Search result for

chameleon

(36 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chameleon-, *chameleon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chameleon[N] คนที่ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
chameleon[N] สัตว์จำพวกกิ้งก่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chameleon(คะมี'เลียน) n. สัตว์จำพวกกิ้งก่า มันเปลี่ยนสีผิวได้
american chameleonกิ้งก่าชนิดหนึ่งในอเมริกา Anolis carolinensis

English-Thai: Nontri Dictionary
chameleon(n) กิ้งก่า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chameleonic (adj) ที่เปลี่ยนแปลงได้, ที่เกี่ยวกับกิ้งก่าคามิเลียน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Waiting for you to make me coffee. [laughs] # Karma karma karma karma karma chameleon #รอคุณ ชงกาแฟให้ดื่ม Blinded by the Light (2009)
If you flicked your tongue like a chameleon... you could whip the food off your plate... without using your hands.ถ้าคุณตวัดลิ้นได้เหมือนพวกกิ้งก่า คุณสามารถกินอาหารบนจาน โดยไม่ใช้มือช่วย The Road (2009)
I mean, the man is a chameleon.หมอนี่เป็นกิ้งก่าจอมอำพราง Chuck Versus the Fake Name (2010)
...fish, butterflies, and of course the chameleon... ปลาผีเสื้อและแน่นอน คาเมลอน Love in Disguise (2010)
The chameleon is known for camouflageคาเมลอน เป็นที่รู้จักกันว่าพรางตา Love in Disguise (2010)
Was a chameleon.เป็นพวกคาเมเลี่ยน As You Were (2010)
For want of a better term, a chameleon.อยากได้ชื่อที่ฟังดูดีหน่อยก็ คาเมเลี่ยน As You Were (2010)
Is a chameleon.เป็นคาเมเลี่ยน As You Were (2010)
Chameleon things.พวกคาเมเลี่ยน As You Were (2010)
Chameleon killed my partner.คาเมเลี่ยนฆ่าคู่หูผม As You Were (2010)
'Cause this chameleon thing, it seems to need time with its victim in order to mimic its soul.เพราะว่า คาเมเลี่ยน มันต้องใช้เวลาร่วมกับเหยื่อ เพื่อที่จะเปลี่ยนร่าง As You Were (2010)
You're saying that you haven't seen one of these chameleon deals since the Reagan administration.คุณบอกว่า คุณไม่เห็นไอ้ตัวพวกนี้ ตั้งแต่สมัยที่ เรแกน ยังเป็น ปธน. As You Were (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chameleonThe chameleon can take on any color.
chameleonThe chameleon can take on the colors of its background.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กิ้งก่า[N] chameleon, See also: tree lizard, Syn. ปอม, กะปอม, Example: กิ้งก่าตัวนั้นนอนนิ่งอยู่บนกิ่งไม้, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลื้อยคลานในวงศ์ Agamidae ตัวมีเกล็ด หางยาว ชอบอาศัยบนต้นไม้ มีหลายสกุลและหลายชนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิ้งก่า[n.] (kingkā) EN: chameleon ; tree lizard   FR: caméléon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHAMELEON    CH AH0 M EH1 L IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chameleon    (n) (k @1 m ii1 l i@ n)
chameleons    (n) (k @1 m ii1 l i@ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アノール[, ano-ru] (n) anole; American chameleon [Add to Longdo]
アノールトカゲ[, ano-rutokage] (n) anole; American chameleon [Add to Longdo]
カメレオン[, kamereon] (n) chameleon; (P) [Add to Longdo]
玉虫色[たまむしいろ, tamamushiiro] (n,adj-no) (1) iridescent; (2) equivocal; ambivalent; (3) variable meaning; weasel-word; chameleonic interpretation; (P) [Add to Longdo]
十薬;毒痛み;蕺草(oK)[どくだみ;じゅうやく(十薬);ドクダミ, dokudami ; juuyaku ( juu kusuri ); dokudami] (n) (uk) chameleon plant (Houttuynia cordata) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xī, ㄒㄧ, ] chameleon; Eumeces latiscutatus [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] chameleon; Eumeces latiscutatus [Add to Longdo]
变色龙[biàn sè lóng, ㄅㄧㄢˋ ㄙㄜˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] chameleon [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カメレオン[かめれおん, kamereon] Chameleon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chameleon \Cha*me"le*on\ (k[.a]*m[=e]"l[-e]*[u^]n), n. [L.
   Chamaeleon, Gr. chamaile`wn, lit., "ground lion;" chamai` on
   the ground + le`wn lion. See {Humble}, and {Lion}.] (Zool.)
   1. A lizardlike reptile of the genus {Cham[ae]leo}, of
    several species, found in Africa, Asia, and Europe. The
    skin is covered with fine granulations; it has eyes which
    can move separately, the tail is prehensile, and the body
    is much compressed laterally, giving it a high back. It is
    remarkable for its ability to change the color of its skin
    to blend with its surroundings. [Also sometimes spelled
    {chamaeleon}.]
    [1913 Webster +PJC]
 
   Note: Its color changes more or less with the color of the
      objects about it, or with its temper when disturbed. In
      a cool, dark place it is nearly white, or grayish; on
      admitting the light, it changes to brown, bottle-green,
      or blood red, of various shades, and more or less
      mottled in arrangment. The American chameleons belong
      to {Anolis} and allied genera of the family
      {Iguanid[ae]}. They are more slender in form than the
      true chameleons, but have the same power of changing
      their colors.
      [1913 Webster]
 
   2. a person who changes opinions, ideas, or behavior to suit
    the prevailing social climate; an opportunist.
    [PJC]
 
   {Chameleon mineral} (Chem.), the compound called {potassium
    permanganate}, a dark violet, crystalline substance,
    {KMnO4}, which in formation passes through a peculiar
    succession of color from green to blue, purple, red, etc.
    See {Potassium permanganate}, under {Potassium}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chameleon
   n 1: a changeable or inconstant person
   2: a faint constellation in the polar region of the southern
     hemisphere near Apus and Mensa [syn: {Chamaeleon},
     {Chameleon}]
   3: lizard of Africa and Madagascar able to change skin color and
     having a projectile tongue [syn: {chameleon}, {chamaeleon}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top