Search result for

catfish

(45 entries)
(0.0306 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -catfish-, *catfish*
English-Thai: Longdo Dictionary
catfish(n) ปลาดุก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
catfish(แคท'ฟิ?) n. ปลาประเภทมีหนวดรอบปากและไร้เกล็ด,ปลาดุก

English-Thai: Nontri Dictionary
catfish(n) ปลาดุก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Catfishปลาดุก [การแพทย์]
Catfish, Seaปลากดทะเล [การแพทย์]
Catfishesปลาดุก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think I will go with the stuffed snapper with the crawfish topping, the blackened rib eye, the red beans and rice, the fried catfish, and... dear, now, would it be possible to get the smothered pork chopsฉันว่าจะเอา ปลากระพงยัดไส้ กุ้งใหญ่นึ่งมะนาว Keep This Party Going (2009)
Like kissing a catfish... a dead, cold catfish with slimy lips.เห็นไหม เหมือนจูบกับปลาดุก ที่ตาย เย็นยะเยือก ลื่นๆแหยะๆ Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
It's a wonderful place to live, fried catfishes, all the good food that we love to eat but it's not good for us as football players, you'd have to be aware, Mike.มันเป็นที่ที่ยอดเยี่ยมที่จะอยู่, ทอดปลาดุก, อาหารที่ดีทั้งหมด ที่เรารัก แต่มันไม่ดีสำหรับพวกเรา เหมือนนักฟุตบอล, The Blind Side (2009)
I do know it's a type of catfish,ผมรู้ว่ามันเป็นปลาดุกประเภทหนึ่ง Questions and Antlers (2010)
Once men have tasted caviar, it baffles me how they settle for catfish.เวลาที่คนที่เคยกินคาเวียร์ หันมากินปลาทูเนี่ย มันทำให้ฉันขยะแขยงจริงๆ The Undergraduates (2010)
- Blackpawn. - Oh, you remember that monster catfish?แบล็คพอนน์ โอ เธอจำไอ้ปลาดุกยักษ์ประหลาดนั่นได้มั้ย The Crazies (2010)
Remember that monster catfish I caught last summer?จำไอ้ปลาดุกประหลาด ที่ฉันจับได้เมื่อหน้าร้อนที่แล้วได้ไม๊ The Crazies (2010)
You want to watch catfish with us?คุณอยากดู Catfish กับเรามั้ย? Custody Law and Eastern European Diplomacy (2011)
Maybe it's about catfish.บางทีมันอาจเกี่ยวกับ Catfish (ปลาดุก) จริงก็ได้ Custody Law and Eastern European Diplomacy (2011)
He said he didn't think D.C. had any good catfish, so I brought him a sandwich from Mister A's.เขาบอกว่าดีซีไม่มีปลาดุกอร่อย หนูเลยซื้อแซนวิช ร้านมิสเตอร์เอมาให้ The Bump in the Road (2012)
Good, then I'm gonna go give Finn his catfish before it gets cold.ดีค่ะ งั้นหนูจะเอา ปลาดุกไปให้ฟินน์ ก่อนที่จะเย็น The Bump in the Road (2012)
Defiance County Catfish Queen, Allison Metcalf!Defiance Country Catfish Queen ประจำปี 2012 "Allison Metcalf Thanksgiving (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลากด[N] catfish, See also: sheatfish, sheathfish, Example: ตอนหนึ่งฉันเห็นปลากดโผล่ขึ้นมาหายใจแล้วก็ลอยตัวอยู่เรี่ยๆ ผิวน้ำ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาไม่มีเกล็ด มีหนวด หลายชนิด หลายขนาด ครีบหลังตอนแรกและครีบอกมีก้านครีบเป็นเงี่ยง ครีบหลังตอนที่สองเป็นแผ่นเนื้อ พบมากในเขตน้ำกร่อย
กด[N] catfish, See also: Ketengus typus, Syn. ปลากด, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาไม่มีเกล็ด มีหนวด หลายชนิด หลายขนาด ครีบตอนหลัง ตอนแรกและครีบอกมีก้านครีบเป็นเงี่ยง ครีบตอนหลังที่สองเป็นแผ่นเนื้อ ส่วนใหญ่เป็นสกุล Arius ในวงศ์ Ariidae พบมากในเขตน้ำกร่อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดุก[n.] (duk) EN: catfish   FR: poisson-chat [m]
ลาบปลาดุก[n. exp.] (lāp plāduk) EN: spicy minced catfish salad   
ผัดพริกขิงปลาดุกทอดกรอบ[xp] (phat phrik khing plā duk thøt krøp) EN: stir-fried red chillies paste with deep fried catfish   
ปลาบึก[n. exp.] (plā beuk) EN: Mekong giant catfish ; Mekong catfish   FR: silure géant du Mékong [m]
ปลาดุก[n.] (plāduk) EN: catfish   FR: silure [m]
ปลาดุกฟู[n. exp.] (plā duk fū) EN: crisp fried catfish   
ปลากด[n. exp.] (plā kot) EN: catfish ; sheatfish ; sheathfish   FR: poisson-chat [m]
ต้มยำปลาบึก[n. exp.] (tomyam plā beuk) EN: tom yom pla ; hot and sour catfish soup favoured with lemongrass, lime leave   

