Search result for

chapel

(48 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chapel-, *chapel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chapel[N] โบสถ์เล็กๆ ในโรงเรียน โรงพยาบาล หรือคุก
chapel[N] ห้องสวดมนต์, See also: โรงสวด, ที่ส่วนตัวในโบสถ์สำหรับผู้สวดมนต์, Syn. place of worship

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chapel(แชพ'เพิล) n. โบสถ์เล็ก,พิธีทางศาสนา,โรงพิมพ์,ห้องในโรงพิมพ์,โรงสวด,ห้องสวดมนต์ในโรงเรียน,โรงพยาบาล

English-Thai: Nontri Dictionary
chapel(n) โบสถ์,วิหาร,หอสวดมนต์,อุโบสถ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chapelsหอสวดมนต์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Chapel's off the east wing. I'll show it to you.ห้องสวดมนต์อยู่ทางซีกตะวันออก ฉันจะพาไปดู The Lazarus Project (2008)
The chapel itself, once a week. Fridays are good.ตัวห้องสวดมนต์ก็สัปดาห์ละครั้ง วันศุกร์ดีที่สุด The Lazarus Project (2008)
The chapel was the first building put up, and all the pipes run from it.ห้องสวดมนต์เป็นห้องแรกที่สร้างขึ้น ท่อทั้งหมดก็เลยมาจากห้องนั้น The Lazarus Project (2008)
I was cleaning the chapel.ผมทำความสะอาดห้องสวดมนต์ The Lazarus Project (2008)
Curtis Manning, Ryan Chapelle.เคอร์ติส แมนนิ่ง, ไรอัน ชาเปลล์ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
That's the chapel. Well hopefully uh-- Sara will be waiting. Why the chapel?ซึ่งก็คือหอสวดมนต์ หวังว่า ซาร่าคงรออยู่ / หอสวดมนต์ไหน? Prison Break: The Final Break (2009)
The administration building, is connected to the chapel.ตึกอำนวยการเชื่อมต่อกับหอสวดมนต์ Prison Break: The Final Break (2009)
- How's Sara gonna get to the chapel? - She'll have to find a way.ซาร่าห์จะไปที่หอสวดมนต์ได้ยังไง /เธอต้องหาทาง Prison Break: The Final Break (2009)
We need to get to the chapel.เราต้องไปที่หอสวดมนต์ Prison Break: The Final Break (2009)
- Over by the chapel. - Alright.โดยบ้านสวดมนต์ \ N. เอาล่ะ Prison Break: The Final Break (2009)
I need units to the chapel.ฉันมีหน่วย \ N. สวดมนต์หอประชุมนี้. Prison Break: The Final Break (2009)
I think he's over at the chapel.ผมคิดว่าท่านคงอยู่ที่หอสวดมนต์ 2012 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chapelSo that Michelangelo might paint certain figures on the ceiling of the Sistine Chapel, so that Shakespeare might write certain speeches and Keats his poems, it seemed to me worthwhile that countless millions should have lived and suffered and died.
chapelThe Sistine Chapel is a vast chapel built inside the Vatican Palace in 1473.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาเค่น[TM] (Ākhēn) EN: Aachen   FR: Aix-la-Chapelle
โบสถ์[n.] (bōt) EN: Buddhist sanctuary ; central sanctuary in a Thai temple ; Buddhist temple ; Buddhist chapel ; bot   FR: temple bouddhiste [m] ; bot [m]
โบสถ์[n.] (bōt) EN: church ; chapel, temple, cathedral   FR: église [f] ; chapelle [f] ; cathédrale [f] ; temple [m]
ช่างหมวก[n. exp.] (chang mūak) FR: chapelier [m]
ลูกประคำ[n.] (lūk prakham) EN: rosary ; necklace of sacred beads ; large beads   FR: chapelet [m] ; rosaire [m] ; collier de perles sacrées [m]
หมู่เกาะ[n.] (mūkǿ) EN: group of islands ; archipelago   FR: archipel [m] ; chapelet d'îles [m]
พระ[n.] (phra) EN: monk ; priest   FR: moine [m] ; prêtre [m] ; chapelain [m]
ประคำ[X] (prakham) EN: string of beads ; rosary ; string of beads ; chaplet   FR: grain de chapelet [m] ; chapelet [m]
โรงสวด[n.] (rōng sūat) EN: chapel   FR: chapelle [f]
ตับ[n.] (tap) EN: set ; row ; series ; bank ; row ; gang ; rack ; belt ; strip ; arrangement of ; skewer   FR: chapelet [m] ; enfilade [f] ; succession [f] ; rang [m] ; file [f] ; brochette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHAPEL    CH AE1 P AH0 L
CHAPELL    SH AH0 P EH1 L
CHAPEL'S    CH AE1 P AH0 L Z
CHAPELLE    SH AH0 P EH1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chapel    (n) (ch a1 p l)
chapels    (n) (ch a1 p l z)
chapelgoer    (n) (ch a1 p l g ou @ r)
chapelgoers    (n) (ch a1 p l g ou @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kapelle {f} | Kapellen {pl}chapel | chapels [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チャペル[, chaperu] (n) chapel; (P) [Add to Longdo]
位牌堂[いはいどう, ihaidou] (n) mortuary chapel [Add to Longdo]
会堂[かいどう, kaidou] (n) church; chapel; synagogue; tabernacle; (P) [Add to Longdo]
教会堂[きょうかいどう, kyoukaidou] (n) church; chapel [Add to Longdo]
仏間[ぶつま, butsuma] (n) Buddhist family chapel; altar room [Add to Longdo]
礼拝堂[れいはいどう;らいはいどう, reihaidou ; raihaidou] (n) (1) (れいはいどう only) chapel; place of worship (esp. Christian); (2) (らいはいどう only) place of worship (esp. Buddhist and Shinto) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
礼拜堂[lǐ bài táng, ㄌㄧˇ ㄅㄞˋ ㄊㄤˊ, / ] chapel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chapel \Chap"el\, n. [OF. chapele, F. chapelle, fr. LL. capella,
   orig., a short cloak, hood, or cowl; later, a reliquary,
   sacred vessel, chapel; dim. of cappa, capa, cloak, cape,
   cope; also, a covering for the head. The chapel where St.
   Martin's cloak was preserved as a precious relic, itself came
   to be called capella, whence the name was applied to similar
   paces of worship, and the guardian of this cloak was called
   capellanus, or chaplain. See {Cap}, and cf. {Chaplain}.,
   {Chaplet}.]
   1. A subordinate place of worship; as,
    (a) a small church, often a private foundation, as for a
      memorial;
    (b) a small building attached to a church;
    (c) a room or recess in a church, containing an altar.
      [1913 Webster]
 
