Search result for

changing

(48 entries)
(0.0044 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -changing-, *changing*, chang
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
changing[ADJ] ที่เปลี่ยนแปลง, Syn. changeful, changeable, Ant. stable, unchanging

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Changing Agentsผู้ถ่ายทอดความรู้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, you're not a very easy subject to sketch. Your... Your expression keeps changing all the time.แหม ก็คุณไม่เหมาะเป็นแบบให้วาดนี่คะ สีหน้าท่าทางคุณเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา Rebecca (1940)
I'm changing my vote.I'm changing my vote. 12 Angry Men (1957)
Young people don't respect anything anymore... times are changing for the worse.Young people don't respect anything anymore... times are changing for the worse. The Godfather (1972)
Till then, don't you go changing.จนกระทั่งเวลานั้นโปรดอดทนรอ The Blues Brothers (1980)
The first step towards changing our status is to eliminate this difference between us."ก้าวแรกในการเปลี่ยนสถานภาพของเรา คือขจัดความแตกต่างนี้เสีย Gandhi (1982)
Someone has been changing my marks.มีใครมาเปลี่ยนเครื่องหมายของฉัน Labyrinth (1986)
It keeps changing. What am I supposed to do?ทางมันเปลี่ยนแปลงเรื่อย ฉันควรทำยังไงเล่า? Labyrinth (1986)
Changing. Let Kaoru do itเปลี่ยนให้คาโอรุเล่นบ้าง 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
The engine can't drop below 5,000 even when you're changing gears.เครื่องยนต์ไม่สามารถลดความเร็วต่ำกว่า 5,000 ขณะเปลี่ยนเกียร์ Akira (1988)
The engine can't drop below 5,000 even when you're changing gears.เครื่องยนต์ไม่สามารถลดความเร็วต่ำกว่า 5,000 ขณะเปลี่ยนเกียร์ Akira (1988)
Dr. Angelo, I think people can tell that... that I'm changing.ด๊อกเตอร์แอนเจโล ผมว่าคนอื่น.. ..เริ่มสังเกตแล้วว่าผมเปลี่ยนไป The Lawnmower Man (1992)
I can't really imagine anything changing.แล้วก็ไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงไปด้วย The Cement Garden (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
changingAll are concerned with changing the role of women in contemporary society.
changingChanging the system is difficult, not to mention the interpersonal relationships.
changingEach person has different views with regard to changing jobs.
changingHe's always changing his mind.
changingHe's a really straight-laced guy, so he doesn't like the idea of his son changing jobs.
changingHe will assist us in changing the tire.
changingHis health is changing for the better.
changingHowever, I recommend you to take the JR Narita Express (a train leaves every 30-60 minutes from the airport), to avoid the complexity of changing trains.
changingI considered changing my job.
changingI considered changing my job, but in the end I decided not to.
changingI figure it's because when I'm driving around, my zip code keeps changing.
changingIf you request a further discount, we suggest changing the terms of payment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การผลัดเปลี่ยน[N] changing, See also: shifting, replacing, substitution, supersession, switching, swap, Syn. การแทน, การแทนที่, การสับเปลี่ยน, Example: การตีระฆังลั่นฆ้องทุก 3 ชั่วโมง เป็นสัญญาณการผลัดเปลี่ยนเวรยาม, Thai definition: การผลัดกันประจําหน้าที่ เช่น การผลัดเปลี่ยนเวรยาม
การกลาย[N] changing to, See also: turning to, becoming, Syn. การเปลี่ยน, Example: การกลายจากลัทธิเก่ามาเป็นลัทธิใหม่จะเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไป
การกลายเป็น[N] becoming, See also: changing, Example: การอพยพไปหางานทำในเมือง และการกลายเป็นโสเภณีของชาวเขาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆ ในปัจจุบัน

CMU English Pronouncing Dictionary
CHANGING    CH EY1 N JH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
changing    (v) (ch ei1 n jh i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umkehr {f}changing one's ways [Add to Longdo]
Umkleidekabine {f}changing cubicle [Add to Longdo]
Umkleideraum {m}changing room [Add to Longdo]
Zeitumstellung {f}; Zeitänderung {f}changing the clocks; putting the clocks back or forward [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
からっと;カラッと[, karatto ; karatsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) changing suddenly and completely; (2) crisp and dry (e.g. skies, weather, tempura, laundry, etc.) [Add to Longdo]
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
くるくる(P);クルクル[, kurukuru (P); kurukuru] (adv,adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P) [Add to Longdo]
ころり[, korori] (adv-to) (1) (on-mim) easily; effortlessly; suddenly; utterly; (2) changing completely; (n) (3) plink (sound of something light falling or rolling) [Add to Longdo]
イメージチェンジ[, ime-jichienji] (n) image change; changing one's image [Add to Longdo]
パウダールーム[, pauda-ru-mu] (n) powder room; changing room [Add to Longdo]
フリーゲージトレイン[, furi-ge-jitorein] (n) gauge-changing train (gage) (wasei [Add to Longdo]
フレコン化[フレコンか, furekon ka] (n,vs) changing something to full remote control [Add to Longdo]
鞍替え[くらがえ, kuragae] (n,vs) changing jobs; changing quarters (geisha, etc.) [Add to Longdo]
意識転換[いしきてんかん, ishikitenkan] (n,vs) change in mentality; changing one's way of thinking; adjusting psychologically to shifting circumstances [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
過渡[かと, kato] transient (a-no), changing old to new [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Change \Change\ (ch[=a]nj), v. t. [imp. & p. p. {Changed}
   (ch[=a]njd); p. pr. & vb. n. {Changing}.] [F. changer, fr.
   LL. cambiare, to exchange, barter, L. cambire. Cf.
   {Cambial}.]
   1. To alter; to make different; to cause to pass from one
    state to another; as, to change the position, character,
    or appearance of a thing; to change the countenance.
    [1913 Webster]
 
       Therefore will I change their glory into shame.
                          --Hosea. iv.
                          7.
    [1913 Webster]
 
   2. To alter by substituting something else for, or by giving
    up for something else; as, to change the clothes; to
    change one's occupation; to change one's intention.
    [1913 Webster]
 
       They that do change old love for new,
       Pray gods, they change for worse!   --Peele.
    [1913 Webster]
 
   3. To give and take reciprocally; to exchange; -- followed by
    with; as, to change place, or hats, or money, with
    another.
    [1913 Webster]
 
       Look upon those thousands with whom thou wouldst
       not, for any interest, change thy fortune and
       condition.              --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   4. Specifically: To give, or receive, smaller denominations
    of money (technically called change) for; as, to change a
    gold coin or a bank bill.
    [1913 Webster]
 
       He pulled out a thirty-pound note and bid me change
       it.                  --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   {To change a horse, or To change hand} (Man.), to turn or
    bear the horse's head from one hand to the other, from the
    left to right, or from the right to the left.
 
   {To change hands}, to change owners.
 
   {To change one's tune}, to become less confident or boastful.
    [Colloq.]
 
   {To change step}, to take a break in the regular succession
    of steps, in marching or walking, as by bringing the
    hollow of one foot against the heel of the other, and then
    stepping off with the foot which is in advance.
 
   Syn: To alter; vary; deviate; substitute; innovate;
     diversify; shift; veer; turn. See {Alter}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 changing
   adj 1: marked by continuous change or effective action [syn:
       {changing}, {ever-changing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top