Search result for

career

(82 entries)
(0.004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -career-, *career*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
career[N] อาชีพ, See also: การงาน, Syn. occupation, vocation, work
careerist[N] ผู้ที่เห็นความสำเร็จของงานเหนือสิ่งอื่นใด
career break[N] ช่วงเวลาที่ออกจากงานระยะหนึ่งเพื่อไปทำบางสิ่งบางอย่าง (เช่น ดูแลบุตร)
careers advice[N] การแนะแนวเกี่ยวกับอาชีพ, Syn. careers guidance
careers advisor[N] ผู้ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ, Syn. careers officer
careers officer[N] ผู้ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ, Syn. careers advisor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
career(คะเรียร'์) {careered,careering,careers} n. อาชีพ,งานการ vi.แล่นอย่างรวดเร็ว,วิ่งอย่างรวดเร็ว, Syn. pursuit

English-Thai: Nontri Dictionary
career(n) อาชีพ,งานการ,การวิ่งเต้น
career(vi) วิ่งเต้น,ปลิว,ประกอบอาชีพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
careerงานอาชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
career serviceราชการประจำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Career changesการเปลี่ยนอาชีพ [TU Subject Heading]
career consular officerเจ้าพนักงานกงสุลอาชีพ [การทูต]
Career developmentการพัฒนาอาชีพ [TU Subject Heading]
Career educationอาชีพศึกษา [TU Subject Heading]
Career in (specifie field or discipline)อาชีพในด้าน... [TU Subject Heading]
Career in [field]อาชีพทาง...[ชื่อวิชาชีพ] [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
careers guidanceการแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ
See also: S. careers advice,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You've got a career. At the least I'd say you'll make colonel!แกได้งานแล้ว อย่างน้อยๆ ฉันว่าแกคงขึ้นถึงนายพัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
- Pack it in. I'm a regular. It's my sodding' career, liberating.มันอาชีพของฉันปลดปล่อย เอา ล่ะ? How I Won the War (1967)
-My father helped him with his career.- พ่อของฉันช่วยให้เขามีอาชีพของเขา The Godfather (1972)
And as his career got better and better, he wanted to get out of it.และเป็นอาชีพของเขาได้ดีกว่าและดีกว่าที่เขาอยากจะได้รับจากมัน The Godfather (1972)
And that is why, at the age of 6, I gave up what might have been a magnificent career as a painter.เหตุนั้นตอนผมอายุ 6 ขวบ ผมเลยเลิกที่จะมีอาชีพเป็นจิตรกร The Little Prince (1974)
I really couldn't blame Elaine. She wanted a career.ผมไม่โทษอีเลนเลย เธอต้องการอาชีพ Airplane! (1980)
Oh great, our careers are over, but we're gonna pass 6th grade scienceเวลาที่พวกเราอยู่ด้วยกันมันหนวกหูมากๆ! Full House (1987)
Could I recommend a career in welding, perhaps?ลองแผนกเชื่อมเหล็กดูสิ Punchline (1988)
So, tonight it's going to be career night, because everybody's life is funny.คืนนี้เป็นตลกเรื่องอาชีพ เพราะชีวิตทุกคนตลก Punchline (1988)
Dr. Graham? His baseball career never amounted to much. He went back to school.อาชีพนักเบสบอลของเขาไม่ค่อยรุ่ง เขาเลยกลับไปเรียนต่อ Field of Dreams (1989)
This is my store, my presentation and career. How dare...นี่มันห้างฯฉัน งานแสดงฉัน และการงานฉัน แกกล้าดียังไง... Mannequin: On the Move (1991)
If he'd written that article on Cheslav, it would've ruined your career.ถ้าเขาเขียนบทความเรื่องเชสลาฟ มันจะทำลายชีวิตงานคุณได้ Basic Instinct (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
careerA truck was careering along the road.
careerCareer opportunities, flex-time, satellite offices, and more childcare facilities are required to make women at home join the work force.
careerDavid has never had a settled career; he has always lived by his wits.
careerGiven her interest in children, I am sure teaching is the right career for her.
careerHas John decided on a career yet?
careerHe began his career with a small vegetable cart which he took around from house to house.
careerHe chose education for his career.
careerHe elected painting as a career.
careerHe has had a long teaching career.
careerHe has spent most of his time as a career diplomat.
careerHe made law his life career.
careerHe pursued his career at the expense of his family.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพในอนาคต[n. exp.] (āchīp nai anākhot) EN: future career   FR: carrière future [f]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
การเลื่อนขั้น[n. exp.] (kān leūoen khan) EN: career advancement ; advancement ; promotion   FR: avancement d'échelon [m]
