Search result for

carets

(93 entries)
(0.0481 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carets-, *carets*, caret
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา carets มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *carets*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caret[N] สัญลักษณ์รูปตัววีคว่ำที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์อักษร (เพื่อแสดงว่ามีส่วนที่ต้องเติมเข้าไป)
caretaker[ADJ] ที่เข้ามาดูแลชั่วคราว
caretaker[N] ผู้ที่รับจ้างดูแล, Syn. keeper, custodian
caretaker government[N] รัฐบาลชั่วคราวที่ตั้งขึ้นเพื่อรอการเลือกตั้งครั้งใหม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caret^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>หมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
caretaker(แคร์'เทเคอะ) n. คนดูแลควบคุม,ภารโรง,คนเฝ้า, Syn. custodian

English-Thai: Nontri Dictionary
caret(n) เครื่องหมายตก
caretaker(n) สัปเหร่อ,คนดูแล,ภารโรง,คนเฝ้าบ้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
caretaker governmentรัฐบาลรักษาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Also, our caretaker, Mr. Filch, has asked me to remind you that the third-floor corridor is out of bounds to everyone who does not wish to die a most painful death.อีกอย่างผู้ดูแลของเรา คุณฟิลช์ ฝากฉันให้เตือนพวกเธอด้วยว่า ทางเดินของชั้นที่สามด้านขวา อยู่นอกขอบเขต ของทุกคนที่ไม่ประสงค์จะตาย อย่างเจ็บปวดรวดร้าว Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
- Caretaker.- ฉันชื่อแคร์เทคเกอร์ The Longest Yard (2005)
Sure we'll teach you to football. Won't we, Caretaker?ใช่เราจะสอนนาย ใช่มั้ยแคร์เทคเกอร์ The Longest Yard (2005)
No, that's a good thing. You should have a victory hug with Caretaker.โอ๊ยดีออก นายกอด แคร์เทคเกอร์ฉลองชัยชนะสิ The Longest Yard (2005)
- Yes, Mr. Caretaker.- ขอรับคุณแคร์เทคเกอร์ The Longest Yard (2005)
Caretaker's last gift to us.ของขวัญชิ้นสุดท้ายที่แคร์เทคเกอร์ให้ไว้ The Longest Yard (2005)
Where the hell is Caretaker?แคร์เทคเกอร์ไปไหนล่ะ The Longest Yard (2005)
I know it's hard to get psyched for the game without Caretaker being here.ฉันรู้ว่ามันยากที่จะปลุกขวัญพวกเรา เมื่อไม่มีแคร์เทคเกอร์ที่นี่ The Longest Yard (2005)
Caretaker said he'd find us some gear to wear.แคร์เทคเกอร์บอกจะหา ชุดเสื้อผ้าอุปกรณ์ให้เรา The Longest Yard (2005)
- See, it's just come to my attention that inmate Unger has been taken into custody for the murder of Caretaker.- ฉันเพิ่งรู้ว่า นช.อังเกอร์ถูกควบคุมตัวไว้... ข้อหาฆาตกรรมแคร์เทคเกอร์ The Longest Yard (2005)
Hell, he even says you sent Caretaker to your cell.เขาพูดว่านาย เรียกแคร์เทคเกอร์เข้าไปห้องนาย The Longest Yard (2005)
Hey, man, after all Caretaker did, this is how you show him love?ทั้งหมดที่แคร์เทคเกอร์ทำให้ แกตอบแทนเขางี้เหรอ The Longest Yard (2005)
Now the warden wants to pin Caretaker's murder on me if I don't throw this game.ตอนนี้ พัศดีจะปรักปรำ ว่าฉันฆ่าแคร์เทคเกอร์ ถ้าฉันไม่ยอมล้มเกมนี้ The Longest Yard (2005)
What would Caretaker do?เป็นแคร์เทคเกอร์มันจะทำไง The Longest Yard (2005)
And don't worry, I know you had nothing to do with Caretaker's murder.ไม่ต้องห่วง ฉันรู้นายไม่เกี่ยว กับการตายแคร์เทคเกอร์ The Longest Yard (2005)
Merely the humble caretaker, O mighty sir.ข้าเป็นแค่ภารโรงผู้ต่ำต้อย ท่านผู้ยิ่งใหญ่ Star Wars: The Clone Wars (2008)
You're that caretaker droid. I wondered what happened to you.เจ้าเป็นดรอยด์ภารโรงคนนั้นนี่ สงสัยจังว่าเกิดอะไรกับเจ้า Star Wars: The Clone Wars (2008)
it's the actions of a caretaker, a mother.เป็นไปได้ว่าผู้ต้องสงสัยของเราเป็นผู้หญิง Cradle to Grave (2009)
I don't know this man. His caretaker just stepped away. I overheard him mention he's a sex offender.ผู้คุมเขาเพิ่งออกไป เขาเป็นพวกลักเพศ Dream On (2010)
- You're gonna need a caretaker in a second. - I run a dry cleaners.ฉันเปิดร้านซักรีด Dream On (2010)
