Search result for

characteristic

(109 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -characteristic-, *characteristic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
characteristic[N] ลักษณะนิสัย, Syn. attribute, property, trait
characteristic[ADJ] ลักษณะพิเศษ, See also: ลักษณะเฉพาะ, ลักษณะเด่น
characteristical[ADJ] มีลักษณะพิเศษ, See also: มีคุณลักษณะ, มีนิสัย, Syn. specifically, especially

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
characteristic(แคริคเทอริส'ทิค) adj. เป็นลักษณะเฉพาะ -n. ลักษณะเฉพาะ การรู้จำอักขระหมายถึง เทคโนโลยีในการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์รับรู้ความแตกต่างของรูปลักษณะตัวอักษร ต่าง ๆ ที่มนุษย์เขียนหรือพิมพ์ขึ้น โดยใช้แสงหรือสนามแม่เหล็ก แล้วถอดรหัสเป็นภาษาเครื่อง (machine language) เพื่อนำไปประมวลผลต่อไปได้ดู pattern recognition ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
characteristic(adj) มีลักษณะพิเศษ,เช่นเคย,เป็นนิสัย,เป็นประจำ,มีลักษณะเฉพาะ
characteristic(n) ลักษณะพิเศษ,ลักษณะเฉพาะ,คุณสมบัติ,อุปนิสัย
characteristically(adv) โดยมีลักษณะพิเศษ,โดยมีลักษณะเฉพาะ,โดยมีคุณสมบัติพิเศษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
characteristicลักษณะ, ลักษณะเฉพาะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
characteristicลักษณะเฉพาะ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
characteristic๑. ลักษณะเฉพาะ๒. แคแรกเทอริสติก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
characteristic curve (of a differential equation)เส้นโค้งลักษณะเฉพาะ (ของสมการเชิงอนุพันธ์) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
characteristic curve (of a differential equation)เส้นโค้งลักษณะเฉพาะ (ของสมการเชิงอนุพันธ์) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
characteristic equationสมการลักษณะเฉพาะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
characteristic fossil; diagnostic fossilซากประจำหน่วย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
characteristic of a logarithmแคแรกเทอริสติกของลอการิทึม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
characteristic polynomialพหุนามลักษณะเฉพาะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
characteristic rootรากลักษณะเฉพาะ [มีความหมายเหมือนกับ characteristic value; eigenvalue และ latent root] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Characteristicคุณลักษณะ,ลักษณะเฉพาะ,ลักษณะ [การแพทย์]
Characteristic Featuresลักษณะจำเพาะ [การแพทย์]
characteristic of logarithmแคแรกเทอริสติกของลอการิทึม, แคแรกเทอริสติกของ log N คือ n เมื่อ N = N0 x 10n โดยที่ 1< N0 < 10 และ n เป็นจำนวนเต็ม log N0 เรียกว่า แมนทิสซาและจะมีค่าเป็นบวกเสมอ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Characteristic X-rayรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะ, รังสีที่เกิดจากการที่อะตอมถูกกระตุ้น ทำให้อิเล็กตรอนวงในหลุดออกไป และอิเล็กตรอนวงถัดไปเข้ามาแทนที่ แล้วให้พลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีเอกซ์ซึ่งมีค่าพลังงานเฉพาะของธาตุที่ถูกกระตุ้น (ดู excited state ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Characteristicsคุณลักษณะ,ทักษะ,ลักษณะเฉพาะ,คุณสมบัติประจำตัว [การแพทย์]
Characteristics of Studentsคุณลักษณะของนักเรียน [การแพทย์]
Characteristics, Classคุณลักษณะทั่วไป [การแพทย์]
Characteristics, Differentialคุณสมบัติต่างๆ [การแพทย์]
Characteristics, Individualคุณลักษณะเฉพาะ [การแพทย์]
