หรือคุณหมายถึง casualneß?
Search result for

casualness

(7 entries)
(0.052 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -casualness-, *casualness*, casualnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
casualness[N] ความเป็นบางครั้งบางคราว
casualness[N] ความไม่เป็นทางการ, Syn. informality, familiarity
casualness[N] ความเรื่อยๆ, See also: ความไม่สนใจ, ความเฉยๆ

CMU English Pronouncing Dictionary
CASUALNESS    K AE1 ZH AH0 W AH0 L N AH0 S
CASUALNESS    K AE1 ZH W AH0 L N AH0 S

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Casualness \Cas"u*al*ness\, n.
     The quality of being casual.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  casualness
      n 1: a casual manner [syn: {casualness}, {familiarity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top