Search result for

cathedral

(44 entries)
(0.0115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cathedral-, *cathedral*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cathedral[N] โบสถ์ที่สำคัญ, Syn. principal church

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cathedral(คะธี'ดรัล) n. โบสถ์ใหญ่ adj. เกี่ยวกับโบสถ์ใหญ่,เกียรติคุณ,บารมี,เป็นทางการ

English-Thai: Nontri Dictionary
cathedral(n) โบสถ์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cathedralsโบสถ์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cathedral (n ) วัดของคริสต์ศาสนาที่มีสังฆราช (bishop) เป็นประมุขและที่เป็นทีตั้งของ “อาสนะสังฆราช” (bishop's cathedra) เป็นสถานที่ทางศาสนาที่ใช้ในการสักการะบูชา (โดยเฉพาะสำหรับนิกายที่มีระบบฐานันดรการปกครองเช่นนิกาย นิกายโรมันคาทอลิก นิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์ นิกายอังกลิคัน และ นิกายลูเทอรัน มหาวิหารจะเป็นวัดที่เป็นที่นั่งของสังฆราช (วัดประจำตำแหน่ง) ที่ใช้เป็นศูนย์กลางของสังฆมณฑล (Diocese หรือ See) ที่อยู่ใต้การปกครองของสังฆราชที่กำหนดไว้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And they just went right through St. Matthew's Cathedral and out the other side.โบสถ์ St.Matthew แล้วออกอีกด้าน Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
He was even invited to say mass at the washington national cathedral.เขาได้รับเชิญไปกล่าวในพิธีรำลึกการสวรรคตของพระเยซูที่โบสถ์วอชิงตัน Demonology (2009)
Is this a hotel or a cathedral?นี่มันโรงแรมหรือปราสาทเนี่ย? Episode #1.13 (2009)
The Notre Dame Cathedral!มหาวิหารนอเทรอดาม Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
It's the chance to build cathedrals, entire cities things that never existed things that couldn't exist in the real world.มันเป็นโอกาสที่จะสร้างมหาวิหารเมืองทั้งหมด ... ... สิ่งที่ไม่เคยมีมา ... ... สิ่งที่ไม่สามารถอยู่ในโลกแห่งความจริง Inception (2010)
There's a huge cathedral there.มันดูเกือบจะเหมือนกันเลย Episode #1.11 (2010)
Taking down the cathedral of Boston.Fergie... The Town (2010)
Winchester Cathedral.โบสถ์วินเชสเตอร์ The Flowers of War (2011)
We are from Winchester Cathedral.พวกเรามาจากโบสถ์วินเชสเตอร์ The Flowers of War (2011)
We are from Winchester Cathedral.พวกเรามาจากโบสถ์วินเชสเตอร์ The Flowers of War (2011)
From here, the members of the family visitors from foreign countries and others will walk to St. Matthew's Cathedral.จากจุดนี้ สมาชิกครอบครัว... แขกต่างประเทศและแขกท่านอื่น จะเดินเข้าสู่โบสถ์เซนต์แมทธิว The Help (2011)
Well, he was buried in Winchester Cathedral, which is where I went to school.ศพเขาอยู่ในโบสถ์วินเชสเตอร์ ฉันไปเรียนที่นั่น One Day (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cathedralThe cathedral dates back to the Middle Ages.
cathedralThe cathedral had a religious painting on its ceiling.
cathedralThis magnificent cathedral dates back to the Middle Ages.
cathedralTo the best of my knowledge, the cathedral dates back to the Middle Ages.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบสถ์[n.] (bōt) EN: church ; chapel, temple, cathedral   FR: église [f] ; chapelle [f] ; cathédrale [f] ; temple [m]
โบสถ์ฝรั่ง[n. exp.] (bōt farang) FR: église [f] ; cathédrale [f]
มหาวิหาร[n.] (mahāwihān) EN: cathedral   FR: cathédrale [f] ; basilique [f]
วัดฝรั่ง[n. exp.] (wat Farang) FR: église [f] ; cathédrale [f]
วิหาร[n.] (wihān) EN: temple ; church ; monastery ;   FR: église [f] ; cathédrale [f] ; chapelle [f] ; temple [m] ; sanctuaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CATHEDRAL    K AH0 TH IY1 D R AH0 L
CATHEDRALS    K AH0 TH IY1 D R AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cathedral    (n) (k @1 th ii1 d r @ l)
cathedrals    (n) (k @1 th ii1 d r @ l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dom {m} | Dome {pl}cathedral | cathedrals [Add to Longdo]
Kathedraleinband {m}cathedral binding [Add to Longdo]
Stift {n}; Domstift {n}cathedral chapter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カテドラル;カセドラル[, katedoraru ; kasedoraru] (n) cathedral (fre [Add to Longdo]
ドゥオモ[, douomo] (n) cathedral (ita [Add to Longdo]
御堂[みどう, midou] (n) (1) enshrinement hall (of a buddha); temple; (2) (usu. as お御堂) cathedral (esp. Catholic) [Add to Longdo]
司教座教会[しきょうざきょうかい, shikyouzakyoukai] (n) (See 司教座聖堂) cathedral [Add to Longdo]
司教座聖堂[しきょうざせいどう, shikyouzaseidou] (n) cathedral [Add to Longdo]
大聖堂[たいせいどう;だいせいどう, taiseidou ; daiseidou] (n) cathedral [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大教堂[dà jiào táng, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄤˊ, ] cathedral [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cathedral \Ca*the"dral\, n. [LL. cathedralis (sc. ecclesia): cf.
   F. cath['e]drale. See {Cathedra}.]
   The principal church in a diocese, so called because in it
   the bishop has his official chair (Cathedra) or throne.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cathedral \Ca*the"dral\, a. [LL. cathedralis: cf. F.
   cath['e]dral.]
   [1913 Webster]
   1. Pertaining to the head church of a diocese; as, a
    cathedral church; cathedral service.
    [1913 Webster]
 
   2. Emanating from the chair of office, as of a pope or
    bishop; official; authoritative.
    [1913 Webster]
 
       Now, what solemnity can be more required for the
       pope to make a cathedral determination of an
       article!               --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. Resembling the aisles of a cathedral; as, cathedral walks.
    --Pope.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cathedral
   adj 1: relating to or containing or issuing from a bishop's
       office or throne; "a cathedral church"
   n 1: any large and important church
   2: the principal Christian church building of a bishop's diocese
     [syn: {cathedral}, {duomo}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 cathedral
  n.,adj.
 
   [see {bazaar} for derivation] The ?classical? mode of software engineering
   long thought to be necessarily implied by {Brooks's Law}. Features small
   teams, tight project control, and long release intervals. This term came
   into use after analysis of the Linux experience suggested there might be
   something wrong (or at least incomplete) in the classical assumptions.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top