Search result for

carton

(47 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carton-, *carton*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carton[N] กล่อง (ภาชนะบรรจุอาหาร), Syn. box, package
carton[N] กล่องกระดาษหรือพลาสติก, Syn. box
carton[N] จำนวนหนึ่งกล่อง, Syn. cartonful
carton[VT] บรรจุลงกล่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carton(คาร์'เทิน) n. กล่องกระดาษ,กระดาษแข็ง,สิ่งที่บรรจุในกล่องกระดาษ,จุดขาวในกลางเป้า, Syn. box -Conf. cartoon

English-Thai: Nontri Dictionary
carton(n) หีบ,กล่อง,กระดาษ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cartonsกล่องกระดาษ [TU Subject Heading]
Cartonsกล่อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Can I get a carton? - Of which cigarettes?ผมเอานี่ครับ แล้วบุหรี่หล่ะ? Baby and I (2008)
So could a milk carton.-ฉันไม่น่าสนใจอย่างนั้นหรอก Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
Um, empty carton of eggs, coffee grinds, shampoo bottle... wart removal cream?อืมม กล่องใส่ไข่เปล่า เศษผงกาแฟ ขวดแชมพู ครีมกำจัดหูด Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
One carton of milk here!ขอนมหนึ่งกล่อง Episode #1.18 (2009)
Hurry me a carton!เร็วเข้า โยนมาเลย นมกล่องนึง Episode #1.18 (2009)
I got a carton of cigarettes.ชายแก่คนนึงจับผมแล้วพูดว่า "เฮ้ สูบมันสิ จอห์นนี่!" Pilot (2009)
(Announcer) Over here next,we have Crystal... this was before missing kids started to appear on Milk cartons.เชิญทางนี้ครับ เรามีเครื่องแก้ว สิ่งเหล่านี้เกิดก่อนการหายตัวไปของเด็กๆ เริ่มจากการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของMilk cartons. The Lovely Bones (2009)
I know that. Don't you get on a carton, it's gross!รู้แล้ว ทำไมดื่มจากกล่องล่ะ มันน่าเกลียดนะคะ Brothers (2009)
He's also eaten an entire carton of sugar-free mint ice cream, which is only concerning, well, when you factor in the large consumptionอีกทั้งเขายังกินไอศครีมรสมิ้นส์ไร้น้ำตาลหมดอีกด้วย จริงๆมันก็ดีอยู่หรอก แต่ไม่ใช่กินกับเหล้าแบบนี้ Chuck Versus the Other Guy (2010)
Those who've finished drinking, return your empty cartons to the correct number and sit back down.ใครที่ดื่มนมหมดแล้ว นำกล่องเปล่า... ไปใส่คืนให้ถูกหมายเลข แล้วกลับมานั่งที่ Confessions (2010)
I mixed a little something into the cartons of milk the two of them were drinking.ครูได้ผสมอะไรนิดหน่อย... ...ลงในนมกล่องที่เธอสองคนกำลังดื่ม Confessions (2010)
I mixed a little something into the cartons of milk the two of them were drinking.ครูได้ผสมอะไรนิดหน่อย ลงในนมกล่องที่เธอสองคนกำลังดื่ม Confessions (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cartonFor some people, home is a cardboard carton in Tokyo.
cartonThat child shut up a cat in the carton.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หีบกระดาษ[n. exp.] (hīp kradāt) FR: carton [m] ; emballage [m]
ห่อ[n.] (hø) EN: pack ; parcel ; package ; packet ; bundle ; carton   FR: paquet [m] ; colis [m]
กล่อง[n.] (klǿng) EN: [classifier : small boxes (toothpaste box ...) ; parcels ; cartons]   FR: [classificateur : petites boîtes ; boîtes en carton]
กล่องกระดาษ[X] (klǿng kradāt) EN: box (cardbox)   FR: boîte en carton [f]
กระดาษแข็ง[n.] (kradātkhaeng) EN: cardboard ; hard board   FR: carton [m]
หนังสือปกแข็ง[n. exp.] (nangseū pok kaeng) EN: hardback ; hardcover   FR: livre relié [m] ; livre cartonné [m]
แผ่น[n.] (phaen) EN: [classifier : flat objects (sheets of paper, boards; photocopies; records ...)]   FR: [classificateur : objets plats (feuilles de papier ou de carton; photocopies; disques ...)]
ปกแข็ง[n. exp.] (pok khaeng) EN: hardcover ; hardback   FR: couverture cartonnée [f]
ถ้วยกระดาษ[n. exp.] (thuay kradāt) FR: tasse en carton [m] ; gobelet en carton [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CARTON    K AA1 R T AH0 N
CARTONS    K AA1 R T AH0 N Z
CARTONEROS    K AA2 R T OW2 N EH1 R OW0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
carton    (n) (k aa1 t n)
cartons    (n) (k aa1 t n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カートン;カルトン[, ka-ton ; karuton] (n) (1) carton (e.g. of cigarettes); (2) tray (in which money is placed when paying); dish; (3) (カルトン only) pasteboard (fre [Add to Longdo]
ブリックパック[, burikkupakku] (n) (col) (juice) carton (wasei [Add to Longdo]
ボール箱[ボールばこ, bo-ru bako] (n) cardboard box; carton [Add to Longdo]
雑紙[ざつがみ, zatsugami] (n) (See 古紙) miscellaneous recyclable paper; recyclable paper other than old newspapers and carton boxes [Add to Longdo]
紙パック[かみパック, kami pakku] (n) drink box; carton (milk, juice, etc.); paper bag (for vacuum cleaners) [Add to Longdo]
紙箱[かみばこ, kamibako] (n) paper box; paper carton [Add to Longdo]
通箱;通い箱;通函[かよいばこ, kayoibako] (n) reusable shipping carton [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纸箱[zhǐ xiāng, ㄓˇ ㄒㄧㄤ, / ] carton; cardboard box [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carton \Car"ton\ (k[aum]r"t[o^]n), n. [F. See {Cartoon}.]
   Pasteboard for paper boxes; also, a pasteboard box.
   [1913 Webster]
 
   {Carton pierre}, a species of papier-mach['e], imitating
    stone or bronze sculpture. --Knight.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 carton
   n 1: the quantity contained in a carton [syn: {carton},
      {cartonful}]
   2: a box made of cardboard; opens by flaps on top

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 carton [kartõ]
   cardboard
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top