Search result for

chain coral

(3 entries)
(0.019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chain coral-, *chain coral*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chain coralปะการังลูกโซ่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coral \Cor"al\, n. [Of. coral, F, corail, L. corallum, coralium,
   fr. Gr. kora`llion.]
   1. (Zool.) The hard parts or skeleton of various Anthozoa,
    and of a few Hydrozoa. Similar structures are also formed
    by some Bryozoa.
    [1913 Webster]
 
   Note: The large stony corals forming coral reefs belong to
      various genera of {Madreporaria}, and to the hydroid
      genus, {Millepora}. The red coral, used in jewelry, is
      the stony axis of the stem of a gorgonian ({Corallium
      rubrum}) found chiefly in the Mediterranean. The {fan
      corals}, {plume corals}, and {sea feathers} are species
      of {Gorgoniacea}, in which the axis is horny.
      Organ-pipe coral is formed by the genus {Tubipora}, an
      Alcyonarian, and {black coral} is in part the axis of
      species of the genus {Antipathes}. See {Anthozoa},
      {Madrepora}.
      [1913 Webster]
 
   2. The ovaries of a cooked lobster; -- so called from their
    color.
    [1913 Webster]
 
   3. A piece of coral, usually fitted with small bells and
    other appurtenances, used by children as a plaything.
    [1913 Webster]
 
   {Brain coral}, or {Brain stone coral}. See under {Brain}.
 
   {Chain coral}. See under {Chain}.
 
   {Coral animal} (Zool.), one of the polyps by which corals are
    formed. They are often very erroneously called {coral
    insects}.
 
   {Coral fish}. See in the Vocabulary.
 
   {Coral reefs} (Phys. Geog.), reefs, often of great extent,
    made up chiefly of fragments of corals, coral sands, and
    the solid limestone resulting from their consolidation.
    They are classed as {fringing reefs}, when they border the
    land; {barrier reefs}, when separated from the shore by a
    broad belt of water; {atolls}, when they constitute
    separate islands, usually inclosing a lagoon. See {Atoll}.
    
 
   {Coral root} (Bot.), a genus ({Corallorhiza}) of orchideous
    plants, of a yellowish or brownish red color, parasitic on
    roots of other plants, and having curious jointed or
    knotted roots not unlike some kinds of coral. See Illust.
    under {Coralloid}.
 
   {Coral snake}. (Zo)
    (a) A small, venomous, Brazilian snake {(Elaps
      corallinus)}, coral-red, with black bands.
    (b) A small, harmless, South American snake ({Tortrix
      scytale}).
 
   {Coral tree} (Bot.), a tropical, leguminous plant, of several
    species, with showy, scarlet blossoms and coral-red seeds.
    The best known is {Erythrina Corallodendron}.
 
   {Coral wood}, a hard, red cabinet wood. --McElrath.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chain \Chain\ (ch[=a]n), n. [F. cha[^i]ne, fr. L. catena. Cf.
   {Catenate}.]
   1. A series of links or rings, usually of metal, connected,
    or fitted into one another, used for various purposes, as
    of support, of restraint, of ornament, of the exertion and
    transmission of mechanical power, etc.
    [1913 Webster]
 
       [They] put a chain of gold about his neck. --Dan. v.
                          29.
    [1913 Webster]
 
   2. That which confines, fetters, or secures, as a chain; a
    bond; as, the chains of habit.
    [1913 Webster]
 
       Driven down
       To chains of darkness and the undying worm.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. A series of things linked together; or a series of things
    connected and following each other in succession; as, a
    chain of mountains; a chain of events or ideas.
    [1913 Webster]
 
   4. (Surv.) An instrument which consists of links and is used
    in measuring land.
    [1913 Webster]
 
   Note: One commonly in use is Gunter's chain, which consists
      of one hundred links, each link being seven inches and
      ninety-two one hundredths in length; making up the
      total length of rods, or sixty-six, feet; hence, a
      measure of that length; hence, also, a unit for land
      measure equal to four rods square, or one tenth of an
      acre.
      [1913 Webster]
 
   5. pl. (Naut.) Iron links bolted to the side of a vessel to
    bold the dead-eyes connected with the shrouds; also, the
    channels.
    [1913 Webster]
 
   6. (Weaving) The warp threads of a web. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   {Chain belt} (Mach.), a belt made of a chain; -- used for
    transmitting power.
 
   {Chain boat}, a boat fitted up for recovering lost cables,
    anchors, etc.
 
   {Chain bolt}
    (a) (Naut.) The bolt at the lower end of the chain plate,
      which fastens it to the vessel's side.
    (b) A bolt with a chain attached for drawing it out of
      position.
 
