Do you mean careß?
Search result for

caress

(56 entries)
(0.0197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -caress-, *caress*, cares
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caress[N] การสัมผัสด้วยความรัก, Syn. embrace, touch
caress[VT] สัมผัสอย่างรักใคร่เอ็นดู, Syn. cuddle, embrace
caressing[ADJ] ที่สัมผัสด้วยความรักใคร่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caress(คะเรส') vt.,n. (การ) สัมผัส,ลูบ,กอดจูบ,ประเล้าประโลม, See also: caressingly adv. ดูcaress caressive adj. ดูcaress caressing adj. ดูcaress, Syn. pamper,embrace

English-Thai: Nontri Dictionary
caress(vt) จูบ,ประเล้าประโลม,กอดรัด,โอ้โลม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nurse them, caress them, pour water on them.ต้องเพาะเลี้ยง ดูแล ให้น้ำ Blazing Saddles (1974)
He caressed it gently, opened and closed the cheeks began to suck it greedlilyเขาการสัมผัสมันสุภาพบุรุษt, open and ที่ปิดแก้ม... ...เริ่มต้นเพื่อดูดมัน greedlily Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He touches them, caresses them, examines them then makes them defecate into his mouth, but he does not swallow itเขาสัมผัสมัน, การสัมผัสพวกเขา,\ Nexamines ที่มัน... ...ต่อมาทำพวกเขาถ่ายอุจจาระเข้าไปในhis mouth, แต่เขาไม่กลืนมัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Signify your feelings with every caress.เปิดหัวใจของคุณกับแต่ละการสัมผัสด้วยความรัก The Blues Brothers (1980)
Caress me.จับมือฉันสิ A Short Film About Love (1988)
He caressed those notesเขากอดโน้ตพวกนั้น The Legend of 1900 (1998)
As if caressing a rose on the hill.As if caressing a rose on the hill. Yomigaeri (2002)
Caress of the water, everywhere, the light shows the way to the abyss.ความห่วงหาของสายน้ำ ทุก ที่ แสงสว่าง นำสู่ หนทางอันดิ่งลึก March of the Penguins (2005)
of my parents' gentle hands as they would caress my hair throughout the film.มือที่อ่อนโยนของพ่อแม่ชั้น ตอนที่ลูบหัวชั้นเบาๆ ตอนที่เรานั่งดูทีวีด้วยกัน Almost Love (2006)
# Caressing my wound gently#ค่อยๆรักษาแผลของฉัน 200 Pounds Beauty (2006)
# Holding my hands tightly Caressing my wound# จับมือฉันไว้ ค่อยๆรักษาแผลของฉัน 200 Pounds Beauty (2006)
Like a scar or a pinch... that begs for a caress to relieve it.ราวกับแผลเป็นหรือรอยข่วน... ที่เรียกร้องความเห็นใจ ให้ช่วยเยียวยา The Orphanage (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
caressShe caressed her baby lovingly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รัดรึง[V] caress tightly, See also: fasten tightly, clasp tightly, Example: เขาถูกปัญหารัดรึงแน่นยิ่งขึ้นจนต้องแย้มเป็นนัยๆ ว่าจะต้องลาออกจากตำแหน่ง, Thai definition: กอดไว้แน่น, ผูกไว้แน่น
โลมเล้า[V] caress, See also: fondle, pet, hug, cuddle, stroke, nuzzle, Syn. โลม, โอ้โลม, ปฏิโลม, Example: เธอหายโกรธสามีแล้วหลังจากที่เขาโลมเล้าเธออยู่นาน, Thai definition: ประคอง ลูบ หรือโอบกอดด้วยความเสน่หา
จับเนื้อต้องตัว[V] touch, See also: caress, fondle, feel, stroke, pet, Syn. ถูกเนื้อต้องตัว, Example: เธอปล่อยให้เขาจับเนื้อต้องตัวอย่างไม่ถือสาเลยสักนิด, Thai definition: อาการที่ใช้มือแตะต้องส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
เคล้าคลึง[V] caress tenderly, See also: pet, fondle, Syn. ลูบไล้, คลอเคลีย, Thai definition: ทั้งเคล้าทั้งคลึง ลูบคลำกอดรัด
ละโบม[V] caress, See also: fondle, stroke, pet, Syn. โลม, ลูบคลำ, เคล้าคลึง
ลูบไล้[V] caress, See also: stroke, fondle, smooth, anoint, apply, Syn. สัมผัส, ประ, ลูบ, Example: ผู้เป็นย่าเอาแป้งลูบไล้แก้มบางของหลานสาวจนหน้านวล, Thai definition: สัมผัสอย่างเบาๆ
โลม[V] caress, See also: fondle, pet, Syn. ลูบโลม, Thai definition: ทำอาการประคองลูบให้รู้สึกว่ามีความเอ็นดูรักใคร่เหมือนเป็นกันเอง
เชยชม[V] fondle, See also: caress, stroke, Syn. จับต้อง, สัมผัส, Example: เขาเป็นชายเดียวที่ได้เชยชมร่างกายของหล่อน
คลึงเคล้น[V] caress, See also: fondle, stroke, roll and rotate with the hand, massage (in a circular motion), Syn. บีบเคล้น, เคล้น, Example: ชายชรานอนให้หลานชายคลึงเคล้นตามลำขาจนรู้สึกว่าหายปวดเมื่อยขึ้นบ้าง, Thai definition: ลูบคลำและบีบเน้นไปมา
คลึงเคล้า[V] caress, See also: fondle, Example: เขาค่อยๆ คลึงเคล้าเบาๆ ไปตามตัวของเธอ, Thai definition: ทั้งคลึงทั้งเคล้า, ลูบคลำกอดรัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชย[v.] (choēi) EN: caress ; drizzle ; shower ; blow gently ; fondle ; chuck   FR: caresser ; cajoler
เคล้า[v.] (khlao) EN: wallow ; fondle ; pet ; caress ; stroke   
เคล้าคลึง[v.] (khlaokhleung) EN: caress tenderly ; pet ; fondle   FR: flirter
คลึงเคล้า[v.] (khleungkhlao) EN: caress ; fondle   FR: caresser ; câliner
คลึงเคล้น[v.] (khleungkhlēn) EN: caress ; fondle ; stroke ; roll and rotate with the hand ; massage (in a circular motion)   
กอด[v.] (køt) EN: embrace ; hug ; clasp ; hold in one's arms ; caress   FR: enlacer ; étreindre ; embrasser
กอดจูบ[v.] (køt-jūp) EN: pet ; neck   FR: caresser ; étreindre
โลม[v.] (lōm) EN: caress ; fondle ; pet   FR: caresser ; câliner
ลูบ[v.] (lūp) EN: grope ; touch ; stroke ; fumble ; feel ; fondle ; caress   FR: caresser ; effleurer ; toucher affectueusement
ลูบไล้[v.] (lūplai) EN: caress ; stroke ; fondle ; smooth ; anoint ; apply   

