Search result for

ceas

(107 entries)
(0.0192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ceas-, *ceas*, cea
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cease[N] การสิ้นสุด, See also: การยุติ, การจบ, การหยุด, Syn. cessation
cease[VI] จบ, See also: ยุติ, สิ้นสุด, Syn. end
cease[VI] หยุด, Syn. discontinue, stop
ceaseless[ADJ] ไม่รู้จักจบ, See also: ไม่มีที่สิ้นสุด, ที่ไม่หยุด, Syn. continual, endless, unceasing, unending, Ant. discontinuous
cease from[PHRV] หยุด, See also: เลิก
cease-fire[N] การหยุดรบ, See also: การยุติการสู้รบ, การตกลงหยุดสู้รบเพื่อการเจรจาหาสันติ, Syn. truce, armistece, cease-fire

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cease(ซีส) vi. หยุด,ยุติ,เลิก,เว้น,ตาย vt. หยุด,เลิก, Syn. quit -Conf. seize
ceasefire(ซีส'ไฟเออร์) n. การหยุดนิ่ง,การหยุดรบ
ceaselessadj. ไม่สิ้นสุด,ไม่รู้จักจบ, See also: ceaselessness n.
ceasing(ซีส'ซิง) n. การหยุด,การยุติ
decease(ดิซีส') n. ความตาย vi. ตาย
deceased(ดิซีสทฺ') adj. ตายแล้ว,ไร้ชีวิต. n. คนตาย, Syn. dead
surcease(เซอซีส') n. การหยุด,การสิ้นสุด. vi. หยุดกระทำ,เลิก,สิ้นสุด,ยุติ. vt. หยุดกระทำ,จากไป, Syn. desist,come to an end
unceasing(อันซีส'ซิง) adj. ไม่หยุดยั้ง,ไม่รู้จบ, Syn. ceaseless

