Search result for

carnal

(42 entries)
(0.049 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carnal-, *carnal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carnal[ADJ] ที่เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา, Syn. bodily, fleshly, sensual

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carnal(คาร์'เนิล) adj. เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา,ไม่ใช่จิตวิญญาณ,เกี่ยวกับมนุษย์,ในทางกาม,ในทางโลก, See also: carnality n. ดูcarnal, Syn. sensual ###A. spiritual
encarnalisevt. ทำให้มีตัณหา
encarnalizevt. ทำให้มีตัณหา

English-Thai: Nontri Dictionary
carnal(adj) เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา,เต็มไปด้วยตัณหา,ในทางกามารมณ์
carnality(n) กามตัณหา,กามคุณ,กามารมณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
carnal knowledgeการร่วมประเวณี, การร่วมเพศ, การชำเรา [ดู copulation และ intercourse] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carnalliteคาร์นัลไลต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carnalliteคาร์นาลไลต์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I ask you, in all conscience, is it right that a serviceman is forced to carnal knowledge for the insurance?ฉันขอให้คุณเซอร์ในมโนธรรม ทั้งหมด มันเหมาะสมที่กร ควรถูกบังคับให้ความรู้ทาง กามารมณ์ How I Won the War (1967)
and therefore is not by any to be enterprised lightly, or wantonly, to satisfy man's carnal lusts and appetites, but reverently, discreetly, advisedly, soberly, and in the fear of God, duly considering the causes for which matrimony was ordained.และในขณะนี้ถ้าไม่มีใครหาญกล้า เข้ามาอย่างไม่จริงจังหรือพิเรนทร์ เพื่อที่จะคัดค้านด้วยความปรารถนา ในทางกามาและความกระหาย แต่ด้วยความเคารพ ด้วยการไตร่ตรอง การมีสติ ความสุขุม Episode #1.6 (1995)
Oye, carnal.ผมรู้สึกว่า Mulholland Dr. (2001)
And truly feeling it in his heart... are totally seperate from carnal desires.ขอโทษนะ! มันแปลกใช่ไหม? Shimokita Glory Days (2006)
But men are unlike women, they cannot hide their carnal desires.แย่แล้ว! ฉันเข้าใจแล้ว ฉันจะไม่บอกเรื่องนั้นกับเซคิกูจิคุง Shimokita Glory Days (2006)
I took hundreds of pills, and satisfied their carnal desires.ฉันกินยาเป็นร้อยๆ เม็ด และต้องสนองตัณหาของพวกเค้า Apt. (2006)
Obviously another carnal fiasco with the shiksi goddess.อีกคืนของกลกามแห่งหายนะ กับนางฟ้าจำอวดสินะ The Jiminy Conjecture (2009)
Yes. Since their relationship became carnal,ใช่ หลังจากที่ความสัมพันธ์ของเขา เนื้อแนบเนื้อ The Pirate Solution (2009)
They're gonna cut off my feet, carnal.พวกมันจะตัดเท้าผมไปกิน Vatos (2010)
They had very little in common, except for carnal activity.พวกเขามีอะไรเหมือนกันน้อยมาก ยกเว้นกิจกรรมทางเพศ The Plimpton Stimulation (2010)
I'm referring to full carnal knowledge.ฉันหมายถึงอะไรที่มากกว่าการอยู่ด้วยกัน Beauty and the Feast (2011)
After sun sets, my dark desires rise up, and I burst with carnal desires.พอพระอาทิตย์ตก อารมณ์ข้าก็ขึ้น และข้าก็อกระเบิดเพราะความปรารถนา Tree with Deep Roots (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมถุน[N] sexual intercourse, See also: carnality, Syn. การร่วมประเวณี, การร่วมสังวาส, Example: เจ้าอาวาสกล่าวหาว่าพระครูรูปนี้เสพเมถุนกับภรรยาตนเอง, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กามตัณหา[n.] (kāmmatanhā) EN: sensuality ; sexual desire ; lust ; carnal desire ; lasciviousness ; concupiscence   FR: volupté [f] ; jouissance [f] ; sensualité [f] ; plaisir charnel [m] ; lascivité = lasciveté [f] ; concupiscence [f]
เมถุน[n.] (mēthun) EN: sexual intercourse ; carnality ; coitus   FR: copulation [f] ; coït [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CARNAL    K AA1 R N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
carnal    (j) (k aa1 n l)
carnally    (a) (k aa1 n @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fleischeslust {f}carnal desire; carnal lust [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーナライト[, ka-naraito] (n) carnallite [Add to Longdo]
官能[かんのう, kannou] (n) (1) the senses; (2) sensuality; carnality [Add to Longdo]
獣欲;獣慾[じゅうよく, juuyoku] (n) animal or carnal desires; lust [Add to Longdo]
女の味を知る[おんなのあじをしる, onnanoajiwoshiru] (exp,v5r) to have carnal knowledge (of a woman) [Add to Longdo]
肉体関係[にくたいかんけい, nikutaikankei] (n) sexual relations; physical relations; carnal relations [Add to Longdo]
肉欲[にくよく, nikuyoku] (n,adj-no) lust; lusts of the flesh; animal passions; carnal desires [Add to Longdo]
悩ましい[なやましい, nayamashii] (adj-i) (1) seductive; carnal; enchanting; (2) troubling; difficult; thorny; hard; (3) anxious; uneasy [Add to Longdo]
劣情[れつじょう, retsujou] (n) animal passions; carnal desire; lust [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光卤石[guāng lǔ shí, ㄍㄨㄤ ㄌㄨˇ ㄕˊ, / ] carnallite (hydrated potassium magnesium chloride mineral) [Add to Longdo]
肉欲[ròu yù, ㄖㄡˋ ㄩˋ, / ] carnal desire [Add to Longdo]
杂盐[zá yán, ㄗㄚˊ ㄧㄢˊ, / ] carnallite (hydrated potassium magnesium chloride mineral) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carnal \Car"nal\, a. [L. carnalis, fr. caro, carnis, flesh; akin
   to Gr. ?, Skr. kravya; cf. F. charnel, Of. also carnel. Cf.
   {Charnel}.]
   1. Of or pertaining to the body or its appetites; animal;
    fleshly; sensual; given to sensual indulgence; lustful;
    human or worldly as opposed to {spiritual}.
    [1913 Webster]
 
       For ye are yet carnal.        --1 Cor. iii.
                          3.
    [1913 Webster]
 
       Not sunk in carnal pleasure.     --Milton
    [1913 Webster]
 
       Carnal desires after miracles.    --Trench.
    [1913 Webster]
 
   2. Flesh-devouring; cruel; ravenous; bloody. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       This carnal cur
       Preys on the issue of his mother's body. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Carnal knowledge}, sexual intercourse; -- used especially of
    an unlawful act on the part of the man.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 carnal
   adj 1: marked by the appetites and passions of the body; "animal
       instincts"; "carnal knowledge"; "fleshly desire"; "a
       sensual delight in eating"; "music is the only sensual
       pleasure without vice" [syn: {animal(a)}, {carnal},
       {fleshly}, {sensual}]
   2: of or relating to the body or flesh; "carnal remains"

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 carnal
   carnal
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top