The caretaker.คนดูแลผู้สูงอายุ Home (2010)
Apparently, our lovely ladies whacked the caretaker.ที่เห็นๆก็คือ สาวสวยที่น่ารักของเราทำเรื่องบ้าๆกับผู้ดูแลคนชรา Home (2010)
That's a full half-caret pear-cut cubic zirconium.นี่เป็นเพชรครึ่งกะรัต ทองกับเซอร์โคเนีย Chuck Versus the Cubic Z (2010)
If I had a good caretaker, he'd be here on time.ถ้าฉันจ้างคนดูแลที่ดี/N เขาต้องมาตรงเวลา Remembrance of Things Past (2010)
My caretaker had a heart attack.คนดูแลผม/Nเกิดหัวใจวาย Remembrance of Things Past (2010)
Sure, a half a caret's fine.ได้สิ ครึ่งกะรัตก็ดี The Herb Garden Germination (2011)
I'm here with Kenny Sandavol. Resident caretaker, for the past 8 years.ผมอยู่ที่นี่กับ เคนนี่ แซนดิวัล ผู้ที่ดูแลที่นี่มา8ปีแล้ว Grave Encounters (2011)
The caretaker said a girl killed herself right here.ผู้ดูแลเพิ่งบอกว่าเธอตายที่นี่ Grave Encounters (2011)
We are trapped inside, until Kenny the caretaker comes to get us in the morning.เราถูกขังอยู่ที่นี่ จนกว่าเคนนี่ ผู้ดูแลอาคารจะมารับเราในตอนเช้า Grave Encounters (2011)
She probably has a job that puts her in the role of caretaker, such as a masseuse, a nail or hair stylist, personal trainer.เธออาจทำอาชีพผู้ดูแล เช่นพนักงานนวด ช่างทำเล็บหรือทำผม เทรนเนอร์ส่วนตัว Today I Do (2011)
We need to get ahold of the caretaker, find out who buried who.เราเห็นจะต้องไปควบคุมตัว คนดูแลสุสานนี่แล้ว หาคำตอบว่าใครฝังใคร Sins of the Fathers (2011)
The caretaker said that the person who moved Simon is the same guy that buried Arlo McMartin and Annie.คนดูแลบอกว่า/N คนที่ย้ายไซมอน เป็นคนๆเดียวกับที่ฝัง/N อาร์โลและแอนนี่ Sins of the Fathers (2011)
We talked to the caretaker.เรากำลังพูดถึงคนดูแล Sins of the Fathers (2011)
We have a responsibility as caretakers to the old lands... to show some respect.พวกเรามีความรับผิดชอบ เหมือนผู้พิทักษ์ที่ดินเก่า เพื่อแสดงความเคารพ Open House (2011)
My caretaker.คุณผู้ดูแล Reading is Fundamental (2012)
I'm looking for a caretaker for my rather large estate.ข้ามองหาผู้ดูแล คฤหาส์นใหญ่โตของข้า Skin Deep (2012)
And we would like to appeal to this individual, whom we believe functions as a caretaker, to come forward and allow us to help.และเราอยากจะขอร้องให้คนๆนี้ ที่เราเชื่อว่าเขาทำหน้าที่เป็นผู้ดูแล ให้มาหาเรา ให้พวกเราช่วย A Family Affair (2012)
Maybe the caretaker is a woman.บางทีคนที่ดูแลผู้ป่วยอาจ เป็นผู้หญิง A Family Affair (2012)
The caretaker called it in this morning.คนดูแลโทรเข้ามาเมื่อเช้านี้ It Happened 'That Night' (2012)
Frank Pollard, our caretaker, usually answers.แฟรงค์ พอลลาร์ด ผู้ดูแลโบสถ์ จะตอบรับ Ha'alele (2012)
Mrs. Frederic, as caretaker of Warehouse 13, was organically connected to the warehouse, and when it was taken, she went with it.เธอถูกเชื่อมโยงกับโกดังนี้ เมื่อโกดังหายไปเธอก็หายไปด้วยเช่นกัน A New Hope (2012)
There's an apartment for the caretaker.มีอพาร์ทเม้นต์ให้สำหรับผู้ดูแล The Crocodile (2012)
- Yes. I'm Fred, the caretaker. Pleased to meet you.ผมเฟร็ด เป็นผู้ดูแล ยินดีที่พบครับ The Best Offer (2013)
Wanting to be a hermit and employing a caretaker in the house doesn't add up.การอยากเก็บตัว แต่จ้างคนดูแลในบ้านมันไม่สมเหตุผลนะ The Best Offer (2013)
Ah, sir, there'll be no more caretaker service as from Monday.คุณครับ จะไม่มีการดูแลบ้านอีกนับจากวันจันทร์ไป The Best Offer (2013)
Why don't you just call me the Caretaker.เรียกว่าผู้ดูแลแล้วกัน The Ceremony (2013)
Wait, the Caretaker said that... when the key was in hand...เดี๋ยว ผู้ดูแลว่า ถ้ากุญแจอยู่ในมือ The Ceremony (2013)
It doesn't sound like she has a reliable caretaker at home.ฟังดูแล้วไม่เหมือนกับว่าเธอมี ผู้ดูแลที่ไว้ใจได้อยู่ที่บ้านเลยนะคะ The Teens, They Are a Changin' (2013)
Could you ever be married to a caretaker?เธอสามารถแต่งงานกับคนเฝ้าบ้านได้มั้ย? We Are Family (2013)
