Search result for

casualty

(51 entries)
(0.0546 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -casualty-, *casualty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
casualty[N] จำนวนคนตายหรือได้รับบาดเจ็บ, Syn. victims, killed, losses

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
casualty(แคซ'ชวลที) n. จำนวนคนตาย,คนที่ได้รับบาดเจ็บหรือตายในอุบัติเหตุ,อุบัติเหตุร้ายแรง (โดยเฉพาะที่มีคนตาย)

English-Thai: Nontri Dictionary
casualty(n) ความเสียหาย,อุบัติเหตุ,ผู้บาดเจ็บ,จำนวนผู้เสียชีวิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
casualty๑. อุบัติเหตุ๒. การต้องอุบัติเหตุ๓. ผู้ต้องอุบัติเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
casualty insuranceการประกันภัยเบ็ดเตล็ด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
casualty insuranceการประกันวินาศภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
casualty lossความสูญเสียจากวินาศภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
casualty; contingent lossวินาศภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They don't mean to shoot you. Friendly fucking casualty.ปืนมันลั่นโป้งป้างออกมาเอง Casualties of War (1989)
Sir, a casualty report came.นี่รายงานการสูญเสีย The Man in the Iron Mask (1998)
I mean, he's a casualty, Tommy-boy. He's our best horse man.ฉันหมายความว่าไคล์บาดเจ็บ ทอมมี่ เขาเป็นคนเล่นม้าขวางได้ดีที่สุด Peaceful Warrior (2006)
- First casualty in World War III.- คนแรกในสงครามโลกครั้งที่สาม Mine (2008)
He's a casualty of a field op.บอกว่าเค้าตายในหน้าที่ Chapter Eight 'Villains' (2008)
And the vic could be a casualty from that heist.และเหยื่อก็ได้รับบาดเจ็บจนตายจากการโจรกรรม Veritas (2008)
Your warehouse burning down is a casualty of commerce.คลังสินค้านายโดนเผาวอด เป็นความเสียหายของการค้า Fun Town (2008)
You lose our guns, that's a casualty of war.นายเสียปืนของเราไป นั่นเป็นความเสียหายในสงคราม Fun Town (2008)
Casualty of war.เสียชีวิตจากสงคราม Old Bones (2008)
Kowalski, casualty report.โควาลสกี้ รายงาน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
You might even say that I was the last casualty of the Vietnam War.คุณคงพูดได้ว่า ผมนี่แหล่ะคือบาดเจ็บ คนสุดท้ายจากสงครามเวียดนาม Frost/Nixon (2008)
Your casualty estimates are holding up?คูณได้ประเมินจำนวนผู้เสียชีวิต หรือยัง? Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รับเคราะห์[N] victim, See also: casualty, Example: ถ้ารัฐบาลทำอะไรแล้วขาดทุน ประชาชนก็จะเป็นผู้รับเคราะห์แทนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ได้รับผลร้ายหรือเรื่องไม่ดีโดยไม่ได้คาดหมายหรือไม่ได้เป็นผู้ก่อเรื่องนั้นขึ้น
ผู้ประสบภัย[N] victim, See also: casualty, sufferer, Example: เจ้าหน้าที่กำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างสุดกำลังความสามารถ, Count unit: คน, กลุ่ม, Thai definition: บุคคลที่พบเจอหรืออยู่ในเหตุการณ์ที่น่ากลัวและมี อันตราย เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม เป็นต้น
กรมธรรม์ประกันภัย[N] casualty insurance policy, See also: property insurance policy, insurance policy, insurance, Count unit: ฉบับ, Thai definition: ตราสารที่มีรายชื่อของผู้รับประกันภัยและมีรายการแสดงวัตถุที่เอาประกันภัย จำนวนเงินเอาประกันภัย ชื่อผู้เอาประกันภัย ชื่อผู้รับประกันภัย วันที่สัญญาเริ่มต้นและสิ้น และอื่นๆ ตามที่กฎหมายบังคับตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับประโยชน์สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรมธรรม์ประกันภัย[n. exp.] (krommathan prakanphai) EN: casualty insurance policy ; insurance policy   
ผู้ประสบภัย[n. exp.] (phū prasop phai) EN: victim ; casualty ; sufferer   
ผู้รับเคราะห์[n.] (phūrapkhrǿ) EN: victim ; casualty   FR: victime [f]
ประกันภัย[n. exp.] (prakanphai) EN: casualty insurance ; risk insurance   FR: assurance accidents [f]
วินาศภัย[n.] (winātsaphai = winātphai) EN: casualty ; loss ; disaster   

