Search result for

centrifuge

(44 entries)
(1.2722 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -centrifuge-, *centrifuge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
centrifuge[N] เครื่องหมุนแยกวัตถุโดยที่แรงเหวี่ยงจะทำให้วัตถุที่หนักกว่าออกมาอยู่ด้านนอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
centrifugen. เครื่องมือหมุนเหวี่ยงดังกล่าว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Centrifuge เครื่องหมุนเหวี่ยง
เครื่องกลซึ่งใช้แรงหนีศูนย์กลางในการแยกของ เหลวที่มีความหนาแน่นต่างกัน หรือแยกของเหลวออกจากของแข็งได้ [สิ่งแวดล้อม]
Centrifugeการเหวี่ยง,ปั่นโดยเครื่อง,การปั่น,ปั่น,ปั่นให้ตกตะกอน,การปั่นแยก [การแพทย์]
centrifugeเครื่องหมุนเหวี่ยง, อุปกรณ์ที่ใช้แยกของแข็งออกจากของเหลวโดยอาศัยแรงเหวี่ยง ทำให้ของแข็งตกตะกอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Centrifuge Methodวิธีเซนทริฟิวว์ [การแพทย์]
Centrifuge Tubesหลอดเซนตริฟิวจ์,หลอดทดลองชนิดหมุนเหวี่ยง,หลอดปั่น,หลอดปั่นเหวี่ยง,หลอดปั่น [การแพทย์]
Centrifuged Forceแรงเหวี่ยง [การแพทย์]
Centrifugesเครื่องหมุนเหวี่ยง [TU Subject Heading]
Centrifugesเครื่องปั่นเครื่องปั่นเหวี่ยงเครื่องเหวี่ยงเครื่องหมุนเหวี่ยงเครื่องเซนตริฟิวจ์เครื่องหมุนเหวี่ยงสารตกตะกอน [การแพทย์]
Centrifuges, Bench-Topเครื่องหมุนเหวี่ยงชนิดตั้งโต๊ะ [การแพทย์]
Centrifuges, High Speedเครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็วสูงมาก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He was the one who brought gas centrifuge technology to Korea from Pakistan.เขาเป็นคนนำเทคโนโลยีแยกแก๊ส จากปากีสถาน ไปยัง เกาหลี Mission: Impossible III (2006)
I need you to extract 60 cc's of your own blood, put it through the centrifuge, and then inject one cc of the antiviral serum into each of those infected.ฉันต้องการให้เธอดูดเอาเลือดเธอออกมา60ซีซี แล้วเอาไปใส่ในเครื่องหมุน และเอาอีกเข็ม ดูดเซรั่ม 1 ซีซี ใส่ไปหลอดเชื้อโรค Chuck Versus the Ex (2008)
There's a centrifuge there.มันมีเครื่องหมุนแยกวัตถุอยู่ที่นั่น Chapter One 'The Second Coming' (2008)
I ran two samples in the centrifuge.ผมใส่ตัวอย่างทั้งสองลงในเครื่องเหวี่ยงแยกวัตถุ Chapter One 'The Second Coming' (2008)
Take me to your centrifuge.พาผมไปที่เครื่องเหวี่ยงตกตะกอน What Lies Below (2010)
Centrifuge is over there.เครื่องหมุนแยกอยู่ตรงนั้น What Lies Below (2010)
Can you stick that in the centrifuge?คุณใส่แท่งนี้ในเครื่องหมุนได้มั้ย? Northwest Passage (2010)
In my medical bag on the shelf near the centrifuge.อยู่ในถุงยาของผมบนที่วางของ ใกล้ๆกับเครื่องเหวี่ยงน่ะ The Firefly (2011)
Scientists spun pilots in a centrifuge, subjecting their bodies to massive g-forces.นักวิทยาศาสตร์นักบินปั่นในหมุน กลอง หนอนบ่อนไส้ร่างกายของพวกเขาที่ จะใหญ่ จี-กองกำลัง Is There Life After Death? (2011)
You can easily buy a centrifuge online these days for a couple hundred bucks.เดี่ญวนี้คุณซื้อเครื่องแยกเซลล์ได้ง่ายๆ ในอินเทอร์เน็ต ราคาแค่ไม่กี่ร้อยเหรียญ Magnum Opus (2013)
You may recall they were used to sabotage Iranian nuclear centrifuges.คุณอาจจะเรียกได้ว่า การก่อวินาศกรรมกับเครื่องมือหมุนเหวี่ยงพลังงานนิวเคลียของพวกอิหร่าน Dead Reckoning (2013)