English-Thai: Nontri Dictionary
cease(vi,vt) ยุติ,เลิก,หยุด,สิ้นสุด,เว้น
CEASE-cease-fire(n) การหยุดยิง,การพักรบ
ceaseless(adj) ไม่รู้จักจบ,ไม่หยุดหย่อน,ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่เลิกรา
decease(n) คนตาย,ความตาย,การมรณกรรม
decease(vi) ตาย,มรณะ,สิ้นชีพ,สิ้นชีวิต,ถึงแก่กรรม
deceased(adj) ตาย,ที่สิ้นลม,ที่หมดลม,ที่สิ้นชีวิต
deceased(n) คนตาย,ผู้เสียชีวิต,ผู้ตาย
surcease(n) การสิ้นสุด,การหยุด,การยุติ,การเลิก
surcease(vt) สิ้นสุด,หยุด,ยุติ,เลิก
unceasing(adj) ไม่หยุดหย่อน,ไม่รู้จักจบ,ตลอดไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cease fireหยุดยิง (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cease to be bindingสิ้นความผูกพัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cease-and-desist orderคำสั่งทางราชการให้งดเว้นการกระทำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cease-fireการหยุดยิง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ceasing ageอายุสิ้นเกณฑ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ceasar.ซีซ่าส์! Rise of the Planet of the Apes (2011)
Serena and Blair calling a cease-fire.เซรีน่าและแบร์ล ตงลงที่จะสงบศึกกันก่อน New Haven Can Wait (2008)
Ceaseless crying and nagging leads to irrational fears.ร้องไห้คร่ำครวญและจู้จี้ขี้บ่น นำไปสู่้ำตาที่ไม่มีเหตุผล Joy (2008)
You never cease to surprise me.เจ้าไม่เคยหยุดเซอร์ไพรซ์ข้าเลยนะ The Labyrinth of Gedref (2008)
Vanish. Martine Love will cease to exist.หายตัวไป มาร์ทีน เลิฟจะตายไป The Bank Job (2008)
The king shall cease construction and ease the suffering of his people!พระราชาจะต้องยุติการก่อสร้าง และลดความทรมาณของประชาชน Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Cease all bias against blood lines and allow equality amongst all!ยุติความลำเอียงในสายเลือด และยอมให้ความเท่าเทียมในหมู่พวกเราทุกคน! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
When you sleep with the king, it ceases to be a private matter.เมื่อเจ้าหลับนอนกับพระราชา มันก็ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไป The Other Boleyn Girl (2008)
When the moon has ceased. So be it!เมื่อใดที่แสงจันทร์หายไป เอาตามนี้ The Forbidden Kingdom (2008)
It's as if all my other achievements have ceased to exist.ราวกับว่าผลงานดีๆเด่นๆ อื่น ของผมไม่มีซะงั้น Frost/Nixon (2008)
The rest of the project and its failings would not only be forgotten, they would totally cease to exist.ส่วนที่นอกเหนือจากนั้น และความล้มเหลวก่อนหน้าไม่เพียงถูกลืมไป, แต่ยังเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นเลย Frost/Nixon (2008)
The battery is dead. It ceased to live.แบตเตอรี่ตายแล้ว มันไม่มีชีวิตอีกต่อไป Pineapple Express (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ceasThe enemy's attack ceased at dawn.
ceasCease-fire talks concluded without progress Thursday.
ceasWe decided to cease financial support.
ceasHatreds never cease by hatreds in this world.
ceasThey agreed on cease-fire terms.
ceasHis behavior never ceases to surprise me.
ceasThe United Nations General Assembly adopted the cease-fire resolution.
ceasHe warned us to cease talking.
ceasIts mechanism will cease to work.
ceasThe day will come when I cease to be on this earth.
ceasPoland ceased to exist as a nation for 120 years.
ceasWithout him our company would cease to function.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุ๊กดิ๊ก[ADV] ceaselessly, See also: non-stop, continuously, without cease, Example: สุนัขแกว่งหางดุ๊กดิ๊กเมื่อเห็นเจ้าของของมัน, Thai definition: ลักษณะอาการไม่อยู่นิ่ง
สะดุด[V] discontinue, See also: cease, stop, Syn. หยุด, ชะงัก, ติดขัด, Ant. ราบรื่น
หยุดยั้ง[V] stop, See also: cease, halt, intercept, prevent, hinder, hold back, impede, restrain, Syn. หยุด, ยับยั้ง, สกัดกั้น, สกัด, ระงับ, ห้าม, Ant. ปล่อย, Example: เจ้าหน้าที่ป่าไม้พยายามหยุดยั้งไม่ให้ชาวบ้านบุกรุกเข้ามาในแนวกันชนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ไม่หยุดหย่อน[ADV] incessantly, See also: ceaselessly, steadily, constantly, continuously, unceasingly, repeatedly, Example: โรงงานผลิตสินค้าอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด, Thai definition: อย่างต่อเนื่องกันไปไม่หยุดพัก
ยั้ง[V] halt, See also: cease, pause, restrain, stop, discontinue, Syn. คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลง, Example: ทางผู้ดำเนินงานจะต้องยั้งโครงการไว้จนกว่าจะแน่ใจว่างบประมาณมีเพียงพอจึงจะดำเนินการต่อไป
วาย[AVD] ceaselessly, See also: without end, continuouslly, Syn. หาย, หยุด, Example: หล่อนคิดถึงชีวิตที่ค่าย เพราะหล่อนเพิ่งจากมาจึงยังคิดถึงไม่วาย
ยุติปัญหา[V] cease the problem, See also: end the problem, Syn. จบปัญหา, Ant. สร้างปัญหา, Example: ถ้าประธานาธิบดีถูกฆ่าตายหรือถูกโค่นอำนาจก็คงจะช่วยยุติปัญหาต่างๆ ได้ทันที
มิรู้วาย[ADV] endlessly, See also: ceaselessly, interminably, Syn. ไม่รู้วาย
รา[V] cease, See also: stop, give up, abate, reduce, die down, Syn. หยุด, เลิก, ร้างไป, Example: ทั้งสองฝ่ายต่างรากันไป และไม่มีใครกล้าข่มกันอย่างหักหาญ, Thai definition: ค่อยๆ เลิกไป
หย่า[V] stop, See also: cease, wean, withdraw, halt, give up, Syn. เลิก, หยุด, Example: แม่ทัพผู้พ่ายแพ้ขอหย่าทัพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุกษัย[n.] (āyukasai) EN: death ; decease   FR: mort [f] ; décès [m]
ชะงัก[v.] (cha-gnak) EN: stop short ; stop ; cease ; get stuck ; pause ; bog down ; halt   
หายโกรธ[v. exp.] (hāi krōt) EN: thaw ; cease to be angry ; be soothed   FR: être apaisé ; être calmé
ห้ามล้อ [v.] (hāmlø) EN: brake ; stop ; cease   FR: freiner
เลิก[v.] (loēk) EN: abolish ; do away with ; cancel ; annul ; abrogate ; wind up ; give up ; cease ; upend ; quit ; discard ; drop out ; abandon ; rescind   FR: abolir ; annuler ; abroger ; démanteler ; rompre ; abandonner ; renoncer
มรณะ[adj.] (mørana) EN: dying ; deceased ; dead ; funereal   FR: mortel ; de mort
ผู้ล่วงลับ[n.] (phūlūanglap) EN: deceased ; departed ; dead person   FR: défunt [m] ; disparu [m] ; mort [m]
ผู้ตาย[n.] (phūtāi) EN: deceased ; decedent ; dead person   FR: défunt [m] ; mort [m] ; disparu [m]
สงบศึก[n. prop.] (sa-ngop seuk) EN: armistice ; cease fighting   FR: armistice [m] ; cessez-le-feu [m] ; trêve [f]
สงบศึก[v. exp.] (sa-ngop seuk) EN: cease fighting   FR: cesser les hostilités

