Search result for

cede

(71 entries)
(0.0118 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cede-, *cede*
English-Thai: Longdo Dictionary
precedent(n) คำพิพากษาในคดีก่อน ซึ่งนำมาเป็นมาตรฐานในการตัดสินคดีต่อๆไป

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cede[VT] ยกให้, Syn. surrender, yield
cede to[PHRV] ถูกยึดครอง, See also: ถูกครอบครอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cede(ซีด) {ceded,ceding,cedes} vt. ยกให้,ยอม,ทอดทิ้ง,สละ,ยอมยก, See also: ceder n., Syn. yield
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
antecede(แอนทิซีด') vt. ก่อน, นำก่อน, มาก่อน, Syn. preceded, go before, priority)
antecedence(แอนทิซี' เดินซฺ) n. การดำเนินการก่อน,เรื่องราวที่ต้องมาก่อน,สิ่งที่มาก่อน,ข้อเสนอแรก-antecedency n.
antecedent(แอนทิ' ซิเดินทฺ) adj.,n. มาก่อน, ก่อน, เกิดขึ้นก่อน, แต่ก่อน, ข้อเสนอแรก, เรื่องราวก่อน-antecedents บรรพบุรุษ, Syn. preceding, prior ###A. posterior)
concede(คันซีด') {conceded,conceding,concedes} vt. ยอมรับ,ยินยอม,ยอมให้,ยอมตาย. vi. ยอมอ่อนข้อให้,ยอม, See also: conceder n. ดูconcede, Syn. yield,assent ###A. deny
decedent(ดีเซด'เดินท) adj. คนตาย,ผู้ตาย,ผู้ที่ถึงแก่กรรม
intercede(อินเทอะซีด') vi. ขอร้อง,ร้องขอ,ไกล่เกลี่ย,พยายามให้มีการประนีประนอมกัน., See also: interceder n., Syn. arbitrate
precede(พรีซีด') v. นำก่อน,มาก่อน,นำหน้า,เสริมหน้า, See also: precedable adj., Syn. go before,preface
precedence(เพรส'ซิเดินซฺ) n. การนำก่อน,การนำหน้า,การมาก่อน,ความสำคัญกว่า,สิทธิการนำหน้า,การมีสิทธิก่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
cede(vt) ยอมให้,ยกให้,สละให้
accede(vi) ยอม,ยอมจำนน,เห็นพ้อง,ยอมตาม,บรรลุ
antecedent(adj) นำหน้า,มาก่อน,แต่ก่อน
antecedent(n) สิ่งที่มาก่อน,สิ่งที่เกิดก่อน,คำนำหน้า
antecedents(n) บรรพบุรุษ,บรรพชน,กำพืด,พงศาวดาร
concede(vt) ยอมรับ,ยกให้,ยอมให้,ยอมตาม,ยินยอม
intercede(vi) ร้องขอ,ไกล่เกลี่ย,ขอความกรุณาให้
precede(adj) นำหน้า,อยู่หน้า,มาก่อน,สำคัญกว่า
precedence(n) การอยู่หน้า,ฐานันดร,การมีลำดับเหนือกว่า
precedency(n) การอยู่หน้า,ฐานันดร,การมีลำดับเหนือกว่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cedeเอาประกันภัยต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cedeยอมให้, ยอมโอน, ยอมจำนน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cedentผู้เอาประกันภัยต่อ มีความหมายเหมือนกับ cedant; reassured และ reinsured [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cedentผู้โอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Point ceded.เพิ่มคะแนนให้ The Last Days of Disco Stick (2009)
I already ceded jurisdiction.ฉันยกอำนาจสืบสวน ให้พวกเขาไปแล้ว My Bad (2010)
So let it be known... we will not cede the floor to the depraved and desperate tyranny of madmen and fanatics.ดังนั้นขอให้เป็นที่รู้กันว่า... เราจะไม่ยอมปล่อยให้พื้นที่ใด ตกเป็นของคนเสื่อมทราม หรือความรุนแรงโหดเหี้ยมจากการมีอำนาจ ของพวกวิกลจริตกับเหล่าผู้บ้าคลั่ง Let's Boot and Rally (2012)
The Wise Masters of Yunkai have agreed to cede power to a council of elders made up of both the freed men and the former slaveholders.นายทาสแห่งยุนไค ยินยอมผ่อนผัน ต่อสภาอาวุโส ซึ่งมาสมาชิกทั้ง 2 ฝ่าย จากชนอิสระและนายทาสเก่า The Wars to Come (2015)
He said the mayor is going to cave and cede control over the Glades.เขาบอกว่านายก ฯ จะยอมถอยและยอมยกเดอะเกลดส์ให้ไป Midnight City (2015)
The mayor's gonna cave and cede control of the Glades.เทศมนตรีจะยอมถอยและยอมยกเดอะเกลดส์ให้ไป Uprising (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อนุโลม[v.] (anulōm) EN: adapt (to) ; comply (with) ; accomodate ; be adaptable ; modify   FR: accéder ; satisfaire ; adapter
อาทิตย์ก่อน[n. exp.] (āthit køn) EN: last week   FR: la semaine précédente
เบื่อ[v. exp.] (beūa) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of   FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
ดำเนิน[v.] (damnoēn) EN: proceed ; carry on ; carry out ; conduct ; go on ; go forward ; handle ; act ; walk ; go on foot ; go ; pursue   FR: avancer ; se dérouler ; mener ; procéder
ดำเนินการ[v.] (damnoēnkān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; administer ; implement   FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว[xp] (dangthī dāi klāo mā laēo) EN: as above-mentioned   FR: comme mentionné précédemment
ดังต่อก่อน[X] (dang tø køn) FR: comme précédemment
เดือนก่อน[n. exp.] (deūoen køn) EN: last month ; previous month   FR: le mois précédent ; le mois dernier
ให้ทาง[v. exp.] (hai thāng) EN: yield right of way   FR: céder la priorité

