Search result for

centre

(114 entries)
(0.0297 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -centre-, *centre*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
centre[ADJ] กลาง
centre[N] คนหรือกลุ่มที่อยู่ในตำแหน่งตรงกลาง
centre[N] จุดสำคัญ, Syn. point
centre[N] ต้นเหตุ, See also: ที่มา
centre[N] ผู้เล่นในแดนกลาง
centre[VT] มุ่งความสนใจไปยัง, Syn. concentrate, focus
centre[N] ศูนย์กลาง, See also: ใจกลาง, แกนกลาง, Syn. center, heart, middle
centre[N] ศูนย์การค้า, Syn. mall, plaza, shopping center
centre[N] ศูนย์เฉพาะกิจ เช่น ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
centre[N] ศูนย์รวมความสนใจ, See also: จุดสนใจ, Syn. center of attention, focus of attention

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
centre(เซน'เทอะ) n. ศูนย์กลาง,ใจกลาง,จุดสำคัญ,หัวใจ,เป้า -v. รวมศูนย์,อยู่ตรงกลาง,
circumcentren. ศูนย์กลางรอบ
concentre(คอนเซน'เทอะ) {concentred,concentring,concentres} vt.,vi. รวมศูนย์
self-centred(เซลฟฺ'เซนเทิร์ด) adj. คำนึงถึงตัวเอง,มุ่งแต่ตัวเอง,เห็นแก่ตัว,ถือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง, Syn. self-important,selfish,conceited
shopping centren. ศูนย์การค้า

English-Thai: Nontri Dictionary
centre(n) ศูนย์กลาง,ใจกลาง,เป้า,หัวใจ,จุดสำคัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
centre lineเส้นศูนย์กลาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
centre of a circleจุดศูนย์กลางวงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
centre of curvatureศูนย์กลางความโค้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
centre of gravityศูนย์ถ่วง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
centre of gravityศูนย์ถ่วง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
centre of instrumentศูนย์กลางอุปกรณ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
centre of massศูนย์กลางมวล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
centre of similarity; centre of similitude; similitudeศูนย์กลางความคล้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
centre of similitude; centre of similarity; similitudeศูนย์กลางความคล้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
centre of symmetryศูนย์กลางสมมาตร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
centre of gravity (cg)ศูนย์ถ่วง, จุดเสมือนที่แรงโน้มถ่วงกระทำต่อมวลทั้งหมดของวัตถุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
centre of mass (cm)ศูนย์กลางมวล, จุดเสมือนเป็นที่รวมของมวลทั้งหมดของวัตถุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hynkel's palace was the centre of the world's greatest war machine.ศูนย์บรรญชาการ เฮนเคิล ของโลก แห่งสงครามที่เกรียงไกร The Great Dictator (1940)
Madame Blanc had to rush Albert to a first-aid centre to have stitches put in!มาดาม แบลงค์ รีบพา อัลเบิรต์ไป ศูนย์ปฐมพยาบาลเพื่อเย็บแผล! Suspiria (1977)
- Let's go to the first-aid centre.-รีบไปศูนย์ปฐมพยาบาล. Suspiria (1977)
At the convention centre.ที่ศูนย์ประชุม. โอเค. Suspiria (1977)
You were the backbone... the nerve centre of a great rhythm-and-blues band.คุณเป็นเหมือนกระดูกสันหลัง ศูนย์รวมสำคัญของวง ริดึมและบลูส The Blues Brothers (1980)
In the centre, the Frenchman had a crystal, and surrounding the crystal on one side were raised markings, like that one.ตรงกลาง, ของคนฝรั่งเศสมีคริสตัล, และรอบๆคริสตัลด้านหนึ่งมีสัญลักษณ์ ขึ้นมาเหมือนอันนี้ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
The guy drops 20 stories in perfect focus, centre frame while I smoothly go from F1 6 to F56.กล้าดียังไงถึงยังลอยหน้าอยู่ที่นี่อีกน่ะห๊ะ Hero (1992)
I sell them at the recycling centre.-นายมาทำอะไรที่นี่น่ะ Hero (1992)
I was taken to South London Remand Centre.เขาพาผมไป ภาคใต้ศูนย์ส่งกลับกรุงลอนดอน In the Name of the Father (1993)
A little park right in the centre of the townสวนเล็กๆใจกลางเมือง James and the Giant Peach (1996)
In the centre of the temple was the heart of Jewish life, the holy of holies.ณ ศูนย์กลางของมหาวิหาร คือหัวใจของชนชาวยิว สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด Pi (1998)
I was the warm little centre that the life of this world crowded around.พร้อมที่จะร้องไห้ นี่มันเป็นการพักผ่อนของผม Fight Club (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
centreA desk stood in the centre, with a red-leather swivel-chair.
centreI had expected stronger resistance from the enemy but if anything there are less of them as we advance to the centre... Don't you think that's strange?
centreThe line of cars stretched all the way from the expressway to the city centre.
centreThe other day a water quality inspection was carried out at our house. We had it down by a certain famous company's Environment Analysis Centre or some such name.
centreThe story centres around a mysterious adventure.
centreThis blog covers topics that centre on information infrastructure.
centreWho do you think is the best centre in the NBA?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศูนย์[N] centre, Count unit: ศูนย์
แหล่ง[N] centre, See also: location, spot, area, venue, position, place, Syn. ถิ่น, ที่อยู่, บริเวณ, ศูนย์รวม, แห่ง, ที่, Example: กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดได้หันมาผลิตกัญชาขายในรูปแบบใหม่โดยมีแหล่งอยู่ตามชายแดนป่ากันดารของประเทศกัมพูชา
จุดศูนย์รวม[N] center, See also: centre, point of attention, Syn. ศูนย์รวม, จุดรวม, Example: จุดศูนย์รวมของคนไทยคือ องค์พระมหากษัตริย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารวิจัย[n. exp.] (ākhān wijai) EN: research center   FR: centre de recherches [m] ; unité de recherches [f]
อ่างทอง[n. prop.] (Āng Thøng) EN: Ang Thong (Central)   FR: Ang Thong (Centre)
ชัยนาท[n. prop.] (Chaināt) EN: Chainat (Central) ; Chai Nat   FR: Chainat (Centre)
หอ[n.] (hø) EN: hall ; centre = center (Am.)   FR: pavillon [m] ; salle [f] ; hall [m] ; galerie [f] ; centre [m]
โหม[v.] (hōm) EN: mobilize ; concentrate ; strain ; exert   FR: concentrer l'énergie ; mobiliser les ressources
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร[X] (Hø Sinlapa Watthanatham haeng Krungthēp Mahānakhøn) EN: Bangkok Art & Culture Centre   
หัวใจสำคัญ [n. exp.] (hūajai samkhan) EN: heart ; basis   FR: coeur [m] ; centre [m]
ใจ[n.] (jai) FR: coeur [m] ; centre [m] ; milieu [m]
ใจกลาง[n.] (jaiklāng) EN: center ; heart ; middle ; core   FR: centre [m] ; milieu [m] ; coeur [m] ; sein [m] (litt.)
จำเพาะ[v.] (jamphǿ) EN: be particular ; be specific ; be limited   FR: centrer ; axer

