Search result for

cashier

(60 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cashier-, *cashier*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cashier[N] เจ้าหน้าที่การเงิน, Syn. teller
cashier[N] พนักงานรับจ่ายเงิน, Syn. clerk, receiver
cashier[VT] ไล่ออก (ทหาร), See also: ขับออก, Syn. discard, dismiss, reject
cashier's check[N] แคชเชียร์เช็ค, See also: เช็คที่สั่งจ่ายโดยธนาคาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cashier(แคช'เชียร์) n. พนักงานรับจ่ายเงิน
cashier's checkn. เช็คสั่งจ่ายโดยธนาคารเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
cashier(n) เจ้าหน้าที่การเงิน,พนักงานแคชเชียร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cashier's cheque; cashier's orderเช็คธนาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cashier's order; cashier's chequeเช็คธนาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cashiersพนักงานรับจ่ายเงิน [TU Subject Heading]
Cashier’s chequeเช็คของขวัญ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This isn't about waving a waterpistol at a cashier's head.นี่ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการเอาปืนไปยิงหัวใคร The Bank Job (2008)
Night cashier at a cafeteria.คืนแคชเชียร์ที่โรงอาหาร Revolutionary Road (2008)
Cashier's check payable to cash.แคชเชียร์เช็ค แลกเป็นเงินสดได้ Dirt Nap (2008)
Everyone here, everyone from the miners... to the cashiers at the grocery store.นี่ วีนอม อุโมงค์ 5 มันคือนรกที่คุณทำ My Bloody Valentine (2009)
That cashier who stole my identity.- ที่เก็บเงินคนที่ขโมยบัตรประชาชนฉัน - คนที่ขโมยเนี้ยน่ะ จำได้มั้ย Some Kinda Love (2009)
And I need that in a cashier's check or a money order, doesn't matter.และฉันต้องเชคธนาคารเป็นผู้ออกและผู้จ่าย หรือว่าแหล่งเงินจะมาจากไหนก็ช่างเถอะ Better Call Saul (2009)
And she's been a cashier at De Soto's pharmacy in Keachi for almost 20 years.ทำงานเป็นแคชเชียร์ร้านยาที่เคียแชะ มาเกือบ 20 ปีแล้ว Nothing But the Blood (2009)
Then she starts lecturing the poor cashierจากนั้นเธอก็เริ่มสอน เหล่าแคลเชียร์ผู้น่าสงสาร The Treasure of Serena Madre (2009)
It's up by the cashier.เครื่องอยู่ใกล้กับที่คิดเงิน Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Pay the cashier.ไปจ่ายค่าปรับซะ The Excelsior Acquisition (2010)
Pay the cashier.ไปจ่ายค่าปรับได้ The Excelsior Acquisition (2010)
La proxima vez, cashier's check, por favor.โอกาศหน้าเจอกันใหม่ รับรองทำแบบนี้เรียกเงินได้ก้อนใหญ่แน่ Green Light (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cashierDo I pay you or the cashier?
cashierPay the cashier on the way out.
cashierPeter, who is always "broke", is not fit to be a cashier at the bank; it would be like trying to put a square peg into a round hole.
cashierPlease pay the cashier.
cashierThe exchange rates are posted daily outside the cashier's office.
cashierWe suspected our cashier of stealing the funds.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แคชเชียร์[N] cashier, Syn. พนักงานบัญชี, Example: เขาไต่เต้าด้วยการเป็นเด็กล้างจาน ขยับขึ้นมาเป็นบ๋อยและกระทั่งได้เป็นแคชเชียร์, Count unit: คน, Thai definition: พนักงานรับ-จ่ายเงินในธนาคาร สำนักงานร้านค้า, Notes: (อังกฤษ)
แคชเชียร์[N] cashier
พนักงานเก็บเงิน[N] cashier