Characteristics, Stableลักษณะที่ถาวร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The creature you describe has all the characteristics of the Questing Beast.เจ้าตัวที่เจ้าเล่ามา มันมีลักษณะตรงกับ Le Morte d'Arthur (2008)
Recently, recipients of organ transplants have begun to report episodes of new found memories ...thoughts, emotions and characteristics that are often associated to the original donor.คุณเวล ขอเวลาแป๊บนึง The Eye (2008)
And not just the obvious stuff, but those unique characteristics... that are Colin.ไม่ใช่แค่ เท่าที่มองเห็น แต่ เรื่องนิสัย ที่เป็นเอกลักษณ์ ที่เป้นคอลิน Made of Honor (2008)
It look like his preference is based more on age instead of physical characteristics.ดูเหมือนว่าเขาจะสนใจอายุ มากกว่าลักษณะทางกายภาพนะครับ A Shade of Gray (2009)
That itself is one of the special characteristics of dissociative personality disorder.มันเป็นหนึ่งในลักษณะพิเศษของอาการทำตัวแปลกแยก Episode #1.6 (2009)
They're characteristic of power plants or power stations.เสียงนี้มาจากโรงผลิตไฟฟ้า Episode #1.7 (2009)
I am trying to match the physical characteristics of our leprechaun to any professional wrestlers on the wrestling circuit.ฉันลองจับภาพที่ตรงกันกับลักษณะ ทางกายภาพของเลพริคอน กับนักมวยปล้ำอาชีพ บนสังเวียนมวยปล้ำอยู่ The Dwarf in the Dirt (2009)
whatever the physical characteristic-- the color of the eyes, the skin type-- if the baby doesn't have it, he or she ends up in the foster care system, wives of sexual sadists need outlets as a denial mechanism to cope with what their partners are doing.ไม่ว่าจะมีลักษณะทางกายภายยังไง... . สีของตา, สีผิว Cradle to Grave (2009)
Now, fortunately, vampirists display several characteristicsโชคร้ายที่การแสดงบทที่คิดว่าตัวเอง เป็นแวมไพร์ มีลักษณะพิเศษหลายอย่าง The Performer (2009)
The primary characteristic of a monopole is that it has only one pole, hence, monopole.แต่ลักษณะของ แม่เหล็กขั้วเดียวนั้น จะมีเพียงแค่ขั้วเดียวเท่านั้น จึงเรียกว่าขั้วเดียว The Vengeance Formulation (2009)
Any group with- common physical characteristics or genetic similarities, yes.กลุ่มใดๆก็ตาม ที่มีลักษณะทางกายภาพที่เหมือนกัน หรือยีนที่คล้ายคลึงกัน ใช่ The Bishop Revival (2010)
Make casts to analyze the striations and kerf characteristics to determine the weapon.ทำการวิเคราะห์รอยแผล ที่เป็นริ้วๆ นั่น และเช็คลักษณะของรอยตัด เพื่อพิจารณาหาอาุวุธ The Witch in the Wardrobe (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
characteristicA dog is distinct from a cat in physical characteristics.
characteristicA green color is a characteristic of that type of apple.
characteristicA humid climate is characteristic of the peninsula.
characteristicAmbition is one of his characteristics.
characteristicA polite manner is characteristic of Japanese people.
characteristicConcerning the characteristics of respiratory function in swimmers.
characteristicI firmly believe it is characteristic of him to be late.
characteristicI got over the difficulty with my characteristic tenacity.
characteristicIt is characteristic of him.
characteristicIt is characteristic of him to do such a thing.
characteristicIt is characteristic of him to go to work before breakfast.
characteristicIt is not characteristic of you to say such a thing to her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยี่ห้อ[N] manner, See also: characteristic, type, habit, Example: แค่การกระทำก็บอกยี่ห้อเขาแล้วล่ะ, Thai definition: สิ่งที่บอกถึงลักษณะของคนนั้นๆ, Notes: (จีน), (ปาก)