CMU English Pronouncing Dictionary
CENTRE    S EH1 N T ER0
CENTRES    S EH1 N T ER0 Z
CENTREX    S EH1 N T R AH0 K S
CENTRELLA    S EH2 N T R EH1 L AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
centre    (v) (s e1 n t @ r)
centred    (v) (s e1 n t @ d)
centres    (v) (s e1 n t @ z)
centre-bit    (n) - (s e1 n t @ - b i t)
centre-bits    (n) - (s e1 n t @ - b i t s)
centrepiece    (n) (s e1 n t @ p ii s)
centre-board    (n) - (s e1 n t @ - b oo d)
centrepieces    (n) (s e1 n t @ p ii s i z)
centre-boards    (n) - (s e1 n t @ - b oo d z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
中央[ちゅうおう, chuuou] Thai: ศูนย์กลาง English: centre

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Achsabstand {m}; Achsenabstand {m}centre distance [Add to Longdo]
Achslinie {f}centre line [Add to Longdo]
Drehpunkt {m} | Drehpunkte {pl}centre of rotation | centres of rotation [Add to Longdo]
Drehzapfen {m}centre pin; pivot [Add to Longdo]
Körner {m}centre punch [Br.]; center punch [Am.] [Add to Longdo]
Krümmungsmittelpunkt {m}centre of curvature [Add to Longdo]
Mittelabschirmung {f} | Mittelabschirmung einer Fassungcentre shield; center shield [Am.] | centre shield of a socket [Add to Longdo]
Mittelpunkt {m}; Mitte {f}; Zentrum {n}centre [Br.]; center [Am.] [Add to Longdo]
Mittelseite {f} einer Zeitungcentre spread of a newspaper [Add to Longdo]
Schwerpunkt {m} | Schwerpunkte {f}centre of gravity [Br.]; center of gravity | centres of gravity [Add to Longdo]
Seuchenherd {m} | Seuchenherde {pl}centre of an epidemic | centres of an epidemic [Add to Longdo]
Spitzendrehbank {f}centre lathe; center lathe [Add to Longdo]
Stopper {m}; Stopperin {f} [sport]centre half; stopper [Add to Longdo]
Zentrum {m} | Zentren {pl} | im Zentrumcentre [Br.]; center [Am.] | centres [Br.]; centers [Am.] | at the centre; at the center [Add to Longdo]
Mittelebene {f}centre plane [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
centre-ville(n) |m| ใจกลางเมือง, ตัวเมือง

