Search result for

cea

(115 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cea-, *cea*
English-Thai: Longdo Dictionary
traceability(n) การสืบมาตรฐาน, ความสามารถในการสืบสาว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cease[N] การสิ้นสุด, See also: การยุติ, การจบ, การหยุด, Syn. cessation
cease[VI] จบ, See also: ยุติ, สิ้นสุด, Syn. end
cease[VI] หยุด, Syn. discontinue, stop
ceaseless[ADJ] ไม่รู้จักจบ, See also: ไม่มีที่สิ้นสุด, ที่ไม่หยุด, Syn. continual, endless, unceasing, unending, Ant. discontinuous
cease from[PHRV] หยุด, See also: เลิก
cease-fire[N] การหยุดรบ, See also: การยุติการสู้รบ, การตกลงหยุดสู้รบเพื่อการเจรจาหาสันติ, Syn. truce, armistece, cease-fire

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ceaabbr. carcinoembryonic antigen
cease(ซีส) vi. หยุด,ยุติ,เลิก,เว้น,ตาย vt. หยุด,เลิก, Syn. quit -Conf. seize
ceasefire(ซีส'ไฟเออร์) n. การหยุดนิ่ง,การหยุดรบ
ceaselessadj. ไม่สิ้นสุด,ไม่รู้จักจบ, See also: ceaselessness n.
ceasing(ซีส'ซิง) n. การหยุด,การยุติ
antartic oceanมหาสมุทรแอนตาร์กติก
cetaceanadj. เกี่ยวกับสัตว์ทะเลเลี้นงลูกด้วยนม
circeanadj. มีมารยา,มีเล่ห์,ล่อลวง
conceal(คันซีล') {concealed,concealing,conceals} vt. ซ่อน,ปิดบัง,ปกปิด,บัง., See also: concealedly adv. ดูconceal concealedness n. ดูconceal concealer n. ดูconceal, Syn. hide,cover ###A. display
concealment(คันซีล'เมินทฺ) n. การซ่อน,การปิดบัง,ภาวะที่ถูกปิดบัง,วิธีการปิดบัง,สถานที่ซ่อน, Syn. hiding,hide-out

