Search result for

carved

(50 entries)
(0.6938 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carved-, *carved*, carv, carve
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Geoglyphs. Giant ancient drawings carved into the desert floor in Peru.ภาพขนาดยักษ์บนพื้น สลักอยู่ที่พื้นทะเลทรายในเปรู Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I know you don't believe me... but this thing has carved out a territory and you are in it.ข้ารู้ว่าท่าน ไม่เชื่อ.. แต่มันหนีออกไป และอยู่ในอนาเขตนี้ Outlander (2008)
The symbol on your wrist, the one that you carved into the trail.สัญลักษณ์บนข้อมือนาย สัญลักษณ์ที่นายแกะเป็นรอยไว้ The Lazarus Project (2008)
Carved...ชำแหละ... Family Remains (2009)
I carved you into a new animal, Dean.ฉัน... .. ชำแหละแก จนแกกลายเป็นสัตว์พันธุ์ใหม่... On the Head of a Pin (2009)
These are the Jigsaw pieces carved from previous victimsนี่คือชิ้นส่วนต่างๆของเหยื่อรายเก่าๆของจิกซอว์ Saw VI (2009)
my theory-- edie knew if she was buried, her true date of birth would be carved into a tombstone for all the world to see.ในทฤษฎีฉันนะ อีดี้รู้ว่าถ้าเธอถูกฝัง เขาคงจะแกะสลักวันเกิดจริงของเธอไว้บนหลุมศพ คนทั้งโลกจะได้เห็น Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Carved up some of my best men pretty good before I could get the jump on him.ทำให้พรรคพวกข้าบาดเจ็บไปบางส่วน ก่อนที่ข้าจะกระโจนเข้าใส่เขา Dooku Captured (2009)
The chest was carved with a knife though.หน้าอกถูกเอามีดแล่ผ่าน Shake and Fingerpop (2009)
After it gets spun, stepped, and carved thousands of times on the spinning wheel... 1,300 degrees.หมุนขึ้น หมุนลงและก็ตกแต่ง หลังจากนั้นก็ผ่านการตัด และก็ตัดอีก และก็เผาที่ 1,300 องศา Episode #1.17 (2009)
No. I carved it, into your ribs.เปล่า ฉันสลักมันบนซี่โครงนาย Sympathy for the Devil (2009)
Yeah well, Cass carved you one too.เออ ใช่ แคสก็สลักให้นายด้วย Good God, Y'All (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
carvedHe carved a Buddhist image from out of wood.
carvedHe carved designs in ivory.
carvedHe carved his way to fame.
carvedHe carved marble into a statue.
carvedHe carved me a wooden doll.
carvedMother carved us the chicken.
carvedThe boy carved his name on the tree.
carvedThe sculptor carved wood into an image of Buddha.
carvedThe statue is carved out of stone.
carvedThe statue was carved from a block of cherry wood.
carvedThe stone was carved into a large statue.
carvedTony carved his name on a tree with a knife.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขุนเพ็ด[N] carved wood of penis, See also: replica of human penis, Syn. ปลัดขิก, อ้ายขิก, Example: เขานับถือขุนเพ็ดมาก เพราะเชื่อว่าเป็นของที่ให้คุณ, Thai definition: รูปอวัยวะอันเป็นองค์กำเนิดของชาย, รูปของลับของชาย
ปะกน[N] carved-wooden partition, Example: เรือนไทยหลังนี้เป็นเรือนฝาปะกน, Thai definition: ไม้ลูกสกัดฝาเรือนสำหรับเอากระดานกรุ
กระเบื้องลอน[N] carved tile, See also: carved roofing, Example: การเปลี่ยนหลังคาบ้านเก่ามาใช้กระเบื้องลอนทำได้ง่ายมาก, Thai definition: กระเบื้องที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นติดต่อสลับกัน
ลูกปะกน[N] carved-wooden partition, See also: wooden frame of partition to be pasted with paper, Syn. ปะกน, Count unit: ตัว, ลูก, Thai definition: ไม้ลูกสกัดฝาเรือนสำหรับเอากระดานกรุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของแกะสลัก[n. exp.] (khøng kaesalak) EN: carving ; carved work ; sculpture   
กระเบื้องลอน[n. exp.] (krabeūang løn) EN: carved tile ; carved roofing   
รูปแกะ[n.] (rūpkae) EN: carving ; carved figure   FR: gravure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CARVED    K AA1 R V D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
carved    (v) (k aa1 v d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
越後獅子[えちごじし, echigojishi] (n) street performance by itinerant entertainers featuring a tumbling act in which a child performer wears a carved lion's head [Add to Longdo]
刻印[こくいん, kokuin] (n,vs) carved seal [Add to Longdo]
刻字[こくじ, kokuji] (n) carving characters; carved characters [Add to Longdo]
擦痕[さっこん, sakkon] (n) stria (carved out by a glacier, etc.) [Add to Longdo]
堆朱[ついしゅ, tsuishu] (n) red lacquerware with patterns carved in relief [Add to Longdo]
彫像[ちょうぞう, chouzou] (n) sculpture; carved statue; graven image; (P) [Add to Longdo]
猫足;猫脚[ねこあし, nekoashi] (n) carved table leg with "ball and claw" foot [Add to Longdo]
板締[いたじめ, itajime] (n) method of making patterns via pressing cloth between carved boards [Add to Longdo]
仏足石[ぶっそくせき, bussokuseki] (n) footprint of the Buddha carved in stone [Add to Longdo]
磨崖仏;摩崖仏[まがいぶつ, magaibutsu] (n) Buddha figure carved on a rock face [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǐ, ㄉㄧˇ, ] carved bow [Add to Longdo]
雕楹碧槛[diāo yíng bì kǎn, ㄉㄧㄠ ˊ ㄅㄧˋ ㄎㄢˇ, / ] carved pillar, jade doorsill (成语 saw); heavily decorated environment [Add to Longdo]
漆雕[qī diāo, ㄑㄧ ㄉㄧㄠ, ] carved or engraved lacquerware [Add to Longdo]
雕漆[diāo qī, ㄉㄧㄠ ㄑㄧ, ] carved lacquerware [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carve \Carve\ (k[aum]rv), v. t. [imp. & p. p. {Carved}
   (k[aum]rvd); p. pr. & vb. n. {Carving}.] [AS. ceorfan to cut,
   carve; akin to D. kerven, G. kerben, Dan. karve, Sw. karfva,
   and to Gr. gra`fein to write, orig. to scratch, and E.
   -graphy. Cf. {Graphic}.]
   1. To cut. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Or they will carven the shepherd's throat.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To cut, as wood, stone, or other material, in an artistic
    or decorative manner; to sculpture; to engrave.
    [1913 Webster]
 