CMU English Pronouncing Dictionary
CATFISH    K AE1 T F IH2 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
catfish    (n) (k a1 t f i sh)
catfishes    (n) (k a1 t f i sh i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーマードプレコ[, a-ma-dopureko] (n) Pseudorinelepis genibarbis (species of armored catfish from the Amazon River) [Add to Longdo]
アウケニプテルス科[アウケニプテルスか, aukeniputerusu ka] (n) Ageneiosidae (family of driftwood catfishes) [Add to Longdo]
アウケニプテルス属[アウケニプテルスぞく, aukeniputerusu zoku] (n) Auchenipterus (genus of catfishes in the family Auchenipteridae) [Add to Longdo]
アウケノグラニスオッキデンタリス[, aukenoguranisuokkidentarisu] (n) bubu (Auchenoglanis occidentalis); giraffe catfish [Add to Longdo]
カイヤン[, kaiyan] (n) sutchi catfish (Pangasianodon hypophthalmus); iridescent shark catfish [Add to Longdo]
コリドラス[, koridorasu] (n) corydoras (any armored catfish of genus Corydoras) [Add to Longdo]
シノドンティス[, shinodonteisu] (n) squeaker (upside-down catfish of family Mochokidae, esp. members of genus Synodontis) (lat [Add to Longdo]
ショベルノーズキャットフィッシュ;ショベルノーズ・キャットフィッシュ[, shoberuno-zukyattofisshu ; shoberuno-zu . kyattofisshu] (n) shovelnose catfish (Sorubim lima); duckbill catfish [Add to Longdo]
タイガーショベルノーズキャットフィッシュ;タイガー・ショベルノーズ・キャットフィッシュ[, taiga-shoberuno-zukyattofisshu ; taiga-. shoberuno-zu . kyattofisshu] (n) tiger shovelnose catfish (Pseudoplatystoma fasciatum); barred sorubim [Add to Longdo]
トランスルーセントグラスキャットフィッシュ;トランスルーセント・グラス・キャットフィッシュ[, toransuru-sentogurasukyattofisshu ; toransuru-sento . gurasu . kyattofisshu] (n) glass catfish (Kryptopterus bicirrhis) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wolf \Wolf\, n.; pl. {Wolves}. [OE. wolf, wulf, AS. wulf; akin
   to OS. wulf, D. & G. wolf, Icel. [=u]lfr, Sw. ulf, Dan. ulv,
   Goth. wulfs, Lith. vilkas, Russ. volk', L. lupus, Gr. ly`kos,
   Skr. v[.r]ka; also to Gr. "e`lkein to draw, drag, tear in
   pieces. [root]286. Cf. {Lupine}, a., {Lyceum}.]
   [1913 Webster]
   1. (Zool.) Any one of several species of wild and savage
    carnivores belonging to the genus {Canis} and closely
    allied to the common dog. The best-known and most
    destructive species are the European wolf ({Canis lupus}),
    the American gray, or timber, wolf ({Canis occidentalis}),
    and the prairie wolf, or coyote. Wolves often hunt in
    packs, and may thus attack large animals and even man.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) One of the destructive, and usually hairy, larvae
    of several species of beetles and grain moths; as, the bee
    wolf.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: Any very ravenous, rapacious, or destructive person
    or thing; especially, want; starvation; as, they toiled
    hard to keep the wolf from the door.
    [1913 Webster]
 
   4. A white worm, or maggot, which infests granaries.
    [1913 Webster]
 
   5. An eating ulcer or sore. Cf. {Lupus}. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       If God should send a cancer upon thy face, or a wolf
       into thy side.            --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mus.)
    (a) The harsh, howling sound of some of the chords on an
      organ or piano tuned by unequal temperament.
    (b) In bowed instruments, a harshness due to defective
      vibration in certain notes of the scale.
      [1913 Webster]
 
   7. (Textile Manuf.) A willying machine. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   {Black wolf}. (Zool.)
    (a) A black variety of the European wolf which is common
      in the Pyrenees.
    (b) A black variety of the American gray wolf.
 
