Search result for

cession

(55 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cession-, *cession*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cession[N] การยกให้, Syn. ceding
cession[N] สิ่งที่ยกให้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cessionn. การยกให้,สิ่งที่ยกให้
cessionaryn. ผู้รับมอบ,ผู้ได้รับการยกให้
accession(แอคเซส' เชิน) n. การเข้าครอบครอง, การเพิ่มขึ้น, สิ่งที่เพิ่มหรือใส่เข้า, การพิมพ์ขึ้นของทรัพย์สิน, การตกลง, ลงบัญชี, สรรหา, Syn. succession)
concession(คันเซส'เชิน) n. การยินยอม,การยอมอ่อนข้อให้,สิ่งที่ยินยอม,เรื่องที่ยินยอม,สัมปทาน,สิ่งที่ยอมยกให้หรือโอนให้,เขตเช่า, Syn. yielding,compromise,admission
concessionaire(คันเซส'เชินแนร์') n. ผู้ได้รับสัมปทาน,ผู้รับโอน,ผู้ได้รับการยกให้., Syn. concessioner
concessionary(คันเซส'เชินนะรี) adj. เกี่ยวกับการยกหรือโอนให้,เกี่ยวกับสัมปทาน. n. ผู้รับโอน,ผู้รับสัมปทาน
procession(โพรเซส'เชิน) n. ขบวน,ขบวนแห่, การเดินไปข้างหน้า,แถวขบวน,การปรากฎออกมา. vi. เดินไปข้างหน้า,เดินขบวน,ดำเนินไป, See also: processional adj. processionist n., Syn. line,parade, See also: processional adj.
recession(รีเซส'เชิน) n. การถอย,การถอน,ส่วนเว้าเข้าของกำแพงหรืออาคาร,ระยะซบเซาของธุรกิจ,การตกต่ำของราคา ,การคืนกรรมสิทธิ์กลับเจ้าของเดิม,การมอบคืน, See also: recessional adj.
secession(ซีเซส'เชิน) n. การถอนตัวออก,การแบ่งแยกดินแดน, See also: secessionist n.,adj. secessionism n., Syn. abandonment,withdrawal
succession(ซัคเซส'เชิน) n. การต่อเนื่อง,ลำดับ,การสืบมรดก,การรับช่วง,สิทธิการรับช่วง,สิทธิการสืบมรดก,ผู้สืบช่วงต่อ,ทายาท,ผู้สืบสันดาน,ผู้สืบตระกูล,ลักษณะต่อเนื่อง., See also: successional adj. successionally adv., Syn. cntinuatio

English-Thai: Nontri Dictionary
cession(n) การยกให้,การยอมให้,การยินยอม
accession(n) การยอมรับ,การเข้าถึง,การครอบครอง
concession(n) การยอมให้,การยินยอม,การยอมรับ,การให้เช่าที่,สัมปทาน
intercession(n) การขอร้อง,การร้องขอความกรุณา
procession(n) ขบวน,แถว,ขบวนแห่
processional(adj) เป็นขบวน,เป็นแถว,เกี่ยวกับขบวนแห่
processional(n) เพลงร้องระหว่างเดินขบวน
recession(n) การคืนทรัพย์ให้,การถอน,การตกต่ำ,ความซบเซา
retrocession(n) การคืนให้,การถอยหลัง,การปลดเกษียณ,การออกจากวงการ
secession(n) การแบ่งแยกดินแดน,การปลีกตัวออก,การแยกตัวออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cession๑. การยอมยกให้๒. การยอมโอนให้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cessionส่วนที่เอาประกันภัยต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cessionการยอมยกให้, การยอมโอนให้ (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
ดั้ง[n.] (dang) EN: boat used in procession   
แห่[n.] (haē) EN: parade ; procession ; array ; cavalcade ; demonstration   FR: procession [f] ; parade [f] ; cavalcade [f]
การอำนวยความสะดวกทางการค้า[n. exp.] (kān amnūay khwām sadūak thāng kānkhā) EN: trade facilitation ; trade concessions   FR: facilitation du commerce [f]
การยอมโอนให้[n. exp.] (kān yøm ōn hai) EN: cession   
การยอมยกให้[n. exp.] (kān yøm yok hai) EN: cession   
ขบวน[n.] (khabūan) EN: caravan ; train ; procession ; series ; procession; line ; convoy ; row   FR: colonne [f] ; cortège [m] ; défilé [m] ; procession [f] ; caravane [f] ; convoi [m] ; file [f] ; train [m]
ขบวน[X] (khabūan) EN: [classifier : processions ; convoys ; trains]   FR: [classificateur : processions, cortèges ; convois ; trains]
ขบวนแห่[n.] (khabūanhaē) EN: procession ; parade ; cortege ; cavalcade   FR: procession [f]
ขบวนแห่ศพ[n. exp.] (khabūanhaē sop) EN: funeral procession   FR: cortège funèbre [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cession    (n) (s e1 sh @ n)
cessions    (n) (s e1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abtretung {f} | Abtretungen {pl}cession | cessions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずらずら[, zurazura] (adv-to) in succession; in an endless stream; continuing without pause or interruption [Add to Longdo]
ぞろぞろ[, zorozoro] (adv,n) (on-mim) in groups; in succession; (P) [Add to Longdo]
てもいい;ていい[, temoii ; teii] (exp,adj-i) (1) (after the ren'youkei form of a verb) indicates concession or compromise; (2) indicates permission [Add to Longdo]
どさどさ[, dosadosa] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See ドサ) throwing down multiple objects in succession; (2) at once in great numbers [Add to Longdo]
ぶっ続け;打っ続け[ぶっつづけ, buttsuduke] (adv) (1) (uk) continuously; throughout; (2) in succession [Add to Longdo]
インベントリーリセッション[, inbentori-risesshon] (n) inventory recession [Add to Longdo]
オーストリア継承戦争[オーストリアけいしょうせんそう, o-sutoria keishousensou] (n) War of the Austrian Succession (1740-1748) [Add to Longdo]
グロースリセッション[, guro-surisesshon] (n) growth recession [Add to Longdo]
コンセ[, konse] (n,adj-f) (1) (abbr) (See コンセッショナリー) concessionary; (2) (abbr) (See コンセッション) concession [Add to Longdo]
コンセショナリーチェーン[, konseshonari-chie-n] (n) concessionary chain [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
受入れ[うけいれ, ukeire] accept, accessioning [Add to Longdo]
逐次刊行物の受入れ[ちくじかんこうぶつのうけいれ, chikujikankoubutsunoukeire] accessioning of serials [Add to Longdo]
登録[とうろく, touroku] accession, registration [Add to Longdo]
特許[とっきょ, tokkyo] patent, special permission, concession, , proprietary (a-no) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cession \Ces"sion\, n. [L. cessio, fr. cedere to give way: cf.
   F. Cession. See {Cede}.]
   1. A yielding to physical force. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Concession; compliance. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   3. A yielding, or surrender, as of property or rights, to
    another person; the act of ceding.
    [1913 Webster]
 
       A cession of the island of New Orleans. --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   4. (Eccl. Law) The giving up or vacating a benefice by
    accepting another without a proper dispensation.
    [1913 Webster]
 
   5. (Civil Law) The voluntary surrender of a person's effects
    to his creditors to avoid imprisonment.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cession
   n 1: the act of ceding [syn: {cession}, {ceding}]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 cession
   bankruptcy; failure
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top