English-Thai: Nontri Dictionary
cease(vi,vt) ยุติ,เลิก,หยุด,สิ้นสุด,เว้น
CEASE-cease-fire(n) การหยุดยิง,การพักรบ
ceaseless(adj) ไม่รู้จักจบ,ไม่หยุดหย่อน,ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่เลิกรา
conceal(vt) ซ่อน,ปิดบัง,บัง,ซ่อนเร้น,ปกปิด
concealment(n) การซ่อน,การปิดบัง,การปกปิด,การซ่อนเร้น
crustacean(adj) เกี่ยวกับสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง
crustacean(n) สัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง
decease(n) คนตาย,ความตาย,การมรณกรรม
decease(vi) ตาย,มรณะ,สิ้นชีพ,สิ้นชีวิต,ถึงแก่กรรม
deceased(adj) ตาย,ที่สิ้นลม,ที่หมดลม,ที่สิ้นชีวิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ceap๑. การต่อรองราคา๒. ของซื้อของขาย๓. วัตถุกลางในการแลกเปลี่ยน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cease fireหยุดยิง (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cease to be bindingสิ้นความผูกพัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cease-and-desist orderคำสั่งทางราชการให้งดเว้นการกระทำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cease-fireการหยุดยิง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ceasing ageอายุสิ้นเกณฑ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ceasar.ซีซ่าส์! Rise of the Planet of the Apes (2011)
Serena and Blair calling a cease-fire.เซรีน่าและแบร์ล ตงลงที่จะสงบศึกกันก่อน New Haven Can Wait (2008)
Ceaseless crying and nagging leads to irrational fears.ร้องไห้คร่ำครวญและจู้จี้ขี้บ่น นำไปสู่้ำตาที่ไม่มีเหตุผล Joy (2008)
You never cease to surprise me.เจ้าไม่เคยหยุดเซอร์ไพรซ์ข้าเลยนะ The Labyrinth of Gedref (2008)
Vanish. Martine Love will cease to exist.หายตัวไป มาร์ทีน เลิฟจะตายไป The Bank Job (2008)
The king shall cease construction and ease the suffering of his people!พระราชาจะต้องยุติการก่อสร้าง และลดความทรมาณของประชาชน Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Cease all bias against blood lines and allow equality amongst all!ยุติความลำเอียงในสายเลือด และยอมให้ความเท่าเทียมในหมู่พวกเราทุกคน! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
When you sleep with the king, it ceases to be a private matter.เมื่อเจ้าหลับนอนกับพระราชา มันก็ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไป The Other Boleyn Girl (2008)
When the moon has ceased. So be it!เมื่อใดที่แสงจันทร์หายไป เอาตามนี้ The Forbidden Kingdom (2008)
It's as if all my other achievements have ceased to exist.ราวกับว่าผลงานดีๆเด่นๆ อื่น ของผมไม่มีซะงั้น Frost/Nixon (2008)
The rest of the project and its failings would not only be forgotten, they would totally cease to exist.ส่วนที่นอกเหนือจากนั้น และความล้มเหลวก่อนหน้าไม่เพียงถูกลืมไป, แต่ยังเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นเลย Frost/Nixon (2008)
The battery is dead. It ceased to live.แบตเตอรี่ตายแล้ว มันไม่มีชีวิตอีกต่อไป Pineapple Express (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ceaThe enemy's attack ceased at dawn.
ceaCease-fire talks concluded without progress Thursday.
ceaWe decided to cease financial support.
ceaHatreds never cease by hatreds in this world.
ceaThey agreed on cease-fire terms.
ceaHis behavior never ceases to surprise me.
ceaThe United Nations General Assembly adopted the cease-fire resolution.
ceaHe warned us to cease talking.
ceaIts mechanism will cease to work.
ceaThe day will come when I cease to be on this earth.
ceaPoland ceased to exist as a nation for 120 years.
ceaWithout him our company would cease to function.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุ๊กดิ๊ก[ADV] ceaselessly, See also: non-stop, continuously, without cease, Example: สุนัขแกว่งหางดุ๊กดิ๊กเมื่อเห็นเจ้าของของมัน, Thai definition: ลักษณะอาการไม่อยู่นิ่ง
สะดุด[V] discontinue, See also: cease, stop, Syn. หยุด, ชะงัก, ติดขัด, Ant. ราบรื่น
หยุดยั้ง[V] stop, See also: cease, halt, intercept, prevent, hinder, hold back, impede, restrain, Syn. หยุด, ยับยั้ง, สกัดกั้น, สกัด, ระงับ, ห้าม, Ant. ปล่อย, Example: เจ้าหน้าที่ป่าไม้พยายามหยุดยั้งไม่ให้ชาวบ้านบุกรุกเข้ามาในแนวกันชนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ไม่หยุดหย่อน[ADV] incessantly, See also: ceaselessly, steadily, constantly, continuously, unceasingly, repeatedly, Example: โรงงานผลิตสินค้าอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด, Thai definition: อย่างต่อเนื่องกันไปไม่หยุดพัก
ยั้ง[V] halt, See also: cease, pause, restrain, stop, discontinue, Syn. คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลง, Example: ทางผู้ดำเนินงานจะต้องยั้งโครงการไว้จนกว่าจะแน่ใจว่างบประมาณมีเพียงพอจึงจะดำเนินการต่อไป
วาย[AVD] ceaselessly, See also: without end, continuouslly, Syn. หาย, หยุด, Example: หล่อนคิดถึงชีวิตที่ค่าย เพราะหล่อนเพิ่งจากมาจึงยังคิดถึงไม่วาย
ยุติปัญหา[V] cease the problem, See also: end the problem, Syn. จบปัญหา, Ant. สร้างปัญหา, Example: ถ้าประธานาธิบดีถูกฆ่าตายหรือถูกโค่นอำนาจก็คงจะช่วยยุติปัญหาต่างๆ ได้ทันที
มิรู้วาย[ADV] endlessly, See also: ceaselessly, interminably, Syn. ไม่รู้วาย
รา[V] cease, See also: stop, give up, abate, reduce, die down, Syn. หยุด, เลิก, ร้างไป, Example: ทั้งสองฝ่ายต่างรากันไป และไม่มีใครกล้าข่มกันอย่างหักหาญ, Thai definition: ค่อยๆ เลิกไป
หย่า[V] stop, See also: cease, wean, withdraw, halt, give up, Syn. เลิก, หยุด, Example: แม่ทัพผู้พ่ายแพ้ขอหย่าทัพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
อายุกษัย[n.] (āyukasai) EN: death ; decease   FR: mort [f] ; décès [m]
บัง[v.] (bang) EN: conceal ; hide ; gloss over ; cover up   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
บดบัง[v.] (botbang) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal   FR: éclipser ; occulter ; effacer
ชะงัก[v.] (cha-gnak) EN: stop short ; stop ; cease ; get stuck ; pause ; bog down ; halt   
ใช้ได้[v.] (chaidāi) EN: be serviceable ; apply ; obtain, to hold good   
ใช้ได้[adj.] (chaidāi) EN: serviceable   FR: utilisable ; valide ; fonctionnel