   Note: In Catholic churches, and also in cathedrals and abbey
      churches, chapels are usually annexed in the recesses
      on the sides of the aisles. --Gwilt.
      [1913 Webster]
 
   2. A place of worship not connected with a church; as, the
    chapel of a palace, hospital, or prison.
    [1913 Webster]
 
   3. In England, a place of worship used by dissenters from the
    Established Church; a meetinghouse.
    [1913 Webster]
 
   4. A choir of singers, or an orchestra, attached to the court
    of a prince or nobleman.
    [1913 Webster]
 
   5. (Print.)
    (a) A printing office, said to be so called because
      printing was first carried on in England in a chapel
      near Westminster Abbey.
    (b) An association of workmen in a printing office.
      [1913 Webster]
 
   {Chapel of ease}.
    (a) A chapel or dependent church built for the ease or a
      accommodation of an increasing parish, or for
      parishioners who live at a distance from the principal
      church.
    (b) A privy. (Law)
 
   {Chapel master}, a director of music in a chapel; the
    director of a court or orchestra.
 
   {To build a chapel} (Naut.), to chapel a ship. See {Chapel},
    v. t., 2.
 
   {To hold a chapel}, to have a meeting of the men employed in
    a printing office, for the purpose of considering
    questions affecting their interests.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chapel \Chap"el\, v. t.
   1. To deposit or inter in a chapel; to enshrine. [Obs.]
    --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) To cause (a ship taken aback in a light breeze) so
    to turn or make a circuit as to recover, without bracing
    the yards, the same tack on which she had been sailing.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chapel
   n 1: a place of worship that has its own altar
   2: a service conducted in a place of worship that has its own
     altar; "he was late for chapel" [syn: {chapel service},
     {chapel}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top