed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าเสน่ห์[ADJ] charming, See also: fascinating, enchanting, Syn. มีเสน่ห์, Example: คนเจ้าเสน่ห์บางทีก็เผลอทำคนใกล้ว้าเหว่
มนต์[N] charm, See also: attraction, allure, appeal, fascination, Syn. ความดึงดูด, ความหลงใหล, Example: อุปนิสัยที่โอบอ้อมอารีของคนเชียงใหม่กลายเป็นมนต์เสน่ห์เมืองเหนือที่เรียกนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศจำนวนมากให้มาท่องเที่ยว
เครื่องราง[N] amulet, See also: charm, fetish, talisman, Syn. ของขลัง, Example: ูหมอดูทำพิธีสะเดาะเคราะห์ให้เช่าเครื่องรางของขลังต่างๆ ซึ่งเป็นวิธีการที่ทำรายได้เข้ากระเป๋าเป็นจำนวนมาก, Count unit: ชิ้น, ชุด, Thai definition: ของที่นับถือว่าป้องกันอันตราย ยิงไม่ออก ฟันไม่เข้า เช่น ตะกรุด ผ้ายันต์ เหล็กไหล
เปรี้ยว[ADV] bewitchingly, See also: charmingly, enchantingly, Syn. ทันสมัย, Ant. เชย, Example: เวลาไปงานพิธีสำคัญๆ อย่าแต่งตัวเปรี้ยวนักนะ ดูแล้วไม่สุภาพเลย, Thai definition: อย่างทันสมัย
ลักษมี[N] beauty, See also: charm, grace, fairness, Syn. ความงาม, เสน่ห์, สิริ, Notes: (สันสกฤต)
วิลาวัณย์[ADJ] beautiful, See also: charming, pretty, Syn. งามยิ่ง, งามเลิศ, สวยงาม, งาม, สวย, Notes: (สันสกฤต)
อาคม[N] magic, See also: charm, spell, enchantment, Syn. คาถา, เวทมนตร์, Example: เขาเรียนหนังสือกับเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นพระเถระที่มีอาคมแก่กล้า เป็นที่นับถือของชาวบ้านเป็นอันมาก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แอร่ม[ADV] beautifully, See also: charmingly, splendidly, Syn. อร่าม, แพรวพราว, Thai definition: งามแพรวพราว
เอมอร[ADJ] sweet and beautiful, See also: charming, Syn. งาม, Thai definition: งามอ่อนหวาน
แอร่ม[ADJ] beautiful, See also: charming, splendid, Syn. อร่าม, แพรวพราว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคม[n.] (ākhom) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation   FR: parole magique [f] ; incantation [f]
เช้งวับ[adv.] (chēngwap) EN: beautifully ; prettily ; attractively ; charmingly   
ดึงดูด[v.] (deungdūt) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure   FR: attirer ; charmer
จับใจ[v.] (japjai) EN: impress ; imprint   FR: captiver ; fasciner ; charmer ; émouvoir ; ensorceler ; envoûter ; impressionner ; séduire ; toucher
เจริญใจ[adj.] (jaroēnjai) EN: pleasing ; charming ; pleasant ; delightful ; elegant ; attractive   FR: plaisant ; attrayant ; agréable
เจริญตา[adj.] (jaroēn tā) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming   FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
เจริญตาเจริญใจ[adj.] (jaroēn tā jaroēn jai) EN: pleasing ; wonderful ; admirable ; great ; charming ; pleasant ; delightful ; pleasing to the mind and eye   FR: plaisant ; charmant
เก๋[adj.] (kē) EN: pretty ; smart ; dainty ; attractive ; exquisite ; chic ; pleasant ; charming ; smart-looking ; handsome   FR: élégant ; chic ; beau
ขำ[adj.] (kham) EN: pretty ; handsome ; smart ; elegant ; good-looking ; pretty and charming ; attractive   FR: beau ; joli
เครื่องราง[n.] (khreūangrāng) EN: amulet ; charm ; fetish ; talisman   FR: amulette [f] ; talisman [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHARM    CH AA1 R M
CHARMS    CH AA1 R M Z
CHARMED    CH AA1 R M D
CHARMER    CH AA1 R M ER0
CHARMAIN    SH AA0 R M EY1 N
CHARMIAN    CH AA1 R M IY0 AH0 N
CHARMING    CH AA1 R M IH0 NG
CHARMION    CH AA1 R M IY0 AH0 N
CHARMERS    CH AA1 R M ER0 Z
CHARMAINE    SH AA0 R M EY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
charm    (v) (ch aa1 m)
charms    (v) (ch aa1 m z)
charmed    (v) (ch aa1 m d)
charmer    (n) (ch aa1 m @ r)
charmers    (n) (ch aa1 m @ z)
charming    (v) (ch aa1 m i ng)
charmingly    (a) (ch aa1 m i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Charmeur {m}charmer [Add to Longdo]
Reiz {m} | Reize {pl}charm | charms [Add to Longdo]
charmantcharming [Add to Longdo]
charmant lächelnto give a charming smile [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
charm (adj) -