CMU English Pronouncing Dictionary
CEA    S IY1 IY1 EY1
CEA    S IY1 AH0
CEASE    S IY1 S
CEARA    S IY1 R AH0
CEASAR    S AH0 S AA1 R
CEASER    S IY1 S ER0
CEASED    S IY1 S T
CEASES    S IY1 S AH0 Z
CEARLEY    S ER1 L IY0
CEASING    S IY1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cease    (v) (s ii1 s)
ceased    (v) (s ii1 s t)
ceases    (v) (s ii1 s i z)
ceasing    (v) (s ii1 s i ng)
Ceausescu    (n) (ch au ch e1 s k uu)
ceaseless    (j) (s ii1 s l @ s)
cease-fire    (n) - (s ii1 s - f ai @ r)
cease-fires    (n) - (s ii1 s - f ai @ z)
ceaselessly    (a) (s ii1 s l @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism) [Add to Longdo]
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]
RAS[ラス, rasu] (n) (1) remote access service; RAS; (2) reliability, availability, serviceability; RAS [Add to Longdo]
お隠れになる;御隠れになる[おかくれになる, okakureninaru] (exp,v5r) to die; to decease; to perish; to pass away [Add to Longdo]
ぐんと[, gunto] (adv) (on-mim) remarkably; noticeably [Add to Longdo]
こぶみかんの葉[こぶみかんのは, kobumikannoha] (n) (See バイマックルー) Kaffir lime (leaves used in Thai, etc. cuisine) (Citrus hystrix DC., Rutaceae) [Add to Longdo]
たゆまぬ努力;弛まぬ努力[たゆまぬどりょく, tayumanudoryoku] (exp) (See 弛む) diligence; unceasing efforts [Add to Longdo]
のべつ[, nobetsu] (adv) ceaselessly; continually; all the time; incessantly [Add to Longdo]
のべつ幕無し;のべつ幕なし[のべつまくなし, nobetsumakunashi] (adv) without a break; without stopping; incessantly; ceaselessly [Add to Longdo]
アカザ科;藜科[アカザか(アカザ科);あかざか(藜科), akaza ka ( akaza ka ); akazaka ( akaza ka )] (n) Chenopodiaceae (plant family) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
停火[tíng huǒ, ㄊㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˇ, ] cease fire [Add to Longdo]
停火协议[tíng huǒ xié yì, ㄊㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, / ] cease fire agreement [Add to Longdo]
停火线[tíng huǒ xiàn, ㄊㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] cease-fire line [Add to Longdo]
变心[biàn xīn, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄣ, / ] cease to be faithful [Add to Longdo]
阿鼻[Ā bí, ㄚ ㄅㄧˊ, ] Ceaseless pain (Sanskrit: Avici), one of the Buddhist hells; fig. hell; hell on earth [Add to Longdo]
阿鼻地狱[Ā bí dì yù, ㄚ ㄅㄧˊ ㄉㄧˋ ㄩˋ, / ] Ceaseless pain (Sanskrit: Avici), one of the Buddhist hells; fig. hell; hell on earth [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
置換可能引数データ[ちかんかのうひきすうデータ, chikankanouhikisuu de-ta] replaceable parameter data [Add to Longdo]
置換可能文字データ[ちかんかのうもじデータ, chikankanoumoji de-ta] replaceable character data [Add to Longdo]
保守性[ほしゅせい, hoshusei] maintainability, serviceability [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top