Search result for

ceß

(103 entries)
(0.0204 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ceß-, *ceß*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
cesspoolA filthy, disgusting, or morally corrupt place.

English-Thai: Longdo Dictionary
processing(phrase) กำลังดำเนินการ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cession[N] การยกให้, Syn. ceding
cession[N] สิ่งที่ยกให้
cesspit[N] บ่อพักน้ำเสีย, Syn. cesspool, sink, sump
cesspool[N] บ่อพักน้ำเสีย, Syn. cesspit, sink, sump
cessation[N] การชะงัก, See also: การหยุดชะงัก, Syn. discontinuance
cessation[N] การหยุด, Syn. pause

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cesarean(ซิแซร'เรียน) adj.,n. = Caesarean., Syn. Cesarian
cesiumn. ธาตุโลหะที่หายากชนิดหนึ่ง
cespitoseadj. เป็นพุ่ม,อยู่กันแน่น
cessn. ภาษี,การประเมิน,โชค,ดวง -vt. เก็บภาษี,ประเมิน
cessation(ซิเซ'เชิน) n.การหยุด (ชั่วคราวหรือสมบูรณ์) ,การชะงัก, Syn. rest
cessionn. การยกให้,สิ่งที่ยกให้
cessionaryn. ผู้รับมอบ,ผู้ได้รับการยกให้
cesspitn. หลุมเก็บน้ำเสีย,หลุมอุจราระ
cestusn. สายคาด -pl. cesti
abscess(แอบ' เซส) n. ฝีหนอง

English-Thai: Nontri Dictionary
cess(n) ภาษี,จังกอบ,ดวง,โชค
cessation(n) การสิ้นสุด,การหยุด,การยุติ,การเลิก,การเว้น
cession(n) การยกให้,การยอมให้,การยินยอม
cesspool(n) บ่อขันน้ำจากท่อ,ถังส้วมซึม,ที่เก็บขยะ
abscess(n) หนอง,ฝี
access(n) วิธีเข้าถึง
accessible(adj) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้
accession(n) การยอมรับ,การเข้าถึง,การครอบครอง
accessory(n) ส่วนประกอบ,อุปกรณ์
ancestor(n) บรรพบุรุษ,ปู่ย่าตายาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cesarean sectionการผ่าท้องทำคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cespitose; caespitose; soboliferous; tuftedเป็นกอ, เป็นกระจุก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cessภาษีส่วนท้องถิ่น, จังกอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cess; cesseภาษี, ค่าธรรมเนียมผ่านทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cessate grantการต่ออายุการให้ (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cesse; cessภาษี, ค่าธรรมเนียมผ่านทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cession๑. การยอมยกให้๒. การยอมโอนให้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cessionส่วนที่เอาประกันภัยต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cessionการยอมยกให้, การยอมโอนให้ (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cestodeตัวตืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cesarean sectionการผ่าท้องทำคลอด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cesarean sectionการผ่าท้องทำคลอด [TU Subject Heading]
Cesarean Sectionการผ่าตัดเอาเด็กออกทางหน้าท้อง,การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง,การผ่าตัดให้เด็กคลอดออกทางหน้าท้อง,การผ่าตัดคลอด,การผ่าตัดทำคลอด,ผ่าตัดทำคลอด,การผ่าตัดเอาเด็กออกทางหน้าท้อง,การผ่าตัดเอาเด็กออก,การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง,ผ่าคลอด,การผ่าท้องทำคลอด,การผ่าท้องคลอด,การผ่าท้องทำคลอด [การแพทย์]
Cesarean Section, Classicalการผ่าตัดมดลูกตามแนวตั้ง [การแพทย์]
Cesarean Section, Repeatedการผ่าท้องทำคลอดซ้ำ [การแพทย์]
Cesiumซีเซียม [การแพทย์]
Cesium Chlorideซีเซียมคลอไรด์ [การแพทย์]
Cesium Isotopesซีเซียมไอโซโทป [การแพทย์]
Cesspool บ่อซึม
บ่อผิวดินรองรับน้ำเสียจากบ้าน และของเหลวจะซึมออกสู่ดินที่อยู่รอบ ๆ บางครั้งเรียก leaching cesspool [สิ่งแวดล้อม]
Cesspool Latrine ส้วมซึม
ส้วมที่นิยมแพร่หลายในประเทศไทย โดยสร้างขึ้นในครัวเรือน ส้วมซึม มีระบบคอห่าน (privy bowl) เป็นตัวป้องกันไม่ให้แมลงเข้าถึงสิ่งปฏิกูลได้ โดยหลักการแล้วส้วมซึมนอกจากจะทำหน้าที่เก็บสิ่งปฏิกูลไว้ให้เกิดการย่อย สลาย ในหลุมส้วมแล้ว ส่วนที่เป็นน้ำก็จะซึมออกจาก [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cesspoolแหล่งเสื่อมโทรม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอห่าน[N] cesspool, See also: sewer, sump, gooseneck, Example: เวลาเข้าห้องน้ำ ควรให้ผู้ป่วยนั่งถ่ายบนโถนั่งชักโครก หรือใช้เก้าอี้ที่มีรูต้องกลางวางไว้เหนือคอห่าน, Thai definition: ส่วนของโถส้วมหรืออ่างล้างหน้าเป็นต้น ตรงที่มีลักษณะคล้ายคอห่านสำหรับกันกลิ่นหรือกักน้ำ
ส้วมซึม[N] lavatory with septic tanks, See also: cesspool, Syn. ส้วม, Example: ส้วมที่โรงแรมในประเทศจีนเป็นส้วมซึมแบบนั่งยองๆ ทั้งนั้น, Count unit: ส้วม, Thai definition: ที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะแบบนั่งยองๆ
ซีเซียม[N] cesium, See also: caesium, Example: กระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา เสนอให้กิจการฉายรังสีอาหารใช้สารซีเซียม -137 แทนโคบอลต์ 60, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 55 สัญลักษณ์ Cs เป็นโลหะสีเงิน ไวต่อปฏิกิริยาเคมีมาก หลอมละลายที่ 28.7 ํ ซ., Notes: (อังกฤษ)
จุดสิ้นสุด[N] end, See also: cessation, edge, finish, Syn. จุดจบ, Ant. จุดเริ่ม, จุดเริ่มต้น, Example: จุดสิ้นสุดของมนุษย์ทุกคนก็คือ ความตาย