CMU English Pronouncing Dictionary
CEASE    S IY1 S
CEASAR    S AH0 S AA1 R
CEASER    S IY1 S ER0
CEASES    S IY1 S AH0 Z
CEASED    S IY1 S T
CEASING    S IY1 S IH0 NG
CEASELESS    S IY1 S L AH0 S
CEASEFIRE    S IY1 S F AY2 ER0
CEASE-FIRE    S IY1 S F AY2 R
CEASEFIRES    S IY1 S F AY2 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cease    (v) (s ii1 s)
ceased    (v) (s ii1 s t)
ceases    (v) (s ii1 s i z)
ceasing    (v) (s ii1 s i ng)
ceaseless    (j) (s ii1 s l @ s)
cease-fire    (n) - (s ii1 s - f ai @ r)
cease-fires    (n) - (s ii1 s - f ai @ z)
ceaselessly    (a) (s ii1 s l @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お隠れになる;御隠れになる[おかくれになる, okakureninaru] (exp,v5r) to die; to decease; to perish; to pass away [Add to Longdo]
たゆまぬ努力;弛まぬ努力[たゆまぬどりょく, tayumanudoryoku] (exp) (See 弛む) diligence; unceasing efforts [Add to Longdo]
のべつ[, nobetsu] (adv) ceaselessly; continually; all the time; incessantly [Add to Longdo]
のべつ幕無し;のべつ幕なし[のべつまくなし, nobetsumakunashi] (adv) without a break; without stopping; incessantly; ceaselessly [Add to Longdo]
遺愛[いあい, iai] (n) (1) bequest; relic; (adj-no) (2) cherished (by the deceased); treasured [Add to Longdo]
遺影[いえい, iei] (n) portrait of deceased person; (P) [Add to Longdo]
遺灰[いはい, ihai] (n) ashes (of the deceased); remains from cremation [Add to Longdo]
遺功[いこう, ikou] (n) works following the deceased [Add to Longdo]
遺骨[いこつ, ikotsu] (n) remains; ashes of deceased; (P) [Add to Longdo]
遺集[いしゅう, ishuu] (n) collection of writings by the deceased [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
停火[tíng huǒ, ㄊㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˇ, ] cease fire [Add to Longdo]
停火协议[tíng huǒ xié yì, ㄊㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, / ] cease fire agreement [Add to Longdo]
停火线[tíng huǒ xiàn, ㄊㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] cease-fire line [Add to Longdo]
变心[biàn xīn, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄣ, / ] cease to be faithful [Add to Longdo]
阿鼻[Ā bí, ㄚ ㄅㄧˊ, ] Ceaseless pain (Sanskrit: Avici), one of the Buddhist hells; fig. hell; hell on earth [Add to Longdo]
阿鼻地狱[Ā bí dì yù, ㄚ ㄅㄧˊ ㄉㄧˋ ㄩˋ, / ] Ceaseless pain (Sanskrit: Avici), one of the Buddhist hells; fig. hell; hell on earth [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top