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช็คที่สั่งจ่ายโดยธนาคาร[n. exp.] (chek thī sang jāi dōi thanākhān) EN: cashier's check   
เจ้าหน้าที่การเงิน[n. exp.] (jaonāthī kān ngoēn) EN: cashier   FR: caissier
แคชเชียร์[n.] (khaētchīa) EN: cashier   FR: caissier [m] ; caissière [f]
แคชเชียร์เช็ค[n. exp.] (khaētchīa chek) EN: cashier's cheque ; cashier's check (Am.)   
คนรับเงิน[n. exp.] (khon rap ngoen) EN: cashier   FR: caissier [m] ; caissière [f]
พนักงานเก็บเงิน[n. exp.] (phanakngān kep ngoen) EN: cashier   FR: caissier [m]
ผู้รับเงิน[n.] (phūrapngoēn) EN: cashier   FR: caissier [m] ; caissière [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CASHIER    K AE0 SH IH1 R
CASHIERS    K AE2 SH IH1 R Z
CASHIER'S    K AE0 SH IH1 R Z
CASHIERED    K AE0 SH IH1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cashier    (v) (k a1 sh i@1 r)
cashiers    (v) (k a1 sh i@1 z)
cashiered    (v) (k a1 sh i@1 d)
cashiering    (v) (k a1 sh i@1 r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kassierer {m} | Kassierer {pl}cashier | cashiers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャッシャー[, kyassha-] (n) cashier [Add to Longdo]
会計係[かいけいがかり;かいけいけい, kaikeigakari ; kaikeikei] (n) accountant; accounting clerk; cashier; treasurer [Add to Longdo]
勘定係[かんじょうがかり, kanjougakari] (n) cashier; accountant; treasurer [Add to Longdo]
勘定場[かんじょうば, kanjouba] (n) cashier's counter [Add to Longdo]
出納係り;出納係[すいとうがかり, suitougakari] (n) cashier; treasurer; teller [Add to Longdo]
送金小切手[そうきんこぎって, soukinkogitte] (n) cashier's cheque; cashier's check; demand draft; demand draught [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出纳[chū nà, ㄔㄨ ㄋㄚˋ, / ] cashier; to receive and hand over payment; to lend and borrow books [Add to Longdo]
出纳员[chū nà yuán, ㄔㄨ ㄋㄚˋ ㄩㄢˊ, / ] cashier; teller; treasurer [Add to Longdo]
本票[běn piào, ㄅㄣˇ ㄆㄧㄠˋ, ] cashier's check [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cashier \Cash*ier"\ (k[a^]sh*[=e]r"), n. [F. caissier, fr.
   caisse. See {Cash}.]
   One who has charge of money; a cash keeper; the officer who
   has charge of the payments and receipts (moneys, checks,
   notes), of a bank or a mercantile company.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cashier \Cash*ier"\, v. t. [imp. & p. p. {Cashiered}; p. pr. &
   vb. n. {Cashiering}.] [Earlier cash, fr. F. casser to break,
   annul, cashier, fr. L. cassare, equiv. to cassum reddere, to
   annul; cf. G. cassiren. Cf. {Quash} to annul, {Cass}.]
   1. To dismiss or discard; to discharge; to dismiss with
    ignominy from military service or from an office or place
    of trust.
    [1913 Webster]
 
       They have cashiered several of their followers.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       He had insolence to cashier the captain of the lord
       lieutenant's own body guard.     --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To put away or reject; to disregard. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Connections formed for interest, and endeared
    [1913 Webster]
 
       By selfish views, [are] censured and cashiered.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       They absolutely cashier the literal express sense of
       the words.              --Sowth.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cashier
   n 1: an employee of a bank who receives and pays out money [syn:
      {teller}, {cashier}, {bank clerk}]
   2: a person responsible for receiving payments for goods and
     services (as in a shop or restaurant)
   v 1: discard or do away with; "cashier the literal sense of this
      word"
   2: discharge with dishonor, as in the army

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top