Centrifuged red blood cells.การตกตะกอนของเซลล์เม็ดเลือดแดง The Shot in the Dark (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แรงหนีศูนย์กลาง[n.] (raēng-nisūnklāng) EN: centrifugal force   FR: force centrifuge [f]
แรงเหวี่ยง[n. exp.] (raēng wīeng) EN: centrifugal force   FR: force centrifuge [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CENTRIFUGE    S EH1 N T R AH0 F Y UW2 JH
CENTRIFUGES    S EH1 N T R AH0 F Y UW2 JH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
centrifuge    (n) (s e1 n t r i f y uu jh)
centrifuges    (n) (s e1 n t r i f y uu jh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zentrifuge {f}; Schleudermaschine {f} | Zentrifugen {pl}; Schleudermaschinen {pl}centrifuge | centrifuges [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エッペンチューブ[, eppenchu-bu] (n) Eppendorf tube; microcentrifuge tube; microfuge tube [Add to Longdo]
遠心[えんしん, enshin] (adj-na,n,vs,adj-no) centrifuge [Add to Longdo]
遠心機[えんしんき, enshinki] (n) centrifuge [Add to Longdo]
遠心分離[えんしんぶんり, enshinbunri] (n,vs) centrifugation; centrifuge [Add to Longdo]
遠心分離機[えんしんぶんりき, enshinbunriki] (n) centrifuge; centrifugal machine [Add to Longdo]
遠心分離法[えんしんぶんりほう, enshinbunrihou] (n) centrifugal separation method; centrifuge process; centrifugation method [Add to Longdo]
遠沈[えんちん, enchin] (n,vs) sediment; centrifuge [Add to Longdo]
超遠心機[ちょうえんしんき, chouenshinki] (n) ultracentrifuge [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
离心分离机[lí xīn fēn lí jī, ㄌㄧˊ ㄒㄧㄣ ㄈㄣ ㄌㄧˊ ㄐㄧ, / ] centrifuge [Add to Longdo]
离心机[lí xīn jī, ㄌㄧˊ ㄒㄧㄣ ㄐㄧ, / ] centrifuge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 centrifuge \centrifuge\ v. t. 1
   to drive out; to subject to the action of a centrifuge.
 
   Syn: centrifugate.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 centrifuge \centrifuge\ n.
   an apparatus having containers for liquids arrayed around a
   central pivot and rotated at a high speed, thus generating
   {centrifugal force} on the liquid, and separating substances
   (such as particles of solid or globules of an immiscible
   liquid) mixed together in suspension within the liquid.
   Suspensions which would settle only very slowly or not at all
   under gravity can be made to separate quickly in such a
   device.
 
   Note: The containers for holding the liquid in a centrifuge
      are held in a metal frame called the head or trunnion.
      The solid material collected at teh bottom of the
      liquid container is called the pellet. A centrifuge
      designed to run at very high speeds and thus generate
      very high centrifugal force is called an
      {ultracentrifuge}.
 
   Syn: extractor, separator.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 centrifuge
   n 1: an apparatus that uses centrifugal force to separate
      particles from a suspension [syn: {centrifuge},
      {extractor}, {separator}]
   v 1: rotate at very high speed in order to separate the liquids
      from the solids [syn: {centrifuge}, {centrifugate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top