Search result for

certainty

(43 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -certainty-, *certainty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
certainty[N] ความแน่นอน, See also: ความแน่ใจ, Syn. certitude
certainty[N] สิ่งที่แน่นอน, Syn. certitude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
certainty(เซอ'เทินที) n. ความแน่นอน,ความแน่ใจ,สิ่งที่แน่นอน, Syn. certitude ###A. doubt
uncertainty(อันเซอ'เทินที) n. ความไม่แน่นอน,ความไม่แน่ใจ,ความลังเล,ความคลุมเครือ, Syn. doubt,indecision

English-Thai: Nontri Dictionary
certainty(n) ความเชื่อมั่น,ความแน่นอน,ความมั่นใจ,ความแน่ใจ
uncertainty(n) ความไม่แน่นอน,ความลังเล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It is a mathematical certainty.ตามหลักคณิตศาสตร์ง่ายๆ Titanic (1997)
That's as much certainty as anyone can give me.รอบตัวคุณ Fight Club (1999)
So you get your sense of absolute certainty from him, do you?คุณได้สัญชาตญาณมาจากเขาใช่ไม๊ ? National Treasure (2004)
I can tell you with certainty what I did that night when it was my turn.ฉันบอกนายได้เป๊ะๆ ว่าฉันทำอะไรไปบ้างในรอบของฉัน Primer (2004)
Well, I am telling you, with 100% certainty... that it is not the time.ชั้นจะบอกคุณเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ แต่นี่ไม่ใช่เวลา Walk the Line (2005)
There's no certainty, only opportunity.ไม่มีอะไรชัดเจนแน่นอน, แต่มันก็มีโอกาส. V for Vendetta (2005)
Do you have any idea how many people called me today with absolute certainty that our arsonist is a firefighter?คุณรู้ไหม/Nว่ามีคนโทรมาบอกฉัน มากเท่าไหร่ในวันนี้/Nว่ามือวางเพลิงของเราคือตำรวจดับเพลิง Compulsion (2005)
Your friend had a 93% certainty of dying, but you kept trying... even after you'd broken his ribs, even after his blood was all over your hands.เพื่อนของคุณมีโอกาสตั้ง 93% ที่จะเสียชีวิต แต่คุณก็พยายามอยู่นั้น... แม้คุณจะทำซี่โครงเขาหัก Extreme Aggressor (2005)
I've served on the edge of it... for... many, many years... and I can tell you with certainty... there's no trick they haven't seen.ผมได้รับใช้อยู่แค่วงนอก.. มาหลายปีเหลือเกิน.. ผมบอกได้เลยว่า.. The Illusionist (2006)
I can say this with certainty.ผมไม่ลังเลเลยที่จะตอบว่า Sex Is Zero 2 (2007)
I do not have so much certainty.ผมไม่แน่ใจนักหรอกฮะ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
You don't know to a certainty. Twenty minutes it could be here.สิ่งที่นายรู้อาจจะไม่แน่ไม่นอน อีกยี่สิบนาทีข้างหน้ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ No Country for Old Men (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
certaintyBy the way, this week - no matter what flags are set - it's a certainty that there will be no ecchi scenes. You'll just have to bear with it a while.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฐิติ[N] certainty, See also: steadiness, permanent, Syn. ความแน่นอน
ฐิติ[N] certainty, See also: steadiness, permanent, Syn. ความแน่นอน
ความแน่นอน[N] certainty, See also: certitude, sureness, inevitability, Syn. ความแน่ชัด, ความชัดเจน, Ant. ความผันผวน, ความไขว้เขว, Example: ข้อมูลจากการพิมพ์แป้นพิมพ์จะมีความแน่นอนมากกว่าการที่คนพูดให้คอมพิวเตอร์ฟัง
ความแน่ใจ[N] sureness, See also: certainty, confidence, Syn. ความมั่นใจ, Ant. ความพะวักพะวน, ความลังเล, Example: เขามีความแน่ใจว่าฝ่ายศัตรูจะไม่กลับมาอีก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฮะ[X] (hae) EN: eeh ! (uncertainty)   FR: euh ! (incertitude)
ความไม่แน่นอน[n. exp.] (khwām mai naēnøn) EN: incertainty   FR: incertitude [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CERTAINTY    S ER1 T AH0 N T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
certainty    (n) (s @@1 t n t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
とも無く[ともなく, tomonaku] (exp) (uk) phrase used to express the uncertainty or lack of intent in what precedes it [Add to Longdo]
とやら[, toyara] (prt) (See やら・2) indicates uncertainty or second hand nature of information quoted [Add to Longdo]
やら[, yara] (prt) (1) indicates a non-exhaustive list of items; (2) denotes uncertainty [Add to Longdo]
[, yo] (prt) (1) (at sentence end) indicates certainty, emphasis, contempt, request, etc.; (2) (after a noun) used when calling out to someone; (3) (in mid-sentence) used to catch one's breath or get someone's attention; (int) (4) yo!; (P) [Add to Longdo]
確実[かくじつ, kakujitsu] (adj-na,n) certainty; reliability; soundness; (P) [Add to Longdo]
確実性[かくじつせい, kakujitsusei] (n) certainty [Add to Longdo]
確実性係数[かくじつせいけいすう, kakujitsuseikeisuu] (n) {comp} certainty factor [Add to Longdo]
確実度[かくじつど, kakujitsudo] (n) certainty [Add to Longdo]
疑い[うたがい, utagai] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust; (P) [Add to Longdo]
疑り[うたぐり, utaguri] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毫无疑问[háo wú yí wèn, ㄏㄠˊ ˊ ㄧˊ ㄨㄣˋ, / ] certainty; without a doubt [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
確実性[かくじつせい, kakujitsusei] certainty [Add to Longdo]
確実性係数[かくじつせいけいすう, kakujitsuseikeisuu] certainty factor [Add to Longdo]
確実度[かくじつど, kakujitsudo] certainty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Certainty \Cer"tain*ty\, n.; pl. {Certainties}. [OF.
   certainet['e].]
   1. The quality, state, or condition, of being certain.
    [1913 Webster]
 
       The certainty of punishment is the truest security
       against crimes. --Fisher Ames.
    [1913 Webster]
 
   2. A fact or truth unquestionable established.
    [1913 Webster]
 
       Certainties are uninteresting and sating. --Landor.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) Clearness; freedom from ambiguity; lucidity.
    [1913 Webster]
 
   {Of a certainty}, certainly.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 certainty
   n 1: the state of being certain; "his certainty reassured the
      others" [ant: {doubt}, {doubtfulness}, {dubiety},
      {dubiousness}, {incertitude}, {uncertainty}]
   2: something that is certain; "his victory is a certainty" [syn:
     {certainty}, {sure thing}, {foregone conclusion}] [ant:
     {precariousness}, {uncertainness}, {uncertainty}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top