Search result for

chaperon

(32 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chaperon-, *chaperon*
Possible hiragana form: ちゃぺろん
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chaperon(แ?พ'พะโรน) n. หญิง (มีอายุหรือแต่งงานแล้ว) ที่คอยไปเป็นเพื่อนของชายหนุ่มหรือหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงานในงานสังคม -vt. ติดตาม,เป็นเพื่อน, See also: chaperonage n.
chaperone(แ?พ'พะโรน) n. หญิง (มีอายุหรือแต่งงานแล้ว) ที่คอยไปเป็นเพื่อนของชายหนุ่มหรือหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงานในงานสังคม -vt. ติดตาม,เป็นเพื่อน, See also: chaperonage n.

English-Thai: Nontri Dictionary
chaperon(n) ผู้ควบคุมหญิงสาว
chaperon(vt) เป็นเพื่อน,ติดตาม,ควบคุม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chaperonsพี่เลี้ยง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You've already handled it, that's why you need a chaperone.คุณพร้อมจะรับมือเรื่องนี้ นั่นเป็นเหตุที่คุณต้องมีคนคุม Lucky Thirteen (2008)
Of course, I'm a very permissive, understanding chaperone, so feel free to ignore me, you know, if you're in the mood to start kissing or groping or showering...แน่นอน ฉันดื้อมากๆ เข้าใจเรื่องคนคุม ดังนั้นรู้สึกอิสระไม่ต้องสนใจฉัน Lucky Thirteen (2008)
We oversee the meal plans, chaperone the social events, make sure the girls stay out of trouble.ดูแลเรื่องอาหารการกิน ก็ค่อยดูแลการออกงาน ให้แน่ใจว่าเค้าไม่มีปัญหา The House Bunny (2008)
And I shall be your consort, your guide, your chaperone, into the heart of darkness.อาจารย์จะขอเคียงข้าง นำทางให้พวกเธอ คอยดูแล นำพาเข้าไปในหัวใจที่มืดมิด Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Unser's cop as chaperone.ลูกน้องของอันเซอร์คอยดูแลความปลอดภัย Na Triobloidi (2009)
Carmel's gonna be the team to beat at Regionals... and I was wondering if you might want to come chaperone with me.คาร์เมล เป็นทีมที่เราต้องเจอในระดับภาค และผมสงสัยว่าคุณจะไปกับผมได้มั้ย Pilot (2009)
So, I'm your chaperone.ดังนั้น , ฉันว่าคุณเป็นเพื่อน Life (2009)
And I don't need an h.R. Chaperone.และผมไม่ต้องการตัวแทนจากฝ่ายบุคคล Invasion (2009)
We'd have taken chaperoned strolls and iced tea on the porch. but only after asking your father's permission. and I would have presented you with a ring.เราคงไปเดินเล่นเป็นพื่อน นั่งจิบชาบนระเบียง บางทีอาจจะขโมยจูบซักทีสองที The Twilight Saga: Eclipse (2010)
Then why do I have to chaperone the ultrasound?แล้วทำใมผมต้องทำอัลตราซาวด์ด้วย? Blink (2010)
Do I need to post a chaperone, or can you ladies chat with some civility?ฉันต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยดูแล หรือคุณผู้หญิง กรุณาอยู่ในความสงบเรียบร้อยกันได้ไหม NS (2010)
Alaric asked me to help chaperone.อาลาริคขอให้ฉันช่วยไปคุมเด็ก ๆ น่ะ Unpleasantville (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มาม่าซัง[n.] (māmāsang) FR: chaperon [m] ; duègne [f]
พี่เลี้ยง[n.] (phīlīeng) EN: nurse ; nursemaid ; governess ; babysitter ; nanny ; chaperone   

CMU English Pronouncing Dictionary
CHAPERONE    SH AE1 P ER0 OW2 N
CHAPERONING    SH AE1 P ER0 OW2 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chaperon    (v) (sh a1 p @ r ou n)
chaperons    (v) (sh a1 p @ r ou n z)
chaperoned    (v) (sh a1 p @ r ou n d)
chaperoning    (v) (sh a1 p @ r ou n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
シャペロン[, shaperon] (n) chaperon (fre [Add to Longdo]
付き添い(P);付添い(P);付添[つきそい, tsukisoi] (n) attendance on; attendant; escort; chaperon; retinue; (P) [Add to Longdo]
付き添う;付添う[つきそう, tsukisou] (v5u,vi) to attend on; to wait upon; to accompany; to escort and wait on; to chaperone [Add to Longdo]
付け人;付人[つけびと, tsukebito] (n) assistant; attendant; chaperon; suite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chaperon \Chap"er*on\, n. [F. chaperon. See {Chape}, {Cape},
   {Cap}.]
   1. A hood; especially, an ornamental or an official hood.
    [1913 Webster]
 
       His head and face covered with a chaperon, out of
       which there are but two holes to look through.
                          --Howell.
    [1913 Webster]
 
   2. A device placed on the foreheads of horses which draw the
    hearse in pompous funerals.
    [1913 Webster]
 
   3. A matron who accompanies a young lady in public, for
    propriety, or as a guide and protector.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chaperon \Chap"er*on\, v. t. [imp. & p. p. {Chaperoned}; p. pr.
   & vb. n. {Chaperoning}.] [Cf. F. chaperonner, fr. chaperon.]
   To attend in public places as a guide and protector; to
   matronize.
   [1913 Webster]
 
      Fortunately Lady Bell Finley, whom I had promised to
      chaperon, sent to excuse herself.    --Hannah More.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chaperon
   n 1: one who accompanies and supervises a young woman or
      gatherings of young people [syn: {chaperon}, {chaperone}]
   v 1: accompany as a chaperone [syn: {chaperone}, {chaperon}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top