Search result for

carve out

(18 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carve out-, *carve out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carve out[PHRV] สลักเป็นรูป, See also: แกะสลัก, ตัดเป็นรูป, Syn. hack out, hew out
carve out[PHRV] พยายามอย่างมากเพื่อประสบความสำเร็จ, See also: ทำ (บางสิ่ง) ด้วยความพยายามอย่างมาก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She says I can manage some projects on my own, carve out more of a role.เธอจะให้ฉันบริหารบางโครงการด้วยตัวเอง Dying Changes Everything (2008)
Experiences that carve out our own special place?พร้อมกับประสบการณ์ใดที่สร้างสถานที่อันพิเศษให้กับเราหรือ Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
Before I carve out your fucking tongue.ก่อนที่ข้าจะเฉือนลิ้นของเจ้าทิ้งซะ Great and Unfortunate Things (2010)
I've seen you carve out lives for yourselves in this harsh environment.เห็นพวกท่านประสบความสำเร็จในชีวิต เพื่อตัวของท่านเอง ภายใต้สถานการณ์ที่หยาบกร้านนี้ Within (2011)
I would carve out my heart and offer it to the Father, if he would let my sons wake from their graves and step into a prison cell.เขาคงชอบเจ้า ลอร์ดส่วนมากจะกังวล เรื่องเงิน และชื่อเสียงมากกว่า หญิงทำความสะอาดที่ขัดถูพื้น The Prince of Winterfell (2012)
Apparently she's trying to carve out a niche for herself by suing the State on behalf of inmates and ex-cons with grievances from their stay behind bars.ดูเหมือนว่าเธอจะพยายามสร้างช่องทางให้กับตัวเองนะ ฟ้องร้องรัฐผ่านผู้ต้องขังบ้างละ ผ่านช่องโหว่ของกฏหมายบ้างละ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับพวกในสังคมระดับสูงนะ Legacy (2012)
We don't take her out as often as we used to when our girl was small. It can be such a bear to carve out quality family time but you gotta do it, don't you?มันอาจเป็นภาระที่จะแกะสลักออกบางเวลาของครอบครัวที่มีคุณภาพ แต่คุณ gotta ทำมันไม่คุณ? We're the Millers (2013)
Together, you and I can carve out the new kingdom.เราทั้งสองเจ้ากับข้า เราจะสร้างอาณาจักรใหม่ร่วมกัน All Change (2013)
I was hoping we could carve out a little family time while I'm here.ฉันหวังว่าเราจะออกมาใช้เวลา ร่วมกันตามประสาครอบครัวเล็กๆได้ N ฉันอยู่ที่นี้แล้ว The Waking Dead (2013)
You know, you finally carve out a little bit of time for yourself, which Vincent has yet again compromised.แล้วนายพอจำอะไรได้บ้างรึยัง ? ไม่เลย นายไม่สามารถบังคับให้ความทรงจำของเขา กลับมาได้หรอกนะ นายรู้มั้ย Reunion (2013)
Carve out our own piece of the city.แบ่งเมืองนี้มาสร้างอาณาจักร Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
And so him carve out him heart, lock it away in a chest and hide the chest from the world.เขาก็เลย.. ผ่าเอาหัวใจออกมา เอาเก็บล็อคไว้ในหีบ แล้วซ่อนหีบไว้ให้พ้นหูพ้นตา Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
carve outCompanions with the same aim, to carve out their own future, cooperate with each other.

Japanese-English: EDICT Dictionary
刻み出す[きざみだす, kizamidasu] (v5s) to carve out [Add to Longdo]
刻み付ける;刻みつける[きざみつける, kizamitsukeru] (v1,vt) to engrave; to carve out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 carve out
   v 1: establish or create through painstaking effort; "She carved
      out a reputation among her male colleagues"
   2: remove from a larger whole; "the new start-up company carved
     out a large chunk of the market within a year"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top