Search result for

catching

(50 entries)
(1.2888 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -catching-, *catching*, catch
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
catching[ADJ] ที่ติดต่อได้ง่าย (โรค), Syn. infectious

English-Thai: Nontri Dictionary
catching(adj) ติดต่อ,แพร่หลาย,ระบาด,ดึงดูด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
catching bargainข้อตกลงที่เอารัดเอาเปรียบ, ข้อตกลงที่ขูดรีด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
catching the Speaker's eyeสบตาประธานสภา (เพื่อขออภิปราย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Catchingเบสบอล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You catching my drift?ที่นี่เรามีเก้าปีต่อมา 2010: The Year We Make Contact (1984)
I went catching cicadas. My friends left meผมไปจับจั๊กจั่น แล้วเพื่อนผมก็จากไป 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
I thought it was a joke about film catching fire.ผมคิดว่านั่นเป็นเรื่องตลก ที่ฟิล์มไหม้ไฟนั่น. Cinema Paradiso (1988)
And if we ever, ever catching you...แล้วถ้าเราจับนายได้ Mannequin: On the Move (1991)
She groaned, her breath catching as he suddenly yanked her hair like a rider pulling on a horse 's mane.เธอร้องคราง ลมหายใจของเธอเสียงดัง... ...และทันใดนั้นเขาก็ดึงผมเธอ เหมือนยามที่นักขี่ม้าดึงบังเหียน Basic Instinct (1992)
Catching my drift?จับดริฟท์ของฉันได้อย่างไร The Shawshank Redemption (1994)
By the way, I heard the Japanese have retreated... all the way back to Shanghai so even if you make it to the Chinese border... you may have difficulty catching up with them.ได้ยินว่ากองทัพญี่ปุ่นถอยไป ตั้งหลักที่เซี่ยงไฮ้ ดังนั้นถึงนายจะไปถึงชายแดนจีน ก็คงตามพวกนั้นไปไม่ทันแน่ Seven Years in Tibet (1997)
Harry Potter receives 150 points for catching the Snitch!แฮร์รี่ พอตเตอร์ ได้รับ 150 แต้ม Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
You're catching on already.คุณกำลังจับอยู่แล้ว Showtime (2002)
I'm gonna use it as a walkie-talkie. What if it's catching a signal from them?ผมจะใช้มันเหมือนวอล์คกี้ทอล์กกี้ ถ้าเกิดเป็นสัญญาณจากพวกมันล่ะ Signs (2002)
I don't really see it catching on.ฉันว่าไม่เห็นจะน่าเห่อเลย The O.C. (2003)
Oh, they're good at making drug busts, catching sailors that jump ship, but an attack on the president?อาจเป็นอย่างนั้นก็ได้ แต่ถ้าเขาถูกวางยา Yankee White (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
catchingBaseball players should allow for the wind in catching a fly.
catchingCatching a cold the head is painful.
catchingI am still clumsy catching batons thrown high up.
catchingI didn't go out for fear of catching cold.
catchingI didn't go skiing for fear of catching cold.
catchingI hope you are not catching a cold.
catchingI'm catching on.
catchingI'm catching the 11:00 train.
catchingIt is hard to imagine a more efficient way of catching food.
catchingI went out with my overcoat on for fear of catching cold.
catchingNot dressing warmly in winter can result in catching a bad cold.
catchingShut the window for fear of catching a cold.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ทัน[X] (mai than) EN: unable to catch ; incapable of catching   
แร้วดักนก[n. exp.] (raeo dak nok) EN: birdcatching spring-trap   
สะดุดตา[v.] (saduttā) EN: strike the eyes ; catch the eyes ; be noticeable ; be eye-catching   FR: sauter aux yeux
ติดลมบน[v. exp.] (titlom bon) EN: have momentum ; get momentum ; take off ; catch on ; be catching on   

