หรือคุณหมายถึง casqü?
Search result for

casque

(14 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -casque-, *casque*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
casque[N] อวัยวะที่งอกจากศีรษะ (สัตว์)

English-Thai: Nontri Dictionary
casque(n) หมวกเหล็ก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก๊ป[n.] (kaep) EN: cap   FR: casquette [f] ; visière [f]
หมวก[n.] (mūak = muak) EN: hat   FR: chapeau [m] ; casquette [f] ; bonnet [m] ; casque [m]
หมวกแก๊ป[n.] (mūak kaep) EN: cap ; headgear   FR: casquette [f] ; couvre-chef [m] ; képi [m]
หมวกกันน็อก[n.] (mūak kannǿk) EN: helmet ; anti-knock helmet ; crash helmet   FR: casque (de motocycliste) [m]
หมวกเหล็ก[n. exp.] (mūak lek) FR: casque militaire [m]
หมวกนิรภัย[n.] (mūak niraphai) EN: helmet ; anti-knock helmet   FR: casque [m]
นกชนหิน[n. exp.] (nok chon hin) EN: Helmeted Hornbill   FR: Calao à casque rond [m] ; Calao à longue queue [m]
นกเงือกปากย่น[n. exp.] (nok ngeūak pāk yon) EN: Wrinkled Hornbill   FR: Calao à casque rouge [m]
เป็ดหงส์[n. exp.] (pet hong) EN: Comb Duck   FR: Canard à bosse [m] ; Sarcidiome [m] ; Canard-à-bosse bronzé [m] ; Canard casqué [m] ; Canard sarcidiorne [m] ; Sarcidiome à bosse [m]
เหยี่ยวนกเขาหงอน[n. exp.] (yīo nok khao ngøn) EN: Crested Goshawk   FR: Autour huppé [m] ; Épervier casqué [m]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Casque \Casque\ (k[.a]sk), n. [F. casque, fr. Sp. casco See
   {Cask}.]
   A piece of defensive or ornamental armor (with or without a
   vizor) for the head and neck; a helmet.
   [1913 Webster]
 
      His casque overshadowed with brilliant plumes.
                          --Prescott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 casque
   n 1: (15-16th century) any armor for the head; usually ornate
      without a visor

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top