I'm not a natural caretaker, but with Willy, you know, I-I checked all the boxes, and he still turned out softer than wet cheese.ว่าฉันไม่ใช่คนประเภทที่ดูแลคนอื่น แต่กับวิลลี่แล้ว ฉันพยายามเลี้ยงเขาให้ถูกทาง แต่เขาก็ยังกลายเป็นคนหน่อมแน้มอยู่ดี Cooperative Escapism in Familial Relations (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
caretThe accident was due to the negligence of the caretaker.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภารโรง[N] janitor, See also: watchman, caretaker, Syn. นักการภารโรง, นักการ, Example: แม้ภารโรงจะเป็นเพียงลูกจ้าง แต่สิทธิพิเศษต่างๆ ที่ภารโรงและครอบครัวได้นั้น ไม่แตกต่างจากข้าราชการประจำเท่าไร, Count unit: คน, Thai definition: ผู้รักษาและทำความสะอาดสถานที่
ผู้คุม[N] custodian, See also: caretaker, warden, Example: เขาเป็นผู้คุมที่เคร่งครัดในหน้าที่มาก ใครๆ ก็เกรงใจเขาทั้งนั้น, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่กำกับดูแลให้อยู่ภายใต้กรอบหรือกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้
ไทยยาม[N] Thai watchman, See also: Thai sentry, Thai guard, sentinel, caretaker

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ดูแล[n.] (phūdūlaē) EN: superintendent ; supervisor ; person responsible ; caretaker ; overseer   
ผู้คุม[n.] (phūkhum) EN: jailer ; warder ; gaoler ; prison guard ; guardian ; custodian ; caretaker ; warden   FR: gardien de prison [m] ; surveilant de prison [m] ; gêolier [m] (vx – litt.) ; maton [m] (arg.)
รัฐบาลรักษาการ[n. exp.] (ratthabān raksākān) EN: caretaker government ; interim government   FR: gouvernement intérimaire [m] ; gouvernement de transition [m] ; gouvernement qui expédie les affaires courantes [m]
รัฐมนตรีรักษาด้วย[n. exp.] (ratthamontrī raksā dūay) EN: caretaker cabinet   FR: gouvernement en affaires courantes [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CARETAKER    K EH1 R T EY2 K ER0
CARETAKERS    K EH1 R T EY2 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
caret    (n) (k a1 r e t)
carets    (n) (k a1 r e t s)
caretaker    (n) (k e@1 t ei k @ r)
caretakers    (n) (k e@1 t ei k @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einschaltungszeichen {n} | Einschaltungszeichen {pl}caret | carets [Add to Longdo]
Hausmeister {m}; Hausmeisterin {f}caretaker [Add to Longdo]
Hausmeisterdienste {pl}caretaking [Add to Longdo]
Verwalter {m}; Verwalterin {f}; Hausverwalter {m}caretaker [Add to Longdo]
Wärter {m} | Wärter {pl}caretaker | caretakers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャレット[, kyaretto] (n) {comp} caret [Add to Longdo]
システムキャレット[, shisutemukyaretto] (n) {comp} system caret [Add to Longdo]
引き取り手;引取り手[ひきとりて, hikitorite] (n) claimant; caretaker [Add to Longdo]
引取り人;引き取り人;引取人(io)[ひきとりにん, hikitorinin] (n) caretaker; claimer; guarantor [Add to Longdo]
暫定内閣[ざんていないかく, zanteinaikaku] (n) caretaker government [Add to Longdo]
飼育員[しいくいん, shiikuin] (n) caretaker (at a zoo or aquarium); keeper; attendant; breeding staff [Add to Longdo]
小使い;小使[こづかい, kodukai] (n) (sens) (See 用務員) janitor; caretaker; custodian; (slighting reference to a) handyman [Add to Longdo]
赤海亀[あかうみがめ;アカウミガメ, akaumigame ; akaumigame] (n) (uk) loggerhead turtle (Caretta caretta) [Add to Longdo]
脱字記号[だつじきごう, datsujikigou] (n) caret (symbol for omitted word) [Add to Longdo]
別荘番[べっそうばん, bessouban] (n) caretaker of a villa [Add to Longdo]
留守居[るすい, rusui] (n,vs) caretaker or keeper (official post in the Edo era) [Add to Longdo]
留守番[るすばん, rusuban] (n,vs) (1) care-taking; house-sitting; house-watching; (2) caretaker; house-sitter; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
过渡[guò dù, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ, / ] to cross over (by ferry); transition; interim; caretaker (administration) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハット[はっと, hatto] hat, circumflex, caret [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top