Search result for

chaff

(62 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chaff-, *chaff*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chaff[N] แกลบ, See also: เปลือกข้าว
chaff[N] ฟาง, Syn. straw
chaff[N] เศษของไม่มีค่า, Syn. refuse
chaff[N] การหยอกล้อ, See also: การเล่นหัว, การล้อเล่น, Syn. teasing, raillery
chaff[VT] หยอกล้อ, See also: เล่นหัว, ล้อเล่น, Syn. mock, tease
chaffer[VI] พูดเรื่อยเปื่อย, See also: พูดไม่หยุด
chaffinch[N] นกชนิดหนึ่งมีขนาดเล็กพบทางยุโรป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chaff(ชาฟ,แชฟ) -vt.,vi. ล้อ,หยอกล้อ -n. การหยอกล้อ,การล้อ,แกลบ,ฟางข้าว,ของไม่มีค่า,ขยะ
chaffer(ชาฟ'เฟอะ) v.,n. (การ) ต่อราคา,ต่อรองราคา,คุย,แลกเปลี่ยนของ, See also: chafferer n.
chaffy(ชาฟ'ฟี) adj. มีแกลบมาก,มีลักษณะเป็นแกลบ,ไร้ค่า,ใช้การไม่ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
chaff(n) ฟางข้าว,แกลบ,การล้อเลียน,การหยอกล้อ,คำเยาะเย้ย
chaff(vt) ล้อเลียน,ล้อ,หยอกล้อ
chaffer(vi) ต่อรองราคา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chaffเกล็ดบาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
chaffyคล้ายเกล็ดบาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chaffinch (n ) นกจาบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I mean, she cuffed me, I had chaffing on my wrists.ผมหมายถึง, เธอใส่กุญแจมือผม ข้อมือผมถลอก Chuck Versus the Colonel (2009)
No. great, great. you know, Separate the wheat from the chaff; that's perfect.เยี่ยมมาก แยกกรวดออกจากเพชร Acafellas (2009)
and, implacably, he will thresh out his harvest until the wheat is separated from the chaff, the righteous from the sinner.พระเจ้าต้องการเก็บเกี่ยว ข้าวสารจะต้องแยกออกจากแกลบ เช่นแยกนักบุญออกจากคนบาป Carriers (2009)
And make no mistake about it, there shall be far more chaff than wheat.ฉันท์ใดก็ฉันท์นั้น สุดท้ายก็จะเหลือมนุษย์เพียงหยิบมือ Carriers (2009)
It's like a... a chemical of some kind, it's chaffing.เหมือนกัย เอ่อ... Blink (2010)
Ah, should I just be her chaffeur?ฉันควรไปสมัครเป็นคนขับรถให้เธอดีไหม Episode #1.7 (2010)
This is Seeder. And Chaff.นี่ซีดเดอร์ นี่แชฟ The Hunger Games: Catching Fire (2013)
Maybe Chaff. Just those three.อาจจะเป็น ชาฟฟ์ เป็น 3 คนพอดี The Hunger Games: Catching Fire (2013)
And then, later, WICKED comes in... they separate the wheat from the chaff.แล้วต่อมาพวก วิค เข้ามา... พวกเขาแยกพวกมีภูมิจากพวกปกติ Maze Runner: The Scorch Trials (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chaffThe boss said this group is a real mixed bag. I wonder if he places me with the wheat or the chaff.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัพยอก[V] banter, See also: chaff, josh, kid, rag, razz, rib, Syn. เย้า, หยอก, เย้าหยอก, หยอกเย้า, หยอกล้อ, Example: เขาชอบสัพยอกเธอ เพราะเธอไม่โกรธเขาอย่างจริงจังเหมือนคนอื่น, Thai definition: เล่นหรือล้ออย่างไม่ได้คิดจริงจัง
แกลบ[N] chaff, See also: husk, paddy husk, Syn. เปลือกข้าว, Example: น้ำแข็งจะละลายช้าถ้าเราเอาแกลบกลบเอาไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกลบ[n.] (klaēp) EN: husk ; paddy husk ; chaff   FR: balle de riz [f] ; menue paille [f]
นกจาบปีกอ่อนหัวเทาอกชมพู[n. exp.] (nok jāp pīk øn hūa thao ok chomphū) EN: Chaffinch   FR: Pinson des arbres [m] ; Pinson commun [m] ; Gros-bec pinson [m]
สัพยอก[v.] (sapphayøk) EN: banter ; chaff ; josh ; kid ; rag ; razz ; rib   FR: taquiner ; cajoler
เยาะเย้ย[v.] (yǿyoēi) EN: ridicule ; mock ; jeer ; sneer ; laugh at ; make fun of ; chaff ; deride   FR: ridiculiser ; bafouer