อากัปกิริยา[N] manner, See also: characteristic, Syn. กิริยาท่าทาง, กิริยาอาการ, ท่าทาง, กิริยา, Example: เขามีอากัปกิริยาเหมือนคนเมา, Notes: (บาลี)
อารมณ์[N] characteristics, See also: behavior, Syn. นิสัยใจคอ, Example: คนที่เป็นคนอารมณ์ตลอดเวลาจะเป็นที่รักชอบของเพื่อน
คุณลักษณะ[N] characteristic, See also: property, quality, nature, performance, attribute, Syn. คุณสมบัติ, คุณค่า, Example: น้องชายของท่านประธานบริษัทไม่มีคุณลักษณะของความเป็นผู้นำเลย, Count unit: ข้อ, Thai definition: เครื่องหมายหรือสิ่งที่ชี้ให้เห็นความดีหรือลักษณะประจำ
ลักษณะนิสัย[N] characteristic (of one's personality), See also: distinguishing quality, property, trait, Example: คนไทยมีลักษณะนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์อยู่อย่างหนึ่ง คือ มีความอะลุ้มอล่วยและยืดหยุ่น, Thai definition: สิ่งที่แสดงถึงความประพฤติของบุคคลแต่ละบุคคล, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ลาย[N] trait, See also: characteristic, feature, Syn. ลวดลาย, Example: เมื่ออยู่ไปได้ระยะหนึ่ง ลายของเจ้าพ่อก็เริ่มออก, Thai definition: ลักษณะสำคัญของคนคนนั้น
ลาย[N] trait, See also: characteristic, feature, Syn. ลวดลาย, Example: เมื่ออยู่ไปได้ระยะหนึ่ง ลายของเจ้าพ่อก็เริ่มออก, Thai definition: ลักษณะสำคัญของคนคนนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคลิกลักษณะ[n.] (bukkhaliklaksana) EN: personality ; individual characteristic ; character   
บุรุษโทษ[n.] (burutsathōt) EN: human evil characteristics   
เอกลักษณ์[n.] (ēkkalak) EN: identity ; trait ; characteristics ; specific characteristic   FR: identité [f]
คุณลักษณะ[n.] (khunnalaksana) EN: characteristic ; property ; quality ; nature ; performance ; attribute   FR: qualité [f] ; aptitude [f] ; caractéristique [f]
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์[n. exp.] (khunnalaksana khøng phalittaphan) EN: product characteristic   
คุณลักษณะของตลาด[n. exp.] (khunnalaksana khøng talāt) EN: market characteristic   
คุณสมบัติ[n.] (khunnasombat) EN: property ; qualification ; quality ; attribute ; performance ; ability ; nature ; characteristic ; trait   FR: qualité [f] ; propriété [f] ; caractéristique [f] ; trait [m]
ลักษณะ[X] (laksana) EN: appearance ; feature ; form ; character ; characteristic ; nature ; attribute ; trait ; quality ; looks ; style   FR: caractéristique [f] ; propriété [f] ; attribut [m] ; trait [m] ; particularité [f] ; qualité [f] ; nature [f] ; apparence [f] ; forme [f] ; caractère [m] ; air [m] ; acabit [m]
ลักษณะอาการ[n. exp.] (laksana ākān) EN: feature (of one's behavior or condition) ; appearance ; characteristic ; character ; property ; trait   
ลักษณะเฉพาะ[n. exp.] (laksana chaphǿ) EN: particularities ; peculiarity ; unique ; specific characteristic   FR: spécificité [f] ; particularité [f] ; caractéristique particulière [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHARACTERISTIC    K EH2 R AH0 K T ER0 IH1 S T IH0 K
CHARACTERISTICS    K EH2 R AH0 K T ER0 IH1 S T IH0 K S
CHARACTERISTICAL    K EH2 R AH0 K T ER0 IH1 S T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
characteristic    (n) (k a2 r @ k t @ r i1 s t i k)
characteristics    (n) (k a2 r @ k t @ r i1 s t i k s)
characteristical    (a) (k a2 r @ k t @ r i1 s t i k l ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
特色[とくしょく, tokushoku] Thai: คุณลักษณะพิเศษ English: characteristic