CMU English Pronouncing Dictionary
CARESS    K ER0 EH1 S
CARESSE    K AA1 R EH0 S
CARESSING    K ER0 EH1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
caress    (v) (k @1 r e1 s)
caressed    (v) (k @1 r e1 s t)
caresses    (v) (k @1 r e1 s i z)
caressing    (v) (k @1 r e1 s i ng)
caressingly    (a) (k @1 r e1 s i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふにふに[, funifuni] (vs) (1) stroke; caress; (n) (2) soft (object); dreamlike (object); tender (object) [Add to Longdo]
愛おしむ[いとおしむ, itooshimu] (v5m,vt) (uk) to love; to be attached to; to cherish; to caress [Add to Longdo]
愛撫;愛ぶ[あいぶ, aibu] (n,vs) caress; loving dearly [Add to Longdo]
撫する[ぶする, busuru] (vs-s,vt) to stroke; to caress [Add to Longdo]
撫でる[なでる, naderu] (v1,vt) to brush gently; to stroke; to caress; (P) [Add to Longdo]
撫子;瞿麦[なでしこ;ナデシコ, nadeshiko ; nadeshiko] (n) (1) (uk) pink (any flower of genus Dianthus, esp. the fringed pink, Dianthus superbus); (2) (arch) lovable, caressable girl [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抚抱[fǔ bào, ㄈㄨˇ ㄅㄠˋ, / ] caress [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Caress \Ca*ress"\ (k[.a]*r[e^]s"), n. [F. caresse, It. carezza,
   LL. caritia dearness, fr. L. carus dear. See {Charity}.]
   An act of endearment; any act or expression of affection; an
   embracing, or touching, with tenderness.
   [1913 Webster]
 
      Wooed her with his soft caresses.    --Langfellow.
   [1913 Webster]
 
      He exerted himself to win by indulgence and caresses
      the hearts of all who were under his command.
                          --Macaulay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Caress \Ca*ress"\, v. t. [imp. & p. p. {Caressed}
   (k[.a]*r[e^]st"); p. pr. & vb. n. {Caressing}.] [F. caresser,
   fr. It. carezzare, fr. carezza caress. See {Caress}., n.]
   To treat with tokens of fondness, affection, or kindness; to
   touch or speak to in a loving or endearing manner; to fondle.
   [1913 Webster]
 
      The lady caresses the rough bloodhound. --Sir W.
                          Scott.
 
   Syn: To fondle; embrace; pet; coddle; court; flatter.
 
   Usage: {Caress}, {Fondle}. "We caress by words or actions; we
      fondle by actions only." --Crabb.
      [1913 Webster] caressing

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 caress
   n 1: a gentle affectionate stroking (or something resembling
      it); "he showered her with caresses"; "soft music was a
      fond caress"; "the caresses of the breeze played over his
      face"
   v 1: touch or stroke lightly in a loving or endearing manner;
      "He caressed her face"; "They fondled in the back seat of
      the taxi" [syn: {caress}, {fondle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top