   {Golden wolf} (Zool.), the Thibetan wolf ({Canis laniger});
    -- called also {chanco}.
 
   {Indian wolf} (Zool.), an Asiatic wolf ({Canis pallipes})
    which somewhat resembles a jackal. Called also {landgak}.
    
 
   {Prairie wolf} (Zool.), the coyote.
 
   {Sea wolf}. (Zool.) See in the Vocabulary.
 
   {Strand wolf} (Zool.) the striped hyena.
 
   {Tasmanian wolf} (Zool.), the zebra wolf.
 
   {Tiger wolf} (Zool.), the spotted hyena.
 
   {To keep the wolf from the door}, to keep away poverty; to
    prevent starvation. See {Wolf}, 3, above. --Tennyson.
 
   {Wolf dog}. (Zool.)
    (a) The mastiff, or shepherd dog, of the Pyrenees,
      supposed by some authors to be one of the ancestors of
      the St. Bernard dog.
    (b) The Irish greyhound, supposed to have been used
      formerly by the Danes for chasing wolves.
    (c) A dog bred between a dog and a wolf, as the Eskimo
      dog.
 
   {Wolf eel} (Zool.), a wolf fish.
 
   {Wolf fish} (Zool.), any one of several species of large,
    voracious marine fishes of the genus {Anarrhichas},
    especially the common species ({Anarrhichas lupus}) of
    Europe and North America. These fishes have large teeth
    and powerful jaws. Called also {catfish}, {sea cat}, {sea
    wolf}, {stone biter}, and {swinefish}.
 
   {Wolf net}, a kind of net used in fishing, which takes great
    numbers of fish.
 
   {Wolf's peach} (Bot.), the tomato, or love apple
    ({Lycopersicum esculentum}).
 
   {Wolf spider} (Zool.), any one of numerous species of running
    ground spiders belonging to the genus {Lycosa}, or family
    {Lycosidae}. These spiders run about rapidly in search of
    their prey. Most of them are plain brown or blackish in
    color. See Illust. in App.
 
   {Zebra wolf} (Zool.), a savage carnivorous marsupial
    ({Thylacinus cynocephalus}) native of Tasmania; -- called
    also {Tasmanian wolf}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bullhead \Bull"head`\, n.
   1. (Zool.)
    (a) A fresh-water fish of many species, of the genus
      {Uranidea}, esp. {Uranidea gobio} of Europe, and
      {Uranidea Richardsoni} of the United States; -- called
      also {miller's thumb}.
    (b) In America, several species of {Amiurus}; -- called
      also {catfish}, {horned pout}, and {bullpout}.
    (c) A marine fish of the genus {Cottus}; the sculpin.
      [1913 Webster]
 
   2. (Zool.)
    (a) The black-bellied plover ({Squatarola helvetica}); --
      called also {beetlehead}.
    (b) The golden plover.
      [1913 Webster]
 
   3. A stupid fellow; a lubber. [Colloq.] --Jonson.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) A small black water insect. --E. Phillips.
    [1913 Webster]
 
   {Bullhead whiting} (Zool.), the kingfish of Florida
    ({Menticirrus alburnus}).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Catfish \Cat"fish`\, n. (Zool.)
   A name given in the United States to various species of
   siluroid fishes; as, the yellow cat (Amiurus natalis); the
   bind cat ({Gronias nigrilabrus}); the mud cat ({Pilodictic
   oilwaris}), the stone cat ({Noturus flavus}); the sea cat
   ({Arius felis}), etc. This name is also sometimes applied to
   the {wolf fish}. See {Bullhrad}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 catfish
   n 1: flesh of scaleless food fish of the southern United States;
      often farmed [syn: {catfish}, {mudcat}]
   2: large ferocious northern deep-sea food fishes with strong
     teeth and no pelvic fins [syn: {wolffish}, {wolf fish},
     {catfish}]
   3: any of numerous mostly freshwater bottom-living fishes of
     Eurasia and North America with barbels like whiskers around
     the mouth [syn: {catfish}, {siluriform fish}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top