Search result for

cavern

(55 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cavern-, *cavern*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cavern[VT] เจาะเป็นถ้ำ, Syn. cave, hollow out
cavern[N] ถ้ำ, See also: คูหา, Syn. cave, hollow, hole
cavern[VT] อยู่ในถ้ำ
cavernous[ADJ] ที่เป็นโพรงใหญ่และมืด, Syn. sunken, concave, deep-set

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cavern(แคฟ'เวิร์น) n. ถ้ำโดยเฉพาะที่มีขนาดใหญ่และอยู่ใต้ดินส่วนใหญ่
cavernicolen. พืชหรือสัตว์ที่อยู่ใต้ดิน
cavernoscopeเครื่องมือสำหรับส่องโพรง
cavernousadj. มีถ้ำมาก,กลวง,เป็นโพรง,ผุมาก,มีรูมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
cavern(n) ถ้ำ,อุโมงค์,คูหา,โพรง
cavernous(adj) เหมือนถ้ำ,เป็นโพรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cavernถ้ำหลวง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cavern system; cave systemกลุ่มถ้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cavernous-โพรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cavernous-ถ้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cavernous respirationการหายใจเสียงทุ้มเหตุโพรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cavernous sinusโพรงหลอดเลือดดำใต้ฐานสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cavernousช่วงกว้าง [การแพทย์]
Cavernous Sinusคาเวอร์นัสไซนัส,โพรงเลือดดำ;โพรงเลือดดำคาเวอร์นัส;คาร์เวอร์นัสไซนัส;คาร์เวอร์นัสไซนัส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's breeding an army in the caverns of Isengard.ภายในถ้ำที่ไอเซนการ์ด The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
There is a river off the main cavern, and there's nowhere it can come out for at least 19 miles.มีแม่น้ำไหลอยู่ข้างใต้ในโพรงถ้ำ และไม่มีทางออกที่ไหนเลย อย่างน้อย 19 ไมล์ The Cave (2005)
There's an enormous cavern about 300 feet down, just below the cave entrance.นี่เป็น มหาถ้ำ ที่อยู่ลึกลงไป 300 ฟิต ซึ่งเป็นถ้าที่เราจะเข้าไปสำรวจกัน The Cave (2005)
We need to find a dry cavern somewhere in the system where we can set up advance base camp, and Dr. Nicolai and Kathryn can gather their samples.พวกเราต้องการค้นหา ถ้ำแห้งๆ สถานที่อยู่ในระบบนี้ สถานที่พวกเราสามารถตั้งฐานแคมป์ได้ และดร.นิโคไลและคุณแคทรีน จะสนับสนุนร่วมสำรวจกับเราด้วย The Cave (2005)
If I find a dry cavern, I'll give you a call, Jack.ถ้าฉันหาถ้ำแห้งๆได้ ฉันจะเรียกนายนะแจ๊ค The Cave (2005)
How long till we reach the cavern?มันยาวเท่าไหร่ ที่เราเข้าถึงถ้ำนี้นี่? The Cave (2005)
A cavernous angioma in the brain could leak.cavernous angioma เส้นเลือดในสมองอาจแตกได้ Adverse Events (2008)
Cavernous Sinus Thrombosis could absence seizures and memory loss.โพรงไซนัสอักเสบ อาจทำให้หมดความรู้สึก ชัก และ สูญเสียความจำ Joy (2008)
Cut through the chest cavern.ตัดผ่านหน้าอก District 9 (2009)
All the caverns by the falls were clean,ทุกถ้ำที่น้ำตกก็ไม่มีอะไร You're Undead to Me (2009)
THROUGHOUT THE ROCK OF THE CAVERN,ในการทำเหมืองแร่เหล็ก Beyond the Darkness (2010)
What is it? A cavern system?มันคืออะไร Piranha 3D (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คูหา[N] cave, See also: cavern, grotto, Syn. ถ้ำ, Example: ทรพีเมื่อเติบโตขึ้นก็เที่ยวนอกคูหา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ถ้ำ[N] cave, See also: cavern, grotto, tunnel, Example: ใต้องค์พระลงไปเป็นถ้ำ ซึ่งดูในรูปก็จะเห็นจากรอยแยกเป็นเงาดำ, Count unit: แห่ง, Thai definition: โพรงที่ลึกเข้าไปในภูเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คูหา[n.] (khūhā) EN: cave ; cavern ; grotto   FR: caverne [f] ; grotte [f]
ถ้ำ[n.] (tham) EN: cave ; cavern ; grotto ; tunnel   FR: cave [f] ; grotte [f] ; caverne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CAVERN    K AE1 V ER0 N
CAVERNS    K AE1 V ER0 N Z
CAVERNOUS    K AE1 V ER0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cavern    (n) (k a1 v @ n)
caverns    (n) (k a1 v @ n z)
cavernous    (j) (k a1 v @ n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Höhle {f} | Höhlen {pl}cavern | caverns [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カバーン[, kaba-n] (n) cavern [Add to Longdo]
陰核海綿体[いんかくかいめんたい, inkakukaimentai] (n) corpus cavernosum clitoridis (either of two bodies of clitoral erecile tissue) [Add to Longdo]
凹眼[おうがん, ougan] (n) cavernous eyes [Add to Longdo]
海綿体[かいめんたい, kaimentai] (n) body of (genital) erectile tissue (inc. corpus cavernosum and corpus spongiosum) [Add to Longdo]
岩屋(P);石屋;窟[いわや, iwaya] (n) cavern; grotto; (P) [Add to Longdo]
岩窟;巌窟[がんくつ, gankutsu] (n) cave; cavern [Add to Longdo]
岩穴[いわあな, iwaana] (n) cavern; grotto [Add to Longdo]
鍾乳洞(P);鐘乳洞[しょうにゅうどう, shounyuudou] (n) limestone cave (cavern, grotto); (P) [Add to Longdo]
石風呂[いしぶろ, ishiburo] (n) (1) stone bathtub; (2) steam bath taken inside a cavern or stone chamber [Add to Longdo]
雪室[ゆきむろ, yukimuro] (n) (1) (See 氷室) house for storing snow; (2) snow cavern [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大地洞[dà dì dòng, ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ ㄉㄨㄥˋ, ] cavern [Add to Longdo]
山洞[shān dòng, ㄕㄢ ㄉㄨㄥˋ, ] cavern; cave [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cavern \Cav"ern\, n. [L. caverna, fr. cavus hollow: cf. F.
   caverne.]
   A large, deep, hollow place in the earth; a large cave.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cavern
   n 1: any large dark enclosed space; "his eyes were dark caverns"
   2: a large cave or a large chamber in a cave
   v 1: hollow out as if making a cavern [syn: {cavern}, {cavern
      out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top