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Charakteristikum {n}; charakteristisches Merkmal; charakteristische Eigenschaft; Eigentümlichkeit {f} | eines der charakteristischsten Merkmalecharacteristic | one of the main characteristics [Add to Longdo]
Hauptmerkmal {n}characteristic feature [Add to Longdo]
Kennlinienanpassung {f}characteristic adjustment [Add to Longdo]
Kennwert {m} | Kennwerte {pl}characteristic value; specific value | characteristic values; specific values [Add to Longdo]
Wesenszug {m}characteristic trait [Add to Longdo]
charakteristisch {adj} (für)characteristic (of) [Add to Longdo]
charakteristisches Polynom [math.]characteristic polynomial [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
だてらに[, daterani] (suf,prt) a mere (status or characteristic); implies activity unsuited to (status or characteristic); (P) [Add to Longdo]
っ子[っこ, kko] (suf) (col) (See 江戸っ子) someone with a liking or characteristic; a true representative of (place) [Add to Longdo]
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type [Add to Longdo]
どんぐりの背比べ;団栗の背比べ[どんぐりのせいくらべ, dongurinoseikurabe] (exp) having no outstanding characteristics (lit [Add to Longdo]
ならではの[, naradehano] (exp,aux) distinctive of; characteristic of; uniquely applying to; special to [Add to Longdo]
カージナル[, ka-jinaru] (n) cardinal (Catholic prelate, number characteristic, etc.) [Add to Longdo]
ソフトウェア品質特性[ソフトウェアひんしつとくせい, sofutouea hinshitsutokusei] (n) {comp} software quality characteristics [Add to Longdo]
トラヒック特性[トラヒックとくせい, torahikku tokusei] (n) {comp} traffic characteristics [Add to Longdo]
メルクマール[, merukuma-ru] (n) characteristic (ger [Add to Longdo]
一流[いちりゅう, ichiryuu] (adj-no,n) (1) first-class; top grade; foremost; top-notch; leading; (2) characteristic; peculiar; unique; (n) (3) school (e.g. of a performance art); (4) (also written as 一旒) one flag; one banner; one streamer; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
季相[jì xiàng, ㄐㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, ] characteristic nature of some season [Add to Longdo]
特征[tè zhēng, ㄊㄜˋ ㄓㄥ, / ] characteristic; diagnostic property; distinctive feature; trait [Add to Longdo]
特征联合[tè zhēng lián hé, ㄊㄜˋ ㄓㄥ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ, / ] characteristic binding [Add to Longdo]
特色[tè sè, ㄊㄜˋ ㄙㄜˋ, ] characteristic; distinguishing feature or quality [Add to Longdo]
特质[tè zhì, ㄊㄜˋ ㄓˋ, / ] characteristic; special property [Add to Longdo]
特点[tè diǎn, ㄊㄜˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] characteristic (feature); trait; feature [Add to Longdo]
示性类[shì xìng lèi, ㄕˋ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄟˋ, / ] characteristic class (math.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ソフトウェア品質特性[ソフトウェアひんしつとくせい, sofutouea hinshitsutokusei] software quality characteristics [Add to Longdo]
トラヒック特性[トラヒックとくせい, torahikku tokusei] traffic characteristics [Add to Longdo]
指数(浮動小数点の)[しすう, shisuu] characteristic [Add to Longdo]
指数部[しすうぶ, shisuubu] characteristic (e.g. in floating-point representation) [Add to Longdo]
対数の指数[たいすうのしすう, taisuunoshisuu] characteristic of a logarithm [Add to Longdo]
特性[とくせい, tokusei] characteristics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Index \In"dex\, n.; pl. E. {Indexes}, L. {Indices}(?). [L.: cf.
   F. index. See {Indicate}, {Diction}.]
   [1913 Webster]
   1. That which points out; that which shows, indicates,
    manifests, or discloses; as, the increasing unemployment
    rate is an index of how much the economy has slowed.
    [1913 Webster +PJC]
 