   {Chain bond}. See {Chain timber}.
 
   {Chain bridge}, a bridge supported by chain cables; a
    suspension bridge.
 
   {Chain cable}, a cable made of iron links.
 
   {Chain coral} (Zool.), a fossil coral of the genus
    {Halysites}, common in the middle and upper Silurian
    rocks. The tubular corallites are united side by side in
    groups, looking in an end view like links of a chain. When
    perfect, the calicles show twelve septa.
 
   {Chain coupling}.
    (a) A shackle for uniting lengths of chain, or connecting
      a chain with an object.
    (b) (Railroad) Supplementary coupling together of cars
      with a chain.
 
   {Chain gang}, a gang of convicts chained together.
 
   {Chain hook} (Naut.), a hook, used for dragging cables about
    the deck.
 
   {Chain mail}, flexible, defensive armor of hammered metal
    links wrought into the form of a garment.
 
   {Chain molding} (Arch.), a form of molding in imitation of a
    chain, used in the Normal style.
 
   {Chain pier}, a pier suspended by chain.
 
   {Chain pipe} (Naut.), an opening in the deck, lined with
    iron, through which the cable is passed into the lockers
    or tiers.
 
   {Chain plate} (Shipbuilding), one of the iron plates or
    bands, on a vessel's side, to which the standing rigging
    is fastened.
 
   {Chain pulley}, a pulley with depressions in the periphery of
    its wheel, or projections from it, made to fit the links
    of a chain.
 
   {Chain pumps}. See in the Vocabulary.
 
   {Chain rule} (Arith.), a theorem for solving numerical
    problems by composition of ratios, or compound proportion,
    by which, when several ratios of equality are given, the
    consequent of each being the same as the antecedent of the
    next, the relation between the first antecedent and the
    last consequent is discovered.
 
   {Chain shot} (Mil.), two cannon balls united by a shot chain,
    formerly used in naval warfare on account of their
    destructive effect on a ship's rigging.
 
   {Chain stitch}. See in the Vocabulary.
 
   {Chain timber}. (Arch.) See {Bond timber}, under {Bond}.
 
   {Chain wales}. (Naut.) Same as {Channels}.
 
   {Chain wheel}. See in the Vocabulary.
 
   {Closed chain}, {Open chain} (Chem.), terms applied to the
    chemical structure of compounds whose rational formul[ae]
    are written respectively in the form of a closed ring (see
    {Benzene nucleus}, under {Benzene}), or in an open
    extended form.
 
   {Endless chain}, a chain whose ends have been united by a
    link.
    [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

chain ( CH EY1 N) coral ( K AO1 R AH0 L)

 


  

 
chain
 • กักตัว: กักขัง, คุมตัว [Lex2]
 • เครื่องผูกมัด[Lex2]
 • โซ่: โซ่ตรวน [Lex2]
 • บริษัทต่างๆที่อยู่ในเครือเดียวกัน[Lex2]
 • ล่ามโซ่[Lex2]
 • เหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องกัน[Lex2]
 • (เชน) n. โซ่,ลูกโซ่,โซ่ตรวน,สายสร้อย,อนุกรม,เทือกเขา,ทิว,แนว -vt. ผูกมัดด้วยโซ่,ผูกมัด,จำกัด ###S. series [Hope]
 • (n) โซ่,ตรวน,เครื่องพันธนาการ [Nontri]
 • (vt) ตีตรวน,ล่ามโซ่,ผูกมัด,ผูกพัน [Nontri]
 • /CH EY1 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
coral
 • ของซึ่งทำด้วยหินปะการัง[Lex2]
 • ซึ่งมีสีแสดเข้ม[Lex2]
 • สีแสดเข้ม[Lex2]
 • หินปะการัง[Lex2]
 • (คอ\'เริล) n. หินปะการัง,สิ่งหรือของประดับที่ทำด้วยหินปะการัง,สีหินปะการัง (สีแดงอมเหลืองหรือชมพู) ,กลุ่มไข่กุ้ง. adj. ซึ่งทำด้วยหรือประกอบด้วยหินปะการัง,คล้ายหินปะการัง [Hope]
 • (n) ปะการัง [Nontri]
 • /K AO1 R AH0 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
Hain, CIA, Ch Choral, oral, Moral

Similar FRENCH words suggested by aspell:
chaîna, chaîne, chaîné, chai, chais, chair, chaînai, chaînas, chaîner, chaînes, chaînés cor al, cor-al, corral, corrals, corail, oral, coran, copal, coxal, moral, choral, corans, d'oral, l'oral

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top