CMU English Pronouncing Dictionary
CESAR    S IY1 Z ER0
CESSNA    S EH1 S N AH0
CESSNA    S EH1 Z N AH0
CESIUM    S IY1 Z IY0 AH0 M
CESENA    CH EH0 S EH1 N AH0
CESARZ    S EY1 S AA0 R Z
CESARO    CH EH0 S AA1 R OW0
CESARE    CH EY0 Z AA1 R EY0
CESTARO    CH EH0 S T AA1 R OW0
CESARIO    CH EH0 S AA1 R IY0 OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Cesar    (n) (s ii1 s @ r)
cession    (n) (s e1 sh @ n)
cesspit    (n) (s e1 s p i t)
Cesarean    (j) (s i1 z e@1 r i@ n)
cessions    (n) (s e1 sh @ n z)
cesspits    (n) (s e1 s p i t s)
cesspool    (n) (s e1 s p uu l)
cessation    (n) (s e1 s ei1 sh @ n)
cesspools    (n) (s e1 s p uu l z)

French-Thai: Longdo Dictionary
partir en vacances(vi) ไปพักร้อน, ไปพักผ่อนหย่อนใจโดยการพักงานหรือลางาน
lettre de menaces(n) |f| จดหมายขมขู่
excessif(adj) |f. -ive| มากเกินไป, เกินขอบเขต, เกินไป, เกินกว่าจะยอมรับได้ เช่น Vous êtes aussi excessif(ve) dans vos élans que dans vos courroux., See also: R. démesuré, énorme, extrême,

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFE条約[シーエフイーじょうやく, shi-efui-jouyaku] (n) (See 欧州通常戦力制限条約) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE Treaty [Add to Longdo]
COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) {comp} Computer System for Meteorological Services; COSMETS [Add to Longdo]
DMA[ディーエムエー, dei-emue-] (n) {comp} direct memory access; DMA [Add to Longdo]
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC [Add to Longdo]
ISDN[アイエスディーエン, aiesudei-en] (n) integrated services digital network; ISDN [Add to Longdo]
LAP[ラップ, rappu] (n) link access protocol; LAP [Add to Longdo]
PKF[ピーケーエフ, pi-ke-efu] (n) peacekeeping forces; PKF [Add to Longdo]
RAM[ラム, ramu] (n) random-access memory; RAM [Add to Longdo]
RAS[ラス, rasu] (n) (1) remote access service; RAS; (2) reliability, availability, serviceability; RAS [Add to Longdo]
UMA[ユーマ, yu-ma] (n) {comp} Unlicensed Mobile Access; UMA [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剖宫产[pōu gōng chǎn, ㄆㄡ ㄍㄨㄥ ㄔㄢˇ, / ] Cesarean section [Add to Longdo]
剖宫产手术[pōu gōng chǎn shǒu shù, ㄆㄡ ㄍㄨㄥ ㄔㄢˇ ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ, / ] Cesarean section operation [Add to Longdo]
剖腹产[pōu fù chǎn, ㄆㄡ ㄈㄨˋ ㄔㄢˇ, / ] Cesarean section [Add to Longdo]
剖腹产手术[pōu fù chǎn shǒu shù, ㄆㄡ ㄈㄨˋ ㄔㄢˇ ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ, / ] Cesarean section operation [Add to Longdo]
夜香木[yè xiāng mù, ㄧㄝˋ ㄒㄧㄤ ㄇㄨˋ, ] Cestrum nocturnum [Add to Longdo]
帝王切开[dì wáng qiē kāi, ㄉㄧˋ ㄨㄤˊ ㄑㄧㄝ ㄎㄞ, / ] Cesarean section [Add to Longdo]
污水坑[wū shuǐ kēng, ㄕㄨㄟˇ ㄎㄥ, ] cesspit [Add to Longdo]
[sè, ㄙㄜˋ, / ] cesium Cs, alkali metal 鹼性金屬|碱性金属 with atomic number 55 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アクセスアーム[あくせすあーむ, akusesua-mu] access arm [Add to Longdo]
アクセスキー[あくせすきー, akusesuki-] access key [Add to Longdo]
アクセスコンテキスト[あくせすこんてきすと, akusesukontekisuto] access context [Add to Longdo]
アクセススイッチ[あくせすすいっち, akusesusuicchi] access switch [Add to Longdo]
アクセススピード[あくせすすぴーど, akusesusupi-do] access speed [Add to Longdo]
アクセスポイント[あくせすぽいんと, akusesupointo] access point [Add to Longdo]
アクセスモード[あくせすもーど, akusesumo-do] access mode [Add to Longdo]
アクセスログ[あくせすろぐ, akusesurogu] access log [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top