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっとりさせる[, uttorisaseru] (v1) (See うっとり,うっとりする) to enchant; to enrapture; to enthrall (enthral); to charm [Add to Longdo]
お守り(P);御守り;お守;御守[おまもり, omamori] (n) charm; amulet; (P) [Add to Longdo]
お呪い;御呪い[おまじない, omajinai] (n) (1) (uk) good luck charm; (exp) (2) uttered when using magic; abracadabra; presto [Add to Longdo]
くるっ[, kurutsu] (adv-to) (See 転・1) turn around; rapid turn; round and charming (e.g. eyes) [Add to Longdo]
カリスマ先生[カリスマせんせい, karisuma sensei] (n) (col) charismatic teacher; charming professor [Add to Longdo]
シャルマン[, sharuman] (adj-na,n) charming (fre [Add to Longdo]
シャルム[, sharumu] (n) charm (fre [Add to Longdo]
チャーミング[, cha-mingu] (adj-na,n) charming; (P) [Add to Longdo]
チャーム[, cha-mu] (adj-na,n,vs) charm [Add to Longdo]
愛くるしい[あいくるしい, aikurushii] (adj-i) lovely; cute; charming; sweet [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
魅力[mèi lì, ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ, ] charm; fascination; glamor; charisma, #3,089 [Add to Longdo]
神韵[shén yùn, ㄕㄣˊ ㄩㄣˋ, / ] charm or grace (in poetry or art), #24,122 [Add to Longdo]
风韵[fēng yùn, ㄈㄥ ㄩㄣˋ, / ] charm; grace; elegant bearing (usually feminine), #28,853 [Add to Longdo]
丰韵[fēng yùn, ㄈㄥ ㄩㄣˋ, / ] charm; fine-looking (woman), #82,477 [Add to Longdo]
丰姿[fēng zī, ㄈㄥ ㄗ, 姿 / 姿] charm, #87,920 [Add to Longdo]
眩丽[xuàn lì, ㄒㄩㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] charming; enchanting; captivating [Add to Longdo]
粲夸克[càn kuā kè, ㄘㄢˋ ㄎㄨㄚ ㄎㄜˋ, ] charm quark (phys.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[み, mi] CHARME, FASZINATION [Add to Longdo]
魅力[みりょく, miryoku] Charme, -Reiz, -Zauber [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Charm \Charm\, v. i.
   1. To use magic arts or occult power; to make use of charms.
    [1913 Webster]
 
       The voice of charmers, charming never so wisely.
                          --Ps. lviii.
                          5.
    [1913 Webster]
 
   2. To act as, or produce the effect of, a charm; to please
    greatly; to be fascinating.
    [1913 Webster]
 
   3. To make a musical sound. [Obs.] --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Charm \Charm\, v. t. [imp. & p. p. {Charmed}; p. pr. & vb. n.
   {Charming}.] [Cf. F. charmer. See {Charm}, n.]
   1. To make music upon; to tune. [Obs. & R.]
    [1913 Webster]
 
       Here we our slender pipes may safely charm.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To subdue, control, or summon by incantation or
    supernatural influence; to affect by magic.
    [1913 Webster]
 
       No witchcraft charm thee!       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To subdue or overcome by some secret power, or by that
    which gives pleasure; to allay; to soothe.
    [1913 Webster]
 
       Music the fiercest grief can charm.  --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To attract irresistibly; to delight exceedingly; to
    enchant; to fascinate.
    [1913 Webster]
 
       They, on their mirth and dance
       Intent, with jocund music charm his ear. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To protect with, or make invulnerable by, spells, charms,
    or supernatural influences; as, a charmed life.
    [1913 Webster]
 
       I, in my own woe charmed,
       Could not find death.         --Shak.
 
   Syn: Syn. - To fascinate; enchant; enrapture; captivate;
     bewitch; allure; subdue; delight; entice; transport.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Charm \Charm\ (ch[aum]rm), n. [F. charme, fr. L. carmen song,
   verse, incantation, for casmen, akin to Skr. [,c]asman,
   [,c]as[=a], a laudatory song, from a root signifying to
   praise, to sing.]
   1. A melody; a song. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       With charm of earliest birds.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Free liberty to chant our charms at will. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. A word or combination of words sung or spoken in the
    practice of magic; a magical combination of words,
    characters, etc.; an incantation.
    [1913 Webster]
 
       My high charms work.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. That which exerts an irresistible power to please and
    attract; that which fascinates; any alluring quality.
    [1913 Webster]
 
       Charms strike the sight, but merit wins the soul.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       The charm of beauty's powerful glance. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Anything worn for its supposed efficacy to the wearer in
    averting ill or securing good fortune.
    [1913 Webster]
 
   5. Any small decorative object worn on the person, as a seal,
    a key, a silver whistle, or the like. Bunches of charms
    are often worn at the watch chain.
    [1913 Webster]
 
   6. (Physics) a property of certain quarks which may take the
    value of +1, -1 or 0.
    [PJC]
 
   Syn: Spell; incantation; conjuration; enchantment;
     fascination; attraction.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 charm
   n 1: attractiveness that interests or pleases or stimulates;
      "his smile was part of his appeal to her" [syn: {appeal},
      {appealingness}, {charm}]
   2: a verbal formula believed to have magical force; "he
     whispered a spell as he moved his hands"; "inscribed around
     its base is a charm in Balinese" [syn: {spell}, {magic
     spell}, {magical spell}, {charm}]
   3: something believed to bring good luck [syn: {charm}, {good
     luck charm}]
   4: (physics) one of the six flavors of quark
   v 1: attract; cause to be enamored; "She captured all the men's
      hearts" [syn: {capture}, {enamour}, {trance}, {catch},
      {becharm}, {enamor}, {captivate}, {beguile}, {charm},
      {fascinate}, {bewitch}, {entrance}, {enchant}]
   2: control by magic spells, as by practicing witchcraft [syn:
     {charm}, {becharm}]
   3: protect through supernatural powers or charms
   4: induce into action by using one's charm; "She charmed him
     into giving her all his money" [syn: {charm}, {influence},
     {tempt}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top