CMU English Pronouncing Dictionary
CHAFF    CH AE1 F
CHAFFY    CH AE1 F IY0
CHAFFEE    CH AE1 F IY0
CHAFFIN    CH AE1 F IH2 N
CHAFFINS    CH AE1 F IH2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chaff    (v) (ch aa1 f)
chaffs    (v) (ch aa1 f s)
chaffed    (v) (ch aa1 f t)
chaffing    (v) (ch aa1 f i ng)
chaffinch    (n) (ch a1 f i n ch)
chaffinches    (n) (ch a1 f i n ch i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
schaffen(vt) |schaffte, hat geschafft| ทำงาน, ทำ , See also: S. arbeiten, machen
etw. mit links schaffen(phrase) ทำได้ดี ทำได้โดยง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก
schaffen(vt) |schaffte, hat geschafft| ทำให้เป็นผลสำเร็จ, ทำได้สำเร็จ เช่น Sie hat die Prüfung geschafft. เธอสอบผ่านแล้ว, See also: S. erfüllen
anschaffen(vi) |schaffte an, hat angeschafft| ขายบริการ, ขายตัว
Anschaffung(n) |die, pl. Anschaffungen| การซื้อ, See also: S. Einkauf, Erwerb, Kauf

Japanese-English: EDICT Dictionary
チャフ[, chafu] (n) chaff [Add to Longdo]
殻(P);骸[から, kara] (n) shell; husk; hull; pod; chaff; (P) [Add to Longdo]
括り枕;括枕(io)[くくりまくら, kukurimakura] (n) pillow stuffed with buckwheat chaff, rice husks or similar material [Add to Longdo]
牛膝[いのこずち, inokozuchi] (n) Japanese chaff flower (Achyranthes japonica) [Add to Longdo]
蕎麦殻;そば殻[そばがら, sobagara] (n) buckwheat chaff [Add to Longdo]
粗;荒[あら, ara] (n) (1) leftovers (after filleting a fish); (2) rice chaff; (3) flaw (esp. of a person); (pref) (4) rough; roughly; (5) crude; raw; natural; wild [Add to Longdo]
頭青花鶏[ずあおあとり;ズアオアトリ, zuaoatori ; zuaoatori] (n) (uk) chaffinch (Fringilla coelebs) [Add to Longdo]
冷やかし[ひやかし, hiyakashi] (n) jeering; raillery; chaffing; merely asking the price; just looking at goods; window-shopping; browsing [Add to Longdo]
揶揄う[からかう, karakau] (v5u) (uk) to ridicule; to tease; to mock; to chaff; to razz; to banter with; to make fun of; to poke fun at; to make cracks about; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
秕糠[bǐ kāng, ㄅㄧˇ ㄎㄤ, ] chaff; worthless stuff [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chaff \Chaff\, n. [AC. ceaf; akin to D. kaf, G. kaff.]
   [1913 Webster]
   1. The glumes or husks of grains and grasses separated from
    the seed by threshing and winnowing, etc.
    [1913 Webster]
 
       So take the corn and leave the chaff behind.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Old birds are not caught with caff.  --Old Proverb.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything of a comparatively light and worthless character;
    the refuse part of anything.
    [1913 Webster]
 
       The chaff and ruin of the times.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Straw or hay cut up fine for the food of cattle.
    [1913 Webster]
 
       By adding chaff to his corn, the horse must take
       more time to eat it. In this way chaff is very
       useful.                --Ywatt.
    [1913 Webster]
 
   4. Light jesting talk; banter; raillery.
    [1913 Webster]
 
   5. (Bot.) The scales or bracts on the receptacle, which
    subtend each flower in the heads of many Composit[ae], as
    the sunflower. --Gray.
    [1913 Webster]
 
   {Chaff cutter}, a machine for cutting, up straw, etc., into
    "chaff" for the use of cattle.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chaff \Chaff\, v. i. [imp. & p. p. {Chaffed}; p. pr. & vb. n.
   {Chaffing}.]
   To use light, idle language by way of fun or ridicule; to
   banter.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chaff \Chaff\, v. t.
   To make fun of; to turn into ridicule by addressing in
   ironical or bantering language; to quiz.
   [1913 Webster]
 
      Morgan saw that his master was chaffing him.
                          --Thackeray.
   [1913 Webster]
 
      A dozen honest fellows . . . chaffed each other about
      their sweethearts.            --C. Kingsley.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chaff
   n 1: material consisting of seed coverings and small pieces of
      stem or leaves that have been separated from the seeds
      [syn: {chaff}, {husk}, {shuck}, {stalk}, {straw},
      {stubble}]
   2: foil in thin strips; ejected into the air as a radar
     countermeasure
   v 1: be silly or tease one another; "After we relaxed, we just
      kidded around" [syn: {kid}, {chaff}, {jolly}, {josh},
      {banter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top