Search result for

casually

(34 entries)
(0.0454 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -casually-, *casually*, casual
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
casually[ADV] โดยบังเอิญ, Syn. accidentally
casually[ADV] อย่างเป็นบางครั้งบางคราว, Syn. irregularly, occasionally
casually[ADV] อย่างไม่เป็นทางการ, Syn. informally
casually[ADV] อย่างเรื่อยๆ, See also: อย่างไม่สนใจ, Syn. apathetically, indifferently

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He did not possess them casuallyเขาไม่ครอบครองพวกเขาคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือตาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You casuallyเธอก็หัดทำเองซะซิ Sex Is Zero (2002)
You casually wellYou casually well Sex Is Zero (2002)
Just casuallyJust casually Sex Is Zero (2002)
McGREGOR can not casually looking for a place to sleepMcGREGOR can not casually looking for a place to sleep Sex Is Zero (2002)
- Invite him out for a drink then casually mention you'd like to marry him and have lots of sex and babies.-ชวนเขาไปดื่มด้วยกันไง แล้วก็บอกเขาว่าคุณอยากแต่งงานกับเขา และอยากมีเซ็กส์และมีลูกด้วยกันเยอะๆ Love Actually (2003)
A relationship based on the President taking what he wants and casually ignoring all those things that really matter to, erm...ความสัมพันธ์ที่อ้างมาจาก ท่านประธานาธิบดีได้สิ่งที่ท่านต้องการ แต่ก็เพิกเฉย ไม่ใส่ใจ กับหลายๆสิ่งที่สำคัญต่อ... Love Actually (2003)
It began casually when she was still engaged to Tom.มันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่ถูกทอมถอนหมั้น Match Point (2005)
I can forgive you for dating casually before our marriage.ผมไม่ถือนะ ถ้าคุณจะมีกิ๊ก ก่อนเราแต่งงาน Art of Seduction (2005)
So, Robin strolls over, and I casually give her one of these: "Hey, what's up?"และแล้วโรบินก็เดินเข้ามาหา ฉันก็ทักเธอแบบ"สบายๆ" เฮ้ ไงพวก Purple Giraffe (2005)
And, I casually return to my conversation.แล้วฉันก็เดินกลับไปคุยต่ออย่าง "สบายๆ" Purple Giraffe (2005)
And then, very casually:จากนั้นก็เข้าโหมด "สบายๆอีกที" Purple Giraffe (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
casuallyHe picked up the newspaper and glanced casually over the front page.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผินๆ[ADV] superficially, See also: casually, carelessly, Syn. คร่าวๆ, ผ่านๆ, ผิว, ลวกๆ, Example: นกคุ่มตัวค่อนข้างเล็ก ชอบวิ่งอยู่กับดิน มองดูเผินๆ คล้ายลูกไก่แต่แข็งแรงกว่า, Thai definition: อย่างผิวๆ, ผาดๆ, ตื้นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลวก[adv.] (lūak) EN: carelessly ; roughly ; casually   FR: négligemment ; grossièrement

CMU English Pronouncing Dictionary
CASUALLY    K AE1 ZH AH0 W AH0 L IY0
CASUALLY    K AE1 ZH W AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
casually    (a) (k a1 zh u@ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひょいひょい[, hyoihyoi] (adv,adv-to) (1) (See ひょいと) with agility; (2) casually [Add to Longdo]
ぴょこぴょこ[, pyokopyoko] (adv-to) (1) (on-mim) up and down; lightly; nimbly; moving in small leaps as a frog or rabbit; (2) (on-mim) (See ひょいひょい・2) casually; (strolling about) without a care [Add to Longdo]
ふらっと[, furatto] (adv) (on-mim) aimlessly; by chance; accidentally; casually; suddenly; unexpectantly [Add to Longdo]
ぶらり[, burari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) dangling; (2) (on-mim) aimlessly; casually; idly; (3) (on-mim) unexpectedly [Add to Longdo]
何か無しに[なんかなしに, nankanashini] (adv) casually [Add to Longdo]
何の気なし;何の気無し[なんのきなし, nannokinashi] (exp) unintentional; with calmness; casually [Add to Longdo]
偶々(P);偶偶;偶;適[たまたま, tamatama] (adv) casually; unexpectedly; accidentally; by chance; (P) [Add to Longdo]
然りげに[さりげに, sarigeni] (adv) (uk) (col) (See さりげない) nonchalantly; unconcernedly; casually [Add to Longdo]
着流し[きながし, kinagashi] (n) dressing casually [Add to Longdo]
漂然;飄然[ひょうぜん, hyouzen] (n,adj-t,adv-to) casually; aimlessly; abruptly; unexpectedly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Casually \Cas"u*al*ly\, adv.
   Without design; accidentally; fortuitously; by chance;
   occasionally.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 casually
   adv 1: not methodically or according to plan; "he dealt with his
       course work casually"
   2: in an unconcerned manner; "glanced casually at the headlines"
     [syn: {casually}, {nonchalantly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top