CMU English Pronouncing Dictionary
CASUALTY    K AE1 ZH AH0 W AH0 L T IY0
CASUALTY    K AE1 ZH W AH0 L T IY0
CASUALTY    K AE1 ZH AH0 L T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
casualty    (n) (k a1 zh u@ l t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Notaufnahme {f}; Notaufnahmestelle {f}; Unfallstation {f} (im Krankenhaus)casualty (department) [Add to Longdo]
Unfall {m} | Unfälle {pl}casualty | casualties [Add to Longdo]
Unfallchirurgie {f}casualty surgery [Add to Longdo]
Unfallversicherung {f}casualty insurance [Am.] [Add to Longdo]
Unfallziffer {f}casualty figures [Add to Longdo]
Verletzte {m,f}; Verletzter | Verletzten {pl}; Verletztecasualty | casualties [Add to Longdo]
Verwundete {m,f}; Verwundeter | Verwundeten {pl}; Verwundetecasualty | casualties [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
緊急救命室[きんきゅうきゅうめいしつ, kinkyuukyuumeishitsu] (n) emergency room; ER; casualty department [Add to Longdo]
死者[ししゃ, shisha] (n) casualty; deceased; (P) [Add to Longdo]
傷害[しょうがい, shougai] (n,vs,adj-no) (1) wound; injury; accident; casualty; (2) assault; (P) [Add to Longdo]
傷者[しょうしゃ, shousha] (n) wounded person; casualty; injured person; (P) [Add to Longdo]
人死に[ひとじに, hitojini] (n) accidental death; casualty [Add to Longdo]
戦闘犠牲者[せんとうぎせいしゃ, sentougiseisha] (n) casualty [Add to Longdo]
損耗人員[そんもうじんいん, sonmoujin'in] (n) casualty [Add to Longdo]
負傷者[ふしょうしゃ, fushousha] (n) casualty [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伤者[shāng zhě, ㄕㄤ ㄓㄜˇ, / ] casualty; victim (of an accident); wounded person [Add to Longdo]
死伤者[sǐ shāng zhě, ㄙˇ ㄕㄤ ㄓㄜˇ, / ] casualty (of an accident); dead and wounded [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Casualty \Cas"u*al*ty\, n.; pl. {Casualties}. [F. casualit['e],
   LL. casualitas.]
   1. That which comes without design or without being foreseen;
    contingency.
    [1913 Webster]
 
       Losses that befall them by mere casualty. --Sir W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]
 
   2. Any injury of the body from accident; hence, death, or
    other misfortune, occasioned by an accident; as, an
    unhappy casualty.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. (Mil. & Naval) Numerical loss caused by death, wounds,
    discharge, or desertion.
    [1913 Webster]
 
   {Casualty ward}, A ward in a hospital devoted to the
    treatment of injuries received by accident.
 
   Syn: Accident; contingency; fortuity; misfortune.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 casualty
   n 1: someone injured or killed or captured or missing in a
      military engagement
   2: someone injured or killed in an accident [syn: {casualty},
     {injured party}]
   3: an accident that causes someone to die [syn: {fatal
     accident}, {casualty}]
   4: a decrease of military personnel or equipment

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top