Japanese-English: EDICT Dictionary
ど真ん中;ど真中;土真ん中(iK)[どまんなか, domannaka] (n,adj-no) (col) right in the center (centre) [Add to Longdo]
アイソセンタ[, aisosenta] (n) isocentre [Add to Longdo]
アミューズメントセンター[, amyu-zumentosenta-] (n) amusement center; amusement centre [Add to Longdo]
インフォメーションセンター[, infome-shonsenta-] (n) information kiosk; information centre [Add to Longdo]
オープンスクール[, o-punsuku-ru] (n) school(s) with flexible, child-centred curricula (wasei [Add to Longdo]
オフサイトセンター[, ofusaitosenta-] (n) off-site centre (center) [Add to Longdo]
オフショアセンター[, ofushoasenta-] (n) offshore center; offshore centre [Add to Longdo]
オペレーションセンター[, opere-shonsenta-] (n) operation center; operation centre [Add to Longdo]
カルチャーセンター[, karucha-senta-] (n) culture center; culture centre; (P) [Add to Longdo]
ケアハウス[, keahausu] (n) nursing care center; nursing care centre [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データセンタ[でーたせんた, de-tasenta] data centre [Add to Longdo]
ドキュメンテーションセンタ[どきゅめんてーしょんせんた, dokyumente-shonsenta] information centre, documentation centre [Add to Longdo]
レフェラルセンタ[れふぇらるせんた, referarusenta] referral centre [Add to Longdo]
教材センタ[きょうざいせんた, kyouzaisenta] media resource centre, resource centre [Add to Longdo]
視聴覚センタ[しちょうかくせんた, shichoukakusenta] media resource centre, resource centre [Add to Longdo]
情報センタ[じょうほうせんた, jouhousenta] information centre, documentation centre [Add to Longdo]
情報分析センタ[じょうほうぶんせきせんた, jouhoubunsekisenta] information analysis centre [Add to Longdo]
中央そろえ[ちゅうおうそろえ, chuuousoroe] centred [Add to Longdo]
中心波長[ちゅうしんはちょう, chuushinhachou] centre wavelength [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Center \Cen"ter\, Centre \Cen"tre\ v. i. [imp. & p. p.
   {Centered} or {Centred} (s[e^]n"t[~e]rd); p. pr. & vb. n.
   {Centering} or {Centring}.]
   1. To be placed in a center; to be central.
    [1913 Webster]
 
   2. To be collected to a point; to be concentrated; to rest
    on, or gather about, as a center.
    [1913 Webster]
 
       Where there is no visible truth wherein to center,
       error is as wide as men's fancies.  --Dr. H. More.
    [1913 Webster]
 
       Our hopes must center in ourselves alone. --Dryden.
    [1913 Webster] Center

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Center \Cen"ter\, Centre \Cen"tre\, v. t.
   1. To place or fix in the center or on a central point.
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To collect to a point; to concentrate.
    [1913 Webster]
 
       Thy joys are centered all in me alone. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mech.) To form a recess or indentation for the reception
    of a center.
    [1913 Webster] Centerbit

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 centre \cen"tre\, n. & v.
   See {Center}. [chiefly British]
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Centre
   n 1: a low-lying region in central France
   2: an area that is approximately central within some larger
     region; "it is in the center of town"; "they ran forward into
     the heart of the struggle"; "they were in the eye of the
     storm" [syn: {center}, {centre}, {middle}, {heart}, {eye}]
   3: a point equidistant from the ends of a line or the
     extremities of a figure [syn: {center}, {centre}, {midpoint}]
   4: a place where some particular activity is concentrated; "they
     received messages from several centers" [syn: {center},
     {centre}]
   5: the sweet central portion of a piece of candy that is
     enclosed in chocolate or some other covering [syn: {center},
     {centre}]
   6: the choicest or most essential or most vital part of some
     idea or experience; "the gist of the prosecutor's argument";
     "the heart and soul of the Republican Party"; "the nub of the
     story" [syn: {kernel}, {substance}, {core}, {center},
     {centre}, {essence}, {gist}, {heart}, {heart and soul},
     {inwardness}, {marrow}, {meat}, {nub}, {pith}, {sum}, {nitty-
     gritty}]
   7: the object upon which interest and attention focuses; "his
     stories made him the center of the party" [syn: {center},
     {centre}, {center of attention}, {centre of attention}]
   8: a cluster of nerve cells governing a specific bodily process;
     "in most people the speech center is in the left hemisphere"
     [syn: {center}, {centre}, {nerve center}, {nerve centre}]
   9: a building dedicated to a particular activity; "they were
     raising money to build a new center for research" [syn:
     {center}, {centre}]
   v 1: move into the center; "That vase in the picture is not
      centered" [syn: {center}, {centre}]
   2: direct one's attention on something; "Please focus on your
     studies and not on your hobbies" [syn: {concentrate},
     {focus}, {center}, {centre}, {pore}, {rivet}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 centre [sãtr]
   centre
   core; nucleus; kernel; pit
   average; mean; middle
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top