หรือคุณหมายถึง ceßpit?
Search result for

cesspit

(8 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cesspit-, *cesspit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cesspit[N] บ่อพักน้ำเสีย, Syn. cesspool, sink, sump

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cesspitn. หลุมเก็บน้ำเสีย,หลุมอุจราระ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The cesspits of Dol Guldur have been emptied.ทุกคนตกอยู่ในอันตราย The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
Let's get out of this cesspit.ไปจากที่นี่กันเหอะ Oneechanbara: The Movie (2008)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cesspit    (n) (s e1 s p i t)
cesspits    (n) (s e1 s p i t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
污水坑[wū shuǐ kēng, ㄕㄨㄟˇ ㄎㄥ, ] cesspit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  cesspit
      n 1: a covered cistern; waste water and sewage flow into it
           [syn: {cesspool}, {cesspit}, {sink}, {sump}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top