Search result for

certified

(45 entries)
(0.0414 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -certified-, *certified*, certifi, certifie
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
certified[ADJ] ที่มีการรับรอง, Syn. accredited, approved, guaranteed
certified mail[N] การส่งวัสดุหรือจดหมายลงทะเบียน, See also: การส่งไปรษณีย์ที่ผู้ส่งต้องการให้ผู้รับลงนามรับด้วย, Syn. recorded delivery
certified milk[N] นมที่ผ่านการตรวจสอบความถูกสุขอนามัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
certified(เซอ'ทิไฟดฺ) adj. ซึ่งได้รับการรับรอง,ซึ่งได้รับการพิสูจน์,ซี่งได้รับการค้ำประกัน,ซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนวิกลจริต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
certified cheque; cheque, certifiedเช็คที่ธนาคารรับรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
certified copyสำเนาที่เจ้าพนักงานรับรองว่าถูกต้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Certified checkเช็คที่ธนาคารรับรองการจ่ายเงิน [การบัญชี]
Certified internal auditorผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต [การบัญชี]
Certified Public Accountantผู้สอบบัญชีรับอนุญาต [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Within an hour, he signed a release for a certified check of $ 1,000.ภายในหนึ่งชั่วโมง เขาเซ็นสัญญาเปิดตัวสำหรับการตรวจสอบได้รับการรับรอง 1,000 ดอลลาร์ The Godfather (1972)
You are a certified sicko.แกมันบ้าโดยไม่ต้องรับประกันเลย Mannequin: On the Move (1991)
You got me bona fide, certified, You got a genie for a charg d'affairs!ท่านได้ความจริงใจจากข้า รับรองได้ ท่านได้ ภูตช่วยเหลือท่านแล้ว Aladdin (1992)
Secondly, if you're ever going to hire an accountant, you might want to make sure he's certified.ข้อ 2 ถ้าคุณเคยคิดที่จะจ้างพนักงานบัญชี คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจ ว่าเขามีใบรับรอง Mr. Monk and the Game Show (2004)
If you are, I'm certified to teach you baseball.ถ้าใช่ ก็ขอบอกว่า ชั้นเก่งพอที่จะสอนเบสบอลพวกนายนะ Monster House (2006)
Al Kanminsky Certified Puhlic Accountantแอล คามินสกี้ ผู้ตรวจสอบบัญชี The Game (2007)
That crate is a bonded humanitarian shipment certified by the United Nations.ลังนี้ได้รับการรับรองจากสหประชาชาติแล้ว Chuck Versus the Crown Vic (2007)
That is your very own, certified, purebred, giant troll hunter.เจอกันนะ Bridge to Terabithia (2007)
Awesome is who certified me.กัปตันออสซัมคือคนที่รับรองฉัน Chuck Versus the Ex (2008)
You might be certified, Chuck.นายอาจจะผ่านได้, ชัค Chuck Versus the Ex (2008)
I have things to teach-- double board certified things.I have things to teach-- double board certified things. All by Myself (2008)
Actually, I just became certified to teach sixth-grade English.คือจิงๆกำลังจะเป็นครูสอนภาษาอะ Shutter (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
certifiedAfter a long wait in line, she was told she should get a certified copy of her birth certificate as identification.
certifiedFinally he was certified insane.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช็คที่ธนาคารรับรอง[n. exp.] (chek thī thanākhān raprøng) EN: certified cheque ; certified check (Am.)   
สำเนาที่รับรอง[n. exp.] (samnao thī raprøng) EN: certified copy   FR: copie certifiée [f]
สำเนาถูกต้อง[n. exp.] (samnao thuktǿng) EN: true copy ; certified copy   FR: copie certifiée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CERTIFIED    S ER1 T AH0 F AY2 D
CERTIFIED'S    S ER1 T AH0 F AY2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
certified    (v) (s @@1 t i f ai d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buchprüfer {m}certified general accountant (CGA) [Add to Longdo]
amtlich zugelassener Wirtschaftsprüfer {m}certified public accountant (CPA) [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Cカード[シーカード, shi-ka-do] (n) card carried by divers to prove they are certified [Add to Longdo]
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord [Add to Longdo]
介護福祉士[かいごふくしし, kaigofukushishi] (n) (certified) care worker [Add to Longdo]
会計士[かいけいし, kaikeishi] (n) (certified public) accountant [Add to Longdo]
極め付き;極めつき[きわめつき, kiwametsuki] (adj-no) (See 極め付きの品) guaranteed (to be genuine, valuable, etc.); certified (as genuine, valuable, etc.) [Add to Longdo]
極め付きの品[きわめつきのしな, kiwametsukinoshina] (n) article of certified genuineness [Add to Longdo]
計量士[けいりょうし, keiryoushi] (n) certified measurer [Add to Longdo]
公認会計士[こうにんかいけいし, kouninkaikeishi] (n) certified public accountant; (P) [Add to Longdo]
証明した写し[しょうめいしたうつし, shoumeishitautsushi] (n) certified true copy (of documents) [Add to Longdo]
税理士試験[ぜいりししけん, zeirishishiken] (n) (See 税理士) certified tax accountant exam (examination); tax accountant exam (examination) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Certify \Cer"ti*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Certified}; p. pr. &
   vb. n. {Certifying}.] [F. certifier, LL. certificare; L.
   certus certain + facere to make. See {Certain}, and cf.
   {Certificate}, v. t.]
   1. To give cetain information to; to assure; to make certain.
    [1913 Webster]
 
       We certify the king, that . . . thou shalt have no
       portion on this side the river.    --Ezra iv. 16.
    [1913 Webster]
 
   2. To give certain information of; to make certain, as a
    fact; to verify. --Hammond.
    [1913 Webster]
 
       The industry of science at once certifies and
       greatly extends our knowledge of the vastness of the
       creation.               --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. To testify to in writing; to make a declaration
    concerning, in writing, under hand, or hand and seal.
    [1913 Webster]
 
       The judges shall certify their opinion to the
       chancellor, and upon such certificate the decree is
       usually founded.           --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   {Certified check}, A bank check, the validity of which is
    certified by the bank on which it is drawn.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 certified \certified\ adj.
   1. endorsed authoritatively as having met certain
    requirements; guranteed; as, certified milk; certified
    mail; a certified check. Opposite of {uncertified}.
    [Narrower terms: {certificated, credentialed, documented};
    {guaranteed}] See also {certifiable}.
    [WordNet 1.5]
 
   2. legally insane according to clinical criteria.
 
   Syn: certifiable.
     [WordNet 1.5 +PJC]
 
   3. holding appropriate documentation and officially on record
    as qualified to perform a specified function or practice a
    specified skill.
 
   Syn: qualified.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 certified
   adj 1: endorsed authoritatively as having met certain
       requirements; "a certified public accountant" [ant:
       {uncertified}]
   2: fit to be certified as insane (and treated accordingly) [syn:
     {certifiable}, {certified}]
   3: holding appropriate documentation and officially on record as
     qualified to perform a specified function or practice a
     specified skill; "a registered pharmacist"; "a registered
     hospital" [syn: {certified}, {qualified}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cerotic
 
 1. balmumu ile ilgili. cert (kıs.) certificate, certified, certify.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top