CMU English Pronouncing Dictionary
CATCHING    K AE1 CH IH0 NG
CATCHINGS    K AE1 CH IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
catching    (v) (k a1 ch i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child [Add to Longdo]
お凸(P);御凸[おでこ, odeko] (n) (1) (uk) (sens) (See 凸・でこ) brow; forehead; (2) (uk) prominent forehead; beetle brow; (3) (uk) (col) not catching anything (in fishing); (P) [Add to Longdo]
一足違い[ひとあしちがい, hitoashichigai] (n) barely miss (meeting someone, catching a train, etc.) [Add to Longdo]
一網打尽[いちもうだじん, ichimoudajin] (exp,n) (a) big haul; roundup; wholesale arrest; catching the whole herd with one throw [Add to Longdo]
引火[いんか, inka] (n,vs) catching fire [Add to Longdo]
歌舞伎者;傾奇者;かぶき者[かぶきもの, kabukimono] (n) dandy; peacock; early-17th-century equivalent of present-day yakuza; Edo-period eccentric who attracted public attention with their eye-catching clothes, peculiar hairstyle, and weird behavior [Add to Longdo]
蛍狩り[ほたるがり, hotarugari] (n) firefly catching [Add to Longdo]
刺股;刺叉;指叉[さすまた, sasumata] (n) {MA} two-pronged weapon for catching a criminal; man-catcher war fork [Add to Longdo]
手づかみ;手掴み;手捉み[てづかみ, tedukami] (n) grasping (with one's bare hands); holding; grabbing; seizing; catching [Add to Longdo]
嘱目;属目[しょくもく, shokumoku] (n,vs) paying attention to; catching one's eye [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Catch \Catch\, v. t. [imp. & p. p. {Caught}or {Catched}; p. pr.
   & vb. n. {Catching}. Catched is rarely used.] [OE. cacchen,
   OF. cachier, dialectic form of chacier to hunt, F. chasser,
   fr. (assumend) LL. captiare, for L. capture, V. intens. of
   capere to take, catch. See {Capacious}, and cf. {Chase},
   {Case} a box.]
   [1913 Webster]
   1. To lay hold on; to seize, especially with the hand; to
    grasp (anything) in motion, with the effect of holding;
    as, to catch a ball.
    [1913 Webster]
 
   2. To seize after pursuing; to arrest; as, to catch a thief.
    "They pursued . . . and caught him." --Judg. i. 6.
    [1913 Webster]
 
   3. To take captive, as in a snare or net, or on a hook; as,
    to catch a bird or fish.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence: To insnare; to entangle. "To catch him in his
    words". --Mark xii. 13.
    [1913 Webster]
 
   5. To seize with the senses or the mind; to apprehend; as, to
    catch a melody. "Fiery thoughts . . . whereof I catch the
    issue." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   6. To communicate to; to fasten upon; as, the fire caught the
    adjoining building.
    [1913 Webster]
 
   7. To engage and attach; to please; to charm.
    [1913 Webster]
 
       The soothing arts that catch the fair. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   8. To get possession of; to attain.
    [1913 Webster]
 
       Torment myself to catch the English throne. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. To take or receive; esp. to take by sympathy, contagion,
    infection, or exposure; as, to catch the spirit of an
    occasion; to catch the measles or smallpox; to catch cold;
    the house caught fire.
    [1913 Webster]
 
   10. To come upon unexpectedly or by surprise; to find; as, to
     catch one in the act of stealing.
     [1913 Webster]
 
   11. To reach in time; to come up with; as, to catch a train.
     [1913 Webster]
 
   {To catch fire}, to become inflamed or ignited.
 
   {to catch it} to get a scolding or beating; to suffer
    punishment. [Colloq.]
 
   {To catch one's eye}, to interrupt captiously while speaking.
    [Colloq.] "You catch me up so very short." --Dickens.
 
   {To catch up}, to snatch; to take up suddenly.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Catching \Catch"ing\ a.
   1. Infectious; contagious.
    [1913 Webster]
 
   2. Captivating; alluring.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Catching \Catch"ing\, n.
   The act of seizing or taking hold of.
   [1913 Webster]
 
   {Catching bargain} (Law), a bargain made with an heir
    expectant for the purchase of his expectancy at an
    inadequate price. --Bouvier.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 catching
   adj 1: (of disease) capable of being transmitted by infection
       [syn: {catching}, {communicable}, {contagious},
       {contractable}, {transmissible}, {transmittable}]
   n 1: (baseball) playing the position of catcher on a baseball
      team
   2: the act of detecting something; catching sight of something
     [syn: {detection}, {catching}, {espial}, {spying},
     {spotting}]
   3: becoming infected; "catching cold is sometimes unavoidable";
     "the contracting of a serious illness can be financially
     catastrophic" [syn: {catching}, {contracting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top