การแนะแนวอาชีพ[n. exp.] (kān naenaēo āchīp) EN: career counseling , career guidance   FR: conseil en carrière [m]
ผู้แนะแนวอาชีพ[n. exp.] (phū naenaēo āchīp) EN: careers adviser   FR: conseiller en carrière [m]
วิชาชีพ[n.] (wichāchīp) EN: profession ; vocation ; occupation ; career   FR: profession [f] ; occupation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CAREER    K ER0 IH1 R
CAREERS    K ER0 IH1 R Z
CAREERCOM    K ER0 IH1 R K AA0 M
CAREERISM    K AH0 R IY1 R AH0 Z AH0 M
CAREERIST    K ER0 IH1 R IH2 S T
CAREERISTS    K ER0 IH1 R IH2 S T S
CAREERISTS    K ER0 IH1 R IH2 S S
CAREERISTS    K ER0 IH1 R IH2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
career    (v) (k @1 r i@1 r)
careers    (v) (k @1 r i@1 z)
careered    (v) (k @1 r i@1 d)
careering    (v) (k @1 r i@1 r i ng)
careerist    (n) (k @1 r i@1 r i s t)
careerists    (n) (k @1 r i@1 r i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Karriere {f} | Karrieren {pl}career | careers [Add to Longdo]
Karrierefrau {f} | Karrierefrauen {pl}career woman | career women [Add to Longdo]
Künstlerlaufbahn {f}career of an artist [Add to Longdo]
Laufbahn {f}; Beruf {m} | berufliche Laufbahn {f} | jdn. auf eine Laufbahn vorbereitencareer | career structure | to groom sb. for a career [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャリア(P);キャリアー;キャリヤー[, kyaria (P); kyaria-; kyariya-] (n) (1) career; (2) career government employee; (3) (esp. キャリアー) carrier; (P) [Add to Longdo]
キャリアを積む[キャリアをつむ, kyaria wotsumu] (exp,v5m) to build one's career [Add to Longdo]
キャリアウーマン[, kyariau-man] (n) career woman [Add to Longdo]
キャリアガール[, kyariaga-ru] (n) career girl [Add to Longdo]
キャリア組[キャリアぐみ, kyaria gumi] (n) career bureaucrats [Add to Longdo]
ニューシングル;ニュー・シングル[, nyu-shinguru ; nyu-. shinguru] (n) (1) new single (by a recording artist); (2) person of marriageable age who remains single (e.g. to focus on their career) (wasei [Add to Longdo]
ノンキャリア[, nonkyaria] (n) non career (i.e. civil servants not on track for high-ranking positions) [Add to Longdo]
フレッシャー[, furessha-] (n) (1) fresher; freshman; (2) newly hired career-track company employee [Add to Longdo]
フレッシュマン[, furesshuman] (n) (1) freshman; (2) newly hired career-track company employee; (P) [Add to Longdo]
プロパー[, puropa-] (adj-na) (1) proper; (n) (2) (abbr) propagandist; propaganda; (3) full time (staff); career (job title) (e.g. someone who has worked in the same area from the start); (4) regular price; net price; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生涯[shēng yá, ㄕㄥ ㄧㄚˊ, ] career [Add to Longdo]
职涯[zhí yá, ㄓˊ ㄧㄚˊ, / ] career [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Career \Ca*reer"\, v. i. [imp. & p. p. {Careered} 3; p. pr. &
   vb. n. {Careering}]
   To move or run rapidly.
   [1913 Webster]
 
      Careering gayly over the curling waves. --W. Irving.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Career \Ca*reer"\, n. [F. carri[`e]re race course, high road,
   street, fr. L. carrus wagon. See {Car}.]
   1. A race course: the ground run over.
    [1913 Webster]
 
       To go back again the same career.   --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   2. A running; full speed; a rapid course.
    [1913 Webster]
 
       When a horse is running in his full career.
                          --Wilkins.
    [1913 Webster]
 
   3. General course of action or conduct in life, or in a
    particular part or calling in life, or in some special
    undertaking; usually applied to course or conduct which is
    of a public character; as, Washington's career as a
    soldier.
    [1913 Webster]
 
       An impartial view of his whole career. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. (Falconry) The flight of a hawk.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 career
   n 1: the particular occupation for which you are trained [syn:
      {career}, {calling}, {vocation}]
   2: the general progression of your working or professional life;
     "the general had had a distinguished career"; "he had a long
     career in the law" [syn: {career}, {life history}]
   v 1: move headlong at high speed; "The cars careered down the
      road"; "The mob careered through the streets"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top