       Tastes are the indexes of the different qualities of
       plants.                --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   2. That which guides, points out, informs, or directs; a
    pointer or a hand that directs to anything, as the hand of
    a watch, a movable finger or other form of pointer on a
    gauge, scale, or other graduated instrument. In
    (printing), a sign [[hand]] (called also {fist}) used to
    direct particular attention to a note or paragraph.
    [1913 Webster]
 
   3. A table for facilitating reference to topics, names, and
    the like, in a book, usually giving the page on which a
    particular word or topic may be found; -- usually
    alphabetical in arrangement, and printed at the end of the
    volume. Typically found only in non-fiction books.
    [1913 Webster +PJC]
 
   4. A prologue indicating what follows. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Anat.) The second finger, that next to the pollex
    (thumb), in the manus, or hand; the forefinger; {index
    finger}.
    [1913 Webster]
 
   6. (Math.) The figure or letter which shows the power or root
    of a quantity; the exponent. [In this sense the plural is
    always {indices}.]
    [1913 Webster]
 
   7. The ratio, or formula expressing the ratio, of one
    dimension of a thing to another dimension; as, the
    vertical index of the cranium.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   8. A number providing a measure of some quantity derived by a
    formula, usually a form of averaging, from multiple
    quantities; -- used mostly in economics; as, the index of
    leading indicators; the index of industrial production;
    the consumer price index. See, for example, the {consumer
    price index}.
    [PJC]
 
   9. (computers) A file containing a table with the addresses
    of data items, arranged for rapid and convenient search
    for the addresses.
    [PJC]
 
   10. (computers) A number which serves as a label for a data
     item and also represents the address of a data item
     within a table or array.
     [PJC]
 
   11. (R. C. Ch.), The {Index prohibitorius}, a catalogue of
     books which are forbidden by the church to be read; also
     called {Index of forbidden books} and {Index Librorum
     Prohibitorum}.
     [PJC]
 
   {Index error}, the error in the reading of a mathematical
    instrument arising from the zero of the index not being in
    complete adjustment with that of the limb, or with its
    theoretically perfect position in the instrument; a
    correction to be applied to the instrument readings equal
    to the error of the zero adjustment.
 
   {Index expurgatorius}. [L.] See {Index prohibitorius}
    (below).
 
   {Index finger}. See {Index}, 5.
 
   {Index glass}, the mirror on the index of a quadrant,
    sextant, etc.
 
   {Index hand}, the pointer or hand of a clock, watch, or other
    registering machine; a hand that points to something.
 
   {Index of a logarithm} (Math.), the integral part of the
    logarithm, and always one less than the number of integral
    figures in the given number. It is also called the
    {characteristic}.
 
   {Index of refraction}, or {Refractive index} (Opt.), the
    number which expresses the ratio of the sine of the angle
    of incidence to the sine of the angle of refraction. Thus
    the index of refraction for sulphur is 2, because, when
    light passes out of air into sulphur, the sine of the
    angle of incidence is double the sine of the angle of
    refraction.
 
   {Index plate}, a graduated circular plate, or one with
    circular rows of holes differently spaced; used in
    machines for graduating circles, cutting gear teeth, etc.
    
 
   {Index prohibitorius} [L.], or {Prohibitory index} (R. C.
    Ch.), a catalogue of books which are forbidden by the
    church to be read; the index expurgatorius [L.], or
    expurgatory index, is a catalogue of books from which
    passages marked as against faith or morals must be removed
    before Catholics can read them. These catalogues are
    published with additions, from time to time, by the
    Congregation of the Index, composed of cardinals,
    theologians, etc., under the sanction of the pope. --Hook.
 
   {Index rerum} [L.], a tabulated and alphabetized notebook,
    for systematic preservation of items, quotations, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Characteristic \Char`ac*ter*is"tic\, a. [Gr. ?: cf. F.
   charact['e]ristique.]
   Pertaining to, or serving to constitute, the character;
   showing the character, or distinctive qualities or traits, of
   a person or thing; peculiar; distinctive.
   [1913 Webster]
 
      Characteristic clearness of temper.   --Macaulay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Characteristic \Char`ac*ter*is"tic\, n.
   1. A distinguishing trait, quality, or property; an element
    of character; that which characterized. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       The characteristics of a true critic. --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. (Math.) The integral part (whether positive or negative)
    of a logarithm.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 characteristic
   adj 1: typical or distinctive; "heard my friend's characteristic
       laugh"; "red and gold are the characteristic colors of
       autumn"; "stripes characteristic of the zebra" [ant:
       {uncharacteristic}]
   n 1: a prominent attribute or aspect of something; "the map
      showed roads and other features"; "generosity is one of his
      best characteristics" [syn: {feature}, {characteristic}]
   2: a distinguishing quality
   3: the integer part (positive or negative) of the representation
     of a logarithm; in the expression log 643 = 2.808 the
     characteristic is 2
   4: any measurable property of a device measured under closely
     specified conditions [syn: {characteristic}, {device
     characteristic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top