Search result for

chéri

(59 entries)
(0.0261 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chéri-, *chéri*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cherish[VT] รักและใส่ใจ, See also: ชื่นชม, Syn. care for, hold dear

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cherie(เชรีช) n.,Fr. ที่รัก
cherish(เชอ'ริช) {cherished,cherishing,cherishes} vt. ทะนุถนอม,รัก,ยึดมั่น,สงวนในดวงใจด้วยความรัก., See also: cherishingly adv., Syn. sustain ###A. neglect
gaucherie(โกชะรี') n. ความงุ่มง่าม,ความเก้งก้าง,ความเคอะเขิน
peacherinon. หญิงสาวสวย,ผู้ยิ่งใหญ่,สิ่งที่ยิ่งใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
cherish(vt) ทะนุถนอม,เลี้ยง,รัก,สงวนไว้,ยึดมั่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To Paris... ma chérie. Good. Stay close with that mop.แด่ปารีส ดีจริง คุณถูพื้นต่อไปนะ Putting It Together (2011)
Chéri.Ch? ri. The Family (2013)
Chéri.Ch? ri. The Family (2013)
Oh, don't you worry about a thing, mon chérie.โอ้ ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะแม่ Fearful Pranks Ensue (2013)
Okay, chérie.เรืยบร้อยคนสวย Allied (2016)
Tie your napkin 'round your neck, chérieผ้ากันเปื้อนเพียงผูกเอาไว้ Beauty and the Beast (2017)
- lt was not to be, chérie.- มันไม่ควรเป็นอย่างนั้น, ที่รัก. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Please, ma chérie, I have told you. We are all victims of causality.โถที่รัก อย่างที่ผมบอก เราต่างเป็นเหยื่อของเหตุและผล The Matrix Reloaded (2003)
- Don't be, ma chérie.ไม่ต้องขอโทษหรอก Around the World in 80 Days (2004)
Philippe de Chérisey exposed that as a hoax in 1967.ฟิลลิป เดอ โชลิเซ เปิดโปงในปี1967 ว่าเป็นเรื่องหลอกลวง The Da Vinci Code (2006)
Bonjour, ma chérie. Join us.สวัสดีจ๊ะ ที่รัก มาร่วมลงด้วยกันสิ Ratatouille (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวงแหน[V] value highly, See also: cherish, Syn. หวง, แหนหวง, Ant. เผื่อแผ่, เอื้อเฟื้อ, อารี, Example: ผู้คนในท้องถิ่นต่างๆ ควรรู้จักรักษา และหวงแหนสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนไว้, Thai definition: กันไว้สำหรับตัว
อุ้มชู[V] take care of, See also: cherish, support, Syn. เลี้ยงดู, ค้ำจุน, สนับสนุน, ช่วยเหลือ, Example: ท่านสนับสนุนอุ้มชูลูกศิษย์ราวกับเป็นลูกของท่าน
ถนอมกล่อมเกลี้ยง[V] cherish, See also: nurture, care for, comfort, nurse, Example: แม่เฝ้าถนอมกล่อมเกลี้ยงลูกน้อย โดยไม่ต้องการอะไรตอบแทน, Thai definition: คอยอบรมเลี้ยงดูอย่างประคับประคองให้เป็นคนดี
ฝันหวาน[V] vainly hope, See also: cherish an illusion, Syn. เพ้อฝัน, Example: การเผชิญหน้าด้วยกำลังทหารสนองตัณหาของบรรดาพ่อค้าอาวุธสงครามที่ฝันหวานถึงตัวเลขจำนวนมหึมาที่ได้จากซากศพและเสียงร้องของทหาร, Thai definition: คิดพล่านว่าจะได้สิ่งต่างๆ อย่างใจนึก
มิ่ง[N] cherished possession, Syn. สิริมงคล, ขวัญ, Example: พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมน้ำใจของชนทั้งชาติ เป็นมิ่งเป็นขวัญของมวลชนผู้ยากไร้, Thai definition: สิ่งที่เป็นสิริมงคล
มิ่ง[N] cherished possession, Syn. สิริมงคล, ขวัญ, Example: พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมน้ำใจของชนทั้งชาติ เป็นมิ่งเป็นขวัญของมวลชนผู้ยากไร้, Thai definition: สิ่งที่เป็นสิริมงคล
ทะนุถนอม[V] cherish, See also: care, Syn. ถนอม, บำรุง, กล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดู, ถนอมกล่อมเกลี้ยง, ฟูมฟัก, Ant. ทอดทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ละทิ้ง, Example: แม่ทะนุถนอมลูกและเลี้ยงลูกด้วยความรัก, Thai definition: คอยระวังรักษา, คอยประคับประคอง, Notes: (เขมร)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันเป็นที่รัก[X] (an pen thīrak) EN: cherished   
บูชา[v.] (būchā) EN: worship ; adore ; cherish ; venerate ; revere   FR: adorer ; vénérer ; révérer
ดวงสมร[n.] (dūangsamøn) EN: sweetheart ; dearest woman ; beloved girl ; dearest   FR: chérie [f]
ใฝ่[v.] (fai) EN: pay attention to ; have an interest ; hope for ; desire ; long for ; yearn for ; be attracted toward ; cherish   
ฟาร์มเลี้ยงหมู[n. exp.] (fām līeng mū) FR: porcherie [f] ; élevage de porc [m]
ฝันหวาน[v. exp.] (fan wān) EN: vainly hope ; cherish an illusion   FR: se bercer d'illusions
หวงแหน[v.] (hūanghaēn) EN: value highly ; cherish ; be jealous of   FR: se réserver ; garder pour soi
กนิษฐ์[n. exp.] (kanit) EN: younger brother ; younger sister ; darling   FR: frère cadet [m] ; soeur cadette [f] ; chéri [m] ; chérie [m]
คอก[n.] (khøk) EN: pen ; shed ; enclosure ; stall ; sty ; stable ; coop ; corral   FR: enclos [m] ; abri [m] ; enceinte [f] ; étable [f] ; porcherie [f] ; corral [m] ; box [m]
คอกหมู[n.] (khøk mū) EN: pigsty ; pigpen (Am.)   FR: porcherie [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHERI    SH EH1 R IY0
CHERIE    CH IH1 R IY0
CHERICO    K ER0 IY1 K OW0
CHERISH    CH EH1 R IH2 SH
CHERISHED    CH EH1 R IH2 SH T
CHERISHES    CH EH1 R IH0 SH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cherish    (v) (ch e1 r i sh)
cherished    (v) (ch e1 r i sh t)
cherishes    (v) (ch e1 r i sh i z)
cherishing    (v) (ch e1 r i sh i ng)