CMU English Pronouncing Dictionary
CEDE    S IY1 D
CEDED    S IY1 D AH0 D
CEDER    S IY1 D ER0
CEDES    S IY1 D Z
CEDENO    CH EH0 D EH1 N OW0
CEDERBERG    S IY1 D ER0 B ER0 G
CEDERGREN    S IY1 D ER0 G R EH0 N
CEDERHOLM    S IY1 D ER0 HH OW0 M
CEDERQUIST    S EH1 D ER0 K W IH2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cede    (v) (s ii1 d)
ceded    (v) (s ii1 d i d)
cedes    (v) (s ii1 d z)

French-Thai: Longdo Dictionary
céder(vt) ยอมแพ้ Je cède, Tu cèdes, Il cède, Nous cédons, Vous cédez, Ils cèdent
accéder(vt) นำไปถึง ex: Cette porte accède au jardin. เข้าถึง(สถานที่), ไปถึง, See also: S. parvenir, atteindre,

Japanese-English: EDICT Dictionary
とも無く[ともなく, tomonaku] (exp) (uk) phrase used to express the uncertainty or lack of intent in what precedes it [Add to Longdo]
と言うと[というと, toiuto] (conj) (1) (uk) (See 言う) if one were to speak of ..., then certainly; if it were the case that ..., then certainly; if it were a ..., then certainly; phrase used to indicate the inevitability of what follows it (based on what precedes it); (2) so that means (when used in sentence-initial position) [Add to Longdo]
どころ[, dokoro] (prt) (See どころか) particle used to indicate that what precedes it is an extreme example and strongly negates it [Add to Longdo]
はげ上がる;禿げ上がる;禿上がる(io);禿げ上る[はげあがる, hageagaru] (v5r) to become bald from the forehead; to recede [Add to Longdo]
[, n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru") [Add to Longdo]
ベンツ[, bentsu] (n) (1) (Mercedes) Benz; (2) vent; (P) [Add to Longdo]
メガフェプス[, megafepusu] (n) megafeps (mnemonic for verbs that never precede infinitives, but rather their gerunds); mind, enjoy, give up, avoid, finish, escape, postpone, stop [Add to Longdo]
メルセデス[, merusedesu] (n) Mercedes (car) [Add to Longdo]
メルセデスベンツ[, merusedesubentsu] (n) Mercedes-Benz; (P) [Add to Longdo]
悪例[あくれい, akurei] (n) bad example; bad precedent [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
優先[ゆうせん, yuusen] precedence (vs) [Add to Longdo]
優先順位[ゆうせんじゅんい, yuusenjun'i] order of precedence, priority level [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 cede \cede\ (s[=e]d), v. t. [imp. & p. p. {ceded}; p. pr. & vb.
   n. {ceding}.] [L. cedere to withdraw, yield; akin to cadere
   to fall, and to E. chance; cf. F. c['e]der.]
   To yield or surrender; to give up; to resign; as, to cede a
   fortress, a province, or country, to another nation, by
   treaty.
   [1913 Webster]
 
      The people must cede to the government some of their
      natural rights.             --Jay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cede
   v 1: give over; surrender or relinquish to the physical control
      of another [syn: {concede}, {yield}, {cede}, {grant}]
   2: relinquish possession or control over; "The squatters had to
     surrender the building after the police moved in" [syn:
     {surrender}, {cede}, {deliver}, {give up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top