หรือคุณหมายถึง caßette tape?
Search result for

cassette tape

(18 entries)
(1.1412 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cassette tape-, *cassette tape*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cassette tape[N] เทปคาสเซท, Syn. cassette, tape

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cassette tapen. เทปตลับ,ตลับเทป

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cassette tape recordersเครื่องบันทึกและเล่นแถบเสียงตลับ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Excuse me, do you have a Walkman for playing cassette tapes?ขอโทษนะ, คุณมี walkman ที่เล่นเทปคาสเซ็ทหรือป่าวค่ะ? Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Well, for one... They're cassette tapes.อืม ข้อแรก มันเป็นเทป Pilot (2005)
Play your own cassette tapes.เล่นเทปคาสเซ็ท ของคุณ Super 8 (2011)
♪ in a cassette tapeโ#65533; ช in a cassette tape โ#65533; ช Blind Dates (2011)
Earl also thinks the theme from shaft was stolen from a cassette tape he sent out in 1975.Earl also thinks the theme from shaft ถูกขโมยมาจากเทปที่เขาส่งไปในปี1975 And the Reality Check (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cassette tapeCassette tapes seem to have given way to compact disks in popularity.
cassette tapeI will buy cassette tapes.
cassette tapeMy cassette tape recorder needs fixing.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kassettentonbandgerät {n}cassette tape recorder [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カセットテープ[, kasettote-pu] (n) cassette tape; (P) [Add to Longdo]
カセットテープレコーダー[, kasettote-pureko-da-] (n) cassette tape recorder [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卡带[kǎ dài, ㄎㄚˇ ㄉㄞˋ, ] cassette tape [Add to Longdo]
盒带[hé dài, ㄏㄜˊ ㄉㄞˋ, / ] cassette tape; abbr. for 盒式錄音磁帶|盒式录音磁带 [Add to Longdo]
盒式录音磁带[hé shì lù yīn cí dài, ㄏㄜˊ ㄕˋ ㄌㄨˋ ㄘˊ ㄉㄞˋ, / ] cassette tape [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  cassette tape
      n 1: a cassette that contains magnetic tape

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top