French-Thai: Longdo Dictionary
chéri(n) ที่รัก, สุดที่รัก เช่น mon chéri ที่รักของฉัน (ใช้เรียกผู้ชาย), ma chérie ที่รักของฉัน (ใช้เรียกผู้หญิง)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エシェリヒア;エシェリキア[, eshierihia ; eshierikia] (n) escherichia coli [Add to Longdo]
ワッサー[, wassa-] (n) peacherine; hybrid of a peach and a nectarine; cross between a peach and a nectarine [Add to Longdo]
哀慕[あいぼ, aibo] (n) cherish the memory of; yearn for [Add to Longdo]
愛おしむ[いとおしむ, itooshimu] (v5m,vt) (uk) to love; to be attached to; to cherish; to caress [Add to Longdo]
愛しがる[いとしがる, itoshigaru] (v5r,vt) to treat with love; to pity; to cherish [Add to Longdo]
愛玩;愛翫;愛がん[あいがん, aigan] (n,vs) caring for (esp. a pet or a small object); cherishing; being fond of; prizing; treasuring [Add to Longdo]
愛蔵[あいぞう, aizou] (n,adj-no,vs) treasured; cherished [Add to Longdo]
遺愛[いあい, iai] (n) (1) bequest; relic; (adj-no) (2) cherished (by the deceased); treasured [Add to Longdo]
一期一会[いちごいちえ, ichigoichie] (n) once-in-a-lifetime encounter (hence should be cherished as such) [Add to Longdo]
久懐[きゅうかい, kyuukai] (n) long-cherished hope [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心愿[xīn yuàn, ㄒㄧㄣ ㄩㄢˋ, / ] cherished desire; dream; craving; wish; aspiration, #6,019 [Add to Longdo]
爱护[ài hù, ㄞˋ ㄏㄨˋ, / ] cherish; treasure; take good care of, #8,679 [Add to Longdo]
珍爱[zhēn ài, ㄓㄣ ㄞˋ, / ] cherish, #19,292 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

  chéri
  chéri	(n) ที่รัก, สุดที่รัก เช่น mon chéri ที่รักของฉัน
  (ใช้เรียกผู้ชาย), ma chérie ที่รักของฉัน (ใช้เรียกผู้หญิง)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top