       Carved with figures strange and sweet. --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   3. To make or shape by cutting, sculpturing, or engraving; to
    form; as, to carve a name on a tree.
    [1913 Webster]
 
       An angel carved in stone.       --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       We carved not a line, and we raised not a stone.
                          --C. Wolfe.
    [1913 Webster]
 
   4. To cut into small pieces or slices, as meat at table; to
    divide for distribution or apportionment; to apportion.
    "To carve a capon." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To cut: to hew; to mark as if by cutting.
    [1913 Webster]
 
       My good blade carved the casques of men. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       A million wrinkles carved his skin.  --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   6. To take or make, as by cutting; to provide.
    [1913 Webster]
 
       Who could easily have carved themselves their own
       food.                 --South.
    [1913 Webster]
 
   7. To lay out; to contrive; to design; to plan.
    [1913 Webster]
 
       Lie ten nights awake carving the fashion of a new
       doublet.               --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To carve out}, to make or get by cutting, or as if by
    cutting; to cut out. "[Macbeth] with his brandished steel
    . . . carved out his passage." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Fortunes were carved out of the property of the
       crown.                --Macaulay.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 carved \carved\ adj.
   formed by carving or having a design carved into the surface.
   [Narrower terms: {sliced}]
 
   Syn: carven.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 carved
   adj 1: made for or formed by carving (`carven' is archaic or
       literary); "the carved fretwork"; "an intricately carved
       door"; "stood as if carven from stone" [syn: {carved},
       